Национальная Академия Наук Азербайджана

Первый cайт Азербайджана (1995)

ГЛАВНАЯ  >>  ЧЛЕНЫ-КОРРЕСПОНДЕНТЫ

Мусаев Акиф Фархад оглы
Место рождения Азербайджанская Республика, Физулинский район , село Горган   
Дата рождения 18.07.1947
Образование Азербайджанский Государственный Университет, факультет математики
Ученая степень Доктор экономических наук
Ученое звание Профессор 
Название кандидатской

(PhD) диссертации:

- шифр специальности

- наименование

специальности

- название темы

08.00.13  

Математические и инструментальные методы экономики

Увеличение эффективности суточных поручений в автомобильном транспорте методами оперативного планирования 
Название докторской диссертации:

-         шифр специальности

-         наименование специальности

-         название темы


08.00.05

Экономика, планирование и управление народным хозяйством и его (промышленными) отраслями

Экономические задачи управления развитием нефтемашиностроительной промышленности в новых экономических условиях
Избрание в члены-корр.

НАНА:

- дата

- наименование

специальности

2001

экономика
Общее количество

опубликованных научных

работ:

- количество научных

работ, опубликованных

за рубежом:

- количество статей,

опубликованных в

журналах,

индексируемых и

реферируемых в

международных базах:

400

 

30

 

38
Количество авторских свидетельств и патентов  
Подготовка кадров:
- Кол-во кандидатов наук
- Кол-во докторов наук

34
Основные научные достижения

1.Проанализировав имеющиеся методы планирования в автотранспортной сфере в рамках наличия одного поставщика и нескольких потребителей, он обосновал с научной точки зрения важность, для данного класса задач, критерия наиболее эффективного использования рабочего дня, ограниченного сменными нормами работы. А. Мусаев предложил модель оптимизации данной проблемы, и на ее основе был составлен точный и практический алгоритм планирования дневного режима и нормы работы. Математическая модель, предложенная автором, основываясь на согласование имеющегося объема работы и потенциальных возможностей автотранспортных средств, представляла собой целочисленную задачу математического программирования.

2.Второе направление деятельности А. Мусаева посвящено управлению развитием нефтяной машиностроительной промышленности. Данная отрасль, являясь основой машиностроительной промышленности Азербайджанской республики, в условиях централизованного планирования и свободной торговли нефтяного машиностроения обусловлено необходимостью максимального удовлетворения потребности нефтяного машиностроения посредством нефтегазовой сферы. Необходимость обеспечения внутренней и внешней потребности в нефтегазовых ресурсах, также осложняется, пребыванием этих комплексов на территории стран экономические и хозяйственные взаимосвязи с которыми прекращены.

3.Третье направление научно-исследовательской деятельности А. Мусаева составляет изучение экономических проблем научного исследования и организации налогообложения в Азербайджане. Он является организатором и руководителем научных исследований в экономической сфере фискальной политики Азербайджана. Являясь одним из основных участников создания нормативно правовой базы налоговой системы, он уделил особое внимание формированию налоговой культуры и просвещению населения, путем основания принципов обслуживания налогоплательщиков. Основной целью этой деятельности служит формирование, как налогоплательщиков, так и будущих сотрудников налоговых органов. Для реализации этой цели были созданы учебники и методические пособия для подготовки и переподготовки кадров.  
Названия научных работ

1.Aksizlər (xüsusi istehlak vergisi), A.F.Musayev, Bestpack mətbəəsi, Bakı 2016, səh. 158.

İnnovasiya iqtisadiyyatı və vergi stimullaşdırması (nəzəri praktiki araşdırma), A.F.Musayev, Azərbaycan Universiteti nəşriyyatı, Bakı 2014, səh. 183.

2. Ünvanlı Vergi Xidmətləri, A.F.Musayev, Ə.C.Məmmədov, Çaşıoğlu mətbəəsi. Bakı, 2013, səh.284.

3. Vergilərin əhəmiyyəti və ya yeddi nağıl axşamı, 3-5 ci siniflər üçün dərs vəsaiti, A.F.Musayev, A.Q.Qəhrəmanov Əlavələr edilmiş dördüncü nəşr Bakı 2012. 130 səh.

4. Vergilər, Dərslik, 6-8-ci siniflər üçün dərs vəsaiti, F.Ə.Məmmədov, A.F.Musayev, A.Q.Qəhrəmanov, Əlavələr edilmiş 3 – cü nəşr. Bakı 2012 (119 səh.)

5. Vergilər, Dərslik, 9- 11-ci siniflər üçün dərs vəsaiti, F.Ə.Məmmədov, A.F.Musayev, A.Q.Qəhrəmanov, Əlavələr edilmiş 2– ci nəşr. Bakı 2012 (146 səh.)

6. Ekonometrikaya giriş A. F. Musayev, A. Qəhrəmanov, Çaşıoğlu mətbəəsi. Bakı 2011(173 səh.)

7. Vergilər və Vergitutma (dərslik). F. Ə. Məmmədov, A.F. Musayev, M. M.M. Sadıqov, Y. A. Kəlbiyev, Z. H. Rzayev. Polygraphic Production mətbəəsi. Bakı, 2010 ( 508 səh. )

8. Vergi mədəniyyəti. A. F. Musayev, A. Qəhrəmanlı. Çaşıoğlu mətbəəsi. Bakı, 2010 (334 səh.)

9. Yerli özünüidarəetmə (Bələdiyyə) orqanlarının vergi sistemi. A.F.Musayev, H.İ.Məmmədov Dərs vəsaiti, (398 səh.) Bakı-2008

10. Vergi siyasətinin iqtisadi problemləri // A.F.Musayev, CBS “Poliqraphic Production”, Bakı, 2004, 792 ç.v.

11. Налоги и налогообложение в Азербайджане. :учебник для вузов /А.Ф.Мусаев, М.М.Садыгов, Р.Б.Магеррамов, Р.А.Салаев. - Баку : Элм , 2005. - 529 с.

12. Tax service of the Azerbaijan Republic: reforms and results, A.Musayev, J.A.Kalbiyev, A.A.Musayeva. Baku, Taffakur. 2002.p.324

13. Vergitutmanın nəzəri və metodoloji əsasları. Məmmədov F., Musayev A., Sadıqov M., Rzayev Z., 30 səh.Bakı, 2001

14. Qiymətli kağızlar bazarı // Səda, , A.F.Musayev (həmmüəllif: N.N.Vəliyev, A.S.Quliyev).Bakı, 1999, 324 ç.v.

15. Нефтедобыча и нефтяное машиностроение: анализ взаимодействия –(Бакы-1997)

16. Qlobal maliyyə böhranının aradan qaldırılması cəhdləri və beynəlxalq maliyyə nəzarətinin təkmilləşdirilməsi zəruriliyi - İpək Yolu, №2 2009

17. Fiskal siyasətin iqtisadi inkişafa təsirinin modelləşdirilməsi. A.F. Musayev.

18. “Spektral nəzəriyyə və onun tətbiqləri” akademik F. Q. Maqsudovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın tezisləri. 4 səh.

19. İnnovasiya siyasəti: Avropa Birliyi təcrübəsi və Azərbaycan şəraitinə adaptasiya imkanları. A. F. Musayev. AMEA İqtisadiyyat institutu, Modernləşmə xətti jurnalı, Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi tərəqqisində yeni nailiyyətlər, Bakı-2010. 7 səh.

20. Decision making with imprecise probabilities in macroeconomics- A. F. Musayev, A. V. Əlizadə, E. H. Musayeva. ICAFS-2010

21. Ninth International Conference on Application of Fuzzy Systems and Soft Computing. Proceedings. ICAFS-26-27 avqust Praqa Çex respublikası. 2010

22. A Revenue Estimating Manual for TheRepublic // (həmmüəllif: Лаирд Эраесер, Мирдамад М.Садыгов, А.Амирасланов). Offset paper №1, 2004, 170 ç.v.

23. Функционально-стоимостной анализ оценки эффективности налоговой политики // Scientific papers University of Latvia, Volume 706, Economics, V Latvijas Universitates, 2006, (həmmüəllif: Ф.Ф.Гарайев). 9 ç.v.

24. Vergi sistemi (dərs vəsaiti), A.F.Musayev, Rzayev Z.H. ,Süleymanov Q.S. Bakı 1998, 72 səh.

25. İqtisadiyyatda riyazi modelləşdirmə və proqnozlaşdırma (dərslik), A.F.Musayev, A.Q.Qəhrəmanov. Bakı 1999, 452 səh.

Членство в республиканских, международных и зарубежных научных организациях:

1. Член редколлегии журнала "Шелковый путь", 1998, Баку, Азербайджан.

2. Член редколлегии газеты "Налоги", 2000, Баку, Азербайджан.

3. Член редколлегии научного журнала "Турецкие знания", 2000, Анкара, Турция.

4. Член редколлегии журнала «Экономика и аудит» Палаты аудиторов Азербайджанской Республики, 2000, Баку, Азербайджан.

5. Член Союза математиков тюркского мира. 2001 Стамбул, Турция.

6. Член редколлегии журнала «Налоговый журнал Азербайджана», 2003, Баку, Азербайджан.

7. Член редколлегии журнала «Аудит» Бакинского Университета Бизнеса, 2005, Баку, Азербайджан.

8. Участник Евразийской платформы диалога. 2010. Стамбул, Турция.

9. Член редколлегии журнала "Тефеккюр", 2013, Баку, Азербайджан.
Педагогическая деятельность
 1. С 1977 года по настоящее время старший преподаватель, доцент, профессор, заведующий кафедрой
 2. 2011 - Начальник главного управления налоговой политики и  стратегических исследований Министерства Налогов
 3. 2007 – 2011 - Ректор Университета Азербайджан
 4. 2000 – 2007 - Начальник главного управления налоговой политики и  стратегических исследований Министерства Налогов
 5. 1999 – 2000 - Начальник Управления аналитической информации Бакинской государственной налоговой инспекции
 6. 1991 – 1999 - Кафедра «Экономика и менеджмент машиностроительной промышленности» при факультете «Экономика промышленности» Азербайджанской Государственной Нефтяной академики. Член Государственной Комиссии образования в области Реформ в сфере образования.
 7. 1992 - В Тбилисском Государственном Университете на специализированном научном совете по специальности 05.00.08 –«Организация экономики, планирования и управления народным хозяйством и его отраслями (промышленность)» защитил докторскую диссертацию на тему «Экономические проблемы управления развитием нефтяной машиностроительной промышленности в условиях нового  хозяйствования» и получил ученую степень доктора экономических наук.           
 8. 1984 – 1991 - Азербайджанский Институт Нефти и Химии Доцент кафедры Прикладной Математики        
 9. 1980 – 1984 - Старший преподаватель на кафедре «Прикладная математика»     Азербайджанского Института нефти и химии.                                
 10. 1977 - В Москве в Центральном экономико-математическом Институте Академии наук СССР на специализированном научном совете  защитив кандидатскую диссертацию на тему «Улучшение эффективности сменных дневных заданий методом оперативного планирования в автотранспорте», получил ученую степень кандидата экономических наук.      
 11. 1976 – 1980 - Институт Кибернетики Академии наук Азербайджана занимал должности младшего затем старшего научного работника.                             
 12. 1967 – 1976 - Работал в лаборатории «Экономико–математические модели» Института  Кибернетики Академии наук Азербайджана.
 13. 1965 – 1971 - Студент Факультета Математики Азербайджанского Государственного Университета имени С. М. Кирова, Баку      
Прочая деятельность

1999-2000 - Начальник Управления Аналитической Информации Бакинской Государственной Налоговой Инспекции 2000-2007- Начальник Главного Управления Налоговой Политики и Стратегических Исследований Министерства Налогов

2001- создал учебный центр Министерства Налогов Азербайджанской Республики и был его первым начальником 2011-2013- Начальник Главного Управления Налоговой Политики и Стратегических Исследований Министерства Налогов 2013- советник министра по вопросам налоговой политики
Премии и награды

- Награжден медалью "За отличия на государственной службе” на основании Постановления Президента Азербайджанской Республики № 1960 от 9 февраля 2007-го года, за отличия на службе в налоговых органах, и соблюдении экономических интересов страны.

- Профессор Акиф Мусаев награжден Георгиевской медалью  IV степени "За доблестную службу” - и в 1993-2005 годы внесен в журнал XII International Academic Rating "Golden Fortune” (77 стр).

- Награжден почетными грамотами НАНА и Министерства налогов.
Основное место работы и адрес

Институт экономики НАНА, AZ1073, г.Баку, пр. Г.Джавида, 115

Должность Заведующий отделом 
Служ. тел. (+994 12) 4038609
Моб. тел. (+994 50) 2003161
Дом. тел  
Факс (+994 12) 5382589 
Э-почта akif.musayev@gmail.com

akif.musayev@taxes.gov.az