Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Mərkəzi Nəbatat bağının elmlər doktorları

Fərzəliyev Vahid Sabir oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Ağcabədi rayonu, İmamqulubəyli kəndi
Təvəllüdü 01.05.1969
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, Biologiya fakültəsi
Elmi dərəcəsi Biologiya elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

03.00.05

Botanika

Abşeronda yayda və payızda çiçəkləyən bəzi dekorativ ağac və kol növlərinin bioekoloji xüsusiyyətləri

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


2417.01 

Botanika

Azərbaycanın iynəyarpaqlılarının növmüxtəlifliyi, bioekoloji xüsusiyyətləri və iqtisadi əhəmiyyəti

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

134

 

5315

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı


2

Əsas elmi nailiyyətləri Çoxsaylı biomorfoloji əlamətlər əsasında Abşeron yarımadasına introduksiya edilmiş şam və sərv növlərinin hərfli-rəqəmsal politomik təyinat açarı tərtib edilmişdir. Qafqazda və ona qonşu regionlarda yayılan Pinus sylvestris L. populyasiyalarının allozim quruluşunun tədqiqinin, coğrafi differensiasiyasının və taksonomik statusunun təyininin ilkin analizi və onun nəticələrinin ümumiləşdirilməsi aparılmışdır. Azərbaycanda yayılmış Juniperus excelsa, J. polycarpos, J. oxycedrus və J. pygmaea nümunələrinin nüvə genomunda daxili transkripsiya olunan speyser (ITS) və xloroplast genomunda kodlaşan 4: petN-psbM, trnS-tenG, trnD-trnT, trnL-trnF genlərin ahiyələrinin DNT ardıcıllıqlarının analizi aparılmışdır. Respublika ərazisində təbii halda yayılmış Pinus eldarica, Taxus baccata, J. polycarpos və J. foetidissima növlərinin və introduksiya olunmuş Cedrus deodara növünün oduncağının anatomik quruluşu öyrənilmiş, dendroxronoloji tədqiqi aparılmışdır. Eldar şamı tozcuqlarının morfoloji xüsusiyyətləri və keyfiyyət göstəriciləri müəyyən edilmişdir. CİS modellərinin tətbiqi ilə Eldar şamının Azərbaycanda və dünyanın fərqli bölgələrinə introduksiyası üçün perspektivli və ekoloji baxımdan yararlı ərazilər müəyyən edilmişdir. 
Elmi əsərlərinin adları

1. Fərzəliyev V.S., Seyfullayev F.S., Şərifova A.A. Böyük Qafqazın cənub-şərq hissəsində eldar şamının oduncaq-halqa xronologiyası // AMEA Xəbərləri (biologiya elmləri), 2009, cild 64, № 5-6, s.28-32.

2. Kurbanov M.R., Farzaliyev V.S. Teknogen kirlenmenin orman bitkileri üzerindeki etkisi // Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi dergisi, 2010, сilit 11, № 1, s.19-26.

3. Qurbanov M.R., Fərzəliyev V.S., Seyfullayev F.S. Abşerona introduksiya olunmuş şam növlərinin hərfli-rəqəmsal politomik təyinat açarı // AMEA-nın Məruzələri, 2012, LXVIII cild,  № 5, s.58-68.

4. Fərzəliyev V.S. Eldar şamının (Pinus eldarica Medw.) introduksiyasında GİS texnologiyalarının tədbiqi // AMEA-nın Xəbərləri, 2012,  cild 67, № 3,  s.31-37.

5. Qurbanov M.R., Fərzəliyev V.S. Şamların taksonomiyası, biomorfoloji və rentgenoloji xüsusiyyətləri. Bakı: Elm, 2013, 72 s.

6. Farzaliyev V.S., Kerimov T.A. Türyançay Devlet Doğa Koruma alanlarındaki biyosönozlarin ekolojik açıdan değerlendirilmesinde ornitofaunanin önemi // Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2013, cilit 14, № 2,  s. 310-320.

7. Adams R.P., Douaihy B., Dagher-Kharrat M.D., Schwarzbach A.E., Farzaliyev V.S. Geographic variation in nrDNA and  four cpDNA regions of Juniperus excelsa and J. polycarpos from Greece, Turkey, Lebanon and Azerbaijan // Phytologia, 2014,  vol. 96, № 2,  p.  89-95.

8. Ali-zade V., Hajiyev V., Kerimov V., Musayev S., Abdiyeva R., Farzaliyev V. Red list of the endemic plants of the Caucasus (Azerbaijan). T.J.Solomon, Shulkina, G.E.Schatz (eds.). USA: Missouri Botanical Garden Press,  2014, p. 67-108.

9. Adams R.P., Farzaliyev V.S., Tashev A.N., Schwarzbach A.E.  Juniperus communis in Azerbaijan: analyses of nrDNA and cpDNA regions // Phytologia, 2015, v. 97, № 1, p. 6-11.

10. Искендеров А.Т., Кафарова О., Фарзалиев В.С. Результаты и перспективы селекции садовых роз в Центральном Ботаническом Саду НАН Азербайджана. Бюллетень Главного Ботанического Сада, 2017, № 3 (203).

11. Farzaliyev V., Afonin A. Prognostication of plantation possibilities of Pinus eldarica Medw. by use of geoinformational technologies. Applied Ecology and Environmental Research. International Scientific Journal. vol. 14, No 4, 2016, p. 121-131.

12. Qurbanov M.R., Fərzəliyev V.S. Sərvlərin bioekoloji və rentgenoloji xüsusiyyətləri. Bakı, 2017, 64 s.

13. Petrova I.V., Sannikov S.N., Tembotova F.I., Sannikova N.S., Farzaliev V.S., Mollaeva M.Z., Egorov E.V. Genogeography of Pinus sylvestris L. populations in the Greater Caucasus and Crimea. Russian Journal of Ecology, 2017, v. 48, № 6, p. 524–531.

14. Safarov H.M., Farzaliyev V.S. New areal of the yew species (Taxus baccata L.) in the Talysh forests. Proceedings of the Institute of Botany, ANAS, 2017, vol. XXXVII, p.64-67.

15. Yakhyaev A.B., Farzaliyev V.S, Seyfullayev F.S.. Results of silvicultural treatments conducted in the beech forests of Azerbaijan. Journal of forest science, 64, 2018 (9): 394–401 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Azərbaycan Botaniklər Cəmiyyətinin üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağı, AZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Badamdar şossesi, 40
Vəzifəsi  
Xidməti tel. (+994 12) 5024321
Mobil tel. (+994 50) 3856224
Ev tel. (+994 12) 4343595
Faks (+994 12) 5024172 
Elektron poçtu

v.farzaliyev@yahoo.co.uk