Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Prezident İlham Əliyevin “Azərbaycan Respublikasında elm və təhsil sahəsində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında” 28 iyul 2022-ci il tarixli Fərmanı ilə Elm və Təhsil Nazirliyinin tabeliyinə verilib.

Veb-sayt www.imm.az   
Ünvan AZ1141, Azərbaycan Respublikası,
Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9A
Tel. (+994 12) 5393924

Faks

(+994 12) 5390102
Elektron poçtu rmi@imm.azaynura.jafarova@imm.az
Baş direktor Misir Cumail oğlu Mərdanov

AMEA-nın müxbir üzvü, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor, Əməkdar elm xadimi

Xidməti tel.: (+994 12) 5393924

Mobil tel.: (+994 50) 2014464 

Faks: (+994 12) 5390102 

E-poçt: misirmardanov@yahoo.com

misir.mardanov@imm.az 

Direktor müavinləri Elmi işlər üzrə

Ədalət Yavuz oğlu Axundov

Riyaziyyat elmləri doktoru

Xidməti tel.: (+994 12) 5397579

E-poçt: adalatakhund@mail.ru

Ümumi işlər üzrə

Mehdi Abbas oğlu Məmmədov

Xidməti tel.:(+994 12) 5399274

E-poçt: mehdi-mma@rambler.ru

Elmi katib Tamilla Xavərən qızı Həsənova

Fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Xidməti tel.: (+994 12) 5399192 

Mobil tel.: (+994 55) 3730052  

E-poçt: q.tamilla@gmail.com

tamilla.hasanova@imm.az  

Yaranma tarixi  1945-ci ildə -Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası yaranan gündən Fizika və Riyaziyyat İnstitutu fəaliyyət göstərmiş və 1959-cu ildə həmin institutun bazasında müstəqil Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu yaradılmışdır. (Azərb. SSR Nazirlər Sovetinin 1959-cu il 27 aprel tarixli 319 №-li qərarı, Azərb. SSR Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyətinin 6 may 1959-cu il tarixli 11 №-li qərarı).

1959-cu ildə İnstitutda Funksional analiz, Funksiyalar nəzəriyyəsi, Diferensial tənliklər, İnteqral tənliklər, Yaxınlaşma analiz, Elastikiyyət nəzəriyyəsi, Dinamik möhkəmlik laboratoriyası, və Hesablama mərkəzi fəaliyyət göstərirdi.

Əsas fəaliyyət istiqamətləri Harmonik və qeyri-harmonik analiz.

Ridge funksiyalar və neyron şəbəkələrlə yaxınlaşmalar.

Diferensial tənliklərin spektral və keyfiyyət nəzəriyyəsi.

Optimal idarəetmə nəzəriyyəsi və variasiya hesabı.

Qeyri-xətti dinamika məsələlərində idarəetmənin vizuallaşdırılması və kompyuter texnologiyaları.

Azərbaycanda riyaziyyatın inkişafı tarixi.

Deformasiya olunan bərk cism, maye və qaz mexanikasının nəzəri və tətbiqi problemləri.

Əsas elmi nəticələr Harmonik və qeyri-harmonik analiz üzrə: Dəyişən dərəcəli kvazibanax Lebeq fəzalarında Kolmoqorov tipli kompaktlıq meyarları alınmış, kəsr maksimal operatorun kommutatorunun Orliç və ümumiləşmiş Orliç-Morri fəzalarında məhdudluğu üçün zəruri və kafi şərtlər isbat edilmişdir; 

Xətti fazaya malik eksponent sisteminin Morri tip fəzalarda bazislik xassələrinin öyrənilməsi üçün sərhəd məsələsi metodu işlənilib və meyarlar alınıb.

Ridge funksiyalar və neyron şəbəkələrlə yaxınlaşmalar üzrə: Lebeq inteqralının ümumiləşməsi olan -inteqral anlayışından istifadə edilərək mütləq inteqrallanan funksiyaların Berlinq çevirməsinin xassələri tədqiq edilmiş, onların -inteqrallanan olması isbat olunmuş və Riss bərabərliyinin analoqu alınmışdır.

Diferensial tənliklərin spektral və keyfiyyət nəzəriyyəsi: İlk dəfə dördüncü tərtib adi diferensial operatorlar üçün qoyulmuş qeyri-xətti məxsusi qiymət məsələlərinin həllərinin sonsuzluqdan bifurkasiyası tam tədqiq olunmuş və həllər çoxluğunun asimptotik bifurkasiya nöqtələrindən və parçalarından budaqlanan və onalrın ətrafında adi nodal xassələrə malik olan qeyri-məhdud kontinuumlarının varlığı isbat edilmişdir.

Optimal idarəetmə nəzəriyyəsi və variasiya hesabı üzrə: diskret sistemlə təsvir olunan optimal idarəetmə məsələsi üçün yeni anlayışlar daxil etmək və məsələnin verilənləri üzərinə daha az şərtlər qoymaqla “Pontryaqinin maksimum prinsipinin yeni analoqu” və ikinci tərtib daha konstruktiv zəruri şərtlər alınmışdır.

İşçilərinin ümumi sayı 221
Struktur bölmələri Funksional analiz şöbəsi
Riyazi analiz şöbəsi
Funksiyalar nəzəriyyəsi şöbəsi
Diferensial tənliklər şöbəsi
Riyazi fizika tənlikləri şöbəsi
Qeyri harmonik analiz şöbəsi
Elastiklik və plastiklik nəzəriyyəsi şöbəsi
Dalğa dinamikası şöbəsi
Sürüncəklik nəzəriyyəsi şöbəsi
Maye və qaz mexanikası şöbəsi
Hesablama riyaziyyatı və informatika şöbəsi
Cəbr və riyazi məntiq şöbəsi
Tətbiqi riyaziyyat şöbəsi
Elmi texniki informasiya şöbəsi
AMEA-nın Xəbərləri və RMİ-nin Əsərləri jurnallarının redaksiyası
Təhsil şöbəsi
Beynəlxalq əlaqələr şöbəsi
Optimal idarəetmə şöbəsi
İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi
Siqnalların emalının riyazi problemləri laboratoriyası
Elmi şura

-       sədr

-       sədr müavini

-       katib

-       üzvləri

 

Misir Mərdanov


Tamilla Həsənova

Ədalət Axundov

Həmidulla Aslanov

Eldar Abbasov

Məmməd Bayramoğlu

Bilal Bilalov

Əli Babayev

Əkbər Əliyev

Qabil Əliyev

Rauf Hüseynov

Vaqif Hacıyev

Tahir Hacıyev

Vüqar İsmayılov

Telman Məlikov

İradə Mirzəzadə

Həsən Nağıyev

Qeylani Pənahov

Nazilə Rəsulova

Səbinə Sadıqova

Famil Seyfullayev

Lətif Talıblı

Gənc alimlər və mütəxəssislər şurası

-       sədr

-       katib

-       üzvləri

 

Famil Əlizadə oğlu Seyfullayev

Emin Telman oğlu Bağırov

Aida Ağagül qızı Quliyeva

Fətai Abdulhəmid oğluİsayev

Səbinə Rahib qızı Sadıqova

Aynurə Məmmədrza qızı Cəfərova

Şəmsiyyə Əhliman qızı Muradova

Aygün Tofiq qızıOrucova

Pərviz Tofiq oğlu Müseybli

Gülnar Rövşən qızı Mirzəyeva

Həsən Əli oğlu Nağıyev

Dissertasiya şurası

-       sədr

-       sədr müavini

-       elmi katib

-       üzvləri

 

Mərdanov Misir Cumail oğlu

Axundov Ədalət Yavuz oğlu

Həsənova Tamilla Xavərən qızı

Ağalarov Cəfər Həsən oğlu

Bilalov Bilal Telman oğlu

Bayramoğlu Məmməd

Əliyev Əkbər Bayram oğlu

Əliyev Ziyatxan Seyfəddin oğlu

Hacıyev Vaqif Camal oğlu

Hacıyev Tahir Sədi oğlu

Hüseynov Rauf Vəli oğlu

İsgəndərov Nizaməddin Şirin oğlu

İsgəndərov Asəf Daşdəmir oğlu

İsmayılov Vüqar Elman oğlu

Quliyev Hamlet Fərman oğlu

Məmmədov Yusif Əbülfət oğlu

Mirzəyev Sabir Sultanağa oğlu

Mirsəlimov Vaqif Mirəhməd oğlu

Məmmədov Fərman İmran oğlu

Pənahov Geylani Minhac oğlu

Rzayev Rəhim Mikayıl oğlu

Süleymanov Nadir Məmməd oğlu

Həmkarlar təşkilatı

-         sədr

-         sədr müavini

-         katib

-         büro üzvləri

 

İradə Mirzəzadə

Eldar Abbasov

Xumar Məhərrəmova

Gülnar Mirzəyeva

Şəmsiyyə Əhliman qızı Muradova

Emin Bağırov

Günel İsayeva

Fuad Hüseynov

Elmlər doktorları
 Fəlsəfə doktorları