Национальная Академия Наук Азербайджана

Первый cайт Азербайджана (1995)

ГЛАВНАЯ  >>  Институты и организации  >>  Институт философии и социологии

Институт философии и социологии
Веб-сайт www.philosophy.edu.az
Адрес AZ1073, г. Баку, Г.Джавид пр., 115
Тел.

(+994 12) 5371139

(+994 12) 5371140 

Факс (+994 12) 5371139 
Э-почта phillaw@phill.ab.az 
Генеральный директор

Ильхам Рамиз оглы Мамедзаде

Доктор философских наук, профессор

Служб. тел.: (+994 12) 5371139

Моб.: (+994 50) 2109969

Факс: (+994 12) 5371139

Э-почта: ilham_mamedzade@mail.ru

Исполнительный директор

Эйнулла Ядулла оглы Мадатли

Доктор исторических наук

Служб. тел.: (+994 12) 5371135

Ученый секретарь  Севиндж Ариф кызы Гасанова

Доктор философии по философии

Служб. тел.: (+994 12) 5101512

История создания  Институт Философии как самостоятельная структурная единица Национальной Академии наук Азербайджана действовал в 1945-1950 гг. под называнием Институт философии, в 1950-1956 гг. – Институтом истории и философии, в 1956-1967 гг. – Сектором философии АН Азербайджана, с 1967 года по июнь  месяц 2002 года – Институтом философии и права АН Азербайджана имени Бахманияра, с июля 2002 года по 2009 г - Институтом философии и политико-правовых исследований,  с января 2009 года  по 2013 г. Институтом Философии, Социологии и Права, с 2013 года по 2016 г. Институтом философии и права, а с октября 2016 года Институтом Философии. 
Основные направления деятельности  I направление: История азербайджанской философии, философ­ские вопросы социально-нравственного развития, познания, естествознания, политики и экологии; соци­оло­гические, социально-психологические и психологические проб­лемы переходного периода, философский анализ разви­тия гендерных отношений в Азербайджане.

II направление: Формирование правового государства в Азербайджанской Республике.

III направление: Азербайджан в системе международных отношений и политических процессов.  

Основные научные результаты 1. Д.ф.н. И.Р. Мамедзаде "Fəlsəfə haqqında: yeni baxışlar, təmayüllər və perspektivlər». Изд.-во «Tеkнур» , Баку-2013, (12,0 п.л.)   

2. Д.ю.н. Б.С.Захидов - «Narkobizneslə mübarizənin beynəl­xalq hüquqi problemləri». Изд.-во «Tекнур» , Баку-2013, (13,6 п.л.)   

3. Д.ф.н. С.Я. Гусейнов, д.е.н. И.Алыев и д.е.н. A.Асадов - “Milli iqtisadiyyat: modernləşmə və davamlı inkişaf». Изд.-во“Авропа”, Баку-2013, (29,68 п.л.).  

4. Д.ф.н. Р. Мирзазаде«Multikulturalizm siyasəti din və gender dialoqunda». Изд.-во,«Tекнур», Баку-2013, (10,0 п.л.)

5. Д.ф.н. А.М. Тагиев,   «Milli kimlik fəlsəfəsi». Изд.-во Зардаби. LTD MMC, Баку-2013, (4,0 п.л.)

6. Д.ф.н. A.Асадов - «Siyasətin fəlsəfəsi». "Текнур”, Баку, . (22,0 п.л.)

7. Д.ю.н. А.Рзаев. - «Государственная служба: органи­за­ционно-правовые здв.-васпекты».  Изд.-во “Текнур”, Баку-2013. (35,0 п.л)           

9. Д.п.н.. H.А.Гамидов«Heydər Əliyev və Azərbaycanın xarici siyasəti». («Heydar Aliyev and the foreign policy of Azerbaijan: İn the context of silk way and energy security). Изд.-во “Текнур”, Баку-2013, (6,0 п.л.)(на англ. яз.)

10. К.п.н. Н.A.Гамидов      - «Ermənistanın azərbaycanlılara qar­şı genosid siyasəti». («Armenian Genocide against the Azerbaijani people»). Изд.-во “Текнур”, Баку-2013, (2,0. п.л.) (на англ. яз.)

11. К.ф.н. М.A.Шукуров - «İlham Əliyev fenomeni». Изд.-во “Təhsil”, Баку-2013, (19,1 п.л.)

12. К.ф.н. Н.А.Салманова   - «Azərbaycanda ailə-nikah münasi­bət­lər­inin inkişafı». Изд.-во "Авропа",  Баку-2013, (11,9 п.л.).

13. К.ф.н. З.M.Шабанов и к.ф.н. Х.Aбдалл - «Qadın: ailədə, siyasətdə, təhsildə, dində, ədəbiyyatda». Изд.-во "Авропа", Баку-2013, (20,75 п.л.)  

14. К.ф.н. Ш.M.Mусаева - Dəyərlər və vətəndaş cəmiyyəti: bəzi etik aspektlərin təhlili». «Eлм və тахсил», Баку-2013,  (10,0 п.л.).      

15. К.ф.н. A.Ш.Гасанов - «Milli ideologiya və  milli mənəvi dəyərlər». Изд.-во “Текнур”, Баку-2013, (11,0 п.л.).

16. М. Сеидов - «IX-XV əsrlərdə  Azərbaycanda dövlət idarəçiliyinin və qanun­ve­ri­ci­li­yi­nin inkişafı». Изд.-во “Текнур”, Баку-2013, (21,0 п.л.).

17. К.ю.н. A.И.Кулиев - «VIII-XII əsrlərdə Azərbaycanda siyasi hüquqi fikir». Изд.-во “AFPoliqrаf”, Баку-2013. (28 п.л.)

18. К.ю.н. B.Дж.Kеримов - «Cinayət Məcəllələri Külliyyatı”.Изд.-в “Хугуг яйым еви” , Баку-2013, (85,0 п.л.).           

19. M.X.Kеримoв - «Azərbaycanın Avropaya inteq­ra­si­yası: problemlər və perspektivlər». Изд.-во «QHT» , Баку-2013, (8,75 п.л.)        

20. Д.ф.н. M.Ю.Шукуров - «Şərq fəlsəfi incilərindən. Изд.-во. "Будда Дхаммапада». «Башлa китаб» , Баку-2013, (6,5 п.л.).

21. Д.ю.н. И.В.Велиев “Vergilər və vergitutmanın hüquqi əsasları”.  Изд.-во "Хугуг адабиййаты”  Баку -2013, (19,25 п.л.).

22. Д.ф.н. З.А.Кулизаде «XX əsrin sonu XXI əsrin əvvəli: mənəvi mədəniyyət tarixi kontekstində fəlsəfə və fəlsəfə tarixinin tədqiqinin aktual və mübahisəli problemləri». ИФСП."Отдел информации и издательства", Баку-2013, (1,7 п.л.).

23. «Технология информационной коммуникации и глобализация» / под ред. И.Р.мамедзаде и А.М.Чумаков. Материалы Международной научной конференции, посвященный 90 летию великого лидера Г.Алиева. M., 2013. (30,0 п.л.)

24.  Коллектив.         - «Siyasi elm və dəyərlər: bəzi aktual problemlərin təhlili» Сборник научных статей (II часть). Баку- 2013, Изд.-во “Текнур”, ( 14, 03 п.л.)

25. Коллектив           - «Azərbaycan fəlsəfə tarixi» (I том), Баку Изд.-во «Элм»­, ( 16,0 п.л.)

26. Коллектив   - «Nizami irsinin tədqiqi və tətbiqi məsələləri». Баку-2013, Изд.-во “Текнур”, (10,0  п.л.)

27. Коллектив - «Müasir dövrdə politologiya və siyasi sosiolo­gi­ya­nın aktual problemləri». Баку-2013, Изд.-во “Текнур”, (25,0 п.л.)

28. Коллектив   - «Dinşünaslıq və mədəniyyətin aktual prob­lem­ləri» (II издание). Изд.-во “Текнур”, (20,0 п.л.)

29. Коллектив   - «Müasir elmi idrakın epistemoloji və meto­doloji problemləri». Изд.-во “Текнур”, (22,0 п.л.)

30.Коллектив - «Həyat sosiologiyası».Баку  Изд.-во “Текнур”, (7,0 п.л.)

31. Сборник - «Etikanın aktual problemləri». Баку-2013, Изд.-во “Текнур”, (8,7 п.л.)

32. Сборник - «Müasir idrak nəzəriyyəsinin aktual problemləri». Баку-2013, Изд.-во “Текнур”, (12,9 п.л.)

33. Сборник - «M.F.Axundzadə və müasirlik». Баку-2013, Изд.-во “Текнур”, (6,0 п.л.)

34. Сборник - «Cəmiyyət və din: tarix və müasirlik». Баку-2013, Изд.-во “Текнур”, (23,37 п.л.)

35. Сборник - «Cəmiyyət, din, dövlət». Баку-2013, Изд.-во “Текнур”, (44,75 п.л.)

36. Сборник - «Müasir fəlsəfənin aktual problemləri».  Баку-2013, Изд.-во “Текнур”, (17,81 п.л.)

37. «Azərbaycanda gender problemləri: mövcud vəziy­yət və əsas istiqamətlərdə inkişaf». Материалы II республиканской конференции. Баку-2013, Изд.-во "Авропа", (15,0 п.л.)

38.  «Hüquq elminin müasir problemləri: AR-da insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin yeni tendensiyaları». Материалы III Республиканской научно-теоретической конференции, организованной совместно с Конституционным судом Азербайджанской Республики. (14-15 март) Баку-2013, Изд.-во “Текнур”, (37,0 п.л.).

39.«Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxış konsepsiyası kon­tekstində insan haqlarının səmərəli müdafiəsi» Материалы I Международной научной конференции. Баку-2013, Изд.-во “Текнур”, (15,0 п.л.)

40. «Müstəqil Azərbaycan – 20 il: dövlət ailə, qadın və uşaq siyasəti». Материалы научной конференции Баку-2012, «Nurlar» nəşriyyatı, (32,0 п.л.).

Общее количество сотрудников 295
Структурные подразделения Отдел теории познания
Отдел истории азербайджанской философии
Отдел социальной философии и экологических проблем
Отдел проблемы современной философии
Отдел эстетики
Отдел социологии
Отдел философских проблем информационного общества
Отдел этики
Школа Гейдара Алиева
Отдел исламской философии
Отдел cвязуй c oбщественностью

Ученый совет:

-       председатель

-       секретарь

-       члены

 

Ильхам Мамедзаде

Саида Алиева

Бахрам Захидов

Роида Рзаева

Масума Меликова

Физули Курбанов

Арзу Гаджиева

Адил Асадов

Азер Мустафаев

Рафига Азимова

Али Аббасов

Сакит Гусейнов

Рена Мирзазаде

Гасан Алибейли

Исахан Велиев

Габил Курбанов

Рамиз Севдималыев

Рауф Караев

Яшар Алиев

Абульгасан Аббасов

Совет молодых ученых и специалистов:

-       председатель

-       секретарь

-       члены

 

Джейран Гусейнли

Хумай Исаева

Халида Халилова

Нигар Исмайилова

Севил Алиева

Ясмина Маликова

Заур Рашидов

Гюлназ Мададли

Натаван Мурадова

Айсель Султан

Ульви Мамедов

Конул Шакиева

Наталья Алиева

Туркан Маммедова

Хафиза Иманова

Вусаля Гульмалиева

Диссертационный совет:

-       председатель

-       зам. председателя

-       ученый секретарь

-       члены 

 

Ильхам Рамиз оглу Мамедзаде, д.ф.н.

 

Профсоюзный комите

-       председатель

-       зам. председателя

-       члены бюро

 

Ахмедова Ася Гумаяг кызы

Шабанов Зейнаддин Мусанниф oглы

Ибрагимов Гусейн Гасым оглы

Гашимов Давуд Солтан oглы

Мамедзаде Фахрия Азадулла кызы

Гусейнов Габиб Мазахир оглы

Исмаилова Ханымага Наби кызы

Доктора наук
Доктора философии