Azerbaijan National Academy of Science

The first website of Azerbaijan (1995)

HOME PAGE  >>  Active members

Bunyadov Teymur Amiraslan oglu
Place of Birth Shikhli village, Kazakh district, Azerbaijan Republic    
Date of Birth 20.01.1928 
Education Azerbaijan State University 
Scientific degree Doctor of Historical Sciences 
Title Professor
Topic of PhD thesis:

-         speciality code

-         speciality name

-         topic name


07.00.07

Ethnography 

During the Bronze Age, agriculture and livestock

Topic of doctoral thesis:

-         speciality code

-         speciality name

-         topic name

 

07.00.07

Ethnography

The economic life of the ancient and Middle Ages
Election of corresponding member of ANAS:

-         date

-         speciality name 

 

1989

Ethnography
Election of active member of ANAS:

-         date

-         specialty name

 

2001

History
Total number of scientific publications 765
Number of scientific publications printed abroad 32 
Number of papers published in journals indexed and abstracted in international databases  
Certificates of authorship and number of patents  
Staff training:  

-  number of PhD

-  number of Doctors


25

9

Main scientific achievements: Cattle farming and agriculture in ancient and medieval times, the development of musical culture have been investigated and studied ethnographic point of view.
Names of scientific works: 1. Bahar təravətli səsin sirri. “Mədəniyyət” qəzeti 23 aprel, 2010, №25, (732)

2. Zirvəyə doğru... Sevgi dolu alim və pedaqoq (Bəhlul Abdulla - 70). Bakı: Xəzər Universiteti nəşriyyatı

3. XIX əsr Qazaxın mənəvi mədəniyyəti // Dəli Kür qəzeti, 30 aprel 2010, №4 (165)

4. Xatirələr sorağında // Aslan Kəmərli. Seçilmiş əsərləri: 3 cilddə, III cild, s.161-166. Bakı: Şirvannəşr, 2010

5. Sizinlə necə fəxr etməyək // Aslan Kəmərli. Seçilmiş əsərləri: 3cilddə, III cild, s.259-263. Bakı: Şirvannəşr, 2010

6. Mənalı ömrün anları // Xalq qəzeti 23 may 2010

7. Nurlu qürurlu... // Şəxsiyyət jurnalı, №3 2010

8. XIX əsr Qazaxın mənəvi mədəniyyəti (II məqalə) // Dəli Kür qəzeti, 31 may 2010, №5 (166)

9. Dupduru bulaq kimi (Xədicə Murad. Dupduru bulaq kimi). 3 cilddə bayatılar, Bakı: Qanun, s.228

10. “Osmanlılar, aldanmayın, Allahı sevərsiz...” // Xalq qəzeti, 24 avqust 2010

11. Qazağın dini ocaqları // Dəli Kür qəzeti, 30 sentyabr 2010. №8 (168)

12. Azərbaycan xalqının pasportu. “Kaspi” qəzeti, 24 noyabr 2010, 206 (2384). S.13

13. Azərbaycanın su təsərrüfatı haqqında dəyərli kitab. / “Xalq qəzeti”, 28 noyabr 2010.

14. Albaniyaşünaslığa dair dəyərli tədqiqat əsəri // Xalq qəzeti, 26 dekabr 2010. S.6

15. Arxeologiya və jurnalistika: bir ürəyin qoşa qanadı / Qafar Cəbiyev – 60 / 525-ci qəzet, 28 dekabr 2010. S.6

16. Bayatılar. Şairlər vətəni bizim tərəflər. (Antologiya). B., 2010. S. 261-266

17. Dünya gözəlləşirdi... // Mərhəmət elçisi. S. 5. (Beynəlxalq ictimai-siyasi, analitik jurnal) noyabr 2010

18. Dost mehribanım // Afaq Qurbanov, Bakı: Elm, 2010. 392 s

19. Bir gecənin sehri // “Xalq qəzeti”, 14 yanvar 2011. S.6

20. Şeyxülislam örnək olmağı bacarır // “Haqqın nuru” qəzeti 11-17 fevral 2011. S.7

21. Sən nə qədər doğmasan, əzizim! // Vidadi Bayramov – 70. S. 7-9. Bakı: Nurlan, 2011, 120 s

22. Hikmətdi, heyrətdi // “Dəli Kür” qəzeti, №02 (173) (N. Həsənzadəyə həsr olunub). 28 fevral 2011

23. Fəxrim, vüqarımdı... // “Dəli Kür” qəzeti, №3 (174), 20 mart 2011

24. Başı çalmalı dağlar, III kitab, Bakı, “Nurlar” nəşriyyatı, 2011, 352 s.

25. “Azdövsutəslayihə” İnstitutunun tarixi və inkişaf yolu., “Kredo” qəzeti 7 may 2011, №17 (637)

26. ...Sən olmasaydın. Bakı – “Ozan”- 2011, 112 s.

27. Gənc alimlərə yeni imkanlar yaranır // “Reytinq” qəzeti, 22 may 2011

28. Sövdəyar Muradov. Tariximizin açılmamış səhifələrindən. B. 2011. (T. Bünyadov ön sözün müəllifi). 508 s.

29. General-leytenant Əliağa Şıxlinskinin maraqlı avtoqrafı // Dəli Kür qəzeti, 28 may 2011. №5 (176)

30. Çağırdı dağlar məni (toplayan və tərtib edən Nigar İsa qızı Əhmədova). Ön söz T. Bünyadovundur. Bakı: Ozan, 2011, 252 s

31. Həqiqətmi, əfsanəmi, nağılmı... // Xalq qəzeti, 12 iyul 2011

32. Qayasında, qalasında tarix yaşar // Mədəniyyət qəzeti, 20 iyul 2011

33. Dancılının göz yaşları. “Dəli Kür” qəzeti, 28 avqust 2011, №7 (178)

34. Elimizin əzizi, doğması... (alim-tədqiqatçı Salatın Əhmədliyə həsr olunmuşdur). S. 3. “Məhsəti” ictimai-bədii jurnal, oktyabr 2011

35. T. Bünyadov, B. Əliyev. Heydər Əliyev və qədim Qəbələ. “Azərbaycan” qəzeti. 11 dekabr 2011-ci il

36. Elmə ayrılan vəsait artırılmalıdır. “Reytinq” qəzeti, 25 dekabr 2011. 47 (615)

37. Gəmiqaya / “Dəli Kür” qəzeti, №11 (182), 30 dekabr 2011-ci il

38. Özü bütöv, sözü bütöv, qəlbi təmiz... // “Dəli Kür” qəzeti, №1 (183), 31 yanvar 2012, (Vidadi Babanlı haqqında)

39. Təhsilimiz repititorların ümidinə qalıb / “Ayna” qəzeti, №19 (1910) 26 may 2012

40. Parlaq istedad...//Muxtar Rzaqulu oğlu Abdulov. Biblioqrafiya. B: Elm, 2012, s. 91-100 Светоносный талант… с 352-363

41. Блестящий талант…III Московское научное обозрение. №1, январь 2012. С 4-7

42. Ağlasığmaz, xəyalagəlməz... // Kaman əfsanəsi (xalq artisti Habil Əliyevə həsr edilib). S.98-99. Bakı: Aspoliqraf, 2012, 160s

43. Parlaq istedad, böyük ürək sahibi (Muxtar Abduyevə həsr olunub) “Xalq qəzeti”, 17 iyun 2012, №132 (27062)

44. Teymur Bünyadov, Anar İsgəndərov. Parlaq zəka sahibi – böyük vətəndaş // “Cəmiyyət və din” qəzeti, 23-29 avqust 2012

45. Təbib dağlar, məlhəm dağlar // “Dəli Kür” qəzeti, 30 sentyabr 2012 №8 (190)

46. Uzun ömrün sirri. Alim dünyasına bir baxış. s.383-388 // Ömrün əbədiləşən illəri (Qəzənfər Paşayevə həsr olunmuş məqalələr toplusu) B, Təhsil, 2012, 672 s.

47. Ulduzlar, ulduzlar... // “Dəli Kür” qəzeti, 31 oktyabr 2012, №9 (191)

48. Qonşu irəlidi // Əkiz alim qardaşlar (Azərbaycan alimləri Ziyad Məmmədov və Atlıxan Xanməmmədov qardaşlarının 100 illiyinə həsr olunur), 2011, 248s.

49. Nurlu, qürurlu... // Parlaq zəka sahibi – böyük vətəndaş. (akad Vasif Məmmədəliyevin 70 illik yubileyinə həsr olunub) Bakı – 2012. 408 s. (41-46 s)

50. Müdrik kəlamlar aləmi // 525-ci qəzet, 20 dekabr 2012. №232 (3788)

51. Ziyarətə gəlmişəm // “Dəli Kür” qəzeti, 30 noyabr 2012 s 2, №10 (192)

52. Analardan qalan dünya… // “Kredo” qəzeti, 8 dekabr 2012, s.14

53. Novruz milli həyatın etnoqrafik aynasıdır // Azərbaycanda Novruz. Bakı: Çıraq, 2012 s. 64-69 (məqalələr toplusu, 272 s)

54. Ocaqdı, pirdi qaya // “Dəli Kür” qəzeti, 28 fevral 2013. №2 (193)

55. Müdrik insan, böyük alim // Mahmud Vəli “Ziyamız, ziyalılarımız” (toplu). Bakı: Elm və təhsil, 2012

56. Tarixi sənədlər nələr söyləyir... “Dəli Kür” qəzeti, 31 mart 2013, №3 (196)

57. Bayrağımız, bayraqdarımızdır... // Heydər Əliyev 90. Bakı 2013. S.76-80

58. Qazax müəllimlər seminariyasının yaradılması // “Dəli Kür” qəzeti, 30 may 2013, №5 (198) s.2

59. Əzizim, dost mehribanım, böyük insan... // Əliyev İ.H. Ömrünü iqtisad elminin tədqiqinə həsr etmiş fədakar alim və müəllim – Bakı: Sabah, 2008, s.142-144

60. Elmimizin, təhsilimizin fədaisi. (t.e.d., prof. İradə Hüseynovaya həsr edilib) // Xalq qəzeti, (aylıq Beynəlxalq ictimai-siyasi hüquq jurnalı) mart-aprel 2013

61. Əzizim, dost mehribanım... // “Elm” qəzeti, 30 may 2013 №27-32 (1085-1089). Cəlal Əliyev – 85

62. Getməz üzün qarası // Şərq qəzeti, 14 may 2013, 84 (3577)

63. Unudulmaz dostum // Səttar Səfərov (Görkəmli siyasətçi və reformator), Bakı: Azərnəşr, 2013, s.165-166

64. Qazaxlıdı, yerlindi // Dəli Kür, 30 iyun 2013, №6 (199), s.1

65. Vətən çinar, anam çinar // Dəli Kür, 30 sentyabr 2013, №8. (201)

66. Duxtər ğeyrətməndtər əz mərd... (tərcome doktor Hoseyn Şərqi), Tehran: Enteşarate-məcəlle-ye xodafərin, 1392 (2013), 44 səhife (farsca)

67. Qazax Müəllimlər Seminariyasının yaradılması // Mədəniyyət qəzeti, 21 avqust 2013, №8 (1049)

68. Yerin görünür Fuad... // Anar Məmmədov. İnana Bilmirəm... (Fuad Qasımzadənin həyat və yaradıcılığına həsr olunub). Bakı: Elm, 2012, 600 s. s.182-184

69. Qəbələli bir alim var // 525-ci qəzet, 22 oktaybr 2013, №192 (3968)

70. Ürəyimdən keçənlərdi // Dəli Kür qəzeti, 30 oktyabr 2013, №9. (202)

71. Qazax-Fəridə Ləmandı, Fəridə Ləman da – Qazax! // Məhsəti (Məhsəti Şairlər Məclisinin jurnalı), xüsusi buraxılış, noyabr 2013. S.5. 64 səhifəlik

72. Dünyada nə əvəzi, bənzəri // Dəli Kür, 30 noyabr 2013, №10. (203)

73. Həqiqətsən, əfsanəsən... Kredo qəzeti, 14 dekabr 2013. №44 (754)

74. Qəhrəmanlar, mərdlər, mübarizlərdi... // Dəli Kür qəzeti, 25 dekabr 2013

75. Qəribə taleli.. // Davud Nəsib “Ata laylası” (şeir və poemalar), Bakı: Sabah, 2013, 2 cilddə, I cild

76. Duxtər ğeyrətməndtər əz mərd // Məcelle-ye xodafərin, şomare-ye 5, 1392, 73-76 s.(farsca)

77. Bayrağımız, bayraqdarımız... Heydər Əliyev – 90 //“Azərbaycan və azərbaycanlılar” jurnalının xüsusi buraxılışı. Bakı, 2013, S.76-80

78. Qələmli bir alim var (Gənc alim Minarə Qarayeva haqqında) // 525-ci qəzet, 2013 – 22 oktyabr. S.Məhərrəmova ilə birlikdə

79. Lütviyyə Abbasovanın əziz xatirəsinə // Aslan Abbasov, İlahinin lütfü. Bakı: Azərnəşr, 2013, s.192-194

80. Mələmə, quzum, mələmə... (hekayə), 525-ci qəzet, 10 yanvar 2014, № 003 (4020)

81. Mələmə, quzum, mələmə...(hekayə) // “Dəli Kür” qəzeti, 31 yanvar 2014, №1 (204)

82. T.Bünyadov, T.Musayeva, S.Hacıyev. Azərbaycanın milli məfkurəli tarixçisi // “Azərbaycan” qəzeti, 6 fevral 2014

Membership with international and foreign scientific organizations:  
Pedagogical activities Azerbaijan State University named after VI Lenin Pedagogical University, Institute of Russian Language and Literature named after
Other activities: Kazakh Election Constituency No. 59 in 1995, was elected to the Milli Majlis of the Azerbaijan Republic.

Head of the Department of Archaeology and Ethnography Institute of Ethnography of History,

Archaeology and Ethnography of the Higher Attestation Commission under the President of the Security Council, vice chair of the toponymy of the National Assembly,

Deputy Chairman of the Council of Elders of the National Academy of Sciences,

Academician-Secretary of the Department of Humanities and Social Sciences, the Caucasus established under the Department of Muslim Religious and scientific Council, a member of the board composition and coordination of scientific research on the issue date of the Council, a member of the Writers and Journalists Association. 

Awarding and prizes Order of Glory

Honored Scientist

"Golden Pen" Prize 

Honorary Order of the Azerbaijan National Academy of Sciences 
Place of work and its address Institute of Archaeology and Ethnography of ANAS, 115, H. Javid av., Baku, AZ1143, Azerbaijan Republic 
Position Senior Researcher
Office phone (+994 12) 5392294
Mobil (+994 50) 3614165 
Home phone (+994 12) 4987509 
Fax  
E-mail bunyadov28@mail.ru