Azerbaijan National Academy of Science

The first website of Azerbaijan (1995)

HOME PAGE  >>  PhD Institute of Economy

Guliyev Jalil Bahadur oglu
Veb-site     
Place of birth Azerbaijan Republic, Aghdam city 
Date of birth 1936  
Education Karl Marx Institute of National Economy 
Scientific degree Doctor of Philosophy in Economics 
Title  

Topic of  PhD thesis:

-         specialty code

-         specialty name

-         topic name

08.00.13

Economics and management of national economy (labor economics)

Organization and improvement of labor in the chemical industry of Azerbaijan.SSR

Total number of printed scientific publications:

-          number of scientific publications printed abroad:

-          number of papers  published in journals indexed and abstracted in international databases

210


2 collective monographs


55

 
Number of patents and certificates of authorship  

Staff training:     

-         number of  PhD


Basic scientific achievements  
Names of scientific works
 1. Sosial yönümlü bazaar münasibətləri şəraitində əhalinin həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasının qlobal problemləri. “Himayədar” 2005 №7
 2. Heydər Əliyev və Azərbaycanda əmək ehtiyatlarından istifadə edilməsi. AMEA-nın xəbərləri. Humanitar və ictimai elmlər seriyası. İqtisadiyyat. Bakı elm. 2005-il №1.
 3. “Azərbaycan İqtisadiyyatı yeni inkişaf mərhələsində: uğurlar, problemlər, təbriklər” elmi praktiki konfransın materialları. Bazar münasibətləri şəraitində Azərbaycanda əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsində uğurlar, reallıqlar və problemlər. Bakı.2006.
 4. “Müstəqillik illərində əhalinin həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasının yeni mərhələsi”. Bakı. Elm. AMEA-nın xəbərləri. 2006-cı il № 2.
 5. Bazar münasibətləri şəraitində elmi işçilərin əmək haqqının tənzimlənməsi istiqmətləri . Bakı. Elm. AMEA-nın xəbərləri. Humanitar və ictimai elmlər seriyası iqtisadiyyat. 2007-ci il № 3.
 6. Azərbaycanda uşaq əməyi. Bakı. 2007, Səda
 7. Azərbaycanda əhalinin iqtisadi fəallığının müayinəsi: müayinənin keçirilməsinin metodologiyası və əmək bazarında vəziyyətin təhlili. Bakı - 2008.
 8. Azərbaycanda demoqrafiya və sağlamlıq. Bakı - 2008.
 9. Azərbaycanda əhalinin həyat səviyyəsinin regional fərqləri və onların qiymətləndirilməsi. “Modernləşmə və social-iqtisadi inkişafın regional problemləri” mölvzusunda beynəlxalq elmi-praktii konfransın materialları, 2009.
 10. Həyat səviyyəsi: yoxsulluğu törədən və azaldan sosial-iqtisadi amillər. Monoqrafiya, Bakı, “Avropa”, 2011.
 11. Heydər Əliyevin elmi işçilərin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasında rolu. Bakı, BBU, 2014.
 12. Müstəqilliyin ilk illərində Heydər Əliyevin kənd təsərrüfatının inkişafında və kənd əhalisinin həyat səviyyəsinin yaxşılaşmasında uzaqgörən siyasəti. Bakı, BBU, 2014.
 13. Rəqabət qabiliyyətli iqtisadiyyatda həyat səviyyəsi və onun keyfiyyətcə yaxşılaşdırılmasının sosial-iqtisadi problemləri. Kollektiv monoqrafiya, Bakı, “Avropa”, 2014.
 14. Davamlı insan inkişafının qiymətləndirilməsində yeni nümunə
Membership with international and foreign scientific organizations  
Pedagogical activity  
Other activities  
Awards and prizes  
Main place of work and its address

Institute of Economy of  ANAS, AZ1073, Baku city, H.Javid ave., 115

Position Department head 
Office phone (+994 12) 5372259  
Mobile (+994 51) 9735580  
Home phone (+994 12) 4328755  
Fax  
E-mail metanet_w@mail.ru