Национальная Академия Наук Азербайджана

Первый cайт Азербайджана (1995)

ГЛАВНАЯ  >>  Действительные члены

Бунятов Теймур Амираслан оглы
Место рождения: Азербайджанская Республика, Казахский район, Село Шихлы 
Дата рождения: 20.01.1928 
Образование: Азербайджанский Государственный Университет, факультет истории  
Ученая степень: Доктор исторических наук 
Ученое звание: Профессор 
Название кандидатской (PhD) диссертации:

-         шифр специальности

-         наименование специальности

-         название темы 07.00.07 

 Этнография 

Земледелиеи скотоводство в Азербайджане в эпоху бронзу

Название докторской диссертации:

-         шифр специальности

-         название специальности

-         название темы

 

07.00.07

Этнография

Из истории земледелия и скотоводства в Азербайджане

Избрание в члены-корр. НАНА:

-         дата

-        наименование специальности

 

1989

этнография
Избрание в действ.члены НАНА:

-         дата

-        наименование специальности

 

2001

история
Общее количество опубликованных научных работ: 765
Количество научных работ, опубликованных за рубежом: 32 
Количество статей, опубликованных в журналах, индексируемыхреферируемых в международных базах:  
Количество авторских свидетельств и патентов:  
Подготовка кадров:
- Кол-во кандидатов наук:
-Кол-во докторов наук:

25

9
Основные научные достижения:  
Названия научных работ: 1. Bahar təravətli səsin sirri. “Mədəniyyət” qəzeti 23 aprel, 2010, №25, (732)

2. Zirvəyə doğru... Sevgi dolu alim və pedaqoq (Bəhlul Abdulla - 70). Bakı: Xəzər Universiteti nəşriyyatı

3. XIX əsr Qazaxın mənəvi mədəniyyəti // Dəli Kür qəzeti, 30 aprel 2010, №4 (165)

4. Xatirələr sorağında // Aslan Kəmərli. Seçilmiş əsərləri: 3 cilddə, III cild, s.161-166. Bakı: Şirvannəşr, 2010

5. Sizinlə necə fəxr etməyək // Aslan Kəmərli. Seçilmiş əsərləri: 3cilddə, III cild, s.259-263. Bakı: Şirvannəşr, 2010

6. Mənalı ömrün anları // Xalq qəzeti 23 may 2010

7. Nurlu qürurlu... // Şəxsiyyət jurnalı, №3 2010

8. XIX əsr Qazaxın mənəvi mədəniyyəti (II məqalə) // Dəli Kür qəzeti, 31 may 2010, №5 (166)

9. Dupduru bulaq kimi (Xədicə Murad. Dupduru bulaq kimi). 3 cilddə bayatılar, Bakı: Qanun, s.228

10. “Osmanlılar, aldanmayın, Allahı sevərsiz...” // Xalq qəzeti, 24 avqust 2010

11. Qazağın dini ocaqları // Dəli Kür qəzeti, 30 sentyabr 2010. №8 (168)

12. Azərbaycan xalqının pasportu. “Kaspi” qəzeti, 24 noyabr 2010, 206 (2384). S.13

13. Azərbaycanın su təsərrüfatı haqqında dəyərli kitab. / “Xalq qəzeti”, 28 noyabr 2010.

14. Albaniyaşünaslığa dair dəyərli tədqiqat əsəri // Xalq qəzeti, 26 dekabr 2010. S.6

15. Arxeologiya və jurnalistika: bir ürəyin qoşa qanadı / Qafar Cəbiyev – 60 / 525-ci qəzet, 28 dekabr 2010. S.6

16. Bayatılar. Şairlər vətəni bizim tərəflər. (Antologiya). B., 2010. S. 261-266

17. Dünya gözəlləşirdi... // Mərhəmət elçisi. S. 5. (Beynəlxalq ictimai-siyasi, analitik jurnal) noyabr 2010

18. Dost mehribanım // Afaq Qurbanov, Bakı: Elm, 2010. 392 s

19. Bir gecənin sehri // “Xalq qəzeti”, 14 yanvar 2011. S.6

20. Şeyxülislam örnək olmağı bacarır // “Haqqın nuru” qəzeti 11-17 fevral 2011. S.7

21. Sən nə qədər doğmasan, əzizim! // Vidadi Bayramov – 70. S. 7-9. Bakı: Nurlan, 2011, 120 s

22. Hikmətdi, heyrətdi // “Dəli Kür” qəzeti, №02 (173) (N. Həsənzadəyə həsr olunub). 28 fevral 2011

23. Fəxrim, vüqarımdı... // “Dəli Kür” qəzeti, №3 (174), 20 mart 2011

24. Başı çalmalı dağlar, III kitab, Bakı, “Nurlar” nəşriyyatı, 2011, 352 s.

25. “Azdövsutəslayihə” İnstitutunun tarixi və inkişaf yolu., “Kredo” qəzeti 7 may 2011, №17 (637)

26. ...Sən olmasaydın. Bakı – “Ozan”- 2011, 112 s.

27. Gənc alimlərə yeni imkanlar yaranır // “Reytinq” qəzeti, 22 may 2011

28. Sövdəyar Muradov. Tariximizin açılmamış səhifələrindən. B. 2011. (T. Bünyadov ön sözün müəllifi). 508 s.

29. General-leytenant Əliağa Şıxlinskinin maraqlı avtoqrafı // Dəli Kür qəzeti, 28 may 2011. №5 (176)

30. Çağırdı dağlar məni (toplayan və tərtib edən Nigar İsa qızı Əhmədova). Ön söz T. Bünyadovundur. Bakı: Ozan, 2011, 252 s

31. Həqiqətmi, əfsanəmi, nağılmı... // Xalq qəzeti, 12 iyul 2011

32. Qayasında, qalasında tarix yaşar // Mədəniyyət qəzeti, 20 iyul 2011

33. Dancılının göz yaşları. “Dəli Kür” qəzeti, 28 avqust 2011, №7 (178)

34. Elimizin əzizi, doğması... (alim-tədqiqatçı Salatın Əhmədliyə həsr olunmuşdur). S. 3. “Məhsəti” ictimai-bədii jurnal, oktyabr 2011

35. T. Bünyadov, B. Əliyev. Heydər Əliyev və qədim Qəbələ. “Azərbaycan” qəzeti. 11 dekabr 2011-ci il

36. Elmə ayrılan vəsait artırılmalıdır. “Reytinq” qəzeti, 25 dekabr 2011. 47 (615)

37. Gəmiqaya / “Dəli Kür” qəzeti, №11 (182), 30 dekabr 2011-ci il

38. Özü bütöv, sözü bütöv, qəlbi təmiz... // “Dəli Kür” qəzeti, №1 (183), 31 yanvar 2012, (Vidadi Babanlı haqqında)

39. Təhsilimiz repititorların ümidinə qalıb / “Ayna” qəzeti, №19 (1910) 26 may 2012

40. Parlaq istedad...//Muxtar Rzaqulu oğlu Abdulov. Biblioqrafiya. B: Elm, 2012, s. 91-100 Светоносный талант… с 352-363

41. Блестящий талант…III Московское научное обозрение. №1, январь 2012. С 4-7

42. Ağlasığmaz, xəyalagəlməz... // Kaman əfsanəsi (xalq artisti Habil Əliyevə həsr edilib). S.98-99. Bakı: Aspoliqraf, 2012, 160s

43. Parlaq istedad, böyük ürək sahibi (Muxtar Abduyevə həsr olunub) “Xalq qəzeti”, 17 iyun 2012, №132 (27062)

44. Teymur Bünyadov, Anar İsgəndərov. Parlaq zəka sahibi – böyük vətəndaş // “Cəmiyyət və din” qəzeti, 23-29 avqust 2012

45. Təbib dağlar, məlhəm dağlar // “Dəli Kür” qəzeti, 30 sentyabr 2012 №8 (190)

46. Uzun ömrün sirri. Alim dünyasına bir baxış. s.383-388 // Ömrün əbədiləşən illəri (Qəzənfər Paşayevə həsr olunmuş məqalələr toplusu) B, Təhsil, 2012, 672 s.

47. Ulduzlar, ulduzlar... // “Dəli Kür” qəzeti, 31 oktyabr 2012, №9 (191)

48. Qonşu irəlidi // Əkiz alim qardaşlar (Azərbaycan alimləri Ziyad Məmmədov və Atlıxan Xanməmmədov qardaşlarının 100 illiyinə həsr olunur), 2011, 248s.

49. Nurlu, qürurlu... // Parlaq zəka sahibi – böyük vətəndaş. (akad Vasif Məmmədəliyevin 70 illik yubileyinə həsr olunub) Bakı – 2012. 408 s. (41-46 s)

50. Müdrik kəlamlar aləmi // 525-ci qəzet, 20 dekabr 2012. №232 (3788)

51. Ziyarətə gəlmişəm // “Dəli Kür” qəzeti, 30 noyabr 2012 s 2, №10 (192)

52. Analardan qalan dünya… // “Kredo” qəzeti, 8 dekabr 2012, s.14

53. Novruz milli həyatın etnoqrafik aynasıdır // Azərbaycanda Novruz. Bakı: Çıraq, 2012 s. 64-69 (məqalələr toplusu, 272 s)

54. Ocaqdı, pirdi qaya // “Dəli Kür” qəzeti, 28 fevral 2013. №2 (193)

55. Müdrik insan, böyük alim // Mahmud Vəli “Ziyamız, ziyalılarımız” (toplu). Bakı: Elm və təhsil, 2012

56. Tarixi sənədlər nələr söyləyir... “Dəli Kür” qəzeti, 31 mart 2013, №3 (196)

57. Bayrağımız, bayraqdarımızdır... // Heydər Əliyev 90. Bakı 2013. S.76-80

58. Qazax müəllimlər seminariyasının yaradılması // “Dəli Kür” qəzeti, 30 may 2013, №5 (198) s.2

59. Əzizim, dost mehribanım, böyük insan... // Əliyev İ.H. Ömrünü iqtisad elminin tədqiqinə həsr etmiş fədakar alim və müəllim – Bakı: Sabah, 2008, s.142-144

60. Elmimizin, təhsilimizin fədaisi. (t.e.d., prof. İradə Hüseynovaya həsr edilib) // Xalq qəzeti, (aylıq Beynəlxalq ictimai-siyasi hüquq jurnalı) mart-aprel 2013

61. Əzizim, dost mehribanım... // “Elm” qəzeti, 30 may 2013 №27-32 (1085-1089). Cəlal Əliyev – 85

62. Getməz üzün qarası // Şərq qəzeti, 14 may 2013, 84 (3577)

63. Unudulmaz dostum // Səttar Səfərov (Görkəmli siyasətçi və reformator), Bakı: Azərnəşr, 2013, s.165-166

64. Qazaxlıdı, yerlindi // Dəli Kür, 30 iyun 2013, №6 (199), s.1

65. Vətən çinar, anam çinar // Dəli Kür, 30 sentyabr 2013, №8. (201)

66. Duxtər ğeyrətməndtər əz mərd... (tərcome doktor Hoseyn Şərqi), Tehran: Enteşarate-məcəlle-ye xodafərin, 1392 (2013), 44 səhife (farsca)

67. Qazax Müəllimlər Seminariyasının yaradılması // Mədəniyyət qəzeti, 21 avqust 2013, №8 (1049)

68. Yerin görünür Fuad... // Anar Məmmədov. İnana Bilmirəm... (Fuad Qasımzadənin həyat və yaradıcılığına həsr olunub). Bakı: Elm, 2012, 600 s. s.182-184

69. Qəbələli bir alim var // 525-ci qəzet, 22 oktaybr 2013, №192 (3968)

70. Ürəyimdən keçənlərdi // Dəli Kür qəzeti, 30 oktyabr 2013, №9. (202)

71. Qazax-Fəridə Ləmandı, Fəridə Ləman da – Qazax! // Məhsəti (Məhsəti Şairlər Məclisinin jurnalı), xüsusi buraxılış, noyabr 2013. S.5. 64 səhifəlik

72. Dünyada nə əvəzi, bənzəri // Dəli Kür, 30 noyabr 2013, №10. (203)

73. Həqiqətsən, əfsanəsən... Kredo qəzeti, 14 dekabr 2013. №44 (754)

74. Qəhrəmanlar, mərdlər, mübarizlərdi... // Dəli Kür qəzeti, 25 dekabr 2013

75. Qəribə taleli.. // Davud Nəsib “Ata laylası” (şeir və poemalar), Bakı: Sabah, 2013, 2 cilddə, I cild

76. Duxtər ğeyrətməndtər əz mərd // Məcelle-ye xodafərin, şomare-ye 5, 1392, 73-76 s.(farsca)

77. Bayrağımız, bayraqdarımız... Heydər Əliyev – 90 //“Azərbaycan və azərbaycanlılar” jurnalının xüsusi buraxılışı. Bakı, 2013, S.76-80

78. Qələmli bir alim var (Gənc alim Minarə Qarayeva haqqında) // 525-ci qəzet, 2013 – 22 oktyabr. S.Məhərrəmova ilə birlikdə

79. Lütviyyə Abbasovanın əziz xatirəsinə // Aslan Abbasov, İlahinin lütfü. Bakı: Azərnəşr, 2013, s.192-194

80. Mələmə, quzum, mələmə... (hekayə), 525-ci qəzet, 10 yanvar 2014, № 003 (4020)

81. Mələmə, quzum, mələmə...(hekayə) // “Dəli Kür” qəzeti, 31 yanvar 2014, №1 (204)

82. T.Bünyadov, T.Musayeva, S.Hacıyev. Azərbaycanın milli məfkurəli tarixçisi // “Azərbaycan” qəzeti, 6 fevral 2014

Членство в республиканских, международных и зарубежных научных организациях:

Председатель Высшей диссертационного совета по археологии и этнографии при Высшей аттестационной комиссии                                       

Заместитель академик-секретаря по гуманитарным и общественным наукам Академии наук Азербайджана                             

Член Религиозного Научного Совета при Комитете мусульман Кавказа               

Член совета по проблемам истории Совета по  организации научных исследований и связей 
Педагогическая деятельность: Азербайджанский Государственный Университет им. С.М.Кирова    Азербайджанский Государственный педагогический институт им. В.И. Ленина, Институт русского языка и литературы     им. М.Ф. Ахундова
Прочая деятельность: Депутат от Казахского избирательного округа № 59  в Милли Меджлис Азербайджанской Республики                                             Заведующий кафедрой «Исторической этнографии» Института Археологии и Этнографии  

Председатель Высшей диссертационного совета по археологии и этнографии при Высшей аттестационной комиссии

Заместитель председателя  топонимике  при Милли Меджлисе Азербайджанской Республики Заместитель председателя Совета старейшин

Заместитель академик-секретаря по гуманитарным и общественным наукам Академии наук Азербайджана

Член Религиозного Научного Совета при Комитете мусульман Кавказа  

Член совета по проблемам истории Совета по  организации научных исследований и связей  

Член Союза Писателей Азербайджана и Ассоциации журналистов. 

Премии и награды:

Орден Славы

Заслуженный деятель науки

Почетная грамота Национальной Академии Наук Азербайджана

Лауреат премии "Золотое перо"

Лауреат премии "Аббаскули ага Бакиханова"  

Место работы и адрес: Институт археологии и этнографии НАНА, АZ1143, Азербайджанская Республика, г. Баку, пр. Г. Джавида, 115 
Должность: Заведущий отдела «Исторической этнографии»
Служ. тел.: (+994 12) 5392294
Моб. тел.: (+994 50) 3614165 
Дом. тел: (+994 12) 4987509 
Факс:  
Э-почта: bunyadov28@mail.ru