Azerbaijan National Academy of Science

The first website of Azerbaijan (1995)

HOME PAGE  >>  CORRESPONDENT MEMBERS

Gasimli Musa Jafar oglu
Veb-site     
Place of birth The Republic of Azerbaijan, Yardimli region, Hamarkend village 
Date of birth 28.10.1957 
Education Baku State University, Faculty of History 
Scientific degree Doctor of history sciences  
Title Professor 

Topic of  PhD thesis:

-         specialty code

-         specialty name

-         topic name


07.00.02.

Motherland history

The USSR`s struggle for peaceful coexistence and historiography of GFR (70th years, beginning of the 80th years)

Topic of doctoral thesis:

-         specialty code

-         specialty name

-         topic name


07.00.02;  07.00.03.

Motherland history;  Comprehensive History;  

Azerbaijan in the International cultural relations (1946-1990)

Election of corresponding member of ANAS:

-        date

-       specialty name2017

History

Total number of printed scientific publications:

-          number of scientific publications printed abroad:

-          number of papers  published in journals indexed and abstracted in international databases

182

 

82

 

40

 
Number of patents and certificates of authorship  

Staff training:     

-         number of  PhD

-         number of  Doctor of sciences 


15

Basic scientific achievements
 1. Azərbaycan Respublikası dünya meridianlarında. Bakı, Gənclik, 1992, 5,58 ç.v.
 2. Beynəlxalq münasibətlərdə Azərbaycan məsələsi. Bakı, Azərnəşr, 1993, 4,2 ç.v.
 3. Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər sistemində (1991-1995-ci illər). Bakı, Gənclik, 1996, 8,7 ç.v.
 4. Azərbaycanın xarici siyasəti (konsepsiya məsələləri). Bakı, Mütərcim, 1997, 7,5 ç.v.
 5. Azərbaycan-Türkiyə diplomatik-siyasi münasibətləri (aprel 1920-ci il-dekabr 1922-ci il). Bakı, Mütərcim, 1998, 7,5 ç.v.
 6. Xarici dövlətlər və Azərbaycan (aprel işğalından SSRİ yaradılana qədərki dövrdə diplomatik-siyasi münasibətlər).Bakı, 1998, 22, 5. ç.v.
 7. Birinci dünya müharibəsi illərində böyük dövlətlərin Azərbaycan siyasəti (1914-1918-ci illər). 3 hissədə. I hissə (1914-cü il avqust-1917-ci il oktyabr). Bakı, Qanun, 2000, 15 ç.v.
 8. Birinci dünya müharibəsi illərində böyük dövlətlərin Azərbaycan siyasəti (1914-1918-ci illər). 3 hissədə. II hissə (1917-cü il noyabr-1918-ci il noyabr). Bakı, Adiloğlu, 2001, 15 ç.v.
 9. Birinci dünya müharibəsi illərində böyük dövlətlərin Azərbaycan siyasəti (1914-1918-ci illər). 3 hissədə. III hissə (sənədlər, materiallir, xəritələr, şəkillər). Bakı, Adiloglu, 2004, 35 ç.v.
 10. SSRİ-Türkiyə münasibətləri. (Türkiyədə 1960-cı il çevrilişindən SSRİ-nin dağılmasınadək) I cild. 1960-1979. Bakı, Adiloğlu, 2007, 560 s.
 11. SSRİ-Türkiyə münasibətləri (Türkiyədə 1960-cı il çevrilişindən SSRİ-nin dağılmasınadək). II cild.1979-1991. Bakı, Adiloğlu,2009, 400 s.
 12. “Erməni məsələsi”ndən “erməni soyqırımı”na: gerçək tarix axtarışında (1724-1920). Bakı, Mütərcim, 2014, 464 s.
 13. From the “Armenian Issue” to “The Armenian Genocide”: in Search of Historical Truth (1720-1920). Baku, “N print studiya” LLC. 2015, 492 p.
 14. Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti (1991-2003). I hissə. Bakı, Mütərcim, 2015, 648 s.
 15. Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti (1991-2003). II hissə. Bakı, Mütərcim, 2015, 664 s.
 16. Ermənistanın sovetləşdirilməsindən Azərbaycan ərazilərinin işğalınadək erməni iddiaları: tarix-olduğu kimi (1920-1994-cü illər). Bakı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu, 2016, 520 s.

Xarici ölkələrdə

 1. Azerbaycan türklerinin milli mücadele tarihi.1920-1940.İstanbul, Kaknüs nəşriyyatı, 2006,  704 s.(Türkiyə).
 2. СССР-Турция: от нормализации до новой холодной войны. 1960-1979-е гг. Москва, ИНСАН, 2008, 576 с.(Rusiya).
 3. Турция-СССР: от переворота до распада. 1980-1991. Москва, ИНСАН, 2010, 418 с. (Rusiya).
 4. SSCB-Türkiye ilişkileri. Türkiyede 1980 darbesinden SSCB`nin dagılmasına kadar. İstanbul, Kaknüs, 2012, 464 s. (Türkiyə).
 5. Украинско-азербайджанские политические отношения: история и современность. Киев, Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012, 160 с. (О.Купчик, А. Дамиров, Ukrayna).
 6. Türkiye-Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ilişkileri. Ankara, Atatürk Araştırmaları Merkezi Yayınları, 2013, 599 s. (Türkiyə).
 7. Анатолия и Южный Кавказ в 1724-1920-е гг.: в поисках исторической истины. Москва, ИНСАН, 2014, 550 с. (Rusiya).
 8. Kafkaslarda ermeni sorunu. 1724-1920. Ankara, İpek Universitesi yayınları, 2014, 484, s. (Türkiyə).
 9. Азербайджан, Армения и Турция в 1920-1994 гг.: реальная история. Москва, ИНСАН, 2016, 616 с.
 10. Внешняя политика Азербайджанской Республики (1991-2003 гг.). I часть. Москва, ИНСАН, 2016,  704  с.
 11. Внешняя политика Азербайджанской Республики (1991-2003 гг.). II часть. Москва, ИНСАН, 2016, 724  с. 
Names of scientific works
 1. Aprel işğalı nəticəsində Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin itirilməsinə İngiltərə, Fransa, ABŞ və Türkiyənin münasibəti.- "Tarix və onun problemləri" jurnalı,1997, №2, s.190-198.
 2. 1918-ci ilin martınadək İrəvan quberniyasında əhalisi azərbaycanlılar olan, talan edilən və boşaldılan kəndlər arxiv sənədlərində. – "Tarix və onun problemləri" jurnalı, 1998, №1, s. 20-27.
 3. Azərbaycan-Rusiya diplomatik-siyasi münasibətləri (1920-1922-ci illər).– "Bey­nəlxalq həyat" jurnalı, 1998, №1, s. 51-62.
 4. Ermənilərin və digər xalqların Türkiyə dövləti əleyhinə qiyamlara qaldırılma­sın­da Rusiyanın rolu məsələsi bəzi rus diplomatik sənədlərində. – "Tarix və onun problemləri" jurnalı, 1998, №3, s.70-75.
 5. Aprel işğalından sonra Azərbaycanın xarici siyasət fəaliyyətinin Güney Qafqaz respublikaları ilə birləşdirilməsi və xaricdəki nümayəndəliklərin ləğv edilməsi. –Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və müasir dövr məqalələr toplusu. Bakı, Diplomat nəşriyyatı, 1999, s.45-55.
 6. Russian Policy in South Azerbaijan during the First World War. – "Journal of Azerbaijan Studies", Baku, 2000, vol.3, №2, p.48-52.
 7. Rusiyanın region siyasəti. – "Strateji analiz" jurnalı,2002, №1, s.12-19.
 8. İkinci dünya müharibəsindən sonrakı ilk illərdə Ermənistanın Azərbaycana ərazi iddiaları. – Qarabağ dünən, bu gün və sabah. I Ümumrespublika elmi-əməli konfransı. Tezislər,  Bakı, Şuşa nəşriyyatı, 2002, s.133.
 9. Münaqişələrin həll edilməməsinin Şərq-Qərb münasibətlərinə təsiri (ümumi baxış).- "İpək yolu" jurnalı, 2004,n N 2, s.56-59.
 10. Bolşevik Rusiyasının Güney Qafqaz siyasəti. - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Qafqaz İslam Ordusu. Bakı, Nurlar, 2008, s.92-134.
 11. Antanta ölkələrinin Güney Qafqaz siyasəti. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Qafqaz İslam Ordusu. Bakı, Nurlar, 2008, s.191-224.
 12. Судьба лидеров младотурок в контексте отношений Турции и советской России. Джемаль Паша. -  "Каспий Из", 2008, декабрь, N:12 (13), s.24-27.
 13. Aqressiv separatizm və Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində yaradılmış Dağlıq Qarabağ probleminin türk dünyasına təsiri. - Türk dövlət və cəmiyyətlərinin XI dostluq, qardaşlıq və əməkdaşlıq qurultayı. Məruzələr,çıxışlar, qəbul olunmuş sənədlər. Bakı, Yurd NPB, 2008, s.43-58.
 14. Azərbaycan Rusiya ilə Türkiyə arasında (1920-1922). – "Diplomatiya aləmi" jurnalı, Bakı, 2010, N:26, s. 47-56.
 15. Azərbaycan torpaqlarına ermənilərin köçürülməsi və nəticələri. – “Milli Məclis” analitik-informasiya jurnali, 2011, mart-aprel, s.60-65.
 16. Sosializmin iflası: Avropanın sosialist ölkələrində və SSRİ-də baş verən hadisələrin geosiyasi nəticələri. –“ Geostrategiya” jurnalı, 2011, N:2 (2), s.44-50.
 17. Azərbaycan torpaqlarına ermənilərin köçürülməsi və nəticələri. “Milli Məclis” analitik-informasiya jurnalı, 2011, may-iyun 2011, s.98-101.
 18. Azərbaycan təhdid altında: bolşevik işğalından Ermənistanın təcavüzünə qədər (1920-1988). – Strateji təhlil” jurnalı, Bakı, 2011, N:1(2), s.46-68.
 19. Cənubi Qafqaz kütləvi qırğınlar ərəfəsində (1903-1904). - "Milli Məclis" analitik-informasiya jurnalı, Bakı, 2012, mart-aprel, s.70-73.
 20. Erməni silahlı dəstələrinin hazırlanması və fəaliyyətləri (1914-cü il avqust-1915-ci il aprel). – "Strateji təhlil" jurnalı, Bakı, 2015, say 1(12), s.9-32.
 21. Tarix olduğu kimi: Bakı, 31 mart 1931-ci il. – Elm dünyası jurnalı, Bakı, 2015, 1-2 (10), s. 21-26.
 22. Территориально-пограничные вопросы на русско-турецкой конференции и в Московском договоре. – AMEA. Xəbərlər. İctimai elmlər seriyası. 2016, №1, s.31-44.
 23. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətinin formalaşması: beynəlxalq münasibətlərin möhkəm və etibarlı təməlləri. –  Müstəqillik yollarında. Bakı, Şərq-Qərb nəşriyyatı, 2016, s.272-292.
 24. Xarici siyasət: reallıqlar, uğurlar və perspektivlər. – Müstəqillik yollarında. Bakı, Şərq-Qərb nəşriyyatı, 2016, s.328-349.
 25. Территориально-пограничные вопросы на русско-турецкой конференции и в Московском договоре. – “Diplomatiya aləmi” jurnalı, 2016, №41, s.104-121.

 

Xarici ölkələrdə

 1. Ermenilərin Osmanlı İmparatorluğu aleyhine terrorçuluğa tehrik edilmesinde rus devletinin rolü (Ocak 1914 - Mart 1915). - XIII Türk tarih kongresi. Meruzeler. Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1999, s.535-539 (Türkiyə).
 2. Atarurk and Azerbaijan (1920-1922).The Ataturk 4-th International Gongress.C.1.October 25-20, 1999. Turkistan-Kazakistan, Ankara, 2000, p.511-515 (Qazaxıstan).
 3. 1920-1922. yıllardakı Azerbaycan-Türkiye diplomatik-siyasi alakalar. - Türk dünyası Araştırmaları. İstanbul, №124, Şubat 2000/01, s.113-146 (Türkiyə).
 4. 20. asır Azerbaycan tarihinde; 1920-1922 yıllarındakı Azerbaycan-Türkiye diplomatik-siyasi alakalar.- "Türk Dünyası Araştırmaları" dergisi, İstanbul, № 128, Ekim 2000, s.119-149 (Türkiyə).
 5. Дипломатические представительства иностранных государств в Советском Азербайджане (апрель 1920г.-октябрь 1923 г.). – Проблемы всеобщей истории в контексте подготовки педагогических кадров. Вопросы всеобщей истории. Вып.2.- Екатеринбург, 2000, с.58-65 (Rusiya).
 6. 1914-1918. Türk diplomasisinin Kuzey Azerbaycan’ı Kurtarma operasyonu. - "Tarih. Türk dünyası Tarih və kültür dergisi", İstanbul, 2001/04-172, nisan, s.49-52 (Türkiyə).
 7. Ermeni soykırımı oldu mu? –"Tarih. Türk dünyası Tarih və kültür dergisi".-İstanbul, 2001/10-178, Ekim, s.44-49 (Türkiyə).
 8. Azerbaycan arşiv belgelerinde türklere karşı töredilen soykırım. - Uluslararası türk-erməni ilişkiləri Sempozyumu. Özetler. 24-25 Mayis 2001. İstanbul T.C. İstanbul Universitesi Rektorluğu, 2001,s.558 (Türkiyə).
 9. Rusya’nın Azerbaycan politikası. –"Avrasya dosyası" jurnalı, cilt 7, sayı 4 , Ankara, 2002, s.253-269 (Türkiyə).
 10. Türkler. 31 ciltlik. 18-ci cilt. Birinci dünya savaşı yıllarında Rusyanın Azerbaycan`da türkçülük və islamçılıkla mücadelesi. – Ankara, "Yeni Türkiye" yayınları, 2002 (s.545-561. Kollektiv) (Türkiyə).
 11. Türkler. 31 ciltlik. 19-cu cilt. Azerbaycan Cumhuriyeti. – Ankara, "Yeni Türkiye" yayınları, 2002 (s.121-147. Kollektiv) (Türkiyə).
 12. The turks. 5. Russia`s struggle against islamism and turkism during the first World War. – Ankara, "Yeni Türkiye" Publications, 2002 (s.801-816) (Türkiyə).
 13. The turks. 6. Republic of Azerbaijan. – Ankara, "Yeni Türkiye"  Publications, 2002 s.103-114 (Türkiyə) .
 14. The sosial, political and Cultural Impact of oil on Baku. - "Caspian Crossroads", Washington, 2002, Vol.6 ,№2, Summer (ABŞ).
 15. Böyük dövlətlərin Azərbaycan siyasəti (Mondros barışığından Paris sülh konfransına qədər). Prof.,Dr. Mehmet Saraya armağan. Türk dünyasına bakışlar. - İstanbul, Da yayınları, 2003, s.283-304 (Türkiyə).
 16. The status of polish citizens in conquest of 1920 in the light of new archival documents.-"Pro Georgia", Warsaw-Varsovie, Centre for East European Studies Oriental Institute Warsaw University, 2000-2003, N9-10, p.155-158 (Polşa).
 17. Сравнительный анализ концепции безопасности по Южному Кавказу. - Security in the South Caucasus. The Institute for political and International Studies. Tehran, December 8-9, 2003, Tehran, 2003 ,p.9-10. (İran), (fars və rus dillərində).
 18. The role of the United States in the South Caucasus 1917-1918.-"Caspian Crossroads" Washington, 2003, vol.6, №3, Summer 2003.0,4 c.v.(ABŞ).
 19. Сравнительный анализ концепции безопасности по Южному Кавказу. -"Sprawy Wschodnie", Poznan, 2003,N 2-3 (3-4), s.103-107 (Polşa).
 20. Азербайджано-польские культурные связи (1946-1990 гг.).-Кавказ и глобализация. Институт Всходни УАМ, Познан, 2007, п.128-139 (Polşa).
 21. Rusların türk duşmanlarına yardımları. Türk dünyası Araşdırmaları Vakfı. - "Tarih" dergisi, İstanbul, 2008, Ocak, s. 36-39 (Türkiyə).
 22. Нормализация отношений СССР-Турция в 1960-е годы.- журн. Вопросы истории", Москва, 2009, №4 , с.18- 44 (Rusiya).
 23. Агрессия Армении против Азербайджана: дипломатические усилия по решению нагорно-карабахского конфликта (1987-2009). – От  Маендорфа до Астаны: принципиальные аспекты армяно - азербайджанского Нагорно Карабахского конфликта (Под ред. Г.М. Алексеева). M., 2010, s. 189-243. (Rusiya).
 24. Азербайджан между Россией и Турцией (1920-1922) -журн. Вопросы истории", Москва, 2010, № 11, s.25-45 (Rusiya).
 25. Taşnakların Türkiye aleyhine olan ayaklamalarda kürtleri kullanmaları. – Tarih. Türk dünyası dergisi. İstanbul, 2011, Eylül, Cilt 50. Sayı 297, s. 53-55. (Türkiyə).
 26. 1920-1922 yıllarında Bolşevik Rusyanın Azerbaycan politikasına Türkiyenin yaklaşımı (Azerbaycan ve Rusya arşiv materyalleri ışıgında). Özetler – 7.Uluslararası Atatürk Kongresi. Üsküp-Manastır, Makedoniya, 17-22 Ekim 2011, MANU, 2011, s.123-124. (Makedoniya).
 27. Российско-турецкое отношения в архивных документах Азербайджана (1920-1922 гг.) – II Международная конференция " Архивное востоковедение". Moskva, 16-18 ноября 2011 г. M., 2011, s.28-29. (Rusiya).
 28. Агрессия Армении против Азербайджана: дипломатические усилия по решению нагорно-карабахского конфликта. - Журн. "Право и политология" , Кишинау, 2011, №16, с.20-37 (Молдова).
 29. Asentamento de losarmenios en la tierra de Azerbaiyan. - "Historia", Buenos-Ayres, 2012, Mart, №125, s.59-63. (Argentina).
 30. Agresion Armenia contra Azerbaiyan.- "Historia", Buenos-Ayres, 2012 ,Mart, №125, s.88-104.(Argentina).
 31. Bolşevik Rusyanın Güney Kafkasya siyaseti. - Kafkas İslam Ordusu ve Azerbaycan Halk Cumhuriyetinin oluşumu. Erzurum, Atatürk Universitesi, 2012, s.99-133. (Türkiyə).
 32. İtilaf (Antanta) devletlerinin Güney Kafkasya siyaseti. - Kafkas İslam Ordusu ve Azerbaycan Halk Cumhuriyetinin oluşumu. Erzurum, Atatürk Universitesi, 2012, s.171-197. (Türkiyə).
 33. Политика Великобритании в Азербайджане (1918 год). - Зарубежное регионоведение. Проблемы теории и практики: материалы научной конференции. Нижний Новгород, ННГУ: ФМО, 2013, с.32-41. (Rusiya).
 34. Ermenilerin Azerbaycan topraklarına yerleşdirilmesi ve sonuçları (1828-1988). – Yeni Türkiyə yayınları, Ankara, 2013, №54, s.1370-1388 (Türkiyə).
 35. Çarlık Rusyanın sıcak denizlere çıkma isteği ve ermeniler. Birinci uluslararası türk-ermeni ilişkileri ve büyük gücler sempozyumu. Bildiriler. 2-4 mayıs 2012. Erzurum/Türkiye. Atatürk Universtesi, 2014, s.103-112. (Türkiyə).
 36. 1828-ci ildən bu günə Qarabağ torpaqlarında demoqrafik proseslər. – Avrasiya İncelemeler Merkezi. Ankara, 21 noyabr 2014. Ankara 2015, s. 28-31. (Türkiyə).
 37. Rusya, İngiltere ve Fransanın Osmanlıya 1915 yılı 24 Mayıs tarihli muracatının kebul edilmesinde çar hükumetinin çabaları (Rusya Dış İşleri Bakanlığı Dokumanları işığında). - 19.-20.Yüzyıllarda türk-ermeni ilişkileri sempozyumu: kaynaşma-kırğınlık-ayrılık-yeni arayışlar. Uluslararası sempozyum. 5-7 ocak 2015. İstanbul, İstanbul Universitesi, 2015, s. 41-43. (Türkiyə).
 38. SSCB halk hariciye komiseri G.Çiçerinin Lozan konferansı sırasında Moskovaya yazdığı gizli mektuplarda sovyet-türk ilişkileri meselesi. – 90.yılında Lozan ve Türkiye Cumhuriyeti uluslarası sempozyumu (13-15 kasım 2013, Ankara). I cilt. Ankara, Atatürk Araştırma Merkezi, 2015, s.55-73. (Türkiyə).
 39. 1920-1922 yıllarında bolşevik Rusyanın Azerbaycan politikasına Türkiyenin yaklaşımı (Azerbaycan ve Rusya arşiv materyalları ışığında). – Yedinci Uluslarası Atatürk Kongresi. 17-22 kasım 2011. II cilt. Üsküp-Manastır, Makedoniya, 2015, s.1549- 1561. (Makedoniya).
 40. Azerbaycan Cumhuriyeti. – Yeni Türkiye yayınları. Kafkaslar özel sayısı -5. Ankara, Yeni Türkiye yayınları, 2015, s. 157-190. (Türkiyə).
 41. Russia and Turkey: The Turkish government could not remain indifferent... –“Russkii vopros”, Prague, 2015, ISSUE 4, p.10-14. (Çex Respublikası).
 42. Русско-турецкая конференция и  Московский договор. – “Вопросы истории”, Москва, 2016, №4, s.50-63. (Rusiya).
Membership with international and foreign scientific organizations Member of Science and Education Committee of Milli Majlis
Pedagogical activity
 1. Siyasi tarix (mühazirə kursu). Dərslik. II hissə (III mühazirənin müəllifi. s. 420-434) (kollektiv). Bakı: BDU nəşriyyatı, 1993, 15 ç.v.;Bakı: Şur nəşriyyatı, 1995, 176 s.; Bakı: Şirvannəşr, 1997, 160 s.
 2. Beynəlxalq münasibətlər tarixi (XX əsr. I hissə. 1900-1945-ci illər). Dərs vəsaiti (həmmüəllif). Bakı: BDU-nun nəşriyyatı, 1998, 18,75 ç.v.
 3. Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi. I hissə. Ali məktəblər üçün dərslik. Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2003. 23,12 ç.v.; Təkrar nəşr. Bakı: Adiloğlu, 2007, 23,75 ç.v.; 2012, 25 ç.v. (Yenidən işlənilmiş təkrar nəşr).
 4. Müəllim hazırlığının və orta təhsilin perspektivləri (Qərb təhsil sisteminin təcrübəsi əsasında). Müəllimlər üçün vəsait. Bakı: Adiloğlu nəşriyyatı, 2005 (ABŞ alimləri ilə birgə), 29,62 ç.v
 5. Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi. II hissə. Ali məktəblər üçün dərslik. Bakı: Adiloğlu, 2008, 353 s.
 6. Ən yeni tarix. Orta məktəblərin XI sinfi üçün dərslik. Bakı: Çaşıoğlu, 2010, 10,32 ç.v.(kollektiv); Yenidən işlənilmiş təkrar nəşr. Bakı: Çaşıoğlu, 2014, 126 s. (Kollektiv).
 7. Yeni tarix. Orta məktəblərin IX sinfi üçün dərslik. Bakı: Kövsər,2011,7,5 ç.v.(kollektiv).
 8. Azərbaycanın xarici siyasəti fənninin proqramı. Ali məktəblər üçün. Bakı: Azərbaycan Universiteti nəşriyyatı, 1997, 0,8 ç.v.
 9. Xarici dövlətlər və Azərbaycan (aprel işğalından SSRİ yaradılanadək olan dövrdə diplomatik-siyasi münasibətlər). Seçmə kursun proqramı. Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 1998, 0,8 ç.v.
 10. Azərbaycan Respublikasının ümumtəhsil məktəblərinin V-XI sinifləri üçün tarix fənnindən proqramlar. Bakı: Təhsil Nazirliyi nəşriyyatı, 2000, 284 s. (kollektiv).
 11. Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi fənninin proqramı. Ali məktəblər üçün. Bakı: "T.S." nəşriyyatı, 2002, 48 s. (kollektiv).
 12. Amerika Birləşmiş Ştatlarının xarici siyasəti (1945-2008). Fənn proqramı. Bakı, 2009, 10 s.
 13. SSRİ-Türkiyə münasibətlərində ABŞ amili (1960-1991). Fənn proqramı. Bakı, 2009, 16 s.
 14. Beynəlxalq münasibətlər tarixi (1648-2008). Fənn proqramı. Bakı, 2009, 18 s. 
Other activities  
Awards and prizes  
Main place of work and its address ANAS, The Institute of the Caucasus Studies, 4th floor, Baku city, H.Javid ave., 117 
Position General director  
Office phone (+994 12) 5398951 
Mobile (+994 50) 3594595 
Home phone  
Fax  
E-mail musa_qasimli@hotmail.com