Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  MÜXBİR ÜZVLƏR

Qasımlı Musa Cəfər oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Yardımlı rayonu, Hamarkənd kəndi 
Təvəllüdü 28.10.1957 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi  
Elmi dərəcəsi Tarix elmləri doktoru  
Elmi rütbəsi Professor  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad
07.00.02

Vətən tarixi

Dinc yanaşı yaşamaq uğrunda SSRİ-nin mübarizəsi və AFR tarixşünaslığı (70-ci illər - 80-ci illərin əvvəlləri)  

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı
07.00.02.; 07.00.03

Vətən tarixi; Ümumi tarix

Azərbaycan beynəlxalq  mədəni əlaqələrdə (1946-1990)

 Müxbir üzv seçilməsi

 -      tarix

 -      ixtisasın adı


2017

Tarix 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

182

 

8240 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı15

Əsas elmi nailiyyətləri
 1. Azərbaycan Respublikası dünya meridianlarında. Bakı, Gənclik, 1992, 5,58 ç.v.
 2. Beynəlxalq münasibətlərdə Azərbaycan məsələsi. Bakı, Azərnəşr, 1993, 4,2 ç.v.
 3. Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər sistemində (1991-1995-ci illər). Bakı, Gənclik, 1996, 8,7 ç.v.
 4. Azərbaycanın xarici siyasəti (konsepsiya məsələləri). Bakı, Mütərcim, 1997, 7,5 ç.v.
 5. Azərbaycan-Türkiyə diplomatik-siyasi münasibətləri (aprel 1920-ci il-dekabr 1922-ci il). Bakı, Mütərcim, 1998, 7,5 ç.v.
 6. Xarici dövlətlər və Azərbaycan (aprel işğalından SSRİ yaradılana qədərki dövrdə diplomatik-siyasi münasibətlər).Bakı, 1998, 22, 5. ç.v.
 7. Birinci Dünya Müharibəsi illərində böyük dövlətlərin Azərbaycan siyasəti (1914-1918-ci illər). 3 hissədə. I hissə (1914-cü il avqust-1917-ci il oktyabr). Bakı, Qanun, 2000, 15 ç.v.
 8. Birinci dünya müharibəsi illərində böyük dövlətlərin Azərbaycan siyasəti (1914-1918-ci illər). 3 hissədə. II hissə (1917-cü il noyabr-1918-ci il noyabr). Bakı, Adiloğlu, 2001, 15 ç.v.
 9. Birinci dünya müharibəsi illərində böyük dövlətlərin Azərbaycan siyasəti (1914-1918-ci illər). 3 hissədə. III hissə (sənədlər, materiallir, xəritələr, şəkillər). Bakı, Adiloglu, 2004, 35 ç.v.
 10. SSRİ-Türkiyə münasibətləri. (Türkiyədə 1960-cı il çevrilişindən SSRİ-nin dağılmasınadək) I cild. 1960-1979. Bakı, Adiloğlu, 2007, 560 s.
 11. SSRİ-Türkiyə münasibətləri (Türkiyədə 1960-cı il çevrilişindən SSRİ-nin dağılmasınadək). II cild.1979-1991. Bakı, Adiloğlu,2009, 400 s.
 12. “Erməni məsələsi”ndən “erməni soyqırımı”na: gerçək tarix axtarışında (1724-1920). Bakı, Mütərcim, 2014, 464 s.
 13. From the “Armenian Issue” to “The Armenian Genocide”: in Search of Historical Truth (1720-1920). Baku, “N print studiya” LLC. 2015, 492 p.
 14. Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti (1991-2003). I hissə. Bakı, Mütərcim, 2015, 648 s.
 15. Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti (1991-2003). II hissə. Bakı, Mütərcim, 2015, 664 s.
 16. Ermənistanın sovetləşdirilməsindən Azərbaycan ərazilərinin işğalınadək erməni iddiaları: tarix-olduğu kimi (1920-1994-cü illər). Bakı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu, 2016, 520 s.

Xarici ölkələrdə

 1. Azerbaycan türklerinin milli mücadele tarihi.1920-1940.İstanbul, Kaknüs nəşriyyatı, 2006,  704 s.(Türkiyə).
 2. СССР-Турция: от нормализации до новой холодной войны. 1960-1979-е гг. Москва, ИНСАН, 2008, 576 с.(Rusiya).
 3. Турция-СССР: от переворота до распада. 1980-1991. Москва, ИНСАН, 2010, 418 с. (Rusiya).
 4. SSCB-Türkiye ilişkileri. Türkiyede 1980 darbesinden SSCB`nin dagılmasına kadar. İstanbul, Kaknüs, 2012, 464 s. (Türkiyə).
 5. Украинско-азербайджанские политические отношения: история и современность. Киев, Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012, 160 с. (О.Купчик, А. Дамиров, Ukrayna).
 6. Türkiye-Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ilişkileri. Ankara, Atatürk Araştırmaları Merkezi Yayınları, 2013, 599 s. (Türkiyə).
 7. Анатолия и Южный Кавказ в 1724-1920-е гг.: в поисках исторической истины. Москва, ИНСАН, 2014, 550 с. (Rusiya).
 8. Kafkaslarda ermeni sorunu. 1724-1920. Ankara, İpek Universitesi yayınları, 2014, 484, s. (Türkiyə).
 9. Азербайджан, Армения и Турция в 1920-1994 гг.: реальная история. Москва, ИНСАН, 2016, 616 с.
 10. Внешняя политика Азербайджанской Республики (1991-2003 гг.). I часть. Москва, ИНСАН, 2016,  704  с.
 11. Внешняя политика Азербайджанской Республики (1991-2003 гг.). II часть. Москва, ИНСАН, 2016, 724  с. 

Elmi əsərlərinin adları

 1. Aprel işğalı nəticəsində Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin itirilməsinə İngiltərə, Fransa, ABŞ və Türkiyənin münasibəti.- "Tarix və onun problemləri" jurnalı,1997, №2, s.190-198.
 2. 1918-ci ilin martınadək İrəvan quberniyasında əhalisi azərbaycanlılar olan, talan edilən və boşaldılan kəndlər arxiv sənədlərində. – "Tarix və onun problemləri" jurnalı, 1998, №1, s. 20-27.
 3. Azərbaycan-Rusiya diplomatik-siyasi münasibətləri (1920-1922-ci illər).– "Bey­nəlxalq həyat" jurnalı, 1998, №1, s. 51-62.
 4. Ermənilərin və digər xalqların Türkiyə dövləti əleyhinə qiyamlara qaldırılma­sın­da Rusiyanın rolu məsələsi bəzi rus diplomatik sənədlərində. – "Tarix və onun problemləri" jurnalı, 1998, №3, s.70-75.
 5. Aprel işğalından sonra Azərbaycanın xarici siyasət fəaliyyətinin Güney Qafqaz respublikaları ilə birləşdirilməsi və xaricdəki nümayəndəliklərin ləğv edilməsi. –Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və müasir dövr məqalələr toplusu. Bakı, Diplomat nəşriyyatı, 1999, s.45-55.
 6. Russian Policy in South Azerbaijan during the First World War. – "Journal of Azerbaijan Studies", Baku, 2000, vol.3, №2, p.48-52.
 7. Rusiyanın region siyasəti. – "Strateji analiz" jurnalı,2002, №1, s.12-19.
 8. İkinci dünya müharibəsindən sonrakı ilk illərdə Ermənistanın Azərbaycana ərazi iddiaları. – Qarabağ dünən, bu gün və sabah. I Ümumrespublika elmi-əməli konfransı. Tezislər,  Bakı, Şuşa nəşriyyatı, 2002, s.133.
 9. Münaqişələrin həll edilməməsinin Şərq-Qərb münasibətlərinə təsiri (ümumi baxış).- "İpək yolu" jurnalı, 2004,n N 2, s.56-59.
 10. Bolşevik Rusiyasının Güney Qafqaz siyasəti. - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Qafqaz İslam Ordusu. Bakı, Nurlar, 2008, s.92-134.
 11. Antanta ölkələrinin Güney Qafqaz siyasəti. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Qafqaz İslam Ordusu. Bakı, Nurlar, 2008, s.191-224.
 12. Судьба лидеров младотурок в контексте отношений Турции и советской России. Джемаль Паша. -  "Каспий Из", 2008, декабрь, N:12 (13), s.24-27.
 13. Aqressiv separatizm və Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində yaradılmış Dağlıq Qarabağ probleminin türk dünyasına təsiri. - Türk dövlət və cəmiyyətlərinin XI dostluq, qardaşlıq və əməkdaşlıq qurultayı. Məruzələr,çıxışlar, qəbul olunmuş sənədlər. Bakı, Yurd NPB, 2008, s.43-58.
 14. Azərbaycan Rusiya ilə Türkiyə arasında (1920-1922). – "Diplomatiya aləmi" jurnalı, Bakı, 2010, N:26, s. 47-56.
 15. Azərbaycan torpaqlarına ermənilərin köçürülməsi və nəticələri. – “Milli Məclis” analitik-informasiya jurnali, 2011, mart-aprel, s.60-65.
 16. Sosializmin iflası: Avropanın sosialist ölkələrində və SSRİ-də baş verən hadisələrin geosiyasi nəticələri. –“ Geostrategiya” jurnalı, 2011, N:2 (2), s.44-50.
 17. Azərbaycan torpaqlarına ermənilərin köçürülməsi və nəticələri. “Milli Məclis” analitik-informasiya jurnalı, 2011, may-iyun 2011, s.98-101.
 18. Azərbaycan təhdid altında: bolşevik işğalından Ermənistanın təcavüzünə qədər (1920-1988). – Strateji təhlil” jurnalı, Bakı, 2011, N:1(2), s.46-68.
 19. Cənubi Qafqaz kütləvi qırğınlar ərəfəsində (1903-1904). - "Milli Məclis" analitik-informasiya jurnalı, Bakı, 2012, mart-aprel, s.70-73.
 20. Erməni silahlı dəstələrinin hazırlanması və fəaliyyətləri (1914-cü il avqust-1915-ci il aprel). – "Strateji təhlil" jurnalı, Bakı, 2015, say 1(12), s.9-32.
 21. Tarix olduğu kimi: Bakı, 31 mart 1931-ci il. – Elm dünyası jurnalı, Bakı, 2015, 1-2 (10), s. 21-26.
 22. Территориально-пограничные вопросы на русско-турецкой конференции и в Московском договоре. – AMEA. Xəbərlər. İctimai elmlər seriyası. 2016, №1, s.31-44.
 23. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətinin formalaşması: beynəlxalq münasibətlərin möhkəm və etibarlı təməlləri. –  Müstəqillik yollarında. Bakı, Şərq-Qərb nəşriyyatı, 2016, s.272-292.
 24. Xarici siyasət: reallıqlar, uğurlar və perspektivlər. – Müstəqillik yollarında. Bakı, Şərq-Qərb nəşriyyatı, 2016, s.328-349.
 25. Территориально-пограничные вопросы на русско-турецкой конференции и в Московском договоре. – “Diplomatiya aləmi” jurnalı, 2016, №41, s.104-121.

Xarici ölkələrdə

 1. Ermenilərin Osmanlı İmparatorluğu aleyhine terrorçuluğa tehrik edilmesinde rus devletinin rolü (Ocak 1914 - Mart 1915). - XIII Türk tarih kongresi. Meruzeler. Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1999, s.535-539 (Türkiyə).
 2. Atarurk and Azerbaijan (1920-1922).The Ataturk 4-th International Gongress.C.1.October 25-20, 1999. Turkistan-Kazakistan, Ankara, 2000, p.511-515 (Qazaxıstan).
 3. 1920-1922. yıllardakı Azerbaycan-Türkiye diplomatik-siyasi alakalar. - Türk dünyası Araştırmaları. İstanbul, №124, Şubat 2000/01, s.113-146 (Türkiyə).
 4. 20. asır Azerbaycan tarihinde; 1920-1922 yıllarındakı Azerbaycan-Türkiye diplomatik-siyasi alakalar.- "Türk Dünyası Araştırmaları" dergisi, İstanbul, № 128, Ekim 2000, s.119-149 (Türkiyə).
 5. Дипломатические представительства иностранных государств в Советском Азербайджане (апрель 1920г.-октябрь 1923 г.). – Проблемы всеобщей истории в контексте подготовки педагогических кадров. Вопросы всеобщей истории. Вып.2.- Екатеринбург, 2000, с.58-65 (Rusiya).
 6. 1914-1918. Türk diplomasisinin Kuzey Azerbaycan’ı Kurtarma operasyonu. - "Tarih. Türk dünyası Tarih və kültür dergisi", İstanbul, 2001/04-172, nisan, s.49-52 (Türkiyə).
 7. Ermeni soykırımı oldu mu? –"Tarih. Türk dünyası Tarih və kültür dergisi".-İstanbul, 2001/10-178, Ekim, s.44-49 (Türkiyə).
 8. Azerbaycan arşiv belgelerinde türklere karşı töredilen soykırım. - Uluslararası türk-erməni ilişkiləri Sempozyumu. Özetler. 24-25 Mayis 2001. İstanbul T.C. İstanbul Universitesi Rektorluğu, 2001,s.558 (Türkiyə).
 9. Rusya’nın Azerbaycan politikası. –"Avrasya dosyası" jurnalı, cilt 7, sayı 4 , Ankara, 2002, s.253-269 (Türkiyə).
 10. Türkler. 31 ciltlik. 18-ci cilt. Birinci dünya savaşı yıllarında Rusyanın Azerbaycan`da türkçülük və islamçılıkla mücadelesi. – Ankara, "Yeni Türkiye" yayınları, 2002 (s.545-561. Kollektiv) (Türkiyə).
 11. Türkler. 31 ciltlik. 19-cu cilt. Azerbaycan Cumhuriyeti. – Ankara, "Yeni Türkiye" yayınları, 2002 (s.121-147. Kollektiv) (Türkiyə).
 12. The turks. 5. Russia`s struggle against islamism and turkism during the first World War. – Ankara, "Yeni Türkiye" Publications, 2002 (s.801-816) (Türkiyə).
 13. The turks. 6. Republic of Azerbaijan. – Ankara, "Yeni Türkiye"  Publications, 2002 s.103-114 (Türkiyə) .
 14. The sosial, political and Cultural Impact of oil on Baku. - "Caspian Crossroads", Washington, 2002, Vol.6 ,№2, Summer (ABŞ).
 15. Böyük dövlətlərin Azərbaycan siyasəti (Mondros barışığından Paris sülh konfransına qədər). Prof.,Dr. Mehmet Saraya armağan. Türk dünyasına bakışlar. - İstanbul, Da yayınları, 2003, s.283-304 (Türkiyə).
 16. The status of polish citizens in conquest of 1920 in the light of new archival documents.-"Pro Georgia", Warsaw-Varsovie, Centre for East European Studies Oriental Institute Warsaw University, 2000-2003, N9-10, p.155-158 (Polşa).
 17. Сравнительный анализ концепции безопасности по Южному Кавказу. - Security in the South Caucasus. The Institute for political and International Studies. Tehran, December 8-9, 2003, Tehran, 2003 ,p.9-10. (İran), (fars və rus dillərində).
 18. The role of the United States in the South Caucasus 1917-1918.-"Caspian Crossroads" Washington, 2003, vol.6, №3, Summer 2003.0,4 c.v.(ABŞ).
 19. Сравнительный анализ концепции безопасности по Южному Кавказу. -"Sprawy Wschodnie", Poznan, 2003,N 2-3 (3-4), s.103-107 (Polşa).
 20. Азербайджано-польские культурные связи (1946-1990 гг.).-Кавказ и глобализация. Институт Всходни УАМ, Познан, 2007, п.128-139 (Polşa).
 21. Rusların türk duşmanlarına yardımları. Türk dünyası Araşdırmaları Vakfı. - "Tarih" dergisi, İstanbul, 2008, Ocak, s. 36-39 (Türkiyə).
 22. Нормализация отношений СССР-Турция в 1960-е годы.- журн. Вопросы истории", Москва, 2009, №4 , с.18- 44 (Rusiya).
 23. Агрессия Армении против Азербайджана: дипломатические усилия по решению нагорно-карабахского конфликта (1987-2009). – От  Маендорфа до Астаны: принципиальные аспекты армяно - азербайджанского Нагорно Карабахского конфликта (Под ред. Г.М. Алексеева). M., 2010, s. 189-243. (Rusiya).
 24. Азербайджан между Россией и Турцией (1920-1922) -журн. Вопросы истории", Москва, 2010, № 11, s.25-45 (Rusiya).
 25. Taşnakların Türkiye aleyhine olan ayaklamalarda kürtleri kullanmaları. – Tarih. Türk dünyası dergisi. İstanbul, 2011, Eylül, Cilt 50. Sayı 297, s. 53-55. (Türkiyə).
 26. 1920-1922 yıllarında Bolşevik Rusyanın Azerbaycan politikasına Türkiyenin yaklaşımı (Azerbaycan ve Rusya arşiv materyalleri ışıgında). Özetler – 7.Uluslararası Atatürk Kongresi. Üsküp-Manastır, Makedoniya, 17-22 Ekim 2011, MANU, 2011, s.123-124. (Makedoniya).
 27. Российско-турецкое отношения в архивных документах Азербайджана (1920-1922 гг.) – II Международная конференция " Архивное востоковедение". Moskva, 16-18 ноября 2011 г. M., 2011, s.28-29. (Rusiya).
 28. Агрессия Армении против Азербайджана: дипломатические усилия по решению нагорно-карабахского конфликта. - Журн. "Право и политология" , Кишинау, 2011, №16, с.20-37 (Молдова).
 29. Asentamento de losarmenios en la tierra de Azerbaiyan. - "Historia", Buenos-Ayres, 2012, Mart, №125, s.59-63. (Argentina).
 30. Agresion Armenia contra Azerbaiyan.- "Historia", Buenos-Ayres, 2012 ,Mart, №125, s.88-104.(Argentina).
 31. Bolşevik Rusyanın Güney Kafkasya siyaseti. - Kafkas İslam Ordusu ve Azerbaycan Halk Cumhuriyetinin oluşumu. Erzurum, Atatürk Universitesi, 2012, s.99-133. (Türkiyə).
 32. İtilaf (Antanta) devletlerinin Güney Kafkasya siyaseti. - Kafkas İslam Ordusu ve Azerbaycan Halk Cumhuriyetinin oluşumu. Erzurum, Atatürk Universitesi, 2012, s.171-197. (Türkiyə).
 33. Политика Великобритании в Азербайджане (1918 год). - Зарубежное регионоведение. Проблемы теории и практики: материалы научной конференции. Нижний Новгород, ННГУ: ФМО, 2013, с.32-41. (Rusiya).
 34. Ermenilerin Azerbaycan topraklarına yerleşdirilmesi ve sonuçları (1828-1988). – Yeni Türkiyə yayınları, Ankara, 2013, №54, s.1370-1388 (Türkiyə).
 35. Çarlık Rusyanın sıcak denizlere çıkma isteği ve ermeniler. Birinci uluslararası türk-ermeni ilişkileri ve büyük gücler sempozyumu. Bildiriler. 2-4 mayıs 2012. Erzurum/Türkiye. Atatürk Universtesi, 2014, s.103-112. (Türkiyə).
 36. 1828-ci ildən bu günə Qarabağ torpaqlarında demoqrafik proseslər. – Avrasiya İncelemeler Merkezi. Ankara, 21 noyabr 2014. Ankara 2015, s. 28-31. (Türkiyə).
 37. Rusya, İngiltere ve Fransanın Osmanlıya 1915 yılı 24 Mayıs tarihli muracatının kebul edilmesinde çar hükumetinin çabaları (Rusya Dış İşleri Bakanlığı Dokumanları işığında). - 19.-20.Yüzyıllarda türk-ermeni ilişkileri sempozyumu: kaynaşma-kırğınlık-ayrılık-yeni arayışlar. Uluslararası sempozyum. 5-7 ocak 2015. İstanbul, İstanbul Universitesi, 2015, s. 41-43. (Türkiyə).
 38. SSCB halk hariciye komiseri G.Çiçerinin Lozan konferansı sırasında Moskovaya yazdığı gizli mektuplarda sovyet-türk ilişkileri meselesi. – 90.yılında Lozan ve Türkiye Cumhuriyeti uluslarası sempozyumu (13-15 kasım 2013, Ankara). I cilt. Ankara, Atatürk Araştırma Merkezi, 2015, s.55-73. (Türkiyə).
 39. 1920-1922 yıllarında bolşevik Rusyanın Azerbaycan politikasına Türkiyenin yaklaşımı (Azerbaycan ve Rusya arşiv materyalları ışığında). – Yedinci Uluslarası Atatürk Kongresi. 17-22 kasım 2011. II cilt. Üsküp-Manastır, Makedoniya, 2015, s.1549- 1561. (Makedoniya).
 40. Azerbaycan Cumhuriyeti. – Yeni Türkiye yayınları. Kafkaslar özel sayısı -5. Ankara, Yeni Türkiye yayınları, 2015, s. 157-190. (Türkiyə).
 41. Russia and Turkey: The Turkish government could not remain indifferent... –“Russkii vopros”, Prague, 2015, ISSUE 4, p.10-14. (Çex Respublikası).
 42. Русско-турецкая конференция и  Московский договор. – “Вопросы истории”, Москва, 2016, №4, s.50-63. (Rusiya).
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsinin üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti
 1. Siyasi tarix (mühazirə kursu). Dərslik. II hissə (III mühazirənin müəllifi. s. 420-434) (kollektiv). Bakı: BDU nəşriyyatı, 1993, 15 ç.v.;Bakı: Şur nəşriyyatı, 1995, 176 s.; Bakı: Şirvannəşr, 1997, 160 s.
 2. Beynəlxalq münasibətlər tarixi (XX əsr. I hissə. 1900-1945-ci illər). Dərs vəsaiti (həmmüəllif). Bakı: BDU-nun nəşriyyatı, 1998, 18,75 ç.v.
 3. Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi. I hissə. Ali məktəblər üçün dərslik. Bakı: "Bakı Universiteti" nəşriyyatı, 2003. 23,12 ç.v.; Təkrar nəşr. Bakı: Adiloğlu, 2007, 23,75 ç.v.; 2012, 25 ç.v. (Yenidən işlənilmiş təkrar nəşr).
 4. Müəllim hazırlığının və orta təhsilin perspektivləri (Qərb təhsil sisteminin təcrübəsi əsasında). Müəllimlər üçün vəsait. Bakı: Adiloğlu nəşriyyatı, 2005 (ABŞ alimləri ilə birgə), 29,62 ç.v
 5. Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi. II hissə. Ali məktəblər üçün dərslik. Bakı: Adiloğlu, 2008, 353 s.
 6. Ən yeni tarix. Orta məktəblərin XI sinfi üçün dərslik. Bakı: Çaşıoğlu, 2010, 10,32 ç.v.(kollektiv); Yenidən işlənilmiş təkrar nəşr. Bakı: Çaşıoğlu, 2014, 126 s. (Kollektiv).
 7. Yeni tarix. Orta məktəblərin IX sinfi üçün dərslik. Bakı: Kövsər,2011,7,5 ç.v.(kollektiv).
 8. Azərbaycanın xarici siyasəti fənninin proqramı. Ali məktəblər üçün. Bakı: Azərbaycan Universiteti nəşriyyatı, 1997, 0,8 ç.v.
 9. Xarici dövlətlər və Azərbaycan (aprel işğalından SSRİ yaradılanadək olan dövrdə diplomatik-siyasi münasibətlər). Seçmə kursun proqramı. Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 1998, 0,8 ç.v.
 10. Azərbaycan Respublikasının ümumtəhsil məktəblərinin V-XI sinifləri üçün tarix fənnindən proqramlar. Bakı: Təhsil Nazirliyi nəşriyyatı, 2000, 284 s. (kollektiv).
 11. Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi fənninin proqramı. Ali məktəblər üçün. Bakı: "T.S." nəşriyyatı, 2002, 48 s. (kollektiv).
 12. Amerika Birləşmiş Ştatlarının xarici siyasəti (1945-2008). Fənn proqramı. Bakı, 2009, 10 s.
 13. SSRİ-Türkiyə münasibətlərində ABŞ amili (1960-1991). Fənn proqramı. Bakı, 2009, 16 s.
 14. Beynəlxalq münasibətlər tarixi (1648-2008). Fənn proqramı. Bakı, 2009, 18 s. 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu, IV mərtəbə, Bakı ş., Akademiya şəhərciyi, H.Cavid pros., 117 
Vəzifəsi Baş direktor  
Xidməti tel. (+994 12) 5398951 
Mobil tel. (+994 50) 3594595 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu musa_qasimli@hotmail.com