Национальная Академия Наук Азербайджана

Первый cайт Азербайджана (1995)

ГЛАВНАЯ  >>  Доктора философии Шекинского РНЦ

Азизов Фархад Ширин оглы
Место рождения Азербайджанская Республика, г.Шеки 
Дата рождения 08.12.1946 
Образование

Азербайджанский Институт Нефти и Химии, Факультет - Химико-Технологический 

Ученая степень Доктор философии по биологии 
Ученое звание  
Название кандидатской (PhD) диссертации:

-         шифр специальности

-         наименование специальности

-         название темы


02.00. 10

Биоорганическая химия,химия природных и физиологически активных веществ

«Исследование состава и содержание биологически активных веществ плодов дикорастущей облепихи Hippophae rhamnoides, L, Шеки-Закатальской зоны Азербайджанской ССР»
Общее количество опубликованных научных работ:

-         количество научных работ, опубликованных за рубежом

-        количество статей, опубликованных в журналах, индексируемых и реферируемых в международных базах
31

 

 

16
Количество авторских свидетельств и патентов

Подготовка кадров:

- Кол-во кандидатов наук

 
Основные научные достижения  
Названия научных работ 1. ”Şəki-Zaqatala zonasının yabanı caytikanı bitkisinin öyrənilməsi”. Elmi-praktik konfrans.məruzə, Şəki, 1975

2”.Azərbaycanın Şimal-qərb bölgəsində caytikanı bitkisinin forma müxtəlifliyi”Jurnal Rastitelnıe Resursı,1978.t14,N1 , Leninqrad, Nauka

3.”Yabanı çaytikanı meyvəsinin müqayisəli biokimyəvi xarakteristikası”.Az SSR EA xəbərlər,biologiya seriyası,N3 1978

4.”Yabani çaytikanı meyvələrinin bioloji aktiv maddələri”Az SSR EA xəbərlər,biologiya seriyası,N6,1980

5.”Caytikanı yağının bioloji aktiv maddələrinin təyini”Ximiko-farmasevticeskiy jurnal”Moskva.N5,1982

6.”Caytikanı yağınınn yarımsənaye qurğusunda termiki üsulla alınması “,Gənc alimlərin Fiziki-kimyəvi biologiya üzrə konfransı tezislər,məruzə.Bakı,1981

7”Caytikanı yağının yeni üsulla alınması ,onun fiziki-kimyəvi və farmakoloji xüsusiyyətləri”Ümumittifaq konfrans, üşənbə,1981

8.”Caytikanı yağının təmizlənməsində təbii seolitlərin tətbiqi”

Gənc alimlərin Fiziki-kimyəvi biologiya üzrə konfransı,Baki,1981

9”.Caytikanı yağının və şirəsinin alınması”AS SSSR, 1982, N914619

10.”Caytikanı yağının və şirəsinin yeni üsulla alınması”AS SSSR,1983,N 1027194

11.”Azərbaycan SSR Şəki-Zaqatala zonasında yetişən yabanı caytikanı meyvələrinin bioloji aktiv maddələrinin tərkibi və miqdarının tədqiqi”Avtoreferat, Maarif, 1982

12.” Primenenie prirodnıx seolitov dlya otdeleniya myakoti ot veqetativnoy vlaqi maslicnıx plodov” İV Sovetsko-Bolqarskiy simpozium,Burqas,1985,Məruzə

13.Ustroystva dlya udaleniya kostocek iz plodov,AS SSSR, N1382471,1987

14.Çaytikanı bitkisindən tullantısız səmərəli istifadə olunması,Səmərələşdirici təklif Azərb.Dövlət Tibb institutu,N 111,1987

15”.”Çaytikani yağının spektroskopik tədqiqi”Jurnal Vestnik sel.xoz nauki,N6,1986

16.”Opıtno promışlennoe aprobacii texnoloqii pererabotki dikorastuşey oblepixi” İV Vsesoyuznoe soveşanie po oblepixi ,Novosibirsk,1987,Məruzə

17.”Ximiko-texnoloqiceskoe i farmakoloqiceskoe issledovanie oblepixi Az SSR, Sbornik “ Novoe v bioloqii,ximiii i farmakoloqii oblepixi”Novosibirsk,1991

18.Çaytikanı, kitabça, Maarif, Bakı,1992

19. Sposob poluçeniya konservanta dlya pişevıx produktov,AS SSSR,N1755781,1992

20.Çaytikanı yağının yeni üsulla çıxarılması,Patent,P.S.3174 P,Azərbaycan,1998

21.O novoy texnoloqii izvleçenie şipovnikovoqo masla,, Mejdunarodnıy Nauçno-praktiçesk. konferensiya, Rastit. resursı i biotexnoloqiya v aqropromışlennom komplekse” Vladikavkaz,1998

22”.Bitki yağlarının yeni üsullarla alınması “Ətraf mühitin endogenetik monitorinqi və genomun mühafizəsi” konfrans,Bakı,2003

23”.Prostat vəzinin adenoması müalıcəsi üçün preparatın alınması texnologiyası”Ətraf mühitin endogenetik monitorinqi və genomun mühafizəsi”Bakı,2003

24.”Azərbaycanın Şəki-Zaqatala zonasının şəfalı dərman bitkilərinin müalıcəvi xassələri”,İslam ölkələri həkimlərinin Beynəlxalq konfransı, İstanbul, 2004, məruzə

25.”.Azərbaycanın Şimal-Qərb bölgəsinin xalq seleksiyasına aid alma sortları və onların bioloji xüsusiyyətləri”,çap edilib, Azərbycan Aqrar Elmi ,2015, N1, səh.55-61

26.”Azərbaycanın Şimal-Qərb bölgəsinin xalq seleksiyasına aid armud sortları və onların bioloji xüsusiyyətləri”,çap edilib, Azərbaycan Aqrar Elmi ,2015,N2,səh. 41-46

27. Azərbaycanın Şəki rayonu Baş Şabalıd kəndi təbii biogeosenozunun biomüxtəlifliyinin tədqiqi.Beynəlxalq Elmi konfrans, Aqrar Elmlər, Bolqarıstan, Plovdiv, V111, 19, 2016, səh.5-9

28. Sarağan –Cotinus coggigria – bitkisi ekstraktının görünən və ultrafiolet spektroskopiya ilə tədqiqi. Aqrar Elmlər, Bolqarıstan,Plovdiv, V111,19,2016, səh.159-162.

29. Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsində . kənd turizmi marketinqinin aqro-ekoloji və sosial-iqtisadi aspektləri.. Regional elmi konfrans, Şəki, 12-13 sentyabr 2016

30. Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsində yetişdirilən Amarant –Amaranthus l. bitkisinin biomorfolojİ xüsusiyyətləri. Gürcüstan,Tbilisi 28-30 sentyabr 2016, Beynəlxalq elmi konfrans materialları, səh.299-302

31. Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsində kənd təsərrüfatının davamlı inkişafında ekoloji təmiz əkinçiliyin əhalinin məşğulluğunda rolu və əhəmiyyəti.. Gürcüstan, Tbilisi, 28-30 sentyabr, 2016, səh. 164-166

Членство в республиканских, международных и зарубежных научных организациях  
Педагогическая деятельность Шекинское Музыкальное Училище и Педагогический Техникум –преподователь по общей биологии -2002-2006 
Прочая деятельность Президент Ассоциации Предпринимателей Шеки 2005 
Премии и награды  
Основное место работы и адрес

Шекинский Региональный научный центр, AZ5500, Азербайджан, город Шеки, улица Л.Абдуллаев, 24

Должность Старший научный сотрудник 
Служ. тел.  
Моб. тел. (+994 50) 6126564,

(+994 77) 6126564

Дом. тел  
Факс  
Э-почта аzbioflor@rambler.ru