Vəfat etmiş həqiqi üzvlər

Ağayev Böyükkişi Ağa oğlu
Abasov Midhət Teymur oğlu
Axundov Vəli Yusif oğlu
Aslanov Aslan Məmməd oğlu
Axundov Ağamusa Ağası oğlu
Araslı Həmid Məmmədtağı oğlu
Abutalıbov Müzəffər Heydər oğlu
Abdullayev Həsən Məmmədbağır oğlu
Abdullayev İlyas Kərim oğlu
Abdullayev Cahangir Məmməd oğlu
Abramoviç Mixail Vladimiroviç
Allahverdiyev Calal Eyvaz oğlu
Budaqov Budaq Əbdüləli oğlu
Bünyadov Ziya Musa oğlu
Bağırzadə Faiq Məmməd oğlu
Cəfərov Məmmədcəfər Zeynalabdin oğlu
Cavadzadə Mir-Məmməd Cavad oğlu
Cəfərov Məmmədtağı İbrahim oğlu
Cəlilov Qurban Nizaməddin oğlu
Cuvarlı Çingiz Mehdi oğlu
Derjavin Aleksandr Nikolayeviç
Daşdəmirov Əfrand Firudin oğlu
Dalin Mark Aleksandroviç
Dadaşzadə Məmməd Arif Məhərrəm oğlu
Dadaşov Sadıq Ələkbər oğlu
Əfəndiyev Ayaz Adil oğlu
Əlizadə Ələşrəf Əbdülhüseyn oğlu
Əliyeva Zərifə Əziz qızı
Əlizadə Əbdülkərim Əli oğlu
Əliyeva Rəfiqə Əlirza qızı
Əlizadə Qambay Əsgər oğlu
Əli-zadə Mirzə-ağa Hacı-bala oğlu
Əliyev İqrar Həbib oğlu
Əmirxanov Həbibulla İbrahim oğlu
Əliyev Musa Mirzə oğlu
Əliyev Cəlal Əlirza oğlu
Əfəndiyev Rasim Səməd oğlu
Əhmədov Həsən Əbdüləli oğlu
Əliyev Həsən Əlirza oğlu
Əsədov Səttar Məcid oğlu
Əzizbəyov Şamil Əbdülrəhim oğlu
Əsgərov Bəhram Mehralı oğlu
Əzizbəyova Püstəxanım Əzizağa qızı
Əfəndizadə Azad Əli oğlu
Əzizov Akif Həmid oğlu
Əliyev Vahab Səfər oğlu
Əliyev Maqsud İsfəndiyar oğlu
Əliyev Tofiq Məmməd oğlu
Əliyev Sahib Müseyib oğlu
Fətullayev Şamil Seyfulla oğlu
Hacıyev Yaqub Hüseyn oğlu
Hüseynov İsmayıl Abbas oğlu
Hacıyev Vahid Cəlal oğlu
Hüseynov Heydər Nəcəf oğlu
Hüseynov Əşrəf İsgəndər oğlu
Hüseynov Cəbrayıl Muxtar oğlu
Həsənov Hüseyn Heydər oğlu
Hüseynov Cəlil Yusif oğlu
Hacıbəyli Üzeyir Əbdülhüseyn oğlu
Hacıyev Tofiq İsmayıl oğlu
Hacıyev Akif Cəfər oğlu
Haşımzadə Firudin Məmməd Əli oğlu
Xəlilov Zahid İsmayıl oğlu
İbrahimov İsmayıl Əli oğlu
İmanov Lətif Muxtar oğlu
İbrahimov Mirzə Əjdər oğlu
İsmayılzadə Arif Cəfər oğlu
İbrahimov İbrahim İbiş oğlu
İsmayılov Rüstəm Hacıəli oğlu
Köçərli Firudin Qasım oğlu
Kərimov Cahangir Abbas oğlu
Kərimov Mahmud Kərim oğlu
Köçərli Tofiq Qasım oğlu
Qasımzadə Fuad Feyzulla oğlu
Qaşqay Mirəli Seyidəli oğlu
Qarayev Siyavuş Fərhad oğlu
Qəniyev Məmmədtağı Qasım oğlu
Quliyev Nəriman Ağa-Qulu oğlu
Quliyev Səftər Mehdi oğlu
Qutirya Viktor Stepanoviç
Quluzadə Məmmədpaşa Piri oğlu
Qasımov Mirabbas Göycə oğlu
Qrossheym Aleksandr Alfonsoviç
Quliyev Cəmil Bahadur oğlu
Quliyev Ələkbər Məmməd oğlu
Quliyev Ələddin Musa oğlu
Quliyev Əli Musa oğlu
Qarayev Abdulla İsmayıl oğlu
Qarayev Qara Əbülfəz oğlu
Qasımzadə Feyzulla Səməd oğlu
Mirzəcanzadə Azad Xəlil oğlu
Məmmədova Siddiqə Rza qızı
Mixaylov Konstantin Aleksandroviç
Musayev Musa Əbdürrəhman oğlu
Mehdiyev Şəfaət Fərhad oğlu
Mirqasımov Mir Əsədulla Mir Ələsgər oğlu
Məmmədov Şirəli Nəsirzadə
Məmmədəliyev Yusif Heydər oğlu
Məmmədov Zülfüqar Mehdi oğlu
Məmmədov Ələşrəf Veysəl oğlu
Mustafayev İmam Daşdəmir oğlu
Maqsudov Fəraməz Qəzənfər oğlu
Məlikov Arif Cahangir oğlu
Makovelski Aleksandr Osipoviç
Mahmudov Əhməd Əkbər oğlu
Mehtiyev Arif Şəfayət oğlu
Mehdiyev Soltan Cəfər oğlu
Məlikov Firuz Əli oğlu
Məmmədəliyev Vasim Məmmədəli oğlu
Nadirov Asəf Abbasqulu oğlu
Nağıyev Murtuza Fətulla oğlu
Nəsirov Mirzə Rza Mirzə Məsi oğlu
Nəbiyev Bəkir Əhməd oğlu
Orucova İzzət Mirzəağa qızı
Rəhimov Rəhim Nurməmməd oğlu
Rəsulov Məcid Lətif oğlu
Sadıxov Kamil İsmayıl oğlu
Salamzadə Əbdülvahab Rəhim oğlu
Salayev Sübhi Haşim oğlu
Seyidov Nadir Miribrahim oğlu
Sultanov Hacıbəy Fərəculla oğlu
Sumbatzadə Əlisöhbət Sumbat oğlu
Sultanov Əzəl Cəfər oğlu
Şahtaxtinski Məhəmmədəmin Həbibulla oğlu
Şahtaxtinski Həbibulla Baxşəli oğlu
Şirəliyev Məmmədağa Şirəli oğlu
Şirokoqorov İvan İvanoviç
Şixəlibəyli Ədhəm Şahlarbəy oğlu
Şahtaxtinski Toğrul Nemət oğlu
Topçubaşov Mustafa Ağabəy oğlu
Tutayuq Validə Xasbulat qızı
Tağıyev Bahadır Hüseyn oğlu
Tağıyev Şamxal Kərim oğlu
Talibzadə Kamal Abdulla Şaiq oğlu
Ulyanişev Valeriy Ivanoviç
Useynov Mikayıl Ələsgər oğlu
Vəkilov Səməd Vurğun Yusif oğlu
Vahabzadə Bəxtiyar Mahmud oğlu
Volobuyev Vladimir Rodionoviç
Yaqubov Əhəd Ələkbər oğlu
Yesman Iosif Qavriloviç
Zeynalov Bahadur Qasım oğlu