Национальная Академия Наук Азербайджана

Первый cайт Азербайджана (1995)

ГЛАВНАЯ  >>  Доктора наук Института истории

Наджафли Тофиг Гумбат оглы
Место рождения Село Ашагы-Сейдахмедли Физулинский района 
Дата рождения 01.11.1960 
Образование Бакинский Государственный Университет
Ученая степень Доктор исторических наук
Ученое звание Доцент 
Название кандидатской (PhD) диссертации:

-         шифр специальности,

-         наименование специальности

-         название темы

 

 

5503.02

История отечества

История государств Гаракоюнлу и Агкоюнлу в современной турецкой историографии

Название докторской диссертации:

-         шифр специальности

-         наименование специальности

-         название темы
 

 

5503.02 и 5509.01 

Отечественнная история; Источниковедение, историография, методы исторического исследования

Внешняя политика Азербайджанского Сефевидского государства в Турецкой историографии

Общее количество опубликованных научных работ:

-         количество научных работ, опубликованных за рубежом

-        количество статей, опубликованных в журналах, индексируемых и реферируемых в международных базах
135

 

25


5

Количество авторских свидетельств и патентов  
Подготовка кадров:

- Кол-во кандидатов наук

 
Основные научные достижения 1. «История государств Гаракоюнлу и Агкоюнлу в современной турецкой историографии». Диссертация на соискание ученой степени доктора философии по истории. 1994 год.

2. История государств Гаракоюнлу и Агкоюнлу в современной турецкой историографии. Баку, 2000.

3. Азербайджанские государства Гарагоюн¬лу и Аггоюнлу. Баку, 2012.

4. Гарагоюнцы и Аггоюнцы. Тебриз, 2012.

5. Сефевидо-османские взаимоотношения. Баку, 2014.

Названия научных работ 1. Azərbaycan tarixi. Abituriyentlər üçün vəsait. // Bakı, «Kür»,1999, 132 s.

2. Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətlərinin tarixi müasir türk tarixşünaslığında. // Bakı, «Çaşıoğlu», 2000, 197 s.

3. Azərbaycan tarixi. Abituriyentlər üçün vəsait. // Bakı, «Kür», 2001, 142 s.

4. Tarixin interaktiv təlimi. // Bakı, «Çaşıoğlu», 2002, 128 s. (R.Məlikovla birgə).

5. Orta əsrlər tarixi (7-ci sinif). Müəllimlər üçün vəsait. // Bakı, «Yeni nəsil», 2003, 128 s. (R.Məlikovla birgə).

6. Əmir Teymur. // Bakı, «Yeni nəsil», 2002, 16 s. (R.İsmaylovla birgə).

7. Azərbaycan tarixi. Test tapşırıqları. Ümumtəhsil məktəblərinin 10-cu sinfi üçün dərs vəsaiti. (Y.M.Mahmudlu, N.İ.Məmmədova, Q.Ə.Əliyevvə Z.F.Əliyev). Bakı, 2003, 184 s.

8. Ə.Z.V.Toqan. Azərbaycan. Azərbaycan dilində çapa hazırlanmışdır. (M.Ənsərli ilə birgə). Bakı, Ocaq, 2007, 88 s.

9. Azərbaycanın Rusiyaya birləşdirilməsi gedişində xanlıqların ləğvi məsələsinə dair. //«Azərbaycan məktəbi». Tarix, ictimaiyyat, coğrafiya tədrisi, 1989, №6, s.70-72.

10. Rusiya işğalı ərəfəsində Azərbaycan xanlıqlarının daxili və xarici vəziyyəti. //«Azərbaycan məktəbi». Tarix, ictimaiyyat, coğrafiya tədrisi, 1990, №4.

11. Ağqoyunlu – Osmanlı münasibətləri məsələsi müasir türk tarixşünaslığında. // Azərb. EA Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüqüq seriyası, 1994, №1-4, s.114-119.

12. Zəki Vəlidi Toğanın həyatı və elmi yaradıcılığı. // «Elturan», Bakı, 1996, s.26-28. (M. Ənsərli ilə birgə).

13. Səfəvi-Osmanlı münasibətlərində şiəliyin rolu (Müasir türk tarixşünaslığının materialları əsasında). //Azərbaycan EA Xəbərləri, Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası, 1998, №1-4, s.110-113.

14. Səfəvilər dövlətinin tarixi muasir türk tarixşünaslığında. // Azərbaycan EA Xəbərləri, Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası, 2001, №3, s.78-84.

15. Qaraqoyunlu hökmdarı Qara Yusif. // «Hikmət» Elmi araşdırmalar toplusu, Bakı, 2005, №5-6, s.114-121.

16. 1473-cü il Ağqoyunlu – Osmanlı sülhü. // «Hərbi bilik». Bakı, 2005, №5, s.90-96.

17. XVII yüzilliyin II rübündə Səfəvi – Osmanlı münasibətləri müasir Türkiyə tarixşünaslığında. // AMEA Xəbərləri, TFH seriyası, 2004, № 4, s.96-110.

18. «About spirit of «Ruh-nama».// «Азербайджан и азербайджанцы», Баку, 2005. №1-6. p. 85-88. (O.Əfəndiyev və X.Qasımovla birgə).

19. Qara Yusif. // «Tarix, insan və cəmiyyət», Bakı, 2005, №1, s.58-60.

20. Saray Khatun.// «Азербайджан и азербайджанцы». Баку, 2006, №1-4, p.87-91.

21. Role of Qajars in Azerbaijans political life in XVI - XVII centuries. // «Азербайджан и азербайджанцы». Баку, 2006, №1-4, p.137-147. (G.C.Nəcəfli ilə birgə).

22. XIV yüzilliyin II yarısında Azərbaycanda siyasi vəziyyət və hakimiyyət uğrunda mübarizə Türkiyə tarixşünaslığında. // Tarixin problemləri. Bakı, 2006, №4, s. 358-364.

23. Müasir Türkiyə tarixşünaslığı Elxanilər dövründə Azərbaycanda etnik proseslər haqqında. //AMEA Z.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitunun «Elmi Araşdırmalar», VIII buraxılış, Bakı, 2006, sayı 1-4, s. 373-377.

24. Türkiyə tarixşünaslığında Ağqoyunlu – Osmanlı müharibəsinin tədqiqinə dair. // AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutunda keçirilən «Şah İsmayıl Xətainin ədəbi irsində bədii-fəlsəfi, ictimai-siyasi görüşlər» adlı elmi praktik konfransın materialları. // Renessans, Bakı, 2006, №3-4, s.54-60.

25. Azərbaycan Qaraqoyunlu hökmdarı Qara Yusifin siyasi və hərbi fəaliyyəti. // «Hərbi bilik», 2006, №5. s.66-74.

26. Qaraqoyunlu – Teymuri münasibətləri müasir Türkiyə tarixşünaslığında. // AMEA Xəbərlər, TFH seriyası, Bakı, 2006, №7, s. 75-86.

27. Seyfəddin Ərşahinin «Ağqoyunlular. Siyasi, mədəni, iqtisadi və sosial tarix» monoqrafiyası haqqında bəzi qeydlər. // Azərbaycan tarixi muzeyi - 2005. Bakı, 2005, s.60-68. (O.Əfəndiyevlə birgə).

28. Political situation and struggle for seizing the power in Azerbaijan in the II half of the XIV century in Turkish historiography. // «Азербайджан и азербайджанцы». Баку, 2006. №5-12, s. 89-93.

29. Şah İsmayılın Sultan II Bayəzidlə qarşılıqlı münasibətlərinin müasir Türkiyə tarixşünaslığında əksi. // AMEA –nın Xəbərləri, Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası, Bakı, 2007, №8, s.33-53.

30. XVII yüzilliyin II rübündə Səfəvi – Osmanlı münasibətləri müasir Türkiyə tarixşünaslığında. AMEA Tarix İnstitutu Elmi Əsərlər 21-ci cild. Bakı, 2007, s.34-49.

Членство в республиканских, международных и зарубежных научных организациях  
Педагогическая деятельность С 2005 года доцент Бакинского Государственного Университета
Прочая деятельность  
Премии и награды  
Основное место работы и адрес Институт истории имени Aббасгулу Ага Бакиханова НАНА, AЗ1073, Азербайджанская Республика, г. Баку, пр. Г.Джавида, 115
Должность Заместитель директора по научным делам 
Служ. тел. (+994 12) 5393615 
Моб. тел. (+994 50) 3274164
Дом. тел (+994 12) 5336201 
Факс  
Э-почта tofig-nacafli@rambler.ru