Национальная Академия Наук Азербайджана

Первый cайт Азербайджана (1995)

ГЛАВНАЯ  >>  ЧЛЕНЫ-КОРРЕСПОНДЕНТЫ

Гасымлы Муса Джафар оглы
Веб-сайт  
Место рождения Азербайджанская Республика, Ярдымлинский  р-н., с. Амаркенд 
Дата рождения 28.10.1957 
Образование Бакинский Государственный Университет, история  
Ученая степень Доктор исторических наук  
Ученое звание Профессор  

Название кандидатской (PhD) диссертации:

-         шифр специальности,

-         наименование специальности

-         название темы

07.00.02

Отечественная история

Борьба СССР за мирное сосуществование и историография ФРГ (1970-e - н. 1980 гг.) 

Название докторской диссертации:

-         шифр специальности,

-         наименование специальности

-         название темы


07.00.02;  07.00.03

Отечественная история; Всеобщая история

Азербайджан в международных культурных связях (1946-1990 гг.) 

Избрание в члены-корр. НАНА:

-       дата

-      наименование специальности2017

История

Общее количество опубликованных научных работ:

-         количество научных работ, опубликованных за рубежом

-        количество статей, опубликованных в журналах, индексируемых и реферируемых в международных базах

182

 

82

 

 

40 

 
Количество авторских свидетельств и патентов  

Подготовка кадров:

- Кол-во кандидатов наук

- Кол-во докторов наук


15

3

Основные научные достижения
 1. Azərbaycan Respublikası dünya meridianlarında. Bakı, Gənclik, 1992, 5,58 ç.v.
 2. Beynəlxalq münasibətlərdə Azərbaycan məsələsi. Bakı, Azərnəşr, 1993, 4,2 ç.v.
 3. Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər sistemində (1991-1995-ci illər). Bakı, Gənclik, 1996, 8,7 ç.v.
 4. Azərbaycanın xarici siyasəti (konsepsiya məsələləri). Bakı, Mütərcim, 1997, 7,5 ç.v.
 5. Azərbaycan-Türkiyə diplomatik-siyasi münasibətləri (aprel 1920-ci il-dekabr 1922-ci il). Bakı, Mütərcim, 1998, 7,5 ç.v.
 6. Xarici dövlətlər və Azərbaycan (aprel işğalından SSRİ yaradılana qədərki dövrdə diplomatik-siyasi münasibətlər). Bakı, 1998, 22, 5. ç.v.
 7. Birinci dünya müharibəsi illərində böyük dövlətlərin Azərbaycan siyasəti (1914-1918-ci illər). 3 hissədə. I hissə (1914-cü il avqust-1917-ci il oktyabr). Bakı, Qanun, 2000, 15 ç.v.
 8. Birinci dünya müharibəsi illərində böyük dövlətlərin Azərbaycan siyasəti (1914-1918-ci illər). 3 hissədə. II hissə (1917-cü il noyabr-1918-ci il noyabr). Bakı, Adiloğlu, 2001, 15 ç.v.
 9. Birinci dünya müharibəsi illərində böyük dövlətlərin Azərbaycan siyasəti (1914-1918-ci illər). 3 hissədə. III hissə (sənədlər, materiallir, xəritələr, şəkillər). Bakı, Adiloglu, 2004, 35 ç.v.
 10. SSRİ-Türkiyə münasibətləri. (Türkiyədə 1960-cı il çevrilişindən SSRİ-nin dağılmasınadək) I cild. 1960-1979. Bakı, Adiloğlu, 2007, 560 s.
 11. SSRİ-Türkiyə münasibətləri (Türkiyədə 1960-cı il çevrilişindən SSRİ-nin dağılmasınadək). II cild.1979-1991. Bakı, Adiloğlu,2009, 400 s.
 12. “Erməni məsələsi”ndən “erməni soyqırımı”na: gerçək tarix axtarışında (1724-1920). Bakı, Mütərcim, 2014, 464 s.
 13. From the “Armenian Issue” to “The Armenian Genocide”: in Search of Historical Truth (1720-1920). Baku, “N print studiya” LLC. 2015, 492 p.
 14. Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti (1991-2003). I hissə. Bakı, Mütərcim, 2015, 648 s.
 15. Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti (1991-2003). II hissə. Bakı, Mütərcim, 2015, 664 s.
 16. Ermənistanın sovetləşdirilməsindən Azərbaycan ərazilərinin işğalınadək erməni iddiaları: tarix-olduğu kimi (1920-1994-cü illər). Bakı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu, 2016, 520 s. 

Xarici ölkələrdə

 1. Azerbaycan türklerinin milli mücadele tarihi.1920-1940.İstanbul, Kaknüs nəşriyyatı, 2006,  704 s.(Türkiyə).
 2. СССР-Турция: от нормализации до новой холодной войны. 1960-1979-е гг. Москва, ИНСАН, 2008, 576 с.(Rusiya).
 3. Турция-СССР: от переворота до распада. 1980-1991. Москва, ИНСАН, 2010, 418 с. (Rusiya).
 4. SSCB-Türkiye ilişkileri. Türkiyede 1980 darbesinden SSCB`nin dagılmasına kadar. İstanbul, Kaknüs, 2012, 464 s. (Türkiyə).
 5. Украинско-азербайджанские политические отношения: история и современность. Киев, Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012, 160 с. (О.Купчик, А. Дамиров, Ukrayna).
 6. Türkiye-Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ilişkileri. Ankara, Atatürk Araştırmaları Merkezi Yayınları, 2013, 599 s. (Türkiyə).
 7. Анатолия и Южный Кавказ в 1724-1920-е гг.: в поисках исторической истины. Москва, ИНСАН, 2014, 550 с. (Rusiya).
 8. Kafkaslarda ermeni sorunu. 1724-1920. Ankara, İpek Universitesi yayınları, 2014, 484, s. (Türkiyə).
 9. Азербайджан, Армения и Турция в 1920-1994 гг.: реальная история. Москва, ИНСАН, 2016, 616 с.
 10. Внешняя политика Азербайджанской Республики (1991-2003 гг.). I часть. Москва, ИНСАН, 2016,  704  с.
 11. Внешняя политика Азербайджанской Республики (1991-2003 гг.). II часть. Москва, ИНСАН, 2016, 724  с. 
Названия научных работ
 1. Aprel işğalı nəticəsində Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin itirilməsinə İngiltərə, Fransa, ABŞ və Türkiyənin münasibəti.- "Tarix və onun problemləri" jurnalı,1997, №2, s.190-198.
 2. 1918-ci ilin martınadək İrəvan quberniyasında əhalisi azərbaycanlılar olan, talan edilən və boşaldılan kəndlər arxiv sənədlərində. – "Tarix və onun problemləri" jurnalı, 1998, №1, s. 20-27.
 3. Azərbaycan-Rusiya diplomatik-siyasi münasibətləri (1920-1922-ci illər).– "Bey­nəlxalq həyat" jurnalı, 1998, №1, s. 51-62.
 4. Ermənilərin və digər xalqların Türkiyə dövləti əleyhinə qiyamlara qaldırılma­sın­da Rusiyanın rolu məsələsi bəzi rus diplomatik sənədlərində. – "Tarix və onun problemləri" jurnalı, 1998, №3, s.70-75.
 5. Aprel işğalından sonra Azərbaycanın xarici siyasət fəaliyyətinin Güney Qafqaz respublikaları ilə birləşdirilməsi və xaricdəki nümayəndəliklərin ləğv edilməsi. –Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və müasir dövr məqalələr toplusu. Bakı, Diplomat nəşriyyatı, 1999, s.45-55.
 6. Russian Policy in South Azerbaijan during the First World War. – "Journal of Azerbaijan Studies", Baku, 2000, vol.3, №2, p.48-52.
 7. Rusiyanın region siyasəti. – "Strateji analiz" jurnalı,2002, №1, s.12-19.
 8. İkinci dünya müharibəsindən sonrakı ilk illərdə Ermənistanın Azərbaycana ərazi iddiaları. – Qarabağ dünən, bu gün və sabah. I Ümumrespublika elmi-əməli konfransı. Tezislər,  Bakı, Şuşa nəşriyyatı, 2002, s.133.
 9. Münaqişələrin həll edilməməsinin Şərq-Qərb münasibətlərinə təsiri (ümumi baxış).- "İpək yolu" jurnalı, 2004,n N 2, s.56-59.
 10. Bolşevik Rusiyasının Güney Qafqaz siyasəti. - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Qafqaz İslam Ordusu. Bakı, Nurlar, 2008, s.92-134.
 11. Antanta ölkələrinin Güney Qafqaz siyasəti. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Qafqaz İslam Ordusu. Bakı, Nurlar, 2008, s.191-224.
 12. Судьба лидеров младотурок в контексте отношений Турции и советской России. Джемаль Паша. -  "Каспий Из", 2008, декабрь, N:12 (13), s.24-27.
 13. Aqressiv separatizm və Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində yaradılmış Dağlıq Qarabağ probleminin türk dünyasına təsiri. - Türk dövlət və cəmiyyətlərinin XI dostluq, qardaşlıq və əməkdaşlıq qurultayı. Məruzələr,çıxışlar, qəbul olunmuş sənədlər. Bakı, Yurd NPB, 2008, s.43-58.
 14. Azərbaycan Rusiya ilə Türkiyə arasında (1920-1922). – "Diplomatiya aləmi" jurnalı, Bakı, 2010, N:26, s. 47-56.
 15. Azərbaycan torpaqlarına ermənilərin köçürülməsi və nəticələri. – “Milli Məclis” analitik-informasiya jurnali, 2011, mart-aprel, s.60-65.
 16. Sosializmin iflası: Avropanın sosialist ölkələrində və SSRİ-də baş verən hadisələrin geosiyasi nəticələri. –“ Geostrategiya” jurnalı, 2011, N:2 (2), s.44-50.
 17. Azərbaycan torpaqlarına ermənilərin köçürülməsi və nəticələri. “Milli Məclis” analitik-informasiya jurnalı, 2011, may-iyun 2011, s.98-101.
 18. Azərbaycan təhdid altında: bolşevik işğalından Ermənistanın təcavüzünə qədər (1920-1988). – Strateji təhlil” jurnalı, Bakı, 2011, N:1(2), s.46-68.
 19. Cənubi Qafqaz kütləvi qırğınlar ərəfəsində (1903-1904). - "Milli Məclis" analitik-informasiya jurnalı, Bakı, 2012, mart-aprel, s.70-73.
 20. Erməni silahlı dəstələrinin hazırlanması və fəaliyyətləri (1914-cü il avqust-1915-ci il aprel). – "Strateji təhlil" jurnalı, Bakı, 2015, say 1(12), s.9-32.
 21. Tarix olduğu kimi: Bakı, 31 mart 1931-ci il. – Elm dünyası jurnalı, Bakı, 2015, 1-2 (10), s. 21-26.
 22. Территориально-пограничные вопросы на русско-турецкой конференции и в Московском договоре. – AMEA. Xəbərlər. İctimai elmlər seriyası. 2016, №1, s.31-44.
 23. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətinin formalaşması: beynəlxalq münasibətlərin möhkəm və etibarlı təməlləri. –  Müstəqillik yollarında. Bakı, Şərq-Qərb nəşriyyatı, 2016, s.272-292.
 24. Xarici siyasət: reallıqlar, uğurlar və perspektivlər. – Müstəqillik yollarında. Bakı, Şərq-Qərb nəşriyyatı, 2016, s.328-349.
 25. Территориально-пограничные вопросы на русско-турецкой конференции и в Московском договоре. – “Diplomatiya aləmi” jurnalı, 2016, №41, s.104-121.

 

Xarici ölkələrdə

 1. Ermenilərin Osmanlı İmparatorluğu aleyhine terrorçuluğa tehrik edilmesinde rus devletinin rolü (Ocak 1914 - Mart 1915). - XIII Türk tarih kongresi. Meruzeler. Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1999, s.535-539 (Türkiyə).
 2. Atarurk and Azerbaijan (1920-1922).The Ataturk 4-th International Gongress.C.1.October 25-20, 1999. Turkistan-Kazakistan, Ankara, 2000, p.511-515 (Qazaxıstan).
 3. 1920-1922. yıllardakı Azerbaycan-Türkiye diplomatik-siyasi alakalar. - Türk dünyası Araştırmaları. İstanbul, №124, Şubat 2000/01, s.113-146 (Türkiyə).
 4. 20. asır Azerbaycan tarihinde; 1920-1922 yıllarındakı Azerbaycan-Türkiye diplomatik-siyasi alakalar.- "Türk Dünyası Araştırmaları" dergisi, İstanbul, № 128, Ekim 2000, s.119-149 (Türkiyə).
 5. Дипломатические представительства иностранных государств в Советском Азербайджане (апрель 1920г.-октябрь 1923 г.). – Проблемы всеобщей истории в контексте подготовки педагогических кадров. Вопросы всеобщей истории. Вып.2.- Екатеринбург, 2000, с.58-65 (Rusiya).
 6. 1914-1918. Türk diplomasisinin Kuzey Azerbaycan’ı Kurtarma operasyonu. - "Tarih. Türk dünyası Tarih və kültür dergisi", İstanbul, 2001/04-172, nisan, s.49-52 (Türkiyə).
 7. Ermeni soykırımı oldu mu? –"Tarih. Türk dünyası Tarih və kültür dergisi".-İstanbul, 2001/10-178, Ekim, s.44-49 (Türkiyə).
 8. Azerbaycan arşiv belgelerinde türklere karşı töredilen soykırım. - Uluslararası türk-erməni ilişkiləri Sempozyumu. Özetler. 24-25 Mayis 2001. İstanbul T.C. İstanbul Universitesi Rektorluğu, 2001,s.558 (Türkiyə).
 9. Rusya’nın Azerbaycan politikası. –"Avrasya dosyası" jurnalı, cilt 7, sayı 4 , Ankara, 2002, s.253-269 (Türkiyə).
 10. Türkler. 31 ciltlik. 18-ci cilt. Birinci dünya savaşı yıllarında Rusyanın Azerbaycan`da türkçülük və islamçılıkla mücadelesi. – Ankara, "Yeni Türkiye" yayınları, 2002 (s.545-561. Kollektiv) (Türkiyə).
 11. Türkler. 31 ciltlik. 19-cu cilt. Azerbaycan Cumhuriyeti. – Ankara, "Yeni Türkiye" yayınları, 2002 (s.121-147. Kollektiv) (Türkiyə).
 12. The turks. 5. Russia`s struggle against islamism and turkism during the first World War. – Ankara, "Yeni Türkiye" Publications, 2002 (s.801-816) (Türkiyə).
 13. The turks. 6. Republic of Azerbaijan. – Ankara, "Yeni Türkiye"  Publications, 2002 s.103-114 (Türkiyə) .
 14. The sosial, political and Cultural Impact of oil on Baku. - "Caspian Crossroads", Washington, 2002, Vol.6 ,№2, Summer (ABŞ).
 15. Böyük dövlətlərin Azərbaycan siyasəti (Mondros barışığından Paris sülh konfransına qədər). Prof.,Dr. Mehmet Saraya armağan. Türk dünyasına bakışlar. - İstanbul, Da yayınları, 2003, s.283-304 (Türkiyə).
 16. The status of polish citizens in conquest of 1920 in the light of new archival documents.-"Pro Georgia", Warsaw-Varsovie, Centre for East European Studies Oriental Institute Warsaw University, 2000-2003, N9-10, p.155-158 (Polşa).
 17. Сравнительный анализ концепции безопасности по Южному Кавказу. - Security in the South Caucasus. The Institute for political and International Studies. Tehran, December 8-9, 2003, Tehran, 2003 ,p.9-10. (İran), (fars və rus dillərində).
 18. The role of the United States in the South Caucasus 1917-1918.-"Caspian Crossroads" Washington, 2003, vol.6, №3, Summer 2003.0,4 c.v.(ABŞ).
 19. Сравнительный анализ концепции безопасности по Южному Кавказу. -"Sprawy Wschodnie", Poznan, 2003,N 2-3 (3-4), s.103-107 (Polşa).
 20. Азербайджано-польские культурные связи (1946-1990 гг.).-Кавказ и глобализация. Институт Всходни УАМ, Познан, 2007, п.128-139 (Polşa).
 21. Rusların türk duşmanlarına yardımları. Türk dünyası Araşdırmaları Vakfı. - "Tarih" dergisi, İstanbul, 2008, Ocak, s. 36-39 (Türkiyə).
 22. Нормализация отношений СССР-Турция в 1960-е годы.- журн. Вопросы истории", Москва, 2009, №4 , с.18- 44 (Rusiya).
 23. Агрессия Армении против Азербайджана: дипломатические усилия по решению нагорно-карабахского конфликта (1987-2009). – От  Маендорфа до Астаны: принципиальные аспекты армяно - азербайджанского Нагорно Карабахского конфликта (Под ред. Г.М. Алексеева). M., 2010, s. 189-243. (Rusiya).
 24. Азербайджан между Россией и Турцией (1920-1922) -журн. Вопросы истории", Москва, 2010, № 11, s.25-45 (Rusiya).
 25. Taşnakların Türkiye aleyhine olan ayaklamalarda kürtleri kullanmaları. – Tarih. Türk dünyası dergisi. İstanbul, 2011, Eylül, Cilt 50. Sayı 297, s. 53-55. (Türkiyə).
 26. 1920-1922 yıllarında Bolşevik Rusyanın Azerbaycan politikasına Türkiyenin yaklaşımı (Azerbaycan ve Rusya arşiv materyalleri ışıgında). Özetler – 7.Uluslararası Atatürk Kongresi. Üsküp-Manastır, Makedoniya, 17-22 Ekim 2011, MANU, 2011, s.123-124. (Makedoniya).
 27. Российско-турецкое отношения в архивных документах Азербайджана (1920-1922 гг.) – II Международная конференция " Архивное востоковедение". Moskva, 16-18 ноября 2011 г. M., 2011, s.28-29. (Rusiya).
 28. Агрессия Армении против Азербайджана: дипломатические усилия по решению нагорно-карабахского конфликта. - Журн. "Право и политология" , Кишинау, 2011, №16, с.20-37 (Молдова).
 29. Asentamento de losarmenios en la tierra de Azerbaiyan. - "Historia", Buenos-Ayres, 2012, Mart, №125, s.59-63. (Argentina).
 30. Agresion Armenia contra Azerbaiyan.- "Historia", Buenos-Ayres, 2012 ,Mart, №125, s.88-104.(Argentina).
 31. Bolşevik Rusyanın Güney Kafkasya siyaseti. - Kafkas İslam Ordusu ve Azerbaycan Halk Cumhuriyetinin oluşumu. Erzurum, Atatürk Universitesi, 2012, s.99-133. (Türkiyə).
 32. İtilaf (Antanta) devletlerinin Güney Kafkasya siyaseti. - Kafkas İslam Ordusu ve Azerbaycan Halk Cumhuriyetinin oluşumu. Erzurum, Atatürk Universitesi, 2012, s.171-197. (Türkiyə).
 33. Политика Великобритании в Азербайджане (1918 год). - Зарубежное регионоведение. Проблемы теории и практики: материалы научной конференции. Нижний Новгород, ННГУ: ФМО, 2013, с.32-41. (Rusiya).
 34. Ermenilerin Azerbaycan topraklarına yerleşdirilmesi ve sonuçları (1828-1988). – Yeni Türkiyə yayınları, Ankara, 2013, №54, s.1370-1388 (Türkiyə).
 35. Çarlık Rusyanın sıcak denizlere çıkma isteği ve ermeniler. Birinci uluslararası türk-ermeni ilişkileri ve büyük gücler sempozyumu. Bildiriler. 2-4 mayıs 2012. Erzurum/Türkiye. Atatürk Universtesi, 2014, s.103-112. (Türkiyə).
 36. 1828-ci ildən bu günə Qarabağ torpaqlarında demoqrafik proseslər. – Avrasiya İncelemeler Merkezi. Ankara, 21 noyabr 2014. Ankara 2015, s. 28-31. (Türkiyə).
 37. Rusya, İngiltere ve Fransanın Osmanlıya 1915 yılı 24 Mayıs tarihli muracatının kebul edilmesinde çar hükumetinin çabaları (Rusya Dış İşleri Bakanlığı Dokumanları işığında). - 19.-20.Yüzyıllarda türk-ermeni ilişkileri sempozyumu: kaynaşma-kırğınlık-ayrılık-yeni arayışlar. Uluslararası sempozyum. 5-7 ocak 2015. İstanbul, İstanbul Universitesi, 2015, s. 41-43. (Türkiyə).
 38. SSCB halk hariciye komiseri G.Çiçerinin Lozan konferansı sırasında Moskovaya yazdığı gizli mektuplarda sovyet-türk ilişkileri meselesi. – 90.yılında Lozan ve Türkiye Cumhuriyeti uluslarası sempozyumu (13-15 kasım 2013, Ankara). I cilt. Ankara, Atatürk Araştırma Merkezi, 2015, s.55-73. (Türkiyə).
 39. 1920-1922 yıllarında bolşevik Rusyanın Azerbaycan politikasına Türkiyenin yaklaşımı (Azerbaycan ve Rusya arşiv materyalları ışığında). – Yedinci Uluslarası Atatürk Kongresi. 17-22 kasım 2011. II cilt. Üsküp-Manastır, Makedoniya, 2015, s.1549- 1561. (Makedoniya).
 40. Azerbaycan Cumhuriyeti. – Yeni Türkiye yayınları. Kafkaslar özel sayısı -5. Ankara, Yeni Türkiye yayınları, 2015, s. 157-190. (Türkiyə).
 41. Russia and Turkey: The Turkish government could not remain indifferent... –“Russkii vopros”, Prague, 2015, ISSUE 4, p.10-14. (Çex Respublikası).
 42. Русско-турецкая конференция и  Московский договор. – “Вопросы истории”, Москва, 2016, №4, s.50-63. (Rusiya).
Членство в республиканских, международных и зарубежных научных организациях Член Комитета по науке и образованию Милли Меджлиса
Педагогическая деятельность
 1. Siyasi tarix (mühazirə kursu). Dərslik. II hissə (III mühazirənin müəllifi. s. 420-434) (kollektiv). Bakı: BDU nəşriyyatı, 1993, 15 ç.v.;Bakı: Şur nəşriyyatı, 1995, 176 s.; Bakı: Şirvannəşr, 1997, 160 s.
 2. Beynəlxalq münasibətlər tarixi (XX əsr. I hissə. 1900-1945-ci illər). Dərs vəsaiti (həmmüəllif). Bakı: BDU-nun nəşriyyatı, 1998, 18,75 ç.v.
 3. Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi. I hissə. Ali məktəblər üçün dərslik. Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2003. 23,12 ç.v.; Təkrar nəşr. Bakı: Adiloğlu, 2007, 23,75 ç.v.; 2012, 25 ç.v. (Yenidən işlənilmiş təkrar nəşr).
 4. Müəllim hazırlığının və orta təhsilin perspektivləri (Qərb təhsil sisteminin təcrübəsi əsasında). Müəllimlər üçün vəsait. Bakı: Adiloğlu nəşriyyatı, 2005 (ABŞ alimləri ilə birgə), 29,62 ç.v
 5. Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi. II hissə. Ali məktəblər üçün dərslik. Bakı: Adiloğlu, 2008, 353 s.
 6. Ən yeni tarix. Orta məktəblərin XI sinfi üçün dərslik. Bakı: Çaşıoğlu, 2010, 10,32 ç.v.(kollektiv); Yenidən işlənilmiş təkrar nəşr. Bakı: Çaşıoğlu, 2014, 126 s. (Kollektiv).
 7. Yeni tarix. Orta məktəblərin IX sinfi üçün dərslik. Bakı: Kövsər,2011,7,5 ç.v.(kollektiv).
 8. Azərbaycanın xarici siyasəti fənninin proqramı. Ali məktəblər üçün. Bakı: Azərbaycan Universiteti nəşriyyatı, 1997, 0,8 ç.v.
 9. Xarici dövlətlər və Azərbaycan (aprel işğalından SSRİ yaradılanadək olan dövrdə diplomatik-siyasi münasibətlər). Seçmə kursun proqramı. Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 1998, 0,8 ç.v.
 10. Azərbaycan Respublikasının ümumtəhsil məktəblərinin V-XI sinifləri üçün tarix fənnindən proqramlar. Bakı: Təhsil Nazirliyi nəşriyyatı, 2000, 284 s. (kollektiv).
 11. Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi fənninin proqramı. Ali məktəblər üçün. Bakı: "T.S." nəşriyyatı, 2002, 48 s. (kollektiv).
 12. Amerika Birləşmiş Ştatlarının xarici siyasəti (1945-2008). Fənn proqramı. Bakı, 2009, 10 s.
 13. SSRİ-Türkiyə münasibətlərində ABŞ amili (1960-1991). Fənn proqramı. Bakı, 2009, 16 s.
 14. Beynəlxalq münasibətlər tarixi (1648-2008). Fənn proqramı. Bakı, 2009, 18 s. 
Прочая деятельность  
Премии и награды  
Основное место работы и адрес Институт Кавказоведение,  AZ1073, г. Баку, пр. Г.Джавида, 117 
Должность Директор 
Служ. тел. (+994 12) 5398951 
Моб. тел. (+994 50) 3594595 
Дом. тел  
Факс  
Э-почта musa_qasimli@hotmail.com