Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Geologiya və Geofizika İnstitutu

Geologiya və Geofizika İnstitutu

 

Veb-sayt www.gia.az  
Ünvan AZ1073,  Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr., 119
Tel. (+994 12) 5100141
Faks (+994 12) 5372285
Elektron poçtu gia@azdata.net
Baş direktor Akademik Akif Ağamehdi oğlu Əlizadə

Xidməti tel.: (+994 12) 5372287

Faks: (+994 12) 4925956 

E-poçt: ak.alizade@gia.ab.az,  

gia@azdata.net 

Direktor müavinləri

Elmi işlər üzrə

Dadaş Ağa Cavadoğlu Hüseynov

Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru

Xidməti tel.: (+994 12) 5388045

Mobil tel.: (+994 50) 3140255

Faks: (+994 12) 5372285

E-poçt: d_huseynov@yahoo.com

Ümumi işlər üzrə

Samir Qasım oğlu Məmmədov

Xidməti tel.: (+994 12) 5372291

Mobil tel.: (+994 50) 3123258
Elmi katib Yeganə Nazim qızı Lətifova

Geologiya-mineralogiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Xidməti tel.: (+994 12) 5372334

Mobil tel.: (+994 51) 8857654

Faks: (+994 12) 5372285

E-poçt: latifovay@mail.ru

Yaranma tarixi  1926-cı il – Azərbaycanın tədqiq olunması və öyrənilməsi cəmiyyətinin yaradılması (geologiya və geofizika sahəsində tədqiqatlar daxil olmaqla).

1932-ci il - Bu cəmiyyətin bazasında SSRİ Elmlər Akademiyasının Zaqafqaziya filialının Azərbaycan şöbəsinin (EAZFAzŞ) təşkil edilməsi.

1935-ci il - EAZFAzŞ yenidən təşkil olunaraq bir sıra institutlarla, o cümlədən geologiya sektoru ilə birlikdə SSRİ Elmlər Akademiyasının Azərbaycan filialına çevrilmişdir.

1938-ci il - Geologiya sektoru Ş.Ə. Əzizbəyov, M.Ə. Qaşqay, Ə.Ə. Yaqubov kimi böyük alimlərin təşəbbüsü və SSRİ EA-nın yardımı ilə müstəqil elmi-tədqiqat idarəsinə − Geologiya İnstitutuna çevrilmişdir (Geologiya İnstitutunun təşkil edilməsinin rəsmi tarixi).

2003-cü il – Geologiya İnstitutu və Dərin Neft-Qaz Yataqları Problemləri İnstitutu (DNQYPİ) bazasında Azərbaycan MEA Geologiya İnstitutu təşkil edilmişdir.

2014-cü il – Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə (№ 104, 15 aprel 2014-cü il) Geologiya İnstitutu Geologiya və Geofizika İnstitutu adlandırıldı.

Əsas fəaliyyət istiqamətləri Çökmə hövzələrinin təkamülü, karbohidrogenlərin formalaşması (o cümlədən böyük dərinliklərdə), təbii və texnogen mənşəli proseslərin öyrənilməsi, geoloji təhlükələrin proqnozlaşdırılması və monitorinq sistemlərinin yaradılması, təbiətdən səmərəli istifadənin elmi əsaslarının işlənib hazırlanması, ətraf mühitin mühafizəsi, neft və qaz yataqlarının istismarı məsələlərinin həlli metodologiyasına prinsipial yeni yanaşmanın işlənilməsi.
Əsas elmi nəticələr Üçölçülü modelləşmə əsasında istilik rejiminin təkamülü, neft-qazəmələgəlmə ocaqlarının zaman və məkanca rekonstruksiyası, flüidlərin kollektor səciyyələri və faza halları qiymətləndirilmişdir. Cənubi Xəzər çökəkliyinin geoloji şəraiti, karbohidrogenlərin ontogenezinin tam tsiklini əhatə edən, onların müxtəlif formalı miqrasiya xüsusiyyətləri tədqiq edilmişdir.

Neft əmələgətirən süxurlardan karbohidrogenlərin miqrasiya şəraitinin məkan baxımından qeyri-bərabərliyi müəyyən edilmiş, aşağı qatda yatan (yaşca qədim) çöküntülərdən geoloji strukturu karbohidrogenlərlə qidalandıran ocaqların mövcudluğu aşkar olunmuş, neft və qazın subşaquli miqrasiyası qiymətləndirilmişdir.

Azərbaycanın depresion zonalarının pliosen-dördüncü dövr çöküntülərinin geotermal enerji ehtiyatlarının kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi verilmiş və onların istifadəsi üçün ilkin obyektlər ayrılmışdır. GPS monitorinqi və seysmogeodinamik tədqiqatlarla deformasiya prosesləri haqqında yeni məlumatlar əldə edilmişdir.

GURALP seysmik sistemindən istifadə etməklə, aparılmış mikrotremor ölçmələr nəticəsində rezonans tezliklərin paylanması, qruntun yüklənmə əmsalı, güclü zəlzələ üçün intensivliyin dəyişmələri müəyyən edilmişdir.

Dünya palçıq vulkanlarının Atlası tərtib olunmuşdur.

İşçilərinin ümumi sayı 533
Struktur bölmələri Palçıq vulkanizmi şöbəsi
Çökmə hövzələrinin geokimyası və flüid dinamikası şöbəsi
Geomaqnetizm şöbəsi
Filiz və qeyri filiz faydalı qazıntı yataqlarının geologiyası və geokimyası şöbəsi
Geotektonika və regional geologiya şöbəsi
Geoloji mühitin radiometriyası şöbəsi
Geotermiya şöbəsi
Hövzə modelləşdirilməsi və geotexnologiyalar şöbəsi
Petrologiya şöbəsi
Mineralogiya və geokimya sektoru
Paleontologiya və stratiqrafiya şöbəsi
Hidrogeologiya və mühəndisi geologiya şöbəsi
Neftli-qazlı hövzələrin litogenezi şöbəsi
Geoekologiya şöbəsi
Müasir geodinamika və kosmik geodeziya şöbəsi
Eksperimental petrofizika şöbəsi
Beynəlxalq əlaqələr şöbəsi
İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi
Təhsil şöbəsi
Seysmostratiqrafiya şöbəsi
Tektonofizika və geomexanika şöbəsi
Elmmetrik təhlil və intellektual mülkiyyətin mühafizəsi
Analitik cihaz və avadanlıqlardan kollektiv istifadə mərkəzi
Elmi-texniki informasiya şöbəsi
Nəşriyyat şöbəsi
Geoloji-geofiziki elmlərin tarixi şöbəsi
Seysmologiya və seysmik təhlükə şöbəsi
Mikropaleontologiya şöbəsi
Mühəndisi geofizika şöbəsi
Metasomatizm və filiz əmələgəlmə sektoru
Paleofloristika sektoru
Elmi şura

-       sədr

-       katib

-       üzvləri

 

Əlizadə Akif Ağa Mehdi oğlu

Lətifova Yeganə Nazim qızı

Abdullayev Zakir Bünyad oğlu

Calalov Qərib İsak oğlu

Dadaşov Fərid Həsən oğlu

Əliyev Adil Abbasəli oğlu

Əliyev Çingiz Səid oğlu

Əfəndiyev Qalib Məmməd oğlu

Feyzullayev Əkpər Əkpər oğlu

Həsənov Ədalət Bədəl oğlu

Hüseynov Dadaş Ağa Cavad oğlu

İsayeva Mənijə İsa qızı

İsrafilov Yusif Həbib oglu

Qədirov Fəxrəddin Əbülfət oğlu

Quliyev İbrahim Səid oğlu

Məmmədov Aydın Balaca oğlu

Məmmədov Pərviz Ziya oğlu

Strekov Anatoliy Sergeyeviç

Yetirmişli Qurban Calal oğlu

Əliyev Kamran Əliqulu oğlu

Abbasov Orxan Rafael oğlu

Gənc alimlər və mütəxəssislər şurası

-       sədr

-       katib

-       üzvləri
 

Abbasov Orxan Rafael oğlu

Cəbrayılova Aysel Elbrus qızı

Axundov Ruslan Vaqif oğlu

Babazadə Əfşan Nazim qızı

Ələsgərova Şəfiqə Mir Ramiz qızı

Əliyev Fuad Abuzər oğlu

Mahmudova Fərəh Fuad qızı

Dissertasiya şurası

-       sədr

-       sədr müavini

-       elmi katib

-       üzvləri
 

Feyzullayev Əkpər Əkpər oğlu

Məmmədov Pərviz Ziya oğlu

Mirzəyeva Dilquşa Ramzey qızı

Calalov Qərib İsak oğlu

Əfəndiyev Qalib Məmməd oğlu

Əhmədov Tofiq Rəşid oğlu

Əliyeva Elmira Hacı Murad qızı

Feyzullayev Xasay Azay oğlu

Hüseynov Dadaş Ağa Cavad oğlu

İsmayılzadə Arif Cəfər oğlu

Qədirov Fəxrəddin Əbülfət oğlu

Quliyev İbrahim Səid oğlu

Muxtarov Abdulvahab Şərif oğlu

Vəliyev Fuad Həsən oğlu

Həmkarlar təşkilatı

-         sədr

-         sədr müavini

-         katib

-         büro üzvləri
 

Əliyev Kamran Əliqulu oğlu

Hacıyeva Sevinc Nurəddin qızı

Əliyeva Dilşad Məmməd qızı

Əsgərova Mehriban Qafar qızı

Abıyev Qabil Xeyrulla oğlu

Nağıyev Nağı Firudin oğlu

Həsənov Fərrux Dəmir oğlu

Elmlər doktorları
Fəlsəfə doktorları