Azerbaijan National Academy of Science

The first website of Azerbaijan (1995)

HOME PAGE  >>  PhDs of the Institute of Molecular Biology and Bio technologies

Khanishova Mayakhanim Ali gizi
Place of birth Azerbaijan Republic, Aghsu district   
Date of birth 15.05.1965               
Education Azerbaijan State University 
Scientific degree PhD in Biology                                       
Title  
Topic of  PhD thesis:

-         specialty code

-         specialty name

-         topic name

 

2411.02; 2409.01

Plant Physiology, Genetics

Physiological and genetic pecualiarities of the salt tolerance of samples of durum and bread wheat

Total number of printed scientific publications:

-          number of scientific publications printed abroad:

-          number of papers  published in journals indexed and abstracted in international databases

18

 

7


3

Number of patents and certificates of authorship  
Staff training:     

-         number of  PhD

 
Basic scientific achievements The complex and comparative analysis of physiological, biochemical and genetic features of wheat genotypes grown on saline soils of Azerbaijan was carried out for the first time. More tolerant varieties were identified for salinity and recommended for breeding. The growth and development, water exchange, photochemical activity of chloroplasts of genotypes of durum (Triticum durum Desf.) bread (Triticum aestivum L.) wheat were studied. The features of the anatomical structure of leaves, changes in the size and number of chloroplasts, in the functioning of PS 1 and PS2 of the identified salt tolerant varieties were studied. 
Names of scientific works 1. M.Ə.Xanışova, İ.V.Əzizov. Şoranlaşmaqda olan torpaqlarda məhsuldarlığa və fotosintetik əlamətlərinə görə davamlı buğda sortlarının seçilməsi. Torpaqşünaslıq və Aqrokimya əsərlər toplusu, VII cild, 2007, s. 309-316.

2. M.Ə. Xanışova, H.B. Sadıqov, Ə.Y. Kərimov. Şoranlaşmaqda olan torpaqlarda əkilmiş bərk və yumşaq buğda sortlarında qliadin ehtiyat zülallarının polimorfizmi. AMEA Botanika İnstitutunun elmi əsərləri XXVII cild, 2007, s. 538-540.

3. M.Ə. Xanışova. Bərk və yumşaq buğda sortlarında biomorfoloji və texnoloji xüsusiyyətlərinə şoranlığın təsirinin öyrənilməsi. Azərbaycan Aqrar Elmi jurnal, №1-2, 2009, s. 153-155.

4. M.A. Khanishova, I.V. Azizov. Effect of salinity on some physiological characteristics of wheat genotiypes grown under saline enviroment. Материалы VII муждународного симпозиума. Нетрадиционное растениеводство. Селекция. Охрана природы. Эниология. Экология и здоровье c. 555-558. 13-21 сентября 2008 года, г. Алушта Симферополь.

5. M.A. Khanishova. T. durum Desf. və T. aestivum L. növlərinə aid bugda sortlarında məhsuldarlıq elementlərinin tolerantlıq indeksi. AMEA Xəbərləri (Biologiya və tibb elmləri), cild 63, № 5-6, 2008, s.121-130.

6. M.A. Khanishova, I.V. Azizov. Effect of salinity on some physiological characteristikcs of wheat genotiypes grown under saline enviroment. SJYR Transaction on Agri Science. Islamic Azad University. Ardabil, 2009, V. l6. №4, pp. 35-38.

7. I.V. Azizov, M.A. Khanishova. Effect of salinity on chlorophyll content and activity of photosystems of wheat genotypes// The 15 Th international congress of photosynthesis. Organized by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sclences (1BCAS) International Saciety of Photosyathesis reseach (ISPR) August 22-27 2010, Beijing China, pp. 257-259.

8. M.А. Ханышева, И.В. Азизов. Действие засоления на фотосинтетические и урожайные показатели генотипов твердой и мягкой пшеницы, Вестник, Московского Государственного Области Университета. Естественные Науки №3, 2010, c. 51-56.

9. I.V. Azizov, M.A. Khanishova. Pigment content and activity of chloroplasts of wheat genotypes grown under saline environment. Proceedings of the National Special Issue Academy of Sciences of Azerbaijan Republic. Vol-65. №5-6, 2010 pp. 96-98.

10. M.А. Ханышева, И.В. Азизов. Оценка генотипив пшеницы по солетолерантности. Пути повышения устойчивости растениеводства к негативным природным и техногенным воздействиям. Сборник материалов Международной научно–практической конференции молодых учёных, аспирантов и студентов. Орёл, 2011. c. 350-355.

11. M.Ə. Xanışova. Bərk və yumşaq buğda nümunələrinin keyfiyyət göstəricilərinə şoranlığın təsiri. AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun elmi əsərləri II cild. Bakı, 2010, s. 94-98.

12. N.F. Sultanova, M.Ə. Xanışova, İ.M Hüseynova. Üzümün yarpaqlarının burulması xəstəliyinin (Grape leaf roll association virus-3) müasir seroloji metodlarla diaqnostikası, xəstə bitkilərdə bəzi patoanatomik dəyişikliklərin tədqiqi. AMEA Botanika İnstitutunun elmi əsərləri, XXXIV cild, 2014, s. 185-190.

13. Əlimohəmmədi R.Z., M.Ə. Xanışova, İ.V. Əzizov. Müxtəlif yarus yarpaqlarının günəbaxan bitkisinin inkişafında və məhsuldarlığında rolu. AMEA Botanika İnstitutunun elmi əsərləri, XXXIV cild, 2014, s. 203-207.

14. Irada Huseynova, Nargiz Sultanova, Alamdar Mammadov, Nargiz Gojayeva, Maya Khanishova. OP-13 Dedection of Grapevine leafroll- asssosiated virus type 3 (GLRaV-3) in Azerbaijan and study of some histopathological changes in leaves of infected plants. 18 th Congress of the International Council for the study of Virus and Virus like Diseases of the Grapevine (ICVG) PROCEEDINGS, Ankara-Turkey September 7-11, 2015.

15. С.А. Керимли, Г.Э. Гасымова, М.А Ханышова, И.В. Азизов, Я.М. Фейзиев, К.Г. Гасымов. Некоторые морфофизиологические изменения у Каштанолистного дуба в зависимости от условий окружающей среды. AMEA xəbərləri.2016 (biologiya və tibb elmləri seriyası), cild 71, N 1. səh. 97-102.

16. Ханышева М.А., Гасымова Ф.И., Азизов И.В. Действие хлоридного засоления на морфофизиологические признаки генотипов твердой и мягкой пшеницы. «Факторы экспериментальной эволюции организмов. 2016. т. 18. c. 162-164.

Membership with international and foreign scientific organizations  
Pedagogical activity 1989-2006: Teacher at secondary school in Azerbaijan, Aghsu district,

2014-2015: Lecturer at Baku State University, Faculty of Biology

Other activities  
Awards and prizes  
Main place of work and its address Institute of Molecular Biology and Biotechnologies of ANAS, AZ1073, Baku, pr., Matbuat, 2A 
Position Senior researcher 
Office phone (+994 12) 5381153  
Mobile (+994 50) 6473958 
Home phone (+994 12) 3415147  
Fax (+994 12) 5102433  
E-mail xanisova.maya@gmail.com