Национальная Академия Наук Азербайджана

Первый cайт Азербайджана (1995)

ГЛАВНАЯ  >>  ЧЛЕНЫ-КОРРЕСПОНДЕНТЫ

Буньядзаде Кенуль Юсиф кызы
Место рождения Варденис, Армянская ССР    
Дата рождения 02.07.1974 
Образование Бакинский Государственный Университет, Факультет востоковедения
Ученая степень Доктор философских наук 
Ученое звание  
Название кандидатской (PhD) диссертации:

-         шифр специальности

-         наименование специальности

-         название темы


7201.01

История философии

Суфийско-философские вопросы в произведении Сарраджа Туси «ал-Лума»

Название докторской диссертации:

-         шифр специальности

-         наименование специальности

-         название темы


7201.01

История философии

Иррациональное мышление в Восточной и Западной истории философии (Средние Века)

Избрание в члены-корр. НАНА:

-       дата

-       наименование специальности2017

Философия
Общее количество опубликованных научных работ:

-         количество научных работ, опубликованных за рубежом

-        количество статей, опубликованных в журналах, индексируемых и реферируемых в международных базах

Более 200, 10 монографий

 

54, 1 монография

 

 

10
Количество авторских свидетельств и патентов  
Подготовка кадров:

- Кол-во кандидатов наук

- Кол-во докторов наук


5

Основные научные достижения  
Названия научных работ
 • Muğam fəlsəfəsi. Bakı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu, 2018.
 • Insan: kamilliyin arxitektonikası. Bakı, Zərdabi LTD, 2014.
 • Təsəvvüf fəlsəfəsinin ilk mənbələri. Sərrac Tusinin "əl-Lümə‘" əsəri, Bakı: "Qammaservis", 2002.
 • Şərq və Qərb: ilahi vəhdətdən keçən özünüdərk. Bakı: Nurlan, 2006.
 • Mənsur Həllacın sirli dünyası. Bakı: Adiloğlu, 2006. ("Əxbar əl-Həllac" kitabının tərcüməsi və geniş giriş məqaləsi).
 • Təsəvvüf nurunun iki çırağı: Mənsur Həllac və Sərrac Tusi. Bakı: Adiloğlu, 2007, 190 səh. (Mənsur Həllacın "Kitab ət-Təvasin" traktatının və Sərrac Tusinin "əl-Lümə'" əsərindən bəzi hissələrin tərcüməsi və geniş giriş məqalələri).
 • Doğu'da ve Batı'da irrasyonel düşüncenin boyutları. İstanbul: Ötüken, 2009. (türk dilində).
 • Gəncliyin fəlsəfəsi. Bakı: Nurlar, 2009.
 • İslam fəlsəfəsi: tarix və müasirlik. Bakı: Çaşıoğlu, 2010.
 • Dogu’da ve Bati’da kadin: Idealler ve Gerceklikler 
 • Mugham as the Synthesis of The Eastern and Western Thought - Education, Arts and Humanities and Higher Education Leadership in the Asian Community Within the Perspective of Common Values // Proceedings of the 9th İnternational Congress of the Asian Philosophical Association (ICAPA), Universiti Teknoloji Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia, 2016. pp. 283-291.
 • Sufism as Medicine
 • Pantheism in Thinking of the Medieval East
 • The Phenomenon of the Unity of Idea
Членство в республиканских, международных и зарубежных научных организациях Член корреспондент НАНА,

Вице-Президент Азиатской Философской Ассоциации,

Член «Общества Мухйиддин Ибн Араби» (Оксфорд),

Член Американской Философской Ассоциации,

Член Международной Сети Женщин философов при ЮНЕСКО,

Член Международного Института Феноменологии

Педагогическая деятельность  
Прочая деятельность

2018 – “Metafizika” fəlsəfi və fənlər arası araşdırmalar jurnalının Redaksiya Şurasının sədri,

2018 Aprel – 2020 Dekabr – Azərbaycan mədəniyyətlərin kəsişməsində: mərhələlər, problemlər və perspektivlər. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası,

2016 Aprel – 2017 Yanvar – Fəlsəfədə İlahi və Bəşəri Sevgi (Rabiəəl-Ədəviyyə və Edith Stein) – 2221 - Fellowships for Visiting Scientists and Scientists on Sabbatical Leave (29 Mayis Universiteti, Istanbul, Türkiyə),

2014, Oktyabr – Mobillik qrantı – Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu,

2013 – 2015 “Azərbaycan muğamı – tarix, fəlsəfə və ənənələr” - Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu,

2011-2012 - Layihə rəhbəri – “XX-XXI əsrlərdə İslam fəlsəfəsinin ən yeni istiqamətləri - Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu,

2017 sentyabr 14 – “Azərbaycan Muğamı və Mehriban Əliyeva” - Binəqədi rayon İcra Hakimiyyəti – Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Bilik Fondunun layihəsi çərçivəsində,

2017 iyun 9 - “İlham Əliyev və dövlət siyasətinin prioritet istiqamətləri” – Şirvan Dövlət İqtisadiyyat və Humanitar Kollec – Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Bilik Fondunun layihəsi çərçivəsində.

Премии и награды  
Основное место работы и адрес Институт Философии НАНА, AZ1073, г. Баку, Г.Джавид пр., 115
Должность старший научный сотрудник, начальник отдела
Служ. тел.  
Моб. тел. (+994 50) 3208025 
Дом. тел (+994 12) 5372496  
Факс  
Э-почта bkonul885@hotmail.com