Azerbaijan National Academy of Science

The first website of Azerbaijan (1995)

HOME PAGE  >>  CORRESPONDENT MEMBERS

Musayev Akif Farhad oglu
Place of Birth Azerbaijan Republic, Fuzuli District, Gorgan village   
Date of Birth 18.07.1947
Education S.M. Kirov Azerbaijan State University, Faculty of Mathematics
Scientific degree Doctor of Economics 
Title Professor 
Topic of PhD thesis:

- specialty code

- specialty name

- topic name08.00.13

Mathematical and instrumental methods of the economy

Improvement of efficiency of daily shift tasks by operational planning method in motor transport
Topic of doctoral thesis:

- specialty code

- specialty name

- topic name08.00.05

Organization of economy, planning and management of a national economy and its branches (industry)

Economic problems of managing the development of the oil engineering industry in the new economic conditions
Election of corresponding

member of ANAS:

- date

- specialty name
2001

Economy
Total number of printed

scientific publications

- number of scientific

publications printed

abroad

- number of papers

published in journals

indexed and abstracted in

international databases

400

 

30

 


38

Number of patents and

certificates of authorship

 
Staff training:

- number of PhD

- number of Doctor of sciences34

Basic scientific achievements

1. Having analyzed the available planning methods in the automotive industry within the framework of one supplier and several consumers, he substantiated from a scientific point of view the importance, for this class of tasks, of the criterion of the most efficient use of the working day, limited by shift work standards. A. Musaev proposed a model for optimizing this problem, and on its basis an accurate and practical algorithm for planning the daily regimen and work norms was compiled. The mathematical model proposed by the author, based on the coordination of the existing work volume and potential capabilities of vehicles, was an integer mathematical programming problem.

2. The second area of ​​activity of A. Musaev is devoted to the management of the development of the oil engineering industry. This industry, being the basis of the engineering industry of the Republic of Azerbaijan, under the conditions of centralized planning and free trade in petroleum engineering is due to the need to maximize the satisfaction of the needs of petroleum engineering through the oil and gas sector. The need to ensure internal and external needs for oil and gas resources is also complicated by the presence of these complexes on the territory of countries, the economic and economic relations with which are terminated.

3. The third area of ​​A. Musaev’s research activity is the study of the economic problems of scientific research and the organization of taxation in Azerbaijan. He is the organizer and leader of scientific research in the economic sphere of fiscal policy of Azerbaijan. Being one of the main participants in the creation of the regulatory framework of the tax system, he paid special attention to the formation of a tax culture and public education by establishing principles for servicing taxpayers. The main goal of this activity is the formation of both taxpayers and future tax officials. To achieve this goal, textbooks and teaching aids for the training and retraining of personnel were created.
Names of scientific works

1.Aksizlər (xüsusi istehlak vergisi), A.F.Musayev, Bestpack mətbəəsi, Bakı 2016, səh. 158.

İnnovasiya iqtisadiyyatı və vergi stimullaşdırması (nəzəri praktiki araşdırma), A.F.Musayev, Azərbaycan Universiteti nəşriyyatı, Bakı 2014, səh. 183.

2. Ünvanlı Vergi Xidmətləri, A.F.Musayev, Ə.C.Məmmədov, Çaşıoğlu mətbəəsi. Bakı, 2013, səh.284.

3. Vergilərin əhəmiyyəti və ya yeddi nağıl axşamı, 3-5 ci siniflər üçün dərs vəsaiti, A.F.Musayev, A.Q.Qəhrəmanov Əlavələr edilmiş dördüncü nəşr Bakı 2012. 130 səh.

4. Vergilər, Dərslik, 6-8-ci siniflər üçün dərs vəsaiti, F.Ə.Məmmədov, A.F.Musayev, A.Q.Qəhrəmanov, Əlavələr edilmiş 3 – cü nəşr. Bakı 2012 (119 səh.)

5. Vergilər, Dərslik, 9- 11-ci siniflər üçün dərs vəsaiti, F.Ə.Məmmədov, A.F.Musayev, A.Q.Qəhrəmanov, Əlavələr edilmiş 2– ci nəşr. Bakı 2012 (146 səh.)

6. Ekonometrikaya giriş A. F. Musayev, A. Qəhrəmanov, Çaşıoğlu mətbəəsi. Bakı 2011(173 səh.)

7. Vergilər və Vergitutma (dərslik). F. Ə. Məmmədov, A.F. Musayev, M. M.M. Sadıqov, Y. A. Kəlbiyev, Z. H. Rzayev. Polygraphic Production mətbəəsi. Bakı, 2010 ( 508 səh. )

8. Vergi mədəniyyəti. A. F. Musayev, A. Qəhrəmanlı. Çaşıoğlu mətbəəsi. Bakı, 2010 (334 səh.)

9. Yerli özünüidarəetmə (Bələdiyyə) orqanlarının vergi sistemi. A.F.Musayev, H.İ.Məmmədov Dərs vəsaiti, (398 səh.) Bakı-2008

10. Vergi siyasətinin iqtisadi problemləri // A.F.Musayev, CBS “Poliqraphic Production”, Bakı, 2004, 792 ç.v.

11. Налоги и налогообложение в Азербайджане. :учебник для вузов /А.Ф.Мусаев, М.М.Садыгов, Р.Б.Магеррамов, Р.А.Салаев. - Баку : Элм , 2005. - 529 с.

12. Tax service of the Azerbaijan Republic: reforms and results, A.Musayev, J.A.Kalbiyev, A.A.Musayeva. Baku, Taffakur. 2002.p.324

13. Vergitutmanın nəzəri və metodoloji əsasları. Məmmədov F., Musayev A., Sadıqov M., Rzayev Z., 30 səh.Bakı, 2001

14. Qiymətli kağızlar bazarı // Səda, , A.F.Musayev (həmmüəllif: N.N.Vəliyev, A.S.Quliyev).Bakı, 1999, 324 ç.v.

15. Нефтедобыча и нефтяное машиностроение: анализ взаимодействия –(Бакы-1997)

16. Qlobal maliyyə böhranının aradan qaldırılması cəhdləri və beynəlxalq maliyyə nəzarətinin təkmilləşdirilməsi zəruriliyi - İpək Yolu, №2 2009

17. Fiskal siyasətin iqtisadi inkişafa təsirinin modelləşdirilməsi. A.F. Musayev.

18. “Spektral nəzəriyyə və onun tətbiqləri” akademik F. Q. Maqsudovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın tezisləri. 4 səh.

19. İnnovasiya siyasəti: Avropa Birliyi təcrübəsi və Azərbaycan şəraitinə adaptasiya imkanları. A. F. Musayev. AMEA İqtisadiyyat institutu, Modernləşmə xətti jurnalı, Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi tərəqqisində yeni nailiyyətlər, Bakı-2010. 7 səh.

20. Decision making with imprecise probabilities in macroeconomics- A. F. Musayev, A. V. Əlizadə, E. H. Musayeva. ICAFS-2010

21. Ninth International Conference on Application of Fuzzy Systems and Soft Computing. Proceedings. ICAFS-26-27 avqust Praqa Çex respublikası. 2010

22. A Revenue Estimating Manual for TheRepublic // (həmmüəllif: Лаирд Эраесер, Мирдамад М.Садыгов, А.Амирасланов). Offset paper №1, 2004, 170 ç.v.

23. Функционально-стоимостной анализ оценки эффективности налоговой политики // Scientific papers University of Latvia, Volume 706, Economics, V Latvijas Universitates, 2006, (həmmüəllif: Ф.Ф.Гарайев). 9 ç.v.

24. Vergi sistemi (dərs vəsaiti), A.F.Musayev, Rzayev Z.H. ,Süleymanov Q.S. Bakı 1998, 72 səh.

25. İqtisadiyyatda riyazi modelləşdirmə və proqnozlaşdırma (dərslik), A.F.Musayev, A.Q.Qəhrəmanov. Bakı 1999, 452 səh.

Membership with international and foreign scientific organizations

1. Member of the editorial board of the magazine "Silk Road", 1998, Baku, Azerbaijan.

2. Member of the editorial board of the newspaper "Taxes", 2000, Baku, Azerbaijan.

3. Member of the editorial board of the scientific journal "Turkish Knowledge", 2000, Ankara, Turkey.

4. Member of the editorial board of the journal “Economics and Audit” of the Chamber of Auditors of the Azerbaijan Republic, 2000, Baku, Azerbaijan.

5. Member of the Union of Mathematicians of the Turkic world. 2001 Istanbul, Turkey.

6. Member of the editorial board of the journal "Tax Journal of Azerbaijan", 2003, Baku, Azerbaijan.

7. Member of the editorial board of the journal "Audit" of the Baku University of Business, 2005, Baku, Azerbaijan.

8. Member of the Eurasian dialogue platform. 2010. Istanbul, Turkey.

9. Member of the editorial board of the journal "Tefekkur", 2013, Baku, Azerbaijan.

Pedagogical activity

1. 1977 — present, senior teacher, Associate Professor, Professor, Head of Department

2. 2011 - Head of the Main Department of Tax Policy and Strategic Studies of the Ministry of Taxes

3. 2007 - 2011 - Rector of Azerbaijan University

4. 2000 - 2007 - Head of the Main Department of Tax Policy and Strategic Studies of the Ministry of Taxes

5. 1999 - 2000 - Head of the Analytical Information Department of the Baku State Tax Inspectorate

6. 1991 - 1999 - Department of Economics and Management of the Engineering Industry at the Department of Industry Economics of the Azerbaijan State Oil Academy. Member of the State Education Commission for Education Reforms.

7. 1992 - Tbilisi State University, specialty 05.00.08 - “Organization of economy, planning and management of a national economy and its branches (industry)”, Doctoral dissertation on the topic “Economic problems of managing the development of the oil engineering industry in the new economic conditions”, degree of Doctor of Economics.

8. 1984 - 1991 - Azerbaijan Institute of Oil and Chemistry Associate Professor, Department of Applied Mathematics

9. 1980 - 1984 - Senior teacher at the Department of Applied Mathematics of the Azerbaijan Institute of Oil and Chemistry.

10. 1977 - Moscow, Central Economic and Mathematical Institute of the USSR Academy of Sciences, degree of Candidate of Science in Economic, thesis on the topic "Improvement of efficiency of daily shift tasks by operational planning method in motor transport".

11. 1976 - 1980 - Institute of Cybernetics of the Azerbaijan Academy of Sciences, junior then senior researcher.

12. 1967 - 1976 - Laboratory of Economic and Mathematical Models at the Institute of Cybernetics of the Azerbaijan Academy of Sciences.

13. 1965 - 1971 - Student of the Faculty of Mathematics of the Azerbaijan State University named after S. M. Kirov, Baku
Other activities

1999 - 2000 - Head of Information and Analytical Department of the State Tax Inspectorate

2000 - 2007, Head of the Main Department of the Ministry of Taxes Tax Policy and Strategic Research

2001, participated in the establishment of the training center of the Ministry of Taxes of Azerbaijan Republic, was its first director

2011 - 2013 - Head of the Main Department of the Ministry of Taxes Tax Policy and Strategic Research

2013 - The tax policy advisor of the Minister of taxes
Awards and prizes

- Medal "For Distinctions in the Civil Service" by Decree of the President of the Republic of Azerbaijan No. 1960 dated February 9, 2007, for distinctions in the service in tax authorities, and observance of the country's economic interests.

- Awarded St. George medal of the IV degree "For Valiant Service" and included in the journal XII International Academic Rating "Golden Fortune" for 1993-2005 (p. 77).

- Awarded with certificates of merit of ANAS and the Ministry of Taxes.
Main place of work and its address

Institute of Economy, AZ1073, Baku city, H.Javid ave., 115

Position Head of Department
Office phone (+994 12) 4038609
Mobil (+994 50) 2003161
Home phone  
Fax (+994 12) 4382589
E-mail akif.musayev@gmail.com

akif.musayev@taxes.gov.az