Национальная Академия Наук Азербайджана

Первый cайт Азербайджана (1995)

ГЛАВНАЯ  >>  Доктора философии Институт Археологии, Этнографии и Антропологии

Алиев Таваккул Расул оглы
Веб-сайт     

Место рождения

Азербайджан, Агджабединский район, с.Кебирли

Дата рождения

30.05.1955 
Образование

Бакинский Государственный Университет, исторический факультет

Ученая степень Доктор философии по истории
Ученое звание Ведущий научный сотрудник

Название кандидатской (PhD) диссертации:

-         шифр специальности,

-         наименование специальности

-         название темы

 

 

5505.02
Археология

Циклопические сооружения на территории Азербайджана

Общее количество опубликованных научных работ:

-         количество научных работ, опубликованных за рубежом

-        количество статей, опубликованных в журналах, индексируемых и реферируемых в международных базах

 84


13

Количество авторских свидетельств и патентов  

Подготовка кадров:

- Кол-во кандидатов наук

 
Основные научные достижения 1.Обобщающие исследования о монументальных циклопических сооружениях переходного периода раннеклассового общества;

2.Выявление и исследование в Мильской степи группы комплексов раннеземледельческих и скотоводческих племен;

3. Выявление и исследование еще одного античного городского поселения  древнего Азербайджанского государства Албании

Названия научных работ
 1. Əmirəhməd və Qurd təpələri haqqında ilk məlumat. Azərb.SSR EA-nın Xəbərləri, tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası. 1982,  № 4, s.82-87.                                                                
 2. Rustəpə yaşayış yeri haqqında ilkin məlumat. Azərb.SSR EA-nın Məruzələri. 1984, № 6, s.85-88.   
 3. Azərbaycanın siklop tikililəri. Azərbaycanda arxeoloji və etnoqrafik tədqiqatlar (1979-cu il). Bakı, 1984, s.26-29.         
 4.  Quba və Dəvəçi rayonlarında arxeoloji tədqiqatlar. Azərbaycanda arxeoloji və etnoqrafik tədqiqatlar (1979). Bakı, 1984, s.29-33 (C.Xəlilov,R.Arazova və b. ilə).
 5.  “Kitabi Dədə-Qorqud”da təsvir olunan qalaların tarixi kökləri haqqında. Gənc ədəbiyyatçıların IV Respublika konfransının materialları. Bakı, 1984, s.66-67.                       
 6. Исследование курганов у с. Сеюдли и циклопических крепостей близ Кедабека. Археологические открытия 1983 года (AO). Москва, 1985, стр.487-488 (H.Kəsəmənli, M.Hüseynova ilə).
 7. Археологические исследования циклопических сооружений Азербайджана за 1983-1984 гг. Всесоюзная археологическая конференция . Тезисы докладов. Баку, 1985, с.55-57.            
 8. Təpəgöz qalaları. “Elm və həyat” jurnalı, 1985, № 11, s.13-14.            
 9. Gədəbəy rayonunda yeni aşkar olunmuş siklop tikililəri. Azər.SSR EA-nın Məruzələri. 1986, № 6, s.77-80 (H.Kəsəmənli ilə).
 10. Azərbaycan siklop tikililərinin tikinti texnikası haqqında. Azərb.SSR EA aspirantlarının Respublika elmi konfransının (iyun 1985) materialları. Bakı,1986, s.66-67.     
 11. Gədəbəy rayonunda tədqiqatlar. Azərbaycanda arxeoloji və etnoqrafik tədqiqatlar (1980-1981). Bakı,  1986, s.80-85 (H.Kəsəmənli, M.Hüseynova ilə).
 12. Xantəpə yaşayış yerində kəşfiyyat işləri. Azərbaycanda arxeoloji və etnoqrafik tədqiqatlar (1985). Bakı, 1986, s.73-74.                                     
 13. Mil düzünün qədim abidələri. “Elm və həyat” jurnalı, 1987, № 4, s.15-16.      
 14. Coğrafi mühit və Azərbaycan siklop tikililərinin yayılma arealına dair. Gənc alimlərin II Respublika konfransının materialları.II hissə. Bakı, 1987, s.268-273. 
 15. Циклопические сооружения на территории Азербайджана. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Ленинград, 1987, 22 с.        
 16. Некрополь эпохи средней бронзы вблизи с. Сеидли Хачмасского района.  Тезисы докладов конференции «Развитие археологической и этнографической науки в Азербайджане». Баку, 1988, с. 28-29.  
 17. Исследования слоя эпохи средней бронзы на поселении Бориспольтепе (Серкертепе). Тезисы докладов конференции «Развитие археологической и этнографической науки в Азербайджане». Баку, 1988, с. 29-30.           
 18. Xaçmazda bir abidə var. “Elm və həyat” jurnalı, 1988, № 7, s.20-22.
 19. “Kitabi Dədə Qorqud”da təsvir olunan qalalarla bağlı səhifələr. “Elm və həyat” jurnalı,1989, № 10,s.21-22.          
 20. Şərqi Zaqafqaziyanın mədəni-tarixi inkişafında bir dönüş haqqında. Azərb.SSR EA Tarix institutu elmi konfransının materialları. Bakı, 1989, s.10-12.
 21. Mifik obraz və maddi mədəniyyət abidələri. Folklor və mədəniyyət. Filoloqların IV Respublika konfransının materialları (dekabr 1989). Bakı, 1990, s.34-36.    
 22. Sirik qalası. “Elm və həyat” jurnalı,1991,№ 5, s.8-9.                                         
 23. Niftalı kurqanları. Azərbaycanda arxeologiya və etnoqrafiya elminin son nəticələrinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, 1992, s.21-23.                          
 24. Zəngilandan təsadüfi tapıntılar. Azərbaycanda arxeologiya və etnoqrafiya elminin son nəticələrinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, 1992, s.92-94.                  
 25. Cəbrayıl rayonunun tunc və ilk dəmir dövrü abidələri. “Azərbaycan tarixinin problemləri” məcmuəsi. Bakı, 1992, s.9-13.                                  
 26. Циклопические сооружения на территории Азербайджана.  Баку, 1993, 147 с.
 27. Günəş dənizdən doğur. Bakı, “İşıq”, 1993, 104 s.           
 28. Şabran şəhər yerində arxeoloji kəşfiyyat işləri. Azərbaycanın maddi mədəniyyəti. XI cild. Bakı, 1993, s.68-79 və 160-165 (C.Xəlilov, Q.Qoşqarlı və b.ilə).
 29. Gavurarxboyu arxeoloji abidələr. S.Qazıyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş elmi konfaransın materialları. Bakı, 1994, s.52-54.         
 30. Vətəndaş cəmiyyəti və demokratiyanın əsasları. Bakı, “Profile” tədqiqat mərkəzi, 1998, 3 ç.v. (E.Məhərrəmov, H.Həsənov, M.Bağırzadə ilə birlikdə).                                   
 31. Юго-Западный Азербайджан в эпоху бронзы и раннего железа. Международная научная конференция «Археология и Этнография Кавказа». Краткое содержание докладов. Баку, 2000, с. 61-62.          
 32. Tur Heyerdal və Azərbaycan. “Azərbaycan arxeologiyası”, 2002, № 1-2, s.145-148.
 33. Erkən orta əsrlərdə türk cəmiyyəti. AMEA-nın mübir üzvü, prof. A.Axundovun 70 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, Elm, 2002, s.139-140.              
 34. Orta əsrlər tarixi. Dərslik. Bakı, “Yeni nəsil”, 2002-2003, 224 s.  (A.Allahverdiyevlə birlikdə).
 35. Azərbaycanın cənub – qərb bölgəsinin arxeoloji tədqiqinə dair. “Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası”, 2003, № 1, s.81-90.                  
 36. Tunc və erkən dəmir dövründə Azərbaycanda demoqrafik sıçrayış (tarixi – arxeoloji təhlil). Arxeologiya və Etnoqrafiya institutunun 10 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, 2003, s.46-48.                  
 37. Orta məktəbdə ictimai fənlərin tədrisinə dair tövsiyələr. Bakı, 2003, 128 s. (T.Dostiyev, İ.Cəbrayılov və b. ilə).
 38. Şimal – şərqi Azərbaycanın son tunc və erkən dəmir dövrü abidələri. “Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası”, 2004, № 2, s.50-57.                                         
 39. Qarabağ – Azərbaycanın qədim sivilizasiya mərkəzi kimi. “Qarabağ  – dünən ,bu gün və sabah” məcmuəsi. Bakı, 2005, s.178-183.                       
 40. Sinifli cəmiyyətə keçid dövrünün monumental tikililəri və Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində onların rolu. AMEA Şərqşünaslıq institutu “Elmi araşdırmalar” jurnalı, 2006, № 1-4, s.348-352.        
 41. Ibtidai cəmiyyətin dağılması gedişində Azərbaycanda demoqrafik dəyişikliklər. “Azərbaycan arxeologiyası”, 2006, № 1-4, s.54-62.
 42. Qarabağın arxeoloji abidələri (Ən qədim dövrlərdən erkən Əhəməni dövrünə qədər) “Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası”, 2006, № 1, s.58-66.                        
 43. Qarabağın tarix və mədəniyyət abidələrinə qarşı terror. “Azərbaycan arxeologiyası”, 2007, №3-4, s.105-114.      
 44.  Бронзовые топоры -  секиры из погребений каменных ящиков Калакента. Aрхеология, этнология и фольклористика Кавказа. Тбилиси, 2007, с.27-29.           
 45. Gədəbəy rayonundakı arxeoloji abidələrin dövrləşməsinə dair. 2006-2007-ci illərdə Azərbaycanda aparılmış arxeoloji və etnoqrafik tədqiqatların yekunları. Bakı, 2007, s.48-51.                        
 46. Mil – Qarabağ bölgəsində Qafqaz Albaniyasının daha bir şəhəri aşkar olundu. “Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar” (2008). Bakı, 2008, s.78-83.                                
 47. Завоевательные походы урартийцев и их воздействие на культурно-хозяйственную жизнь племен северо-восточных склонов Малого Кавказа. Кавказ. Археология и Этнология. Материалы международной научной конференции ( Шамкир, сентябрь 2008). Баку, 2009, с.113-114.                
 48. Qalatəpə yaşayış məskənində Qafqaz Albaniyasının Enian şəhərinin izləri. “Azərbaycan arxeologiyası”, 2009, № 1, s.132-138.  
 49. Bərdə şəhərinin yaranması və “Bərdə” toponiminin etimologiyasına dair. Qarabağın tarixi, arxeologiyası, etnoqrafiyası və Bərdənin 3000 illiyi. Elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2009, s.38-40.
 50. Расписная керамика энеолитического поселения Кямильтепе в Мильско-Гарабагской зоне. Археология, этнология, фольклористика Кавказа. Тбилиси, 2010, стр.42-45.                      
 51. Археологические раскопки в городище Галатепе. Археология, этнология, фольклористика Кавказа. Тбилиси, 2010, с. 46-47 (F.Babayevlə).
 52. Qalatəpə şəhər yeri və nekropolunda arxeoloji tədqiqatlar. Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar (2009). Bakı, 2010 s.187-192 (F.Babayev,V.Əliyev, T.Hüseynova ilə birlikdə).
 53. Kamiltəpə yaşayış məskənində arxeoloji tədqiqatlar. Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar (2009). Bakı, 2010, s.281-286 (B.Helvinglə).
 54. Ayniana - Yunan şəhəri haqqında (Yazılı mənbələr və son arxeoloji tədqiqatlar əsasında). “Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası”, 2010, № I , s.113-127 (R.Məlikovla).
 55. Об албанском городе Айниана –Йунан. Проблемы истории, филологии, культуры (ПИФК). Москва-Магнитогорск, 2011, № 4, стр.309-321 (с Р.Меликовом).
 56. Qalatəpə şəhər yerində 2010-cu ildə aparılan tədqiqatlar haqqında. Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar (2010). Bakı, 2011, s.179-185 (F.İ.Babayev və T.T.Hüseynova ilə).
 57. Azərbaycan-Almaniya arxeoloji ekspedisiyasının 2010-cu il çöl tədqiqatları haqqında. Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar (2010). Bakl, 2011, s.333-338 (B.Helvinglə).
 58. Arxeoloji irsə daimi qayğı və onun qorunmasına yanaşma. Muzeylərin müasir durumu və inkişaf perspektivləri. Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 2011, s.6-8 (S.Qasımova və  M.Yoşida ilə birlikdə).
 59. Antik və orta əsr alban şəhəri: Ayniana – Enian – Yunan. “Elm” qəzeti, № 17-18 (1035-1036), 18 may 2012-ci il, s.8.    
 60. Qalatəpə şəhər yerində arxeoloji tədqiqatların ilkin nəticələri. Antik və orta əsr Azərbaycan şəhərləri: Arxeoloji irsi, tarixi və memarlığı. Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 2012, s.135-155.
 61. Исследования международной немецко-азербайджанской археологической экспедиции на поселение Кямильтепе. Раннеземледельческие культуры Кавказа. Сб.MMH конференции посвященной 60-летию открытия памятника Кюльтепе в Азербайджане. Баку, 2012, стр. 55-61.
 62. Qalatəpə şəhər məskənində yeni arxeoloji tədqiqatlar. Azərbaycanın qədim şəhər mədəniyyəti dünya urbanizasiya konteksində. Beynəlxalq konfransın tezisləri. Qəbələ,6-10 noyabr 2012, s.114-115.        
 63. Qalatəpədə aparılan arxeoloji tədqiqatlar haqqında. Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar (2012). Bakı, 2013, s.202-207 (F.Babayev, T.Hüseynova və b. ilə birlikdə).
 64. Azərbaycan-Almaniya beynəlxalq ekspedisiyasının çöl tədqiqatları. Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar (2012). Bakı, 2013. s.335-341 B.Helving və A.Ricci ilə).
 65. Qalatəpə antik və orta əsr şəhər məskənində tədqiqatlar. Azərbaycan Arxeologiya və Etnoqrafiya elmləri müstəqillik illərində. Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 10-14 noyabr 2013, s. 159-160 (G.Hüseynova və V.Əliyevlə birlikdə).
 66. Azərbaycanın şimalında neolitləşmə. Mil düzündə Azərbaycan–Almaniya birgə tədqiqatlarının ilkin nəticələri. Azərbaycan Arxeologiya və Etnoqrafiya elmləri müstəqillik illərində. Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 10-14 noyabr 2013, s.40 (B.Helvinglə).
 67. Secondary-school teaching of controversial subjects that require a special approach (based on the subject: culture of the Turkic nations). Activities for the Development and Consolidation of  Demokratik Stability (ADACS). Reports of  national  seminars in 2000–Strasbourg, 2000 (06), p. 12-16.
 68. History textbook development project. Korea Institute of Curriculum and Evaluation (KICE) - Seoul, 2001, p.107-123 (with E.Kazımzadə).
 69. Garabagh as a center of ancient civilization of Azerbaijan. Azerbaijan and Azerbaijanis. Vol.103-104 No.1-2. –Baku-2009, p.157-162; Garabagh yesterday, today and tomorrow. Volume II. – Baku, 2009, p.203-209.
 70. Kamiltepe in Der Milebene. Archäologische Untersuchungen 2009.Archäologische Mitteilungen Aus Iran Und Turan  41 (Berlin, 2009), p.23–45 (with B.Helwing).
 71. Mounds and Settlements in the Lower Qarabakh - Mil Plain, Azerbaijan. In Tells: Social and Environmental Space. Proceedings of the International Workshop “Socio-Environmental Dynamics over the Last 12,000 Years: The Creation of Landscapes II (14th-18th March 2011)” in Kiel Universitätsforschungen Zur Prähistorischen Archäologie 207. Bonn, 2012, p.67–77. (with B.Helwing and A. Ricci).
 72. The Neolithic on the Move: High Resolution Settlement Dynamics Investigations and Their Impact on Archaeological Landscape Studies in Southwest Azerbaijan. eTopoi. Journal for Ancient Studies 3 (26–6, 2012):369-375.(with A. Ricci and B. Helwing) ttp://journal.topoi.org/index.php/etopoi/article/view/136
 73. Ancient Kura 2010-2011: The First Two Seasons of Joint Field Work in the Southern Caucasus. Archäologische MItteilungen Aus Iran Und Turan 44 (Berlin, 2012), 190 p. (with L. Bertille,             F.Guliev, B. Helwing, S. Hansen and G.Mirtskhulava). 
Членство в республиканских, международных и зарубежных научных организациях  
Педагогическая деятельность  
Прочая деятельность  
Премии и награды  
Основное место работы и адрес Инcтитут археологии и этнографии НАНА, AZ1073, г. Баку, Пр. Г.Джавида, 115 
Должность Заведующий Сектором полевых исследований
Служ. тел. (+994 12) 5108419
Моб. тел. (+994 50) 3883189
Дом. тел (+994 12) 5945505
Факс  
Э-почта  tavakkul55@yahoo.com