Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Korroziya inhibitorları laboratoriyası

Korroziya inhibitorları laboratoriyası
Tel. (+994 12) 5149453,

(+994 12) 5149612   

Faks (+994 12) 5149612 
Elektron poçtu aki05@mail.ru 
Struktur bölmənin rəhbəri Fikrət Ələsgər oğlu Məmmədov  

kimya üzrə elmlər doktoru, professor

İşçilərin ümumi sayı 10 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Alkilfenollar və asetofenollar əsasında N, S – saxlayan yeni üzvi birləşmələrin sintezi, onların bioloji aktiv maddə və korroziya inhibitoru kimi tədqiqi.
Əsas elmi nəticələri Fenolların, bisfenolların, merkaptofenolların, hidroksiasetofenonların və merkaptosirkə turşusunun yeni kükürdlü və azotlu törəmələri sintez edilmişdir. Bunların əsasında metalların korroziya inhibitorları və biosidlər işlənib hazırlanmış və tətbiqə tövsiyə edilmişdir. Bunlardan ИК ИПГ - turş mühitdə metalların korroziyasının qarşısını alan inhibitordur. Orta Asiya və Neft daşlarında neft-qaz çıxarma sənayesində tətbiq olunmuşdur. ИКЛаб-4 - neftqazçıxarmada istifadə olunan məhlulların struktur-mexaniki xassələrinin tənzimləyicisidir. Аминофен və АК-3 isə su dövriyyəsi olan sistemdə duzçökmənin və bioörtülmənin qarşısını alır. АК-3 maddəsi Saratov ş. “Nitron” zavodunda yoxlanılmış və sənayedə tətbiq olunmuşdur. Аминофен - bu maddə yağlayıcı-soyuducu mayelərin (YSM) biozədələnməsinin qarşısını alır. Eyni zamanda dezinfektant və antiseptik kimi tibbdə, veterinariyada və neft-kimya sənayesində universal biosid kimi tətbiqə tövsiyə olunmuşdur.