Azerbaijan National Academy of Science

The first website of Azerbaijan (1995)

HOME PAGE  >>  PhDs of the Institute of Molecular Biology and Bio technologies

Gasimova Konul Hatam gizi
Place of birth Azerbaijan Republic, Barda district 
Date of birth 01.10.1983
Education Baku State University
Scientific degree PhD in Biology
Title  
Topic of  PhD thesis:

-         specialty code

-         specialty name

-         topic name

 

2406.02

Biochemistry

A study of some physiological and biochemical processes in plants exposed to chronic irradiation

Total number of printed scientific publications:

-          number of scientific publications printed abroad:

-          number of papers  published in journals indexed and abstracted in international databases

24

 

9

 

2

Number of patents and certificates of authorship  
Staff training:     

-         number of  PhD

 
Basic scientific achievements For the first time, cultivated and wild plants were studied together under exposure to chronic irradiation. Conducted research revealed that the amount of photosynthetic pigments (Chl a+b and carotenoids) and anthocyanins in wild plants (Zygophyllum fabago, Phragmites australis, Argusia sibirica and Elaeagnus angustifolia) exposed to chronic γ-irradiation (250±27 µR/h) increased notably due to radiation effect. In response to exposure to chronic irradiation, a higher content of hydrogen peroxide (H2O2) was accumulated in the leaves of Zygophyllum fabago, Elaeagnus angustifolia and Argusia sibirica plants as compared to the control samples, and significant changes occurred in the activity and isoforms of catalase (CAT) and ascorbate peroxidase (APO), which participate in hydrogen peroxide utilisation. The activity of catalase and intensity of its high-molecular isoform (CAT1) increased in the irradiated samples of all plants, except for Elaeagnus angustifolia, under stress conditions. For the first time, along with the boost of H2O2 synthesis, 3 isoforms of ascorbate peroxidase are revealed in Zygophyllum fabago and Argusia sibirica plants, and 6 isoforms in Phragmites australis, at the same time the activity of the enzyme decreased. The findings reveal the presence of inverse correlation in the activities of catalase and ascorbate peroxidase, performing the H2O2 detoxification in a cell. The results of RAPD – PCR analysis of DNA in both control samples and plants subjected to the chronic exposure to radioactive contamination revealed certain variations in sizes, quantity and band intensity of  DNA fragments, which is due to the damage of the structure of genomic DNA under radiation. Depending on the radium activity in the soil, the variations observed in SOD and CAT activities indicate the active role of these enzymes in the antioxidant protection system of plants. 
Names of scientific works 1. Bayramova K.H., Süleymanov S.Y. Hüseynova İ.M. Radiumun (226Ra) müxtəlif aktivliklərində yetişdirilən arpa və yonca bitkilərində antioksidant fermentlərin fəallığının öyrənilməsi. Azərbaycan Aqrar Elmi, 2009, №6, s. 46-48.

2. Байрамова К.Г., Рустамова С.М., Асланова С.Т., Изучение роли пластидного сигнала в регуляции экспрессии ядерных генов, кодирующих белки хлоропластов. Материалы I Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Фундаментальные и прикладные исследования в биологии», Донецк, 2009, стр. 169-170

3. Bayramova K.H. Radiumun (226Ra) müxtəlif aktivliklərində yetişdirilən bitkilərdə antosianın və fotosintetik piqmentlərin analizi . Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın Materialları BDU, Bakı, 2009, 30-31 oktyabr, səh. 393-394.

4. Байрамова К.Г., Исмайылов Е.М. Изучение антиоксидантных ферментов и фотосинтетических пигментов у растений пшеницы и кукурузы при слабых дозах 226Ra Устойчивость организмов к неблагоприятным факторам внешней среды. Материалы Всероссийской научной конференции, г. Иркутск, 2009 г. с. 54-57.

5. Suleymanov S.Y., Bayramova K. H., Rustamova S.M., Maharramova E. H. Antioxidant enzymes and functional state of PS II in plants grown under various radium (226Ra) concentrations. Proceedings of the 15th International Congress of Photosynthesis. Beijing, China, 2010, p. 252.

6. Bayramova K.M., Məhərrəmova E.H. Şüalanmanın təsirindən bitkilərdə superoksiddismutazanın fəallığının öyrənilməsi. Gənc Alimlərin və Tədqiqatçıların Müasir Biologiyanın Nəzəri və Tətbiqi Problemləri Mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfransının Materialları, Bakı-2011, səh.7-8.

7. Байрамова К.Г. Активность ФС I и ФС II хлоропластов различных растений при действии ионизирующего излучения. VI Cьезд, Российского фотобиологического общества пос. Шепси, 2011, с. 42.

8. Байрамова К.Г., Сулейманов С.Ю., Гусейнова И.М. Изучение Фотосинтетических, нефотосинтетических пигментов и фотохимической активности хлоропластов у ячменя и клевера, подвергшихся радия (226Ra). Доклады, Национальной Академии Наук Азербайджана, Баку 2012, №3 с. 98-104.

9. Bayramova K.H., Suleymanov S.Y., Huseynova I.M. The Study Of Photosynthetic Pigments And Antioxidant Enzymes In Different Plants Under Conditions of Ionizing Radiation. National Aeronautics and Space Administration (NASA), Abstracts of the Astrobiology Conference, USA Georgia, Atlanta, April 2012, 16-20.

10. Байрамова К.Г., Алиева Д.Р., Сулейманов С.Ю., Гусейнова И.М. Активность и изоферментный состав антиоксидантных ферментов камыша (Scirpus L.), подвернутого радиации Международная научно-практическая конференция «Клеточная Биология и биотехнология растений» Минск, 2013, с. 92.

11. Huseynova I.M., Bayramova K.H., Suleymanov S.Y. and Aliyev J.A. Free Radicals and Role of Antioxidant Enzymes on Ionizing Radiation Resistance in Zygophyllum fabago, Phragmites australis, Argusia sibirica l. and Eleagnus caspica Plants Handbooks on Reactive Oxygen Species (ROS) Formation Mechanisms, Physiological Roles and Common Harmful Effects. Nova Science Publishers, Chapter 12, NewYork-2013, pp. 325-336.

12. Suleymanov S.Y., Bayramova K. H., Rustamova S.M., Maharramova E. H., Huseynova I.M. Antioxidant enzymes and functional state of PS II in plants grown under various radium (226Ra) concentrations. Proceedings of the 15th International Congress of Photosynthesis. Beijing, China, 2013, pp. 560-563.

13. Qasımova K.H. Radiumun (226Ra) təsirinə məruz qalmış qarğıdalı (Zea Mays L.) və yonca (Trifolium pratence L.) bitkilərində antioksidant fermentlərin fəallığı və FS II funksional vəziyyəti . Az. xalqının Ümummilli lideri H.Ə.Əliyevin anadan olmasının 91-ci il dönümünə və Milli Qurtuluş gününə həsr olunmuş "Gənc alimlərin kənd təsərrüfatında rolu problemlər və imkanlar" Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları, Bakı, 17-18 iyun, 2014, səh. 28-29

14. Гасымова К.Г, Сулейманов С.Y., Маммадов А.Ч, Гусейнова И. М, Алиев Д.А. Исследование РАПД-Профилей ДНК у растений,выросших при воздействии хронической ионизирующей радиации. AMEA-nın xəbərləri, 2014, cild 69, N 1, səh. 5-11

15. Əliyeva N.X., Qasımova K.H. Qarğıdalı yarpaqlarının mezofil və örtüktopa xloroplastlarında FS II-nin fotokimyəvi fəallığının və zülalların miqdarının öyrənilməsi. “Müasir Biologiyanın İnnovasiya Problemləri” mövzusunda VII Beynəlxalq Elmi Konfransının materialları, Bakı, 2017, 27-27 Aprel, səh. 22-23

16. Əliyeva N.X., Qasımova K.H., Süleymanov S.Y. Qarğıdalı bitkisinin mezofil və örtüktopa hüceyrələrinin xloroplastlarında fotosistemlərin fotokimyəvi fəallıqlarının və fotosintetik piqmentlərin tədqiqi. Müasir təbiət elmlərinin aktual problemləri, Beynəlxalq elmi konfrans, Gəncə, 2017, 4-5 may, səh. 188-190

Membership with international and foreign scientific organizations  
Pedagogical activity  
Other activities  
Awards and prizes  
Main place of work and its address Institute of Molecular Biology and Biotechnologies of ANAS, AZ1073, Baku, pr., Matbuat, 2A 
Position Researcher   
Office phone (+994 12) 5381164
Mobile  
Home phone  
Fax (+994 12) 5102433  
E-mail konulbayramova29@gmail.com