Azerbaijan National Academy of Science

The first website of Azerbaijan (1995)

HOME PAGE  >>  Doctors of the Institute of History

Najafli Tofig Humbat oglu
Place of birth Fizuli district, village Ashaghi Seyidahmadli
Date of birth 01.11.1960 
Education Baku State University 
Scientific degree Doctor of History Sciences 
Title Associate professor 

Topic of  PhD thesis:

-         specialty code

-         specialty name

-         topic name
 

5503.02

Motherland History

The history of the Garagoyunlu and Aghgoyunlu states in modern Turkish historiography

Topic of doctoral thesis:

-         specialty code

-         specialty name

-         topic name

 

5503.02; 5509.01

Motherland history; Source of study, historiography, methods of historical research

Azerbaijan Safavi state’s foreign policy in the historiography of Turkey 
Total number of printed scientific publications:

-          number of scientific publications printed abroad:

-          number of papers  published in journals indexed and abstracted in international databases

135

 

25

 

5

 
Number of patents and certificates of authorship  
Staff training:     

-         number of  PhD

 

6

Basic scientific achievements 1. In1994 defended the thesis of candidate of degree “The history of the Garagoyunlu and Aghgoyunlu states in modern Turkish historiography”.

2. The history of the Garagoyunlu and Aghgoyunlu states in modern Turkish historiography. Baku, 2000.

3. The Azerbaijani states of Garagoyunlu and Aghgoyunlu. Baku, 2012.

4. The Garagoyunlu and Aghgoyunlu.Tabriz, 2012, (in Persian).

5. The Ottoman-Sefevid relations. Baku, 2014.

Names of scientific works 1. Azərbaycan tarixi. Abituriyentlər üçün vəsait. // Bakı, «Kür»,1999, 132 s.

2. Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətlərinin tarixi müasir türk tarixşünaslığında. // Bakı, «Çaşıoğlu», 2000, 197 s.

3. Azərbaycan tarixi. Abituriyentlər üçün vəsait. // Bakı, «Kür», 2001, 142 s.

4. Tarixin interaktiv təlimi. // Bakı, «Çaşıoğlu», 2002, 128 s. (R.Məlikovla birgə).

5. Orta əsrlər tarixi (7-ci sinif). Müəllimlər üçün vəsait. // Bakı, «Yeni nəsil», 2003, 128 s. (R.Məlikovla birgə).

6. Əmir Teymur. // Bakı, «Yeni nəsil», 2002, 16 s. (R.İsmaylovla birgə).

7. Azərbaycan tarixi. Test tapşırıqları. Ümumtəhsil məktəblərinin 10-cu sinfi üçün dərs vəsaiti. (Y.M.Mahmudlu, N.İ.Məmmədova, Q.Ə.Əliyevvə Z.F.Əliyev). Bakı, 2003, 184 s.

8. Ə.Z.V.Toqan. Azərbaycan. Azərbaycan dilində çapa hazırlanmışdır. (M.Ənsərli ilə birgə). Bakı, Ocaq, 2007, 88 s.

9. Azərbaycanın Rusiyaya birləşdirilməsi gedişində xanlıqların ləğvi məsələsinə dair. //«Azərbaycan məktəbi». Tarix, ictimaiyyat, coğrafiya tədrisi, 1989, №6, s.70-72.

10. Rusiya işğalı ərəfəsində Azərbaycan xanlıqlarının daxili və xarici vəziyyəti. //«Azərbaycan məktəbi». Tarix, ictimaiyyat, coğrafiya tədrisi, 1990, №4.

11. Ağqoyunlu – Osmanlı münasibətləri məsələsi müasir türk tarixşünaslığında. // Azərb. EA Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüqüq seriyası, 1994, №1-4, s.114-119.

12. Zəki Vəlidi Toğanın həyatı və elmi yaradıcılığı. // «Elturan», Bakı, 1996, s.26-28. (M. Ənsərli ilə birgə).

13. Səfəvi-Osmanlı münasibətlərində şiəliyin rolu (Müasir türk tarixşünaslığının materialları əsasında). //Azərbaycan EA Xəbərləri, Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası, 1998, №1-4, s.110-113.

14. Səfəvilər dövlətinin tarixi muasir türk tarixşünaslığında. // Azərbaycan EA Xəbərləri, Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası, 2001, №3, s.78-84.

15. Qaraqoyunlu hökmdarı Qara Yusif. // «Hikmət» Elmi araşdırmalar toplusu, Bakı, 2005, №5-6, s.114-121.

16. 1473-cü il Ağqoyunlu – Osmanlı sülhü. // «Hərbi bilik». Bakı, 2005, №5, s.90-96.

17. XVII yüzilliyin II rübündə Səfəvi – Osmanlı münasibətləri müasir Türkiyə tarixşünaslığında. // AMEA Xəbərləri, TFH seriyası, 2004, № 4, s.96-110.

18. «About spirit of «Ruh-nama».// «Азербайджан и азербайджанцы», Баку, 2005. №1-6. p. 85-88. (O.Əfəndiyev və X.Qasımovla birgə).

19. Qara Yusif. // «Tarix, insan və cəmiyyət», Bakı, 2005, №1, s.58-60.

20. Saray Khatun.// «Азербайджан и азербайджанцы». Баку, 2006, №1-4, p.87-91.

21. Role of Qajars in Azerbaijans political life in XVI - XVII centuries. // «Азербайджан и азербайджанцы». Баку, 2006, №1-4, p.137-147. (G.C.Nəcəfli ilə birgə).

22. XIV yüzilliyin II yarısında Azərbaycanda siyasi vəziyyət və hakimiyyət uğrunda mübarizə Türkiyə tarixşünaslığında. // Tarixin problemləri. Bakı, 2006, №4, s. 358-364.

23. Müasir Türkiyə tarixşünaslığı Elxanilər dövründə Azərbaycanda etnik proseslər haqqında. //AMEA Z.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitunun «Elmi Araşdırmalar», VIII buraxılış, Bakı, 2006, sayı 1-4, s. 373-377.

24. Türkiyə tarixşünaslığında Ağqoyunlu – Osmanlı müharibəsinin tədqiqinə dair. // AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutunda keçirilən «Şah İsmayıl Xətainin ədəbi irsində bədii-fəlsəfi, ictimai-siyasi görüşlər» adlı elmi praktik konfransın materialları. // Renessans, Bakı, 2006, №3-4, s.54-60.

25. Azərbaycan Qaraqoyunlu hökmdarı Qara Yusifin siyasi və hərbi fəaliyyəti. // «Hərbi bilik», 2006, №5. s.66-74.

26. Qaraqoyunlu – Teymuri münasibətləri müasir Türkiyə tarixşünaslığında. // AMEA Xəbərlər, TFH seriyası, Bakı, 2006, №7, s. 75-86.

27. Seyfəddin Ərşahinin «Ağqoyunlular. Siyasi, mədəni, iqtisadi və sosial tarix» monoqrafiyası haqqında bəzi qeydlər. // Azərbaycan tarixi muzeyi - 2005. Bakı, 2005, s.60-68. (O.Əfəndiyevlə birgə).

28. Political situation and struggle for seizing the power in Azerbaijan in the II half of the XIV century in Turkish historiography. // «Азербайджан и азербайджанцы». Баку, 2006. №5-12, s. 89-93.

29. Şah İsmayılın Sultan II Bayəzidlə qarşılıqlı münasibətlərinin müasir Türkiyə tarixşünaslığında əksi. // AMEA –nın Xəbərləri, Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası, Bakı, 2007, №8, s.33-53.

30. XVII yüzilliyin II rübündə Səfəvi – Osmanlı münasibətləri müasir Türkiyə tarixşünaslığında. AMEA Tarix İnstitutu Elmi Əsərlər 21-ci cild. Bakı, 2007, s.34-49.

Membership with international and foreign scientific organizations  
Pedagogical activity Associated professor at history department of Baku State University (since 2005)
Other activities  
Awards and prizes  
Main place of work and its address Institute of History named after Abbasgulu Agha Bakikhanov of ANAS, AZ1073, Baku city, H.Javid avenue, 115 
Position Deputy director on scientific affairs 
Office phone (+994 12) 5393615 
Mobile (+994 50) 3274164
Home phone (+994 12) 5336201
Fax  
E-mail tofig-nacafli@rambler.ru