Национальная Академия Наук Азербайджана

Первый cайт Азербайджана (1995)

ГЛАВНАЯ  >>  ЧЛЕНЫ-КОРРЕСПОНДЕНТЫ

Гасымлы Муса Джафар оглы
Веб-сайт  
Место рождения Азербайджанская Республика, Ярдымлинский  р-н., с. Амаркенд 
Дата рождения 28.10.1957 
Образование Бакинский Государственный Университет, исторический факультет
Ученая степень Доктор исторических наук  
Ученое звание Профессор  

Название кандидатской (PhD) диссертации:

-         шифр специальности,

-         наименование специальности

-         название темы

 

07.00.02

Отечественная история

 

Борьба СССР за мирное сосуществование и историография ФРГ (1970-e - н. 1980 гг.) 

Название докторской диссертации:

-         шифр специальности,

-         наименование специальности

-         название темы


 

07.00.02;  07.00.03

Отечественная история; Всеобщая история

Азербайджан в международных культурных связях (1946-1990 гг.) 

Избрание в члены-корр. НАНА:

-       дата

-      наименование специальности2017

История

Общее количество опубликованных научных работ:

-         количество научных работ, опубликованных за рубежом

-        количество статей, опубликованных в журналах, индексируемых и реферируемых в международных базах

240

 

112

 

 

45

 
Количество авторских свидетельств и патентов  

Подготовка кадров:

- Кол-во кандидатов наук

- Кол-во докторов наук


20

3

Основные научные достижения

В Азербайджане:

•Azərbaycan Respublikası dünya meridianlarında. Bakı: Gənclik, 1992, 5,58 ç.v.

•Beynəlxalq münasibətlərdə Azərbaycan məsələsi. Bakı: Azərnəşr, 1993, 4,2 ç.v.

•Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər sistemində (1991-1995-ci illər). Bakı: Gənclik, 1996, 8,7 ç.v.

•Azərbaycan və beynəlxalq parlament təşkilatları (N.Axundovla birgə). Bakı: Mütərcim, 1996, 5,5 ç.v.

•Azərbaycanın xarici siyasəti (konsepsiya məsələləri). Bakı: Mütərcim, 1997, 7,5 ç.v.

•Azərbaycan-Türkiyə diplomatik-siyasi münasibətləri (aprel 1920-ci il-dekabr 1922-ci il). Bakı: Mütərcim, 1998, 7,5 ç.v.

•Xarici dövlətlər və Azərbaycan (aprel işğalından SSRİ yaradılana qədərki dövrdə diplomatik-siyasi münasibətlər).Bakı: Qanun, 1998, 22, 5. ç.v.

•Müasir Geopolitika. Bakü, İnam Plüralizm Merkezi Yayınları. 1999.

•Birinci dünya müharibəsi illərində böyük dövlətlərin Azərbaycan siyasəti (1914-1918-ci illər). 3 hissədə. I hissə (1914-cü il avqust-1917-ci il oktyabr). Bakı: Qanun, 2000, 15 ç.v.

•Birinci dünya müharibəsi illərində böyük dövlətlərin Azərbaycan siyasəti (1914-1918-ci illər). 3 hissədə. II hissə (1917-cü il noyabr-1918-ci il noyabr). Bakı: Adiloğlu, 2001, 15 ç.v.

•Birinci dünya müharibəsi illərində böyük dövlətlərin Azərbaycan siyasəti (1914-1918-ci illər). 3 hissədə. III hissə (sənədlər, materiallar, xəritələr, şəkillər). Bakı: Adiloglu, 2004, 35 ç.v.

•Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti Xarici İşlər Nazirliyinin şəxsi heyəti. Azərbaycan Universiteti. 2002, 22 s. • Azərbaycanın xarici işlər nazirləri (E.Hüseynova ilə birgə). Bakı: Adiloğlu, 2003,  112 s.

•Azərbaycanın xarici işlər nazirləri (E.Hüseynova ilə birgə). Yenidən işlənilmiş təkrar nəşr. Bakı: Mütərcim, 2013. 156 s.

•Azərbaycanın baş nazirləri (Cavid Hüseynovla birgə). Bakı: Adiloğlu, 2005. 134 s.

•Heydər Əliyev - istiqlala gedən yol. 1969-1987-ci illər. Bakı: BDU-nun nəşriyyatı, 2006, 608 s.

•SSRİ-Türkiyə münasibətləri (Türkiyədə 1960-cı il çevrilişindən SSRİ-nin dağılmasınadək). I cild. 1960-1979. Bakı: Adiloğlu, 2007, 560 səh.

•SSRİ-Türkiyə münasibətləri (Türkiyədə 1960-cı il çevrilişindən SSRİ-nin dağılmasınadək). II cild.1979-1991. Bakı: Adiloğlu, 2009, 400 səh.

•“Erməni məsələsi”ndən “erməni soyqırımı”na: gerçək tarix axtarışında (1724-1920). Bakı, Mütərcim, 2014. 468 s.

•From the “Armenian Issue” to “The Armenian Genocide”: in Search of Historical Truth (1724-1920). Baku: “N print studiya” LLC. 2015, 492 p.

•Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti (1991-2003). I hissə. Bakı: Mütərcim, 2015, 648 s.

•Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti (1991-2003). II hissə. Bakı: Mütərcim, 2015, 664 s.

•Ermənistanın sovetləşdirilməsindən Azərbaycan ərazilərinin işğalınadək erməni iddiaları: tarix-olduğu kimi (1920-1994-cü illər). Bakı: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu, 2016. – 520 səh.

•Azərbaycan parlamentarizmi tarixi. 2 cilddə. I cild. Bakı: Mütərcim, 2018, 688 s. (B.Muradova və V.Qafarov ilə birgə).

•Azərbaycan parlamentarizmi tarixi. 2 cilddə. II cild. Bakı: Mütərcim, 2018, 680 s. (B.Muradova ilə birgə).

•Azərbaycan Respublikasının tarixi (1991-2021). 2 cilddə. I cild (1991-2003). Bakı: Bakı Dövlət Universiteti,  2021.- 384 s.

•Azərbaycan Respublikasının tarixi (1991-2021): 2 cilddə. II cild (2003-2021). Bakı: Bakı Dövlət Universiteti, 2021. – 520 s.

•Gürcüstanda erməni təşkilatlarının fəaliyyəti (XIX əsr – XXI əsrin əvvəlləri). Bakı: “RS Poliqraf” MMC, 2020, 606 s. (kollektiv).

•Ermənistan İsrail Dövlətinin Cənubi Qafqaz siyasətində (1991-2021-ci illər). – Bakı: Mütərcim, 2022. – 200 s. (kollektiv).

•Heydər Əliyev və Qafqaz problemləri. - Bakı: Aspoliqraf, 2023, 320 s. (kollektiv).

За рубежом:

•Azərbaycan-Türkiyə diplomatik-siyasi münasibətləri (aprel 1920-ci il – dekabr 1922-ci il). Təbriz, Təbriz nəşriyyatı, 1999. (fars dilinə çevirəni Əli Daşqın). 7,5 ç/v.(fars dilində).

•Uluslararası ilişkilerde Güney Azerbaycan meselesi (40-lı yıllar). Ankara, Asena nəşriyyatı, 1997, 80 s. (müştərək). (Türkiyə)

•Азербайджан в международных культурных связях (1946-1990).Тбилиси: Артанучи, 2005.- 300 с. (Gürcüstan).

•Azerbaycan türklerinin milli mücadele tarihi. 1920-1945. İstanbul, Kaknüs nəşriyyatı, 2006. 704 s. (Türkiyə)

•СССР-Турция: от нормализации до новой холодной войны.1960-1979-е гг. Москва, ИНСАН, 2008. 576 с.(Rusiya).

•Турция-СССР: от переворота до распада. 1980-1991. Москва, ИНСАН, 2010. 418 с. (Rusiya).

•SSCB-Türkiye ilişkileri. Türkiyede 1980 Darbesinden SSCB-nin Dagılmasına kadar. İstanbul, Kaknüs, 2012. 464 s. (Türkiyə)

•Украинско-азербайджанские политические отношения: история и современность. Киев, Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. 160 с. (О.Купчик, А. Дамиров) (Ukrayna).

•Türkiye-Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ilişkileri. Ankara, Atatürk Araştırmaları Merkezi Yayınları, 2013. 599 s. (Türkiyə)

•Kafkaslarda ermeni sorunu. 1724-1920. Ankara, İpek Universitesi yayınları, 2014. 484 s. (Türkiyə)

•Анатолия и Южный Кавказ в 1724-1920-е гг.: в поисках исторической истины. Москва, ИНСАН, 2014. 550 с. (Rusiya).

•Азербайджан, Армения и Турция в 1920-1994 гг.: реальная история. Москва, ИНСАН, 2016. 616 с. (Rusiya).

•Внешняя политика Азербайджанской Республики (1991-2003 гг.). I часть. Москва, ИНСАН, 2016. 704  с. (Rusiya).

•Внешняя политика Азербайджанской Республики (1991-2003 гг.). II часть. Москва, ИНСАН, 2016. 724  с. (Rusiya).

•Ermeni sorunu ve büyük devletler. 1724-1920. Ankara, Astana yayınları, 2017. 480 s. (Türkiyə)

•Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye 1920-1994: gerçek tarih arayışı. Ankara, T.C.Atatürk Araştırma Merkezi, 2019. 642 s. (Türkiyə)

•Caspian-Sea Dispute / The Post-Soviet Conflicts: The Thirty Years’ Crisis. - “Lexington Books”, 2020, (243-259 pp.), 398 p. (kollektiv). (ABŞ).

Названия научных работ

В Азербайджане:

• Mədəni əməkdaşlığın mühüm sahəsi.- "Kitablar aləmində" jurnalı, 1983, №4. 0,2 ç.v.

• Вопросы международных отношений и внешней политики СССР в историографии Азербайджанской ССР (70-80-е годы) - Azərbaycan EA Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə, hüquq, 1989, № 1, с.3-9. (R.Orucovla birgə).

• 1946-1990-cı illərdə Azərbaycanın beynəlxalq mədəni əlaqələri məsələsinə dair.- Azərbaycan tarixi problemlərinin gənc tədqiqatçılarının II Respublika elmi konfransının məruzələri, 27-28 mart. Bakı, 1991,  s.182-184.

• Azərbaycan 1946-1990-cı illərdə beynəlxalq mədəni əlaqələrdə.- BDU-nun Xəbərləri, 1992, №1, 0,4.ç/v.

• Azərbaycan Respublikası 1946-1990-cı illərdə beynəlxalq mədəni əlaqələrdə.- Azərbaycan EA xəbərləri. Tarix, fəlsəfə, hüquq. 1993, №3-4, s.3-6.

• Aprel işğalı nəticəsində Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin itirilməsinə İngiltərə, Fransa, ABŞ və Türkiyənin münasibəti.- "Tarix və onun problemləri" jurnalı, 1997, №2, s.190-198.

• Aprel işğalından sonra Azərbaycandakı xarici ölkə vətəndaşlarının vəziyyəti. – "Qanun" jurnalı, 1997, №19, s. 38-39.

• Aprel işğalından sonra Azərbaycanın xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndəlikləri əməkdaşlarının işdən çıxarılması və təqib edilməsi (1920-1922-ci illər). – Qafqazda sovet totalitarizmi (20-30-cu illər) beynəlxalq elmi konfransının materialları. Bakı, Xəzər Universiteti nəşriyyatı, 1998, s.75-77.

• Aprel işğalından sonra Azərbaycanın xarici siyasət fəaliyyətinin Güney Qafqaz respublikaları ilə birləşdirilməsi və xaricdəki nümayəndəliklərin ləğv edilməsi. –Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və müasir dövr məqalələr toplusu. Bakı, Diplomat nəşriyyatı, 1999, s.45-55.

• Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərində müsavatçı təşkilatların fəaliyyətinin qadağan edilməsi məsələsi (1920-1922-ci illər). – "Müsavat" jurnalı, 1997, №7, s.25-26.

• Azərbaycanın Litva, Latviya və Estoniya ilə münasibətləri (1920-1922-ci illər).- "Mütərcim" jurnalı, 1997, №4, s.60-63.

• Azərbaycan-Rusiya diplomatik-siyasi münasibətləri (1920-1922-ci illər).– "Beynəlxalq həyat" jurnalı, 1998, №1, s. 51-62.

• Malenkovun Bağırova məktubu. – "Qanun" jurnalı, 1998, №13-14, s.11-13.

• 1918-ci ilin martınadək İrəvan quberniyasında əhalisi azərbaycanlılar olan, talan edilən və boşaldılan kəndlər arxiv sənədlərində. – "Tarix və onun problemləri" jurnalı, 1998, №1, s. 20-27.

• Ermənilərin və digər xalqların Türkiyə dövləti əleyhinə qiyamlara qaldırılmasında Rusiyanın rolu məsələsi bəzi rus diplomatik sənədlərində. – "Tarix və onun problemləri" jurnalı, 1998, №3, s.70-75.

• Azərbaycan-Rusiya-Türkiyə-İngiltərə-Fransa münasibətlərində əsir dəyişdirilməsi məsələsi. – "Müsavat" jurnalı, 1998, №9, s.14-18.

• Güney Azərbaycan məsələsi beynəlxalq münasibətlərdə.- 21 Azər jurnalı, 1998, dekabr, №1, s.12-13.

• Birinci dünya müharibəsi illərində azərbaycanlıların milli özünüdərkinin güclənməsinə təsir edən amillər. – "Milli özünüdərk". Beynəlxalq kollokviumun tezisləri. 21-24 aprel 1999-cu il. Bakı, Qərb Universiteti nəşriyyatı, 1999, s.138-141.

• Beynəlxalq konfranslar və Azərbaycan.– BDU xəbərləri. Tarix, hüquq, fəlsəfə seriyası, 1999, №4, s.138-144.

• Oktyabr çevrilişindən sonra böyük dövlətlərin Azərbaycan siyasətinin fəallaşmasının səbəbləri. –Azərbaycan tarixinin çağdaş problemləri məqalələr toplusu. Bakı, Xəzər Universiteti nəşriyyatı, 2000, s.152-164.

• Russian Policy in South Azerbaijan during First World War. – "Journal of Azerbaijan Studies".Baku, 2000, vol.3, №2, p.48-52.

• Rusiyanın region siyasəti. – "Strateji analiz" jurnalı, 2002, №1, s.12-19.

• İkinci dünya müharibəsindən sonrakı ilk illərdə Ermənistanın Azərbaycana ərazi iddiaları. –Qarabağ dünən, bu gün və sabah. I Ümumrespublika elmi-əməli konfransı. Tezislər. – Bakı, Şuşa nəşriyyatı, 2002, s.133.

• 1969-1982-ci illərdə azərbaycanlı diplomatların hazırlanması və yerləşdirilməsi məsələsi.-Heydər Əliyev və Azərbaycanda diplomatik kadrların hazırlanmasının aktual problemləri. Bakı, ADU nəşriyyatı, 2004, s.67-69.

• Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi fənninin tədrisinə dair.- Heydər Əliyev və Azərbaycanda diplomatik kadrların hazırlanmasının aktual problemləri. Bakı, ADU nəşriyyatı, 2004,s.149-150.

• Münaqişələrin həll edilməməsinin Şərq-Qərb münasibətlərinə təsiri (ümumi baxış).- "İpək yolu" jurnalı, 2004, № 2, s.56-59. • Andzey Furierin Qafqaza dair əsəri.-"Mütərcim"jurnalı, 2004, № 1(2),27(28),s.103-104.

• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası. 2 cilddə. I cild. Bakı, Lider nəşriyyatı, 2004, 440 səh.(30 məqalənin müəllifi).

• Məşrutə inqilabı dövründə İran beynəlxalq münasibətlərdə.-Məşrutə inqilabı-100. Beynəlxalq elmi konfransın materiallar. Bakı, 8-9 iyun 2005. Bakı, Günəş nəşriyyatı, 2005,s.17-24.

• History of British-Azerbajani relations:Britains Azerbaijan Policy (november 1917-september 1918).-"Visions of Azerbaijan and Britain, spring, 2006, vol.1.1, p.38-43.

• Heydər Əliyevin əsassız erməni iddialarına qarşı mübarizəsi məxfi arxiv sənədlərində.-"Paleoloit" jurnalı, 2006, №2 (2), s.24-27.

• Azerbaijan Demokratic Republic.- Visions of Azerbaijan and Britain, summer, 2006, vol.1.2, p.44-47.

• 1920-ci ilin apreli: Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin itirilməsinə böyük dövlətlərin münasibəti.-"525-ci qəzet", 2007, 7 aprel, №59 (2409); 14 aprel, № 64 (2414); 21 aprel, №69(2419); 28 aprel, №74 (2424).-1,4 ç.v.

• Türk Kafkas İslam Ordusu Harekatının Azerbaycan tarihindeki Önemi.- Abdulahmit Avşar. Aydınların gözüyle Azerbaycan. Ziyalılarla kültür gezileri. Bakı, 2007, s.128-141.

• Rəsmi tarix, yoxsa xalq tarixi?-Tarixin metodoloji və aktual problemləri. Beynəlxalq elmi-nəzəri konfrans. AMEA Tarix İnstitutu və Azərbaycan Tarix Qurumu. Tezislər. Bakı. 27-28 iyun 2007-ci il. Bakı, 2007, s.16-19.

• Azərbaycanın istiqlalına aparan yol: daxili və xarici amillərin müqayisəli təhlili.-Azərbaycan dövlətçili ənənələri tarixi. Azərbaycan Cümhuriyyətinin qurulmasının və Bakının azad olunmasının 90 illiyinə həsr edilmiş beynəlxalq simpozium. Tezislər. Bakı şəhəri, 13-14 sentyabr. Bakı, 2008, s.9-10.

• Гейдар Алиев и тюркский мир.- "Каспий Из", 2008, №1 (2), s.10-11; №2 (3), s.18-31.

• Bolşevik Rusiyasının Güney Qafqaz siyasəti.-Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Qafqaz İslam Ordusu.Baki, Nurlar, 2008, s.92-134.

• Antanta ölkələrinin Güney Qafqaz siyasəti. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Qafqaz İslam Ordusu. Bakı, Nurlar, 2008, s.191-224.

• Судьба лидеров младотурок в контексте отношений Турции и советской России. Джемаль Паша.- "Каспий Из", 2008, декабрь, №12 (13), c.24-27.

• Aqressiv separatizm və Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində yaradılmış Dağlıq Qarabağ problemini türk dünyasına təsiri.- Türk dövlət və cəmiyyətlərinin XI dostluq,qardashlıq və əməkdaşlıq qurultayı. Məruzələr, çıxışlar, qəbul olunmuş sənədlər. Bakı, Yurd NPB, 2008, s.43-58.

• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Xarici İşlər Nazirliyinin bağlanması və "yeni xarici siyasət xətti".- "Diplomatiya aləmi" jurnalı, 2009, № 23, s.66-74.

• Azərbaycan Rusiya ilə Türkiyə arasında (1920-1922). – "Diplomatiya aləmi" jurnalı, Bakı, 2010, № 26, s. 47-56.

• Ermənilərin Azərbaycan Torpaqlarına Yerləşdirilməsi ve Dağlıq Qarabağa  Əsassız İddiaları. Qarabağ: Вildiklərimiz ve Bilmədiklərimiz, Qafqaz Universiteti Beynəlxalq Münaqışələri Araşdırma Mərkəzi Nəşrləri, 2010, s. 3-25

. • XX əsrin 80-ci illərinin sonu - 90-cı illərinin əvvəllərində dünyada baş verən geosiyasi dəyişikliklər. –“Geostrategiya” jurnalı, 2011, №1 (1), s.22-29.

• Azərbaycan torpaqlarına ermənilərin köçürülməsi və nəticələri. – “Milli Məclis” analitik-informasiya jurnali, 2011, mart-aprel, s.60-65.

• Sosializmin iflası: Avropanın sosialist ölkələrində və SSRİ-də baş verən hadisələrin geosiyasi nəticələri. –“ Geostrategiya” jurnalı, 2011, № 2 (2), s.44-50.

• Türk dünyası tarixçilərinin əməkdaşlığı: mövcud vəziyyət və perspektivlər (Azərbaycandan baxış). – “Türk dünyası: dünəni və bu günü:” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın tezisləri. 23-24 may 2011-ci il. Azərbaycan Tarix Qurumu və Bakı Dövlət Universiteti Tarix fakültəsi. Bakı, 2011, s.216-217.

• Azərbaycan torpaqlarına ermənilərin köçürülməsi və nəticələri. “Milli Məclis” analitik-informasiya jurnalı, 2011, may-iyun 2011, s.98-101.

• Azərbaycan təhdid altında: bolşevik işğalından Ermənistanın təcavüzünə qədər (1920-1988).–“Strateji təhlil” jurnalı, Bakı,2011, № 1(2), s.46-68.

• Azərbaycan: sovet respublikasından müstəqil dövlətə doğru. - "Geostrategiya" jurnalı, Bakı, 2012,  № 01 (07), s.15-20.

• Azerbaijan’s Independence: From the Soviet Union into a State of Independence. Todays Zaman,12, 2011.

• Cənubi Qafqaz kütləvi qırğınlar ərəfəsində (1903-1904). - "Milli Məclis" analitik-informasiya jurnalı, Bakı, 2012, mart-aprel, s.70-73.

• 1918-ci il mart: Bakıda qırğın. - "Zəriflik" jurnalı, Bakı, 2012, № 8, mart-aprel, s.42-43.

• Bakı qırğınları (fevral, 1905-ci il). - "Milli Məclis" analitik-informasiya jurnalı, Bakı, 2012, sentyabr-oktyabr, s.62-69.

• Bakıda qırğın (avqust-oktyabr, 1905). - "Milli Məclis" analitik-informasiya jurnalı, Bakı, 2012, noyabr-dekabr, s.45-47.

• Bakıda qırğın (1918-ci il, mart). – "Milli Məclis" analitik-informasiya jurnalı, Bakı, 2013, mart-aprel, s.82-87.

• ABŞ-ın ikili standartlar siyasəti: hər şey olduğu kimi. – "Milli Məclis" analitik-informasiya jurnalı, 2015, yanvar-fevral, s.12-15.

• Erməni silahlı dəstələrinin hazırlanması və fəaliyyətləri (1914-cü il avqust-1915-ci il aprel). – "Strateji təhlil" jurnalı, Bakı, 2015, say 1(12), s.9-32.

• Tarix olduğu kimi: Bakı, 31 mart 1931-ci il. – "Elm dünyası" jurnalı, Bakı, 2015, 1-2 (10), s. 21-26.

• Территориально-пограничные вопросы на русско-турецкой конференции и в Московском договоре. – “Diplomatiya aləmi” jurnalı, 2016, № 41, s.104-121.

• Территориально-пограничные вопросы на русско-турецкой конференции и в Московском договоре. – AMEA. Xəbərlər. İctimai elmlər seriyası. 2016, №1, s.31-44.

• Müstəqil Azərbaycana dövlətinin xarici siyasətinin formalaşması: beynəlxalq münasibətlərin möhkəm və etibarlı təməlləri. –  Müstəqillik yollarında-25. Bakı, Şərq-Qərb nəşriyyatı, 2016, s.272-292.

• Xarici siyasət: reallıqlar, uğurlar və perspektivlər. – Müstəqillik yollarında -25. Bakı, Şərq-Qərb nəşriyyatı, 2016, s.328-349.

• Prezident İlham Əliyev və Azərbaycan Tarixinin İlkləri, Dövlət idarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə. Dövlət və din, Cilt.4, Sayı.56, 2016.

• Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin yaradılması: tarixi gerçəklik nədir? Diplomatiya Aləmi. World of Diplomacy Journal of The Ministry of Foreign Affairs of Republic of Azerbaijan. №43, 2016. s.114-144.

• Ermənilərin Cənubi Qafqaza gətirilməsi və Azərbaycan əleyhinə fəaliyyətlər (1920-1930-cu illər). - "Milli Məclis" analitik-informasiya jurnalı, 2017, mart-aprel, s.70-77.

• Переселенческая политика на Кавказе в XIX веке и её последствия (на основе российских архивных материалов). -  AMEA. Xəbərlər. İctimai elmlər seriyası. Bakı, 2017, №1,15-20.

• Cənubi Qafqaz Rusiya, Türkiyə və Antanta ölkələri arasında (1920- 1922). – Qafqazşünasların Birinci Beynəlxalq Forumu. Elmi məruzələr. I kitab. 17-18 aprel 2017. Bakı, 2017, s.14-18.

• Heydər Əliyev və müasir Azərbaycan. – Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Bilik Fondunun lektoriyası. Heydər Əliyev Azərbaycanda dövlət quruculuğunun banısıdir. Mühazirələr toplusu. Bakı, 2017, s.20-29.

• The Activity of Armenian forces in the South Caucasus and Anatolia (February, 1917 – February, 1918). – The Reality of Genocide. Baku, 2017, p.100-110. (256 p.).

• О некоторых проблемах истории Первой Азербайджанской Республики // AMEA. Xəbərlər. İctimai elmlər seriyası. Bakı, 2018, №1, s. 4-14.

• İnsanlıq əleyhinə ağır cinayət – 31 mart 1918-ci il soyqırımı // Milli Məclis analitik informasiya jurnalı. Bakı, mart-aprel 2018, s. 46-51.

• Müsəlman Şərqinin ilk Cümhuriyyəti // “Diplomatiya aləmi” jurnalı, Bakı, 2018,  №48, s.176-186.

• 1903-1904-cü illərdə erməni siyasi-terror təşkilatlarının Cənubi Qafqazda çar Rusiyası hakimiyyət orqanlarının  rus və gürcü mənşəli nümayəndələrinə qarşı terroru (Rusiya arxiv mənbələri əsasında). AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutunun təşkil etdiyi “Qafqazda terror” respublika elmi konfransının tezisləri. 28 noyabr 2019. Bakı, 2019. s.100-103.

• Müasir Azərbaycan və xarici siyasətin prioritetləri. –  Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi və ADA Universiteti. Azərbaycan Respublikası diplomatik xidmətinin 100 illiyinə həsr edilmiş beynəlxalq konfrans. 8 iyul 2019.  Bakı, 2019, s.33-41.

• Actual Problems оf Caucasus Studies // AMEA, “Qafqazşünaslıq” elmi-nəzəri jurnalı. Bakı: “RS Poliqraf” MMC, № 1, 2020, s. 6-15.

• Ermənistandan azərbaycanlıların deportasiyası: tarixdən günümüzə / “Etnik deportasiyalar: tarixi və müasir dövrü” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. Azərbaycan Respublikasi Təhsil Nazirliyi. Sumqayıt Dövlət Universiteti. Sumqayıt, №9, 2020, s. 5-17.

• Erməni kilsəsinin xristianlıq və Rusiya əleyhinə fəaliyyətləri: tarixdən günümüzə // “Milli Məclis” jurnalı, Bakı, 2021, s. 82-87.

• XX əsrdə Cənubi Qafqazda ərazi-sərhəd problemləri / “Cənubi Qafqazda ərazi-sərhəd problemləri: Qars müqaviləsindən Şuşa Bəyannaməsinə” mövzusunda respublika elmi konfransının tezisləri. AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu. Bakı, 2021, s. 18-19

• 30 ilin başlıca yekunu və perspektivlər / “Azərbaycan Respublikası 30 ildə: Cənubi Qafqazın güc mərkəzi” mövzusunda respublika elmi konfransının tezisləri. AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu. Bakı, 2021, s. 18-19.

• İlham Əliyevin tarixi zəfəri: region və dünya üçün əhəmiyyəti / AMEA, “Qafqazşünaslıq” elmi-nəzəri jurnalı. Bakı: “RS Poliqraf” MMC, № 1 (2), 2021, s. 6-17.

• Ulu öndərin Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində diplomatik fəaliyyəti // Vətən müharibəsi tarixi. Şəxsiyyət faktoru. Şərq-Qərb nəşriyyatı. Bakı, 2021, s. 77-93.

За рубежом:

• Ermenistan-Azerbaycan savaşının gerçək yüzü. Quzey Kıbrıs, Lefkoşa, "Birlik" qəzeti,1996, 19,20,21,24 dekabr. (Kipr).

• Азербайджанское консульство в Иркутске. - Современные методы и технологии в преподаваний международных отношений. Ч.2. Екатеринбург, Из. Уральского Университета, 1999, с.67-68. (Rusiya).

• Ermənilərin Osmanlı imperatorluğu əleyhinə terrorçuluğa təhrik edilməsində rus dövlətinin rolu (ocak 1914 - mart 1915). - XIII türk tarix konqresi. Məruzələrin tezisləri. Ankara, Türk Tarix Kurumu Basımevi, 1999, s.83-85 (Türkiyə).

• Ermenilərin Osmanlı imperatorluğu aleyhine terrorçuluğa tehrik edilmesinde rus devletinin rolu (ocak 1914 - mart 1915).- XIII türk tarih konqresi. Meruzeler. Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 2002, s.535-539 (Türkiyə).

• Ataturk and Azerbaijan (1920-1922).- The Ataturk 4th International Congress/summaries of papers. October 25-29. Turkistan-Kazakhistan, 1999, p.55-56. (Qazaxıstan).

• Atarurk and Azerbaijan (1920-1922). - The Ataturk 4th International Gongress. C.1. Oktober 25-20 1999. Turkistan-Kazakstan. Ankara, 2000, p.511-515. (Qazaxistan).

• Osmanlı. 12 ciltlik. II cilt. Siyaset. – Birinci dünya savaş yıllarnda Osmanlı devletinin Azerbaycan politikası. Ankara, "Yeni Türkiye" yayınları, 1999 (s.595-608). (Kollektiv) (Türkiyə).

• 1920-1922 yıllardakı Azerbaycan-Türkiye diplomatik-siyasi alakalar. - Türk dünyası Araştırmaları. İstanbul, №124, Şubat 2000/01, s.113-146. (Türkiyə).

• Kıbrıs meselesi Azerbaycan Sovyet basınında (1983-1991).- III Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları konqresi. 13-17 kasım 2000. III cilt. Kıbrıs, Qasimaqosa, Doğu Ak deniz Universitesi, 2000, s.347-354. (Kipr).

• 20 asır Azerbaycan tarihində; 1920-1922 yıllarındakı Azerbaycan-Türkiye diplomatik-siyasi alakalar.- "Türk Dünyası Araştırmaları" jurnalı, İstanbul, № 128, Ekim 2000, s.119-149. (Türkiyə).

• Дипломатические представительства иностранных государств в Советском Азербайджане (апрель 1920 г. - октябрь 1923 г.). – Проблемы всеобщей истории в контексте подготовки педагогических кадров. Вопросы всеобщей истории. Вып. 2. - Екатеринбург, 2000, с.58-65. (Rusiya).

• (1914-1918). Türk diplomasisinin Kuzey Azerbaycan’ı Kurtarma operasyonu.-"Tarih. Türk dünyası Tarih və kültür dergisi", İstanbul, 2001/04-172, nisan, s.49-52. (Türkiyə).

• Bakünün kurtarılması uğruna türk diplomasisinin mücadilesi. 1918 yılı.-"Avrasya dosyası", Ankara, 2001, cilt 7, sayı 1, s.18-55. (Türkiyə).

• Ermeni soykırımı oldu mu? –"Tarih. Türk dünyası Tarih və kültür dergisi".-İstanbul, 2001/10-178, Ekim, s.44-49. (Türkiyə).

• Azerbaycan arşiv belgelerinde türklere karşı töredilen soykırım.- Uluslararası türk-ermeni ilişkileri sempozyumu. Özetler. 24-25 Mayis 2001. İstanbul T.C. İstanbul Universitesi Rektorluğu, 2001, s.558. (Türkiyə).

• Azerbaycan arşivlerindeki rus ve ermeni kaynaklarına istinaden ermeni silahlı gruplarının hazırlanması ve terörü (1914-1917 yılları).- Uluslararası türk-ermeni ilişkileri sempozyumu. Bildiriler. 24-25 Mayis 2001. İstanbul T.C. İstanbul Universitesi Rektorluğu, 2001, s.465-487. (Türkiyə).

• Rusya’nın Azerbaycan politikası. –"Avrasya dosyası" jurnalı, cilt 7, sayı 4, Ankara, 2002, s.253-269. (Türkiyə).

• Türkler. 37 ciltlik. 18-ci cilt. Birinci dünya savaşı yıllarında Rusyanın Azerbaycanda türkçülük və islamçılıkla mücadilesi. – Ankara, "Yeni Türkiye" yayınları, 2002, (s.545-561). (Kollektiv). (Türkiyə).

• Türkler. 37 ciltlik. 19-cu cilt. Azerbaycan Cumhuriyeti. – Ankara, "Yeni Türkiye" yayınları, 2002. (s.121-147). (Kollektiv). (Türkiyə).

• The turks. 5. Russian struggle against islamism and turkism during the first World War. – Ankara, "Yeni Türkiye" Publications, 2002. (s.801-816) (Türkiyə).

• The turks. 6. Republic of Azerbaijan.–Ankara,"Yeni Türkiye" Publications, 2002. (s.103-114) (Türkiyə).

• The sosial, political and cultural impact of oil on Baku.-"Caspian Crossroads", Washington, 2002, Vol.6, N2, Summer. (ABŞ).

• Türklere ve diğer müselmanlara karşı töredilen kütlevi katliyamlar Azerbaycanın arşiv dosielerinde (ümumi bakış). Uluslararası Türk-Ermeni Tarih ve Kültür Sempozyumu Bildirileri. (27-28 kasım 2001. Ankara). Cilt 1, 2003, Ankara. s.105-108.

• Böyük dövlətlərin Azərbaycan siyasəti (Mondros barışığından Paris sülh konfransına qədər). Prof., Dr. Mehmet Saraya armağan. Türk dünyasına bakışlar.- İstanbul, Da yayınları, 2003, s.283-304. (Türkiyə).

• The status of polish citizens in conquest of 1920 in the light of new archival documents.-"Pro Georgia", Warsaw-Varsovie, Centre for East European Studies oriental Institute Warsaw University, 2000-2003, № 9-10, p.155-158. (Polşa).

• The role of the United States in the South Caucasus 1917-1918.-"Caspian Crossroads" Washington, 2003, vol.6, N.3, Summer 2003. 0,4 c.v.(ABŞ).

• Сравнительный анализ концепции безопасности по Южному Кавказу.-Security in the South Caucasus. The Institute for political and International Studies. Tehran. December 8-9, 2003.Tehran, 2003, p.9-10. (İran). (fars və rus dillərində).

• Сравнительный анализ концепции безопасности по Южному Кавказу.-"Sprawy Wschodnie", Poznan , 2003, № 2-3 (3-4), p.103-107. (Polşa).

• Ambasadorul care a ştuit sa cultive simpatie fata de tara sa (lambasaduer cultivante de la sympatie envers son pays).- İstorie şi diplomatie in telative internationale. Constanta, 2003, p.30-36. (Rumıniya).

• Bakünün sosyo-politik ve kültürel hayatına petrolun etkisi.- Sözün,sazın, ateşin ülkesi Azerbaycan. Edotör: Büşra Ersanli Behar, Hüsameddin Mehmedov. İstanbul, Da Yayınçılık, 2004, s.123-136. (Türkiyə).

• Cemal Paşanın öldürülmesi.-"Orhun" dergisi, İstanbul, 2004, Haziran, № 64 (Türkiyə).

• 1920-lerde Azerbaycandakı türk tebasının vaziyeti ve soviet hususi hizmet organlarının türk istihbaratçısı arayışı.- "Turan" dergisi, İstanbul, 2005, №:4, s.119-125. (Türkiyə).

• Азербайджано-польские культурные связи (1946-1990 гг.).-Кавказ и глобализация. Институт Всходни УАМ, Познан, 2007, c.128-139 (Polşa).

• İsrail-Livan savaşının uluslararası münasibetlere tesiri (Azerbaycandan baxış).-III Uluslararası Orta Dogu semineri materialları. Küreselleşme sürecinde Orta Doğunun yeri ve gelecegi. 1-4 Kasım 2006-cı il. Elazığ, 2007, s.165-172. (Türkiyə).

• Rusların türk duşmanlarına yardımları. Türk dünyası Araşdırmaları Vakfı. "Tarih" dergisi. İstanbul, 2008, Ocak, s. 36-39. (Türkiyə).

• Нормализация отношений СССР-Турция в 1960-е годы. / Журнал «Вопросы истории». Москва, 2009, № 4 , с.18- 44. (Rusiya).

• Азербайджан между Россией и Турцией (1920-1922). / Журнал «Вопросы истории». Москва, 2010, № 11, с.25-45 (Rusiya).

• Агрессия Армении против Азербайджана: дипломатические усилия по решению нагорно-карабахского конфликта (1987-2009). – От  Маендорфа до Астаны: принципиальные аспекты армяно - азербайджанского Нагорно- Карабахского конфликта (Под ред. Г.М. Алексеева). M., 2010, с. 189-243. (Rusiya).

• Агрессии Армении против Азербайджана. Дипломатические усилия по решению Нагорно-Карабахского конфликта. Международный научный журнал “Кавказ и мир”, Тбилиси, — № 10, — 2011, — 165 с.

• Агреcсия Армении против Азербайджана: дипломатические усилия по решению нагорно-карабахского конфликта. - Журнал "Право и политология", Кишинау, 2011, №16, с.20-37. (Молдова).

• Taşnakların Türkiye aleyhine olan ayaklamalarda kürtleri kullanmaları. – Tarih. Türk dünyası dergisi. İstanbul, 2011, Eylül, Cilt 50. Sayı 297, s. 53-55. (Türkiyə).

• 1920-1922 yıllarında Bolşevik Rusyanın Azerbaycan politikasına Türkiyenin yaklaşımı (Azerbaycan ve Rusya arşiv materyalleri ışıgında). – 7.Uluslararası Atatürk Kongresi. Üsküp-Manastır, Makedoniya, 17-22 Ekim 2011, MANU, 2011, s.123-124. (Şimali Makedoniya).

• 1920-1922 yıllarında bolşevik Rusyanın Azerbaycan politikasına Türkiyenin yaklaşımı (Azerbaycan ve Rusya arşiv materyalları ışığında). – 7. Uluslarası Atatürk Kongresi. 17-22 kasım 2011. II cilt. Üsküp-Manastır, Makedoniya, 2015, s.1549- 1561. (Şimali Makedoniya).

• Российско-турецкое отношения в архивных документах Азербайджана (1920-1922 гг.) – II Международная конференция "Архивное востоковедение". Москва, 16-18 ноября 2011 г. Mосква, 2011, с.28-29. (Rusiya).

• Asentamento de losarmenios en la tierra de Azerbaiyan. - "Historia", Buenos-Ayres, 2012, Mart, № 125, р.59-63. (Argentina).

• Agresion Armenia contra Azerbaiyan.- "Historia", Buenos-Ayres, 2012, Mart, № 125, р.88-104. (Argentina).

• Bolşevik Rusyanın Güney Kafkasya siyaseti. - Kafkas İslam Ordusu ve Azerbaycan Halk Cumhuriyetinin oluşumu. Erzurum, Atatürk Universitesi, 2012, s.99-139. (Türkiyə).

• İtilaf (Antanta) devletlerinin Güney Kafkasya siyaseti. - Kafkas İslam Ordusu ve Azerbaycan Halk Cumhuriyetinin oluşumu. Erzurum, Atatürk Universitesi, 2012, s.171-202. (Türkiyə).

• Политика Великобритании в Азербайджане (1918 год). - Зарубежное регионоведение. Проблемы теории и практики: материалы научной конференции. Нижний Новгород, ННГУ: ФМО, 2013, с.32-41. (Rusiya).

• Çarlık Rusyanın sıcak denizlere çıkma isteği ve ermeniler. Birinci uluslararası türk-ermeni ilişkileri ve büyük gücler sempozyumu. Bildiriler. 2-4 mayıs 2012. Erzurum/Türkiye. Atatürk Universtesi, 2014, s.103-112. (Türkiyə).

• Rusya, İngiltere ve Fransanın Osmanlıya 1915 yılı 24 Mayıs tarihli muracatının kabul edilmesinde Çar Hükumetinin Çabaları (Rusya Dış İşleri Bakanlığı Dokumanları işığında). – 19 - 20 yüzyıllarda türk-ermeni ilişkileri sempozyumu: kaynaşma – kırğınlık - ayrılık - yeni arayışlar. Uluslararası sempoyum. Bildiri Özetleri. 5-7 ocak 2015. İstanbul, İstanbul Universitesi, 2015, s. 41-43. (Türkiyə).

• SSCB halk hariciye komiseri G.Çiçerinin Lozan konferansı sırasında Moskovaya yazdığı gizli mektuplarda sovyet-türk ilişkileri meselesi. – 90 yılında Lozan ve Türkiye Cumhuriyeti uluslarası sempozyumu (13-15 kasım 2013, Ankara). I cilt. Ankara, Atatürk Araştırma Merkezi, 2015, s.55-73. (Türkiyə).

• 1828-ci ildən bu günə Qarabağ torpaqlarında demoqrafik proseslər. – Avrasiya İncelemeler Merkezi. Ankara, 21 noyabr 2014. Ankara 2015, s. 28-31. (Türkiyə).

• İzmirin kurtuluşunun Rusya basını ve kamuoyuna yansımaları (İzvestiya ve Pravda gazetelerinin içeriklerine dayanarak). – Kurtuluş ve kurtuluşun sembol kenti İzmir sempozyumu bildirileri. 26-28 Eylül 2012. Ankara, ATAM, 2015, s.201.-218. (Türkiyə).

• Ermenilerin Azerbaycan topraklarına yerleşdirilmesi ve sonuçları (1828-1988). – Yeni Türkiyə yayınları, Ankara, 2013, № 54, s.1370-1388. (Türkiyə).

• Ermenilerin Azerbaycan topraklarına yerleştirilmeleri ve sonuçları (1828-1988). – Yeni Türkiye dergisi, Kafkaslar özel sayısı -VII. Aralik 2015, sayı 77, s. 7-25. (Türkiyə).

• Azerbaycan Cumhuriyeti. – Yeni Türkiye yayınları. Kafkaslar özel sayısı -5. Ankara, Yeni Türkiye yayınları, 2015, s. 157-189. (Türkiyə).

• Birinci dünya savaşı yıllarında Osmanlı devletinin Azerbaycan politikası. –  Yeni Türkiye dergisi, Kafkaslar özel sayısı -III. Aralik 2015, sayı 73, s. 169-185. (Türkiyə).

• Birinci dünya savaşı yıllarında Rusyanın Azerbaycanda türkçülük ve islamçılıkla mücadelesi. – Yeni Türkiye dergisi, Kafkaslar özel sayısı -IV. Aralik 2015, sayı 74, s. 165-183. (Türkiyə).

• Tarihi kökenleri, gelişim seyri ve barış insiyatifleri bağlamında Ermenistanın Azerbaycana yönelik işğal politikları (1987-2010) – Yeni Türkiye dergisi, Kafkaslar özel sayısı -VII. Aralik 2015, sayı 77, s. 26-49. (Türkiyə).

• Russia and Turkey: the Turkish government could not remain indifferent... –“Russkii vopros”, Prague, 2015, ISSUE 4, p.10-14. (Çex Respublikası).

• Территориально-пограничные вопросы на Русско-турецкой конференции и в Московском договоре в 1921 г. – «Вопросы истории», Москва, 2016, №12, с.103-113. (Rusiya).

• Переселенческая политика на Кавказе в XIX в. и ее последствия (на основе российских архивных материалов). - Кавказоведение: стратегия развития в XXI в. и взаимодействия с образованием. Материалы IV международного форума историков-кавказоведов. г. Ростов-на-Дону.19-20 октября 2016 г. Ростов-на-Дону: Фонд науки и образования, 2016, с.31-38. (Rusiya).

• Февральская революция и политика государств Антанты на Южном Кавказе (март — декабрь, 1917 г.). Вестник Московского университета. Серия 12, № 1, 2017, с.35-47. (Rusiya).

• Борьба за Южный Кавказ: от Февральской революции до конца 1917 г. – Юг России в условиях революционных потрясений, вооруженных конфликтов и социально-политических кризисов, 1917-2017 гг. Материалы Всероссийской научной конференции. 5-6 октября 2017 г. Ростов на Дону. 2017, с.108-118. (Rusiya).

• Almaniyanın Cənubi Qafqaz siyasəti (1918-ci il avqust-noyabr). – Birinci dünya savaşının hüquqi və tarixi yönləri. Beynəlxalq simpozium. (Alman-fransız perspektivi). Tezislər. Türk Tarix Qurumu. İstanbul, 6-9 dekabr 2017, s.106-107. (Türkiyə).

• Birinci dünya savaşından sonrakı ilk yıllarda İtilaf devletlerinin Anadolu ve Güney Kafkasiya politikası ve Rusya-Türkiye yaklaşması (Rusya kaynaklarına göre). – Yeni Türkiye dergisi, Misaki milli özel sayısı. Şubat 2017, sayı 93, s. 1183-1192. (Türkiyə).

• Bakü - 31 mart 1918: tarih olduğu gibi. - Ermeni sorununa disiplinler arası bakış: tarih-siyaset-hukuk. Ankara, Yeni Türkiyə Strateji Araşdıma Mərkəzi, 2017, s.221-226. (Türkiyə). • Sovyet Büyük elçisinin 1923 tarihli mektuplarında Türkiyenin dış politika meseleleri // Diplomasi ve dış politika araştırmalarında arşivlerin rolü. Uluslararası sempozyumu. 7-9 Nisan 2016. İstanbul. Bildiriler. T.C.DİB ve Atatürk Araştırma Merkezi. Ankara, 2018, s. 575- 589. (Türkiyə).

• Азербайджано-российские отношения (1991-2003 гг.) // Черноморско-Каспийский Форум Сотрудничества: Безопасность | Устойчивость | Развитие: материалы международной дискуссионной площадки, 06 октября 2017 г. // Ростов-на-Дону: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2017, с.27-33. (Rusiya).

• İngiliz Gazeteçi Skotland Liddel Kafkas İslam Ordusunun Bakünü Kurtarması ve Nuru Paşa Hakkında //  Uluslararası Birinci Dünya Savaşının 100 yılı sempozyumu. Bidiriler kitabı. Cilt 1. Türk Tarih Kurumu ve Bitlis Eren Universitesi. Ankara,  2018, s.317-325 (Türkiyə).

• Этнополитическая ситуация на Южном Кавказе после октябрьского переворота в России // Социально-экономическое и политическое развитие народов Северного Кавказа (ХIХ-начало ХХI вв.) // Материалы Всероссийской научной конференции, посвященной 80-летию доктора исторических наук, профессора А.И.Хасбулатова. Грозный, 19-20 декабря 2017 г. Грозный, АО «ИПК»: Грозненский рабочий, 2018, с.325-340.  (Rusiya).

• Реформы алфавита в Азербайджане: между необходимостью и конъюнктурной политикой // Материалы международной научной конференции «Духовное наследие Великой степи: история, современность». Астана, 2018, с.24-29. (Qazaxıstan).

• Osmanlı’nın Son Zaferi // Derin Tarih, 2018, s. 44-49. (Türkiyə)

• О некоторых проблемах истории Азербайджанской Демократической Республики // Азербайджанская Республика-100. Санкт-Петербург, Нестор-История, 2018, с.116-134. (Rusiya).

• Antanta ölkələrinin Cənubi Qafqaz siyasəti (oktyabr-dekabr 1917-ci il) // 18-ci Türk Tarik Konqresi. 1-5 oktyabr 2018. Ankara. Məruzənin tezisləri. Ankara, 2018, s.180. (Türkiyə).

• Cобытия 1905-1906 гг. в Иреванской Губернии и органы царской власти (на основе архивных документов) // Пятые Всероссийские (с международным участием) историко-этнографические чтения, посвященные памяти профессора Магомедова Расула Магомедовича. Сборник статей. Махачкала, Издательство ДГУ, 2018, с. 89-95. (Rusiya).

• Sykes-Picot Anlaşması’ndan Sonra Ermeni Teşkilatlarının Faaliyetlerine Antant Ülkeleri ve Osmanlının Yaklaşımı (Mayıs, 1916 - Şubat, 1917) // Sykes-Picot’un yüzüncü yılında Türkiye ve Ortadoğu Uluslararası sempozyumu.12-13 Mayıs 2016. İstanbul, 2018, s. 35-45. (Türkiyə).

• Factors Causing The Bolshevik Russia And The New Turkey’s Rapprochment After World War I in The Light Of Russian Archives. – 100 yılında 19 Mayıs ve milli mücadele uluslararası sempozyumu.11-14 haziran 2019. Samsun. Özet kitapçığı. Ankara, Türk Tarih Kurumu, 2019, s.166. (Türkiyə).

• 19. Yüzyilin Sonlari ve 20.Yüzyilin Başlarinda Ermeni Silahli Örgütlerinin Iğdir'daki Faaliyetleri (Rusya ve Gürcistan Arşiv Belgeleri Işiğinda) – I. Uluslararasi 20.Yüzyilin İlk Yarisinda Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu. 16-18 oktyabr 2019. Iğdir Üniversitesi. Iğdir, 2019, s.84-85. (Türkiyə).

• Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri (1918-1920). – “Türk-gürcü münasibətləri” mövzusunda beynəlxalq simpozium. 31 oktyabr - 1 noyabr 2019. Türk Tarix Kurumu, Ankara, 2019. (Türkiyə).

• Факторы, обусловливающие сближение большевистской России и Турции после Первой мировой войны. – VI Международный форум историков-кавказоведов. «Народы Кавказа в цивилизационном пространстве России». 13-15 ноябрь 2019. Южный научный центр Российской академии наук, Институт социологии и регионоведения Южного федерального университета и Академия наук Чеченской Республики.  Ростов-на Дону, 2019.  c.371-378. (Rusiya).

• Azərbaycan, Rusiya, İngiltərə, Fransa münasibətlərində Malta sürgünlərinin Bakıdakı ingilis və fransızlarla dəyişdirilməsi məsələsi (Rusiya və Azərbaycan mənbələrinə əsasən) (türk dilində) / “1918-1919-cu illərdəki atəşkəsdən milli mübarizəyə: məyusluq, harmoniya, təşkilatlanma və müqavimət” mövzusunda beynəlxalq simpoziumun materialları. İstanbul, 2019,  s. 32. (Türkiyə).

• Политика государств Антанты после Первой мировой войны и российско-турецкое сближение // «Вестник Московского Университета». Серия Политические науки. Москва, №3, 2020, с. 73-82. (Rusiya).

• Армянская церковь: христианское милосердие неуместно? // Журнал «Наследие». Москва, 2020, № 106, с. 50-58. (Rusiya).

• К 100-летию Карсской конференции и Карсского договора: русско-турецкое сближение и формирование системы региональной безопасности на Южном Кавказе // Вестник Московского университета. Серия 12, Политические науки № 6, 2021. с.108-128.

• Cənubi Qafqazdakı münaqişələrə Rusiya, Türkiyə və İranın yanaşması (türk dilində) / “Qafqazda sülh axtarışları” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. Qori Dövlət Tədris Universiteti. Tbilisi, 2021, s. 94-100. (Gürcüstan).

• Как Иреван стал столицей Армении // Журнал «Наследие». Mосква, 2018, № 2 (92), с. 22-27. (Rusiya).

• How Irevan became Armenian capital? // “Heritage”. № 50. Dubay, 2021, p. 36-41. (BƏƏ).

• The Role of Scientists in The Cooperation Between The Republic of Azerbaijan And Georgia // Soso Alimbaraşvili - 60. Qori, 2022, s. 272-275. (Gürcüstan).

• К истории передачи Зангезура Армении  // Журнал «Наследие», № 114. Москва, 2022, с. 32-45. (Rusiya).

• Records on The Transfer of Western Zangazur to Armenia // “Heritage”. № 53.Dubay, 2022, p. 16-26. (BƏƏ).

• Nisan savaşlarından vatan muharebesine: Azerbaycan’da “Böyük Qayıdış” süreci üzerine bir değerlendirme (həmmüəlliflər: Esra Banu Sipahi və Bahar Özsoy) // “Sosial elmlər” jurnalı. Dumlupınar Universiteti, sayı 72, İstanbul, 2022, s. 198-217. https://doi.org/10.51290/dpusbe.1075193. (Türkiyə).

•     Ermenilerin Azerbaycan Topraklarına Göç Ettirilmesi ve Sonuçları (1828-1920)  // Radikal ermeni unsurlarca gerçekleştirilen mezalimler ve vandalizm. Avrasya İncelemeleri Merkezi. Ankara, 2023, s. 119-132. (Türkiyə).

•    G. Çiçerin’in Lozan’daki Ermeni Delegelerle Buluşması: Sovyet Devleti’nin Hedefleri ve Faaliyetinin Sonuçları (G. Çiçerin’in Mektupları ve Resmî Belgeler Işığında) / The Meeting of G. Chicherin with Armenian Representatives in Lausanne: The Objectives and Results of the Activities of the Soviet State (In the Light of G. Chicherin’s Letters and Official Documents) - 100. Yılında Lozan Barış Antlaşması Uluslararası Sempozyumu 17-18 iyul 2023. Bildiri Özetleri Kitabı. Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştirma Merkezi Yayinlari. Ankara, 2023. s.6-8.

Членство в республиканских, международных и зарубежных научных организациях

Член Комитета по науке и образованию Милли Меджлиса

Общество исследований Центральной Азии Гарвардского университета. (США).

Общество евразийских исследований Университета Аризоны. (США).

Центр стратегических исследований Туран. (Турция).

Институт исследований Центральной Азии и Кавказа. (Турция).

Türk SAM. (Турция).

Педагогическая деятельность

Учебники и учебные пособия:

 Siyasi tarix (mühazirə kursu). Dərslik. II hissə (III mühazirənin müəllifi. s. 420-434) (kollektiv). Bakı: BDU nəşriyyatı, 1993, 15 ç.v.; Bakı: Şur nəşriyyatı, 1995, 176 s.; Bakı: Şirvannəşr, 1997, 160 s.

• Beynəlxalq münasibətlər tarixi (XX əsr. I hissə. 1900-1945-ci illər). Dərs vəsaiti (həmmüəllif). Bakı: BDU-nun nəşriyyatı, 1998, 18,75 ç.v.

• Beynəlxalq münasibətlər tarixi (XX əsr. II hissə. 1946-1999-cu illər). Dərslik. (həmmüəllif). Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 1999. - 450 s.

• Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi. I hissə. Ali məktəblər üçün dərslik. Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2003. 23,12 ç.v.

• Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi. II hissə. Ali məktəblər üçün dərslik. Bakı: Adiloğlu, 2008, 353 s.

• Müəllim hazırlığının və orta təhsilin perspektivləri (Qərb təhsil sisteminin təcrübəsi əsasında). Müəllimlər üçün vəsait. Bakı: Adiloğlu nəşriyyatı, 2005 (ABŞ alimləri ilə birgə), 29,62 ç.v.

• Ən yeni tarix. Orta məktəblərin XI sinfi üçün dərslik. Bakı: Çaşıoğlu, 2010, 10,32 ç.v.(kollektiv); Yenidən işlənilmiş təkrar nəşr. Bakı: Çaşıoğlu, 2014, 126 s. (kollektiv).

• Yeni tarix. Orta məktəblərin IX sinfi üçün dərslik. Bakı: Kövsər, 2011, 7,5 ç.v. (kollektiv).

Программы и методические работы:

•Azərbaycan Respublikası beynəlxalq mədəni əlaqələrdə (1946-1990-cı illər). İxtisas kursunun proqramı. Bakı: BDU nəşriyyatı, 1992, 0,7 ç.v.

•Azərbaycanın xarici siyasəti fənninin proqramı. Ali məktəblər üçün. Bakı: Azərbaycan Universiteti nəşriyyatı, 1997, 0,8 ç.v.

•Xarici dövlətlər və Azərbaycan (aprel işğalından SSRİ yaradılanadək olan dövrdə diplomatik-siyasi münasibətlər). Seçmə kursun proqramı. Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 1998, 0,8 ç.v.

•Xarici dövlətlər və Azərbaycan (aprel işğalından SSRİ yaradılanadək olan dövrdə diplomatik-siyasi münasibətlər). Seçmə kursun proqramı. Yenidən işlənilmiş təkrar nəşr. Bakı: "T.S." nəşriyyatı, 2001, 0,8 ç.v.

•Avropa və Amerika ölkələri tarixi. Proqram. Bakı: BBU, 1999, 0,3 ç.v.

•Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi fənninin proqramı. Ali məktəblər üçün. Bakı: "T.S." nəşriyyatı, 2002, 48 s. (kollektiv).

•Azərbaycan Respublikasının ümumtəhsil məktəblərinin V-XI sinifləri üçün tarix fənnindən proqramlar. Bakı: Təhsil Nazirliyi nəşriyyatı, 2000, 284 s. (kollektiv).

•Amerika Birləşmiş Ştatlarının xarici siyasəti (1945-2008). Fənn proqramı. Bakı, 2009, 10 s.

•SSRİ-Türkiyə münasibətlərində ABŞ amili (1960-1991). Fənn proqramı. Bakı, 2009, 16 s.

•Beynəlxalq münasibətlər tarixi (1648-2008). Fənn proqramı. Bakı, 2009, 18 s.

Прочая деятельность  
Премии и награды

По указу Президента Азербайджанской Республики был удостоен ордена "Шохрат".(28.10.2017)

Награждён нагрудным знаком "Передовой работник образования" (2009)

Министерством Образования Азербайджанской Республики, памятной медалью Академии Наук Республики Казахстан (10.11.2017),

По указу Президента Азербайджанской Республики юбилейной медалью Азербайджанской Республики "100-летие Азербайджанской Демократической Республики (1918-2018)",

медалью "Парламент" Милли Меджлиса Азербайджанской Республики по случаю 100-летия парламента Азербайджана (2018),

по распоряжению Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики юбилейной медалью Азербайджанской Республики "100-летие органов дипломатической службы Азербайджанской Республики (1919-2019)" (09.07.2019),

по приказу начальника Государственной пограничной службы юбилейной медалью Азербайджанской Республики "100-летие Охраны Границ Азербайджана" (14.08.2019).

Основное место работы и адрес Институт Кавказоведение,  AZ1073, г. Баку, пр. Г.Джавида, 117 
Должность Генеральный директор 
Служ. тел. (+994 12) 5398951 
Моб. тел. (+994 50) 3594595 
Дом. тел  
Факс  
Э-почта musa_qasimli@hotmail.com