Azerbaijan National Academy of Science

The first website of Azerbaijan (1995)

HOME PAGE  >>  Institutes and organizations  >>  Institute of Philosophy and Sociology

Institute of Philosophy and Sociology

 

Web-site www.philosophy.edu.az
Address 115 Ave. Huseyn Javid, Baki city, AZ1073
Phone

(+994 12) 5371139

(+994 12) 5371140 

Fax (+994 12) 5371139  
E-mail phillaw@phill.ab.az 
General director

Ilham Ramiz oglu Mammadzadeh

Doctor in Philosophical Sciences, prof. 

Office phone: (+994 12) 5371139

Mob.: (+994 50) 2109969

Fax: (+994 12) 5371139

E-mail: ilham_mamedzade@mail.ru

Deputy directors

For scientific affairs

Eynulla Yadulla oglu Madatli

Doctor of historical sciences

For general affairs

Qabil Khurshud oglu Jamalov

Office phone: (+994 12) 5101511

Mob.: (+994 50) 4439000

Scientific secretary Sevinj Arif gizi Hasanova

Ph.D. in Philosophical Sciences

Office phone: (+994 12) 5101512

Establishment history The Institute of Philosophy as an independent structural unit of the National Academy of Sciences of Azerbaijan acted in 1945-1950  by naming the Institute of Philosophy, in 1950-56 "Institute of History and Philosophy", in 1956-67 "the Philosophical Sector" of Azerbaijan SA, since 1967 till June of 2002 as " the Institute of Philosophy and Law of the Academy of Sciences of Azerbaijan named Bahmaniyara,", since July 2002 till 2009 as "the Institute of Philosophy and Political-Law Researches", since January of 2009 till 2013  named the Institute of Philosophy,  Sociology and Law". In 2013-2016 The Institute of Philosophy and Law, and since October 2016 The Institute of Philosophy.
Basic activity directions  History of Azerbaijani philosophy, socio-moral development, philosophical problems of cognition, nature study, politics and ecology; sociological, and socio-psychological problems of the transitional period.    Philosophical analysis of gender relations development in Azerbaijan
Main scientific achievements  1.  Doctor of Philosophical sciences, I.R. Mammadzada - "Bir daha Fəlsəfə haqqında: yeni baxışlar, təmayüllər və perspektivlər" "Təknur" Publishing House, Baki-2013, (12,0 pr.sh.)

2. İlham Mammadzade, Zemfira Geyushova – «Модерн, просветительские идеи Гасанбека Зардабии философия просвещение». "Təknur" Publishing House, Baku-2014, (8 pr.sh.)

3. Collective – «Диалог культур: социальные, политические и ценностные аспекты», "Canon +" М., 2014, (38 pr.sh.)

4. Collective – «Культура диалога культур (Постановка и грани проблемы)», "Canon +" М., 2016, (28 pr.sh.)

5. Doctor of Philosophical Sciences S.Y. Huseynov, Doctor of Economical Sciences I. Aliyev, and Doctor of Economical Sciences A. Asadov - "Milli İqtisadiyyat: modernləşmə və davamlı inkişafı". "Avropa" Publishing House, Baku-2013, (29,68 pr.sh.)

6. Doctor of Philosophical Sciences, R.S. Mirzazada "Multikulturilizm siyasəti din və gender dialoqunda". "Təknur" Publishing House, Baku-2013 (10,0 pr.sh.)

7. Doctor of Philosophical Sciences, A.M Taghiyev "Milli kimlik fəlsəfəsi". Zardabi LTD MMC Publishing House, Baku-2013, (4,0 pr.sh.)

8. Doctor of Philosophical Sciences A. Asadov "Siyasətin Fəlsəfəsi" Baku-2013 (10 pr.sh.)

9. Doctor of Philosophical Sciences, A.A. Alizada "Божественная и земная власть  в Исламе". "Nur" Publishing House, Moscow-2013, (13.9 pr.sh.)

10. Ph.D. in Pedagogical Sciences, H.A. Hamidov "Heydər Əliyev və Azərbaycanın xarici siyasəti" ("Haydar Aliyev and foreign policy of Azerbaijan: İn the comtext of silk way and energy security). "Təknur" Publishing House, Baku-2013 (6,0 pr.sh.) (in English language)

11. Ph.D. in Pedagogical Sciences, H.A. Hamidov " Ermənistanın azərbaycanlılara qarşı genosid siyasəti" ("Armenian Genocide against Azerbaijani people")). "Təknur" Publishing House, Baku-2013 (2,0 pr.sh.) (in English language)

12. Ph.D. in Philosophical Sciences M.A Shukurov "İlham Əliyev fenomeni" "Təhsil" Publishing House, Baku-2013 (19,1 pr.sh.)

13. Ph.D. in Philosophical Sciences N.A. Salmanova - "Azərbaycanda ailə-nigah münasibətlərinin inkişafı" "Avropa" Publishing House, baki-2013 (11,3 pr.sh.)

14. Ph.D. in Philosophical Sciences, Z.M. Shabanov, Ph.D. in Philosophical Sciences H Abdalli - " Qadın: ailədə, siyasətdə, təhsildə, dində, ədəbiyyatda". «Avropa» Publishing House, Baki-2013, (20,75 pr.sh.)       

15. Ph.D. in Philosophical Sciences Sh.M.Musayeva - «Dəyərlər və vətəndaş cəmiyyəti: bəzi etik aspektlərin təhlili». «Elm və təhsil», Baki-2013,  (10,0 pr.sh.).

16. Ph.D. in Philosophical Sciences A.Sh.Hasanov - «Milli ideologiya və  milli mənəvi dəyərlər». «Təknur» Publishing House, Baki-2013, (11,0 pr.sh.).

17. Doctor of Juridical Sciences A.I.Guliyev - «VIII-XII əsrlərdə Azərbaycanda siyasi hüquqi fikir». “AFPoliqrAF” Publishing House, Baki-2013. (28 pr.sh.)

18. M.X.Karimov - «Azərbaycanın Avropaya inteq­ra­si­yası: problemlər və perspektivlər». «QHT» Publishing House, Baki-2013, (8,75 pr.sh.) 

19. Ph.D. in Philosophical Sciences M.Y.Shukurov - «Şərq fəlsəfi incilərindən. Budda. Dhammapada». «Başla Kitab» Publishing House, Baku-2013, (6,5 pr.sh.).

20. Doctor of Philosophical Sciences. Z.A.Guluzada «XX əsrin sonu XXI əsrin əvvəli: mənəvi mədəniyyət tarixi kontekstində fəlsəfə və fəlsəfə tarixinin tədqiqinin aktual və mübahisəli problemləri». FSHİ.«İnfor­masiya və nəşriyyat şöbəsi», Baku-2013, (1,7 pr.sh.).

21. Collection      - Materials of Scientiific Conferance  «İnformasiya Kommu­nikasiya Texnologiyaları (İKT) və qloballaşma»  devoted to the 90th annyversary of Haydar Aliyev, Under edition of I.R.Mammadzada and A.N.Chumakov (President of Russian Society of Philosofy) M., 2013. (30,0 pr.sh.)

22.  Collective       - «Siyasi elm və dəyərlər: bəzi aktual problemlərin təhlili» elmi məqalələr-Collectionsi (II hissə). Baki- 2013, «Tək­nur»­ Publishing House, ( 14, 03 pr.sh.)

23. Collective        - «Azərbaycan fəlsəfə tarixi» (I volume) Baki- 2013, «Elm»­ Publishing House, ( 16,0 pr.sh.)

 24. Collective        - «Nizami irsinin tədqiqi və tətbiqi məsələləri». Baki-2013, «Təknur»­ Publishing House, (10,0  pr.sh.)

25. Collective - «Müasir dövrdə politologiya və siyasi sosiolo­gi­ya­nın aktual problemləri». Baku-2013, «Təknur»­ Publishing House, (25,0 pr.sh.)

26. Collective        - «Dinşünaslıq və mədəniyyətin aktual prob­lem­ləri» (II edition). «Təknur»­ Publishing House, (20,0 pr.sh.)

27. Collective        - «Müasir elmi idrakın epistemoloji və metodoloji problemləri». «Təknur»­ Publishing House, (22,0 pr.sh.)

28.Collective - «Həyat sosiologiyası». «Təknur»­ Publishing House, (7,0 pr.sh.)

29. Collection - «Etikanın aktual problemləri». Baku-2013, «Təknur»­ Publishing House, (8,7 pr.sh.)

30. Collection - «Müasir idrak nəzəriyyəsinin aktual problemləri». Baku-2013, «Təknur»­ Publishing House, (12,9 pr.sh.)

31. Collection - «M.F.Axundzadə və müasirlik». Baki-2013, «Təknur»­ Publishing House, (6,0 pr.sh.)

32. Collection - «Cəmiyyət və din: tarix və müasirlik». Baki-2013, «Təknur»­ Publishing House, (23,37 pr.sh.)

33. Collection - «Cəmiyyət, din, dövlət». Baki-2013, «Təknur»­ Publishing House, (44,75 pr.sh.)

 34. Collection - «Müasir fəlsəfənin aktual problemləri».  Baki-2013, «Təknur»­ Publishing House, (17,81 pr.sh.)

35. Collection - «Azərbaycanda gender problemləri: mövcud vəziy­yət və əsas istiqamətlərdə inkişaf» mövzusunda II Respublika konfransının materialları. Baku-2013, «Avropa»­ Publishing House, (15,0 pr.sh.)

36.  Collection - Azərbaycan Respublikası Konstitusiya məhkəməsi ilə birgə «Hüquq elminin müasir problemləri: AR-da insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin yeni tendensiyaları» mövzusunda III Respublika elmi-nəzəri konfransın materialları. (14-15 mart) Baku-2013, «Təknur» Publishing House, (37,0 pr.sh.).

37. Collection    - «Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxış konsepsiyası kon­tekstində insan haqlarının səmərəli müdafiəsi» mövzusunda I Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Baku-2013, «Təknur» Publishing House, (15,0 pr.sh.)

38. Collection   - «Müstəqil Azərbaycan – 20 il: dövlət ailə, qadın və uşaq siyasəti». Baku-2012, «Nurlar» Publishing House, (32,0 pr.sh.)

Total number of employees 295
Structural subdivisions Theory of cognition department
Department of Philosophy History of Azerbaijan
Department of Social Philosophy and Environmental Problems
Department of the modern philosophical problems
"Aesthetics" department
Sociology department
Department of Philosophical Problems of the Information Society
"Ethics" department
"Heydar Aliyev’s School"
Department of Islamic Philosophy
Department of Public Relations

Scientific Council:

-       chairman

-       secretary

-       members

 

Doctor of Philosophical Sciences. Ilham Mammadzada

Ph.D. in Philosophical Sciences. Saida Aliyeva

Bahram Zahidov

Roida Rzayeva

Masuma Malikova

Fuzuli Gurbanov

Arzu Hajiyeva

Adil Asadov

Azar Mustafayev

Rafiga Azimova

Ali Abbasov

Sakit Huseynov

Rana Mirzazada

Hasan Alibayli

İsaxan Valiyev

Habil Gurbanov

Ramiz Sevdimaliyev

Rauf Garayev

Yashar Aliyev

Abulhasan Abbasov

Council of  Young Scientists and Specialists:

-       chairman

-       secretary

-       members

 

Tunzala Musayeva

Humay Isayeva

Khalida Khalilova

Nigar Ismayilova

Sevil Aliyeva

Yasmina Malikova

Zaur Rashidov

Gulnaz Madadli

Natavan Muradova

Aysel Sultan

Ulvi Mamedov

Konul Shakiyeva

Natalya Aliyeva

Turkan Mammadova

Hafiza Imanova

Vusala Gulmaliyeva

Dissertation Council

-       chairman

-       deputy chair

-       scientific secretary

-       members

 

Ilham Ramiz oglu Mammadzada, Doctor of Philosophical Sciences.

Kazim Aghamirza oglu Azimov, Doctor of Philosophical Sciences.

Sevinj Arif gizi Hasanova, Ph.D. in Philosophical Sciences.

Ali Seyidabbas oglu Abasov, Doctor of Philosophical Sciences.

Aydin Arif oglu Alizada, Doctor of Philosophical Sciences.

Adil Iskandar oglu Asadov, Doctor of Philosophical Sciences.

Rafiga Jamil gizi Azimova, Doctor of Philosophical Sciences.

Alisa Isa oglu Ahmadov, Doctor of Philosophical Sciences., prof.

Arzu Ashraf gizi Haciyeva, Doctor of Philosophical Sciences.

Mina Telman gizi Haciyeva, Doctor of Philosophical Sciences.

Sakit Yahya oglu Huseynov, Doctor of Philosophical Sciences.

Rahid Suleyman oglu Xalilov, Doctor of Philosophical Sciences.

Zumrud Aligulu gizi Guluzada, Doctor of Philosophical Sciences.

Sevda Yusif gizi Mammadaliyeva, muxbir uzv, Doctor of Philosophical Sciences., prof,

Rana Rza gizi Mirzazada, Doctor of Philosophical Sciences.,

Lala Jafar gizi Movsumova, Doctor of Philosophical Sciences.,

Dilara Mirsamad gizi Muslumzada, Doctor of Philosophical Sciences.,

Azar Xoshbakht oglu Mustafayev, Doctor of Philosophical Sciences., prof.

İzzat Ashraf oglu Rustamov, Doctor of Philosophical Sciences.,

Ramiz Mammadali oglu Sevdimaliyev, siy.u.e.d.

Trade Union:

-       chairman

-       deputy chairman

-       secretary

-       bureau members

 

Ahmadova Asya Humayag gizi

 

 

Shabanov Zeynaddin Musannif oglu

Ibrahimov Huseyn Gasim oglu

Hashimov Davud Soltan oglu

Mammadzadeh Fakhriyya Azulla gizi

Huseynov Habib Mazahir oglu

Ismayilova Khanimagha Nabi gizi

Doctors of sciences
PhDs