İslamova Zemfira Bəxtiyar qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan RespublikasıOğuz rayonu   
Təvəllüdü 01.02.1967 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Gəncə Dövlət Pedaqoji Universiteti 
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru  
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2417.01

Botanika

Abşeron şəraitində Aqavakimilər (Agavaceae endl.) fəsiləsinin bəzi növlərinin bioekoloji xüsusiyyətləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

32

 

6

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycanın quru subtropik şəraitində (açıq və örtülü şəraitdə) ilk dəfə Agavaceae fəsiləsinə aid 38 növdən ibarət zəngin genofond yaradılmış və yerli şəraitə introduksiya edilmiş növlərin biomorfoloji xüsusiyyətləri öyrənilmişdir. Bu isə onların becərilməsinin nəzəri əsaslarının işlənməsinə imkan yaratmışdır. Tədqiq edilən bitkilərin virginil və generativ dövrlərdə morfogenezi, çiçəkləmə və meyvəvermə biologiyası, böyümə dinamikası, həmçinin toxum və vegetativ məhsuldarlığı müəyyənləşdirilmişdir.       

Elmi əsərlərinin adları

1.Вестник Московского Государственного Областного Университета, Серия «Естественные науки», М.: Изд-во МГОУ, 2011, №4, с. 58-61.

2.AMEA-nın Xəbərləri (biologiya və tibb elmləri), 2012, cild 67, №3, s. 38-42.

3.К биоморфологическому изучению видов семейство Cactaceae Juss. и Crassulaceae DC. интродукцированных на Азербайджан. «Проблемы современной дендрологии, цветоводства и садово-паркового строительства» Международная научная конференция. Бишкек, 2014, с. 61-67. Гасымов Ш.Н., Тахмазова Д.Н.,Адыгозелов Ю.Н.

4.Aerogen mikobiotanin muxtəlif qida mühitlərinə adaptasiyası və bəzi fizioloji xususiyyətləri. Mərkəzi Nəbatat Bağının əsərləri, Bakı “Elm”, 2015, XIII cild, s. Əliyev İ

5.Abşeron yarimadasinin yaşilliğinda istifadə olunan bəzi həmişəyaşil nadir ağac və kollar. “Müasir kimya və biologiyanın aktual problemleri” Beynəlxalq Elmi Konfrans, III hissə, Gəncə, 2016, s.153-155. Əsədov K.S

6.Исследование корневой системы новых видов Vitis alpina L. интродуцированных на Апшероне ( ЦБС). Материалы международной конференции «Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования», Ялта, изд. Российского Университета Дружбы Народов, 2016, стр. 42-44. Мехралиев А.Д Сафарова Э.П

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları AMEA -nın 70 illiyi ilə  əlaqədar Fəxri fərmanı 
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağı, AZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Badamdar şossesi, 40 
Vəzifəsi Örtülü şəraitdə becərilən bitkilər laboratoriyasının böyük elmi işçisi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 55) 7992557 
Ev tel. (+994 12) 4412666 
Faks (+994 12) 5024172 
Elektron poçtu

z.islamova@mail.ru