Azerbaijan National Academy of Science

The first website of Azerbaijan (1995)

HOME PAGE  >>  PhD Institute of History

Alieva İrada Hajiali gizi
Place of birth Azerbaijan Republic, District Zagatala, Aliabad settlement   
Date of birth 25.01.1972 
Education Baku State University, Historical faculty
Scientific degree Doctor of Philosophy in History
Title  
Topic of  PhD thesis:

-         specialty code

-         specialty name

-         topic name

 

5503.02

History of Fatherland

North-West of the religious policy of Tsarist Russia and Ingiloys (XIX əsr)

Total number of printed scientific publications:

-          number of scientific publications printed abroad:

-          number of papers  published in journals indexed and abstracted in international databases

13

 

3

Number of patents and certificates of authorship  
Staff training:     

-         number of  PhD

 
Basic scientific achievements  
Names of scientific works 1. İngiloyların çar Rusiyasının pravoslavlaşdırma siyasətinə qarşı mübarizəsi. AMEA Tarix İnstitutunun “Elmi əsərləri”, 20-ci cild, Bakı, 2007. s.131-137

2. Şimal-Qərbi Azərbaycanda Kürmük bayramının keçirilməsi tarixinə dair. AMEA Tarix İnstitutunun “Elmi əsərləri”, 23-ci cild, Bakı, 2008. s.169-176

3. Çar Rusiyasının Şimal-Qərbi Azərbaycanda zorakı xristianlaşdır¬ma siyasəti (Tasmalı kəndinə dair arxiv materialları əsasında).AMEA Tarix İnstitutunun “Elmi əsərləri”, 32-ci cild, Bakı, 2010. s. 92-99

4. Çar Rusiyasının Cənubi Qafqaz siyasətində ingiloylar. AMEA Tarix İnstitutunun “Elmi əsərləri”, xüsusi buraxılış (“Azərbaycan-Dağıstan: qardaşlıq münasibətləri tarixi, müasirlik, perspektivlər” mövzusunda Seyid Qurbanovun xatirəsinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları), 33-cü cild, Bakı, 2010, s. 293-304

5. XIX əsrin əvvəllərində çar Rusiyasının Cənubi Qafqazla bağlı işğalçılıq siyasətində dini amillər və İngiloylar. AMEA Tarix İnstitutunun “Elmi əsərləri”, 35-ci cild, Bakı, 2010 s. 93-99

6. Антиколониальные выступления населения в Закатальском округе северного Азербайджана в 60-годах XIX века”. AMEA “Azərbaycan və azərbaycanlılar” №3-4, Bakı 2010, c.159-162

7. Çarizmin Şimali-Qərbi Azərbaycanla bağlı işğalçılıq planları və ingiloylar. AMEA Tarix İnstitutunun “Elmi əsərləri”, xüsusi buraxılış (“həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları), 38-ci cild, Bakı, 2011, s.79-83

8. XIX yüzyılında çar Rusiyasının Azerbaycan’ın Kuzey-Batı Bölgesinde Hristianlıq yaymak Siyaseti ve İngiloylar”. Türkiyə Cümhuriyyətinin , Ordu şəhərində dərc olunan “Güney Kafkasiya Halkları Dil – Tarih – Kültür İlişkileri Uluslar Arası Bilgi Şöleni Bildiriler” konfran materialları. 2011. s. 53-58

9. XIX əsrin birinci yarısında ingiloylar arasında xristianlığın yayılması. Türk Dünyası: Dünəni və Bu Günü (Beynəlxalq elmi konfrans) tezislər – 23-24 may 2011. Bakı, 2011. s. 213-214

10. Насильственная христианиза¬ция царской Россией северо-западного Азербайджана (на основе архивных материалов по селу Тасмалы). Kazırgi Zaman pikirler əlemi filоsofiya almanaxı (Философский алманах современность: Мир мнений ), №2, Алматы 2012. с.134-143

11. «Христианизация в северо-западном Азербайджане в период царской России (70-е годы XIX ст.)». Гилея научный вестник выпуск 72 (5), Киев 2013. Нацiональний Педагогiчний Унiверситет iменi М.П.Драгоманова Украiнська Академiя Наук. Гiлея науковии вiсник. Збiрник наукових праць. Випуск 72 (5), Киiв 2013, с. 218-223

12. Şimal-qərbi Azərbaycanın çar Rusiyası tərəfindən işğalı XIX əsr. Gəncə Dövlət Universiteti, Elmi Xəbərləri. Gəncə, 2013. № 4. s. 217-223“

13. Qafqazda pravoslav xristianlığı bərpası cəmiyyətinin tarixi və fəaliyyəti”. Bakı Avrasiya Universitetinin “Sivilizasiya” jurnalı, Bakı 2013, № 5. s. 145

Membership with international and foreign scientific organizations  
Pedagogical activity  
Other activities  
Awards and prizes  
Main place of work and its address Institute of History named after Abbasgulu Agha Bakikhanov of ANAS, AZ1073, Baku city, H.Javid avenue, 115 
Position Scientific secretary 
Office phone (+994 12) 5393657 
Mobile (+994 50) 5433040 
Home phone  
Fax  
E-mail aliyevai@rambler.ru