Azerbaijan National Academy of Science

The first website of Azerbaijan (1995)

HOME PAGE  >>  PhD Institute of History

Bahramov Jabi Amirvar oglu
Place of birth Armenia, Gafan  
Date of birth 16.07.1959 
Education Uzbekistan Republic, Tashkent State University, Faculty of History
Scientific degree PhD in history 
Title Professor 
Topic of  PhD thesis:

-         specialty code

-         specialty name

-         topic name

 

5503.02

History of the Motherland

History of beginning and development of the offshore oil industry in Azerbaijan (1949-1960)

Total number of printed scientific publications:

-          number of scientific publications printed abroad:

-          number of papers  published in journals indexed and abstracted in international databases

55

 

6


17

Number of patents and certificates of authorship  
Staff training:     

-         number of  PhD

 

7

Basic scientific achievements 1. Azerbaijan history. Vol.VII.Baku, 2003.(in Azerb.)

2. Azerbaijan oil Baku, 2010. (in Azerb.)

3. Heydar Aliyev. Vols.I and II. Baku, 2013.(in Azerb.)

4. Azerbaijan National Ensiclopaedia. B., 2007, p.308-318. (in Azerb.)

Names of scientific works 1. Azərbaycanın dəniz neft sənayesinin yaranması və inkişafı tarixindən (1949-1958-ci illər). Тезисы научной конференции молодых ученых Института истории АН Азербайджанской ССР и исторического факультета АГУ им. С.М.Кирова, посвященной 65-летию образования ВЛКСМ. Bakı, «Elm», 1987, s. 35.

2. Борьба рабочих Азербайджана за создание и развитие морской нефтедобывающей промышленности. Материалы научной конференции посвященной 70-летию Великой Октябрьской Социалистической революции. Баку, «Элм», 1987, с. 112-116.

3. Azərbaycan dəniz neft mədənlərinin fəhlələrinin sosializm yarışı (1949-1958-ci illər). Материалы научной конференции, посвященной 70-летию Великой Октябрьской Социалистической рево-люции. Bakı, «Elm», 1988, s. 31.

4. Сотрудничество работников науки и производства в освоении морских нефтяных месторождений (1949-1960 гг.). Труды научной конференции, посвященной дню восстановления Азербайджанской государственности. Баку, «Элм», 1991, с. 173-175.

5. Из истории создания морской нефтяной промышленности в Азербайджане и за рубежом. Azərbaycan tarixinin problemləri. Məqalələr toplusu. Баку, «Элм», 1993, с. 274-279.

6. Xəzər, neft və onların Azərbaycanın siyasi tarixində rolu (Azərbaycan, rus və ingilis dillərində). Azərbaycan neft sənayesinin tarixinə dair I Beynəlxalq konfrans, Bakı, 7 iyun 1996. ABŞ, 1997, s. 68-75.

7. Azərbaycan dəniz neftçıxarma sənayesinin yaranmasının naməlum səhifələri. Tarix və onun problemləri, 1998, № 1 (3), s.111-118.

8. Azərbaycan dəniz neftçıxarma sənayesinin yaranması və inkişafı tarixi (1949-1960-ci illər). Tarix elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiyanın avtoreferatı. Bakı, 1999.

9. Жизнь, посвященная Родине. Azərbaycan dünyası jurnalı, Bakı, 2007, № 82, s. 34-35.

10. Каспийская нефть-основа экономического раз-вития и региональной безопасности на Кавказе (история и современность). Yeni Qeostrateji Münasibətlərdə Cənubi Qafqaz Regionun yeri. Beynəlxalq Elmi Konfrans Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin 80 illik yubileyinə həsr olunur. İşçi Materiallar. Bakı, 2003, s.100-105.

11. Azərbaycan tarixi. VII cild, I bölmə, Azərbaycan İkinci dünya müharibəsi dövründə. I fəsil, Böyük Vətən müharibəsinin başlanması. Azərbaycan SSR-də hərbi, iqtisadi və mənəvi səfərbərlik. s.11-17; II bölmə, Azərbaycan SSR dinc quruculuq dövründə və müstəqillik ərəfəsində.I fəsil, Respublikanın sosial–iqtisadi inkişafı (1946-1960-cı illər), s.103-133, II fəsil, İctimai-siyasi həyat (1945-1960-cı illəri). s.142-146, 152. Bakı, 2003.

12. Исторические факты о деяниях армян на азербайджанской земле. Баку. Елм, 2003. Неизвестные страницы истории Азербайджанской нефте-добывающей промышленности, с. 171-183.

13. Obscure pages of Azerbaijan oifextracting industru. Historical facts of Armenians actions in Azerbaijan land. Baku, Elm. 2003, с.334-346.

14. Azərbaycan Xəzər nefti XX əsrin II yarısı XXI əsrin əvvəlində. Bakı, 2008.

15. Azərbaycan Milli Ensiklopediyası. Azərbaycan. Bakı, 2007. Azərbaycan SSR İkinci dünya müharibəsi illərində. Azərbaycan SSR müharibə edən dövlətlərin planlarında. s.308-318. Müstəqil Azərbaycan Respublikası. s. 325-338.

16. Azerbaijan of Azerbaijanis. Jnexcusable Bitter Re-usults of a Politikal Error. 2008.№ 5-8, s. 30-35.

17. Buraxılmış bir siyasi səhvin bağışlanılmaz acı nəticələri. «Elm» qəzeti. 19 sentyabr, 2008, 31-32.

18. «Saxtakarlıq və böhtanla doğru-düzgün tarix yazmaq olmaz». «Xalq qəzeti». 2006, 7 fevral.

19. Человек века. Http: // Etnoglobus com/indeks.php? page=full-id=248.

20. Федерализация новая болезнь Кавказа. Hittp: // Etnoglobus com/indeks.php? page=full-id=178.

21. Вклад азербайджанского народа в победу под Сталинградом. Сталинградская энциклопедия. Волгоград. 2008 г.

22. Уметь возвращаться к истокам «Бакинский рабочий» 4 декабря 2003 г.

23. Возмездие необратимо. Геноцид, совершенный в Ходжалы, как и любое преступление против человечности, срока давности не имеет. «Азербайджанское известие» 2005, 26 февраля, №37.

24. Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı siyasəti. «Naxçıvan» qəzeti, 2005,11 mart №10.

25. Somenotes on history against Azerbaijani people. Azerbaijan of Azerbaijanis. Baku 2005. № 1-6, S. 9-15.

26. О чём говорится в справке прокурора Эчмиадзинского Синода А.Френкеля от 1907 года святейшему Синоду русской православной церкви для передачи царю Николаю II. Азербайджан и азербайджанцы. Баку, 2005, №1-6. с. 128-133.

27. With what deals reference compiled in 1907 by Echmiadzin Synod Prosecutor A.Frenkel, addressed to Russian Orthodox Church Saint Syunod For submitting to Nikolai the second. Azerbaijan’s Azerbaijanis’. Баку, 2005, № 1-6. s. 137-141.

28. Azərbaycan generalları 1941-1945-ci illər müharibəsi illərində. Bakı, Elm, 2008.

29. Азербайджан (исторический очерк). Большая Российская энциклопедия. М., 2006, с. 260-262 (в соавторстве).

30. Heçdir vətənsiz can, Azərbaycan! Bakı, 2003, (qısa tarixi oçerk), s.4-11.

31. «Любовь» южнокавказского форпоста России к талышскому народу. Http: // Etnoglobus com/indeks.php? page=full-id= 246, 2008 г.

32. Россия продолжает аннексию Кавказа. Hittp: // Etnoglobus com/indeks.php? page=full-id=355, 2008 г.

33. Azərbaycanlıların öz tarixi etnik torpaqlardan deportasiya olunmaları, etnik təmizləmə və soyqırıma məruz qalmaları haqqında qısa tarixi arayış. «Zəngəcurun səsi» qəzeti, № 15-16 (52-53). 15-21 oktyabr, 2008.

34. Qanlı deportasiya: tarixin üz yarası. «Bütöv Azərbaycan» qəzeti, s.6-7, 11 oktyabr, №2, 2008.

35. «Человек века» Http: // Etnoglobus com/indeks.php? page=full-id=248, 2009 г.

36. «Heydər Əliyevin Neft Strategiyası və Azərbaycan Respublikanın beynəlxalq mövqelərinin möhkəmləndirilməsi». «Heydər Əliyev və Azərbaycan» kitabı. Bakı, 2008, s.608-615.

37. “Вклад азербайджанского народа в победу под Сталинградом”. “Elm”, dekabr 2009.

38. “Azərbaycan oğulları Qafqaz uğrunda döyüşlərdə: general-mayor A.Ə.Abbasov”. “Elm”, aprel 2010.

39. “Azərbaycan torpağında dünyaya göz açmış cəsur kəşfiyyatçı: Rixard Zorqe”. “Elm”, fevral 2010.

40. “Azərbaycan nefti”. Bakı, 2010, 352 səh. (Azərbaycan və ingilis dillərində)

41. Bakı nefti və Nobellər. Bakı, 2009, 188 s. (azərbaycan və ingilis dilərində).

42. Batı Azerbaycan topraklarında Ermenistan devletinin kurulması ve bölgesel sonuçları. Bağımsız Azerbaycan (1918-20). İstanbul, 2010, s. 193-202.

43. Azərbaycan Respublikasının iqtisadi inkişaf strategiyası və Şamaxı rayonu. AMEA A.A.Bakıcanov adına Tarix İnstitutu Tarix İnstitutununu əsərləri, №28, s. 193-200.

44. Azərbaycanın Gədəbəy rayonu XX əsrin II yarısı XXI əsrin əvvəlində (1941-2009). AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu Tarix İnstitutununu əsərləri, №29, s. 118-138.

45. Generalı xatırlayarkən. Akim Abbasov 100. Bakı. Elm, 2011.

46. Heydər Əliyev. I cild. Bakı 2013, səh. 114-132.

47. Heydər Əliyev. II cild. Bakı 2013, səh.72; 83-100; 119-135; 299-311.

48. Qubadlı: Qədim Azərbaycan torpağı Zəngəzurun qapısı. Bakı, Turxan, 2013, səh.237-254.

49. Gubadly the ancient Azerbaijani land Zangazurs gateway. Baku, Turxan, 2013.

50. Губадлы. Ворота древней Азербайджанской земли Зангезура.. Баку, Турхан, 2013.

Membership with international and foreign scientific organizations Azerbaijan History Society
Pedagogical activity AR EM Chairman of the department “International relations and Politology” at Western University 
Other activities Member of YAP(NAP) 
Awards and prizes Honorary letter of commendation of ANAS Presidium
Main place of work and its address Institute of History named after Abbasgulu Agha Bakikhanov of ANAS, AZ1073, Baku city, H.Javid avenue, 115 
Position Executive director
Office phone (+994 12) 5393619 
Mobile (+994 50) 6145423 
Home phone (+994 12) 4773847 
Fax  
E-mail djabibaxramov@mail.ru