Национальная Академия Наук Азербайджана

Первый cайт Азербайджана (1995)

ГЛАВНАЯ  >>  Доктора философии Института истории

Алиева Ирада Гаджиали кызы
Место рождения Азербайджанская Республика, район Закаталы, поселок Алиабад    
Дата рождения 25.01.1972
Образование Бакинский Государственный Университет,  Исторический факультет
Ученая степень Доктор философии по истории 
Ученое звание  
Название кандидатской (PhD) диссертации:

-         шифр специальности,

-         наименование специальности

-         название темы

 

 

5503.02

Отечественная история

Çar Rusiyasının Şimal-Qərbi Azərbaycanda dini siyasəti və ingiloylar (XIX əsr)

Общее количество опубликованных научных работ:

-         количество научных работ, опубликованных за рубежом

-        количество статей, опубликованных в журналах, индексируемых и реферируемых в международных базах
13

 

3

Количество авторских свидетельств и патентов  
Подготовка кадров:

- Кол-во кандидатов наук

 
Основные научные достижения  
Названия научных работ 1. İngiloyların çar Rusiyasının pravoslavlaşdırma siyasətinə qarşı mübarizəsi. AMEA Tarix İnstitutunun “Elmi əsərləri”, 20-ci cild, Bakı, 2007. s.131-137

2. Şimal-Qərbi Azərbaycanda Kürmük bayramının keçirilməsi tarixinə dair. AMEA Tarix İnstitutunun “Elmi əsərləri”, 23-ci cild, Bakı, 2008. s.169-176

3. Çar Rusiyasının Şimal-Qərbi Azərbaycanda zorakı xristianlaşdır¬ma siyasəti (Tasmalı kəndinə dair arxiv materialları əsasında).AMEA Tarix İnstitutunun “Elmi əsərləri”, 32-ci cild, Bakı, 2010. s. 92-99

4. Çar Rusiyasının Cənubi Qafqaz siyasətində ingiloylar. AMEA Tarix İnstitutunun “Elmi əsərləri”, xüsusi buraxılış (“Azərbaycan-Dağıstan: qardaşlıq münasibətləri tarixi, müasirlik, perspektivlər” mövzusunda Seyid Qurbanovun xatirəsinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları), 33-cü cild, Bakı, 2010, s. 293-304

5. XIX əsrin əvvəllərində çar Rusiyasının Cənubi Qafqazla bağlı işğalçılıq siyasətində dini amillər və İngiloylar. AMEA Tarix İnstitutunun “Elmi əsərləri”, 35-ci cild, Bakı, 2010 s. 93-99

6. Антиколониальные выступления населения в Закатальском округе северного Азербайджана в 60-годах XIX века”. AMEA “Azərbaycan və azərbaycanlılar” №3-4, Bakı 2010, c.159-162

7. Çarizmin Şimali-Qərbi Azərbaycanla bağlı işğalçılıq planları və ingiloylar. AMEA Tarix İnstitutunun “Elmi əsərləri”, xüsusi buraxılış (“həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları), 38-ci cild, Bakı, 2011, s.79-83

8. XIX yüzyılında çar Rusiyasının Azerbaycan’ın Kuzey-Batı Bölge¬sinde Hristianlıq yaymak Siyaseti ve İngiloylar”. Türkiyə Cümhuriyyətinin , Ordu şəhərində dərc olunan “Güney Kafkasiya Halkları Dil – Tarih – Kültür İlişkileri Uluslar Arası Bilgi Şöleni Bildiriler” konfran materialları. 2011. s. 53-58

9. XIX əsrin birinci yarısında ingiloylar arasında xristianlığın yayılması. Türk Dünyası: Dünəni və Bu Günü (Beynəlxalq elmi konfrans) tezislər – 23-24 may 2011. Bakı, 2011. s. 213-214

10. Насильственная христианиза¬ция царской Россией северо-западного Азербайджана (на основе архивных материалов по селу Тасмалы). Kazırgi Zaman pikirler əlemi filоsofiya almanaxı (Философский алманах современность: Мир мнений ), №2, Алматы 2012. с.134-143

11. «Христианизация в северо-западном Азербайджане в период царской России (70-е годы XIX ст.)». Гилея научный вестник выпуск 72 (5), Киев 2013. Нацiональний Педагогiчний Унiверситет iменi М.П.Драгоманова Украiнська Академiя Наук. Гiлея науковии вiсник. Збiрник наукових праць. Випуск 72 (5), Киiв 2013, с. 218-223

12. Şimal-qərbi Azərbaycanın çar Rusiyası tərəfindən işğalı XIX əsr. Gəncə Dövlət Universiteti, Elmi Xəbərləri. Gəncə, 2013. № 4. s. 217-223“

13. Qafqazda pravoslav xristianlığı bərpası cəmiyyətinin tarixi və fəaliyyəti”. Bakı Avrasiya Universitetinin “Sivilizasiya” jurnalı, Bakı 2013, № 5. s. 145

Членство в республиканских, международных и зарубежных научных организациях  
Педагогическая деятельность  
Прочая деятельность  
Премии и награды  
Основное место работы и адрес Институт истории имени Aббасгулу Ага Бакиханова НАНА, AZ1073, Азербайджанская Республика, г. Баку, пр. Г.Джавида, 115
Должность  
Служ. тел. Ученый секретарь 
Моб. тел. (+994 12) 5393657 
Дом. тел (+994 50) 5433040
Факс  
Э-почта aliyevai@rambler.ru