Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Zəhərli kimyəvi maddələrin zərərsizləşdirilməsi laboratoriyası

Zəhərli kimyəvi maddələrin zərərsizləşdirilməsi laboratoriyası
Tel. (+994 12) 5108591
Faks (+994 12) 5107442 
Elektron poçtu laboratory_30@kqki.science.az
Struktur bölmənin rəhbəri Elnur Şamxal oğlu Məmmədov 

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru

İşçilərin ümumi sayı 11 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  İnsan sağlamlığı üçün təhlükəlı olan üzvi birləşmələrin zərərsizləşdirilməsi və onların təkrar emalı üçün  ekoloji təmiz proseslərin işlənib  hazırlanması. 
Əsas elmi nəticələri Praktiki - faydalı   xassələrə  malik  olan  polifunksional   selenüzvi  birləşmələrin  sadə üsullarla  sintezləri  sahəsində  təd­qiqat   işləri  aparılır.   Bu  nöqteyi  nəzərdən tədqiqat  obyekti   kimi   O, N - tərkibli    selen­üzvi   birləşmələr    və  onların  doy­mamış törəmələrindən   istifadə  olunmuş­dur.   Aparılan   tədqiqatlar  göstərmişdir  ki,   sintez olunan  birləşmələr  tibbdə  tətbiq  oluna  bilər,  ona  görə   ki, onların  biolojı  aktivliyi müxtəlif   mikroorqanizmlərin  ştamlarında   yaxşı  aşkar  olunmuşdur. Nəticədə  müəyyən  olunmuşdur  ki, bu  maddələrin  bəziləri  antimikrob aktivliyinə  görə  bir  sıra  məlum  olan  preparatlardan  üstündürlər.