Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu

Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu
Veb-sayt www.philosophy.edu.az
Ünvan AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115 
Tel.

(+994 12) 5371139

(+994 12) 5371140 

Faks (+994 12) 5371139 
Elektron poçtu phillaw@phill.ab.az  
Baş direktor İlham Ramiz oğlu Məmmədzadə

Fəlsəfə elmləri doktoru, professor

Xidməti tel.: (+994 12) 5371139

Mobil tel.: (+994 50) 2109969

Faks: (+994 12) 5371139

E-poçt: ilham_mamedzade@mail.ru
 İcraçı direktor

Eynulla Yadulla oğlu Mədətli

Tarix elmləri doktoru

Xidməti tel.: (+994 12) 5371135

E-poçt: madatli@gmail.com

Elmi katib Sevinc Arif qızı Həsənova

Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru,dosent

Xidməti tel.: (+994 12) 5101512

Yaranma tarixi  AMEA-nın müstəqil struktur vahidi kimi "Fəlsəfə İnstitutu" 1945-1950-ci illərdə "Fəlsəfə İnstitutu", 1950-56-ci illərdə "Tarix və Fəlsəfə İnstitutu", 1956-67-ci illərdə Azərbaycan EA-nın "Fəlsəfə sektoru", 1967-ci ildən 2002-ci ilin iyun ayınadək Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının "Bəhmənyar adına Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu", 2002-ci ilin iyul ayından  2009-cu ilədək "Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu", 2009-cu ilin yanvar ayından Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu, 2013-cü ildən 2016-cı ilədək "Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu", 2016-cı ilin oktyabr ayından "Fəlsəfə İnstitutu" adı altında fəaliyyət göstərib. 2020-ci ilin noyabr ayından isə Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu adlandırılmışdır.
Əsas fəaliyyət istiqamətləri Azərbaycan və dünya fəlsəfə tarixi, ictimai-siyasi fikir, müasir dünyanın  sosial-mənəvi inkişafı, elmi, elmi-idrakın fəlsəfi-sosioloji  məsələləri, məntiq elminin təşəkkülü və inkişafı, sosial-psixologiyanın aktual problemləri, fəlsəfənin yeni istiqamətləri, gender, multikiulturalizmin fəlsəfi problemləri, informasiya cəmiyyətinin və vətəndaş etikasının formalaşması, davamlı inkişafın nəzəri-fəlsəfi və sosioloji problemlərini, Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər sistemində və ölkə daxili siyasi proseslərin fəlsəfəsi və sosiologiyasını əhatə edir.
Əsas elmi nəticələr

1.F.e.d. İ.R.Məmmədzadə - «Bir daha Fəlsəfə haqqında: yeni baxışlar, təmayüllər və perspektivlər». «Təknur» nəşriyyatı, Bakı-2013, (13,5 ç.v.).

2.İ.R.Məmmədzadə və A.N.Çumakovun (Rusiya Fəlsəfə Cəmiyyətinin prezidenti) redaktəsi ilə Ulu öndər H.Əliyevin 90 illiyinə həsr olunmuş “Informasiya Kommunikasiya Texnologiyaları (İKT) və qloballaşma» mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları. M., 2013. (30,0 ç.v.)

3.Kollektiv   - «Nizami irsinin tədqiqi və tətbiqi məsələləri». Bakı-2013, «Təknur» nəşriyyatı, (10,0  ç.v.).

4.Kollektiv - «Həyat sosiologiyası». Bakı-2013, «Təknur»nəşriyyatı, (7,0 ç.v.).

5.İlham Məmmədzadə, Zemfira Göyüşova – «Модерн, просветительские идеи Гасанбека Зардабии философия просвещение». «Təknur»  Bakı - 2014, (18 ç.v.).

6.Kollektiv – «Диалог культур: социальные, политические и ценностные аспекты», «Kanon+» М., 2014, (38 ç.v).

7.Kollektiv – «Культура диалога культур (Постановка и грани проблемы)», «Kanon+»  Москва., 2016, (28 ç.v.).

8.Günel Məlikli s.e.ü.f.d., dos.  İlham Əliyevin siyasi strategiyasında milli prioritetlər-  Bakı, “Nurlar” Nəşriyyatı, 2018, 200 səh.

9.F.e.d.,prof. İ.R.Məmmədzadə “Bir daha fəlsəfə haqqında. Müasir yanaşmalar. Təmayüllər. Perspektivlər. (ikinçi nəşri) // “Elm və təhsil”, Bakı, 2019, 200 səh.

10..F.e.d., prof. İ.R.Məmmədzadə «Философия о современности, истории и культуре» // “Elm və təhsil”, Bakı, 2020, 224 səh.

11.“Nâsîruddîn Tusî’nın Metafizik Sistemi, Filozofların Metafizik Sistemleri”, //editör: Prof. Dr. A. Kadir Çüçen, Sintez yayınları, 2020, 757 səh, (həmmüəllif).

12.“İslam fəlsəfəsi”//Anar Qafarov və Aqil Şirinov, Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsi, Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondu, Bakı,Tuna nəşriyyatı, 2020.416 səh.

13.t.e.d., dos. E.Y.Mədətli - “İranda Azərbaycan tarixi məsələləri”. Bakı, “Turxan” NPB, 2020, - 508 səh.

14..“Heydər Əliyevin siyasi irsi və azərbaycançılıq (II kitab)”. “Elm və Təhsil” nəşriyyatı, Bakı, 2020, 446 səh.

15.«Müasir dünya və informasiya cəmiyyəti (II buraxılış)».(Elmi məqalələr toplusu), Avropa nəşriyyatı, Bakı, 2020, 207 səh.

16. f.e.d. F.M.Qurbanov, t.e.d., dos. E.Y.Mədətli - “Bir millət – iki dövlət”: fəlsəfi-tarixi təhlil. Bakı, “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2020, - 232 səh.

17.Günel Məlikli s.e.ü.f.d., dos. “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının şərəfli tarix yolu- Bakı,“Elm” Nəşriyyatı,  2020. 234 səh.

18.F.Qurbanov, E.Mədətli.“Bir millət-iki dövlət”:fəlsəfi-tarixi təhlil. Monoqrafiya. Bakı, “Elm və Təhsil”, 2020, -233səh.

19.“Heydər Əliyevin siyasi irsi və azərbaycançılıq”// AMEA-nın Fəlsəfə və  Sosiologiya İnstitutu , Bakı, 2021 (toplu).səh.255.

20.AMEA-nın müxbir üzvü, f.e.d. Könül Bünyatzadə “Könül dünyası”, Milli İrsi Mədəni Tarixi Araşdırmalar Fondunun layihəsi əsasında hazırlanmışdır. “Nurlar” nəşriyyatı, Bakı, 2021, 230 səhifə.

21.t.e.d., dos. E.Y.Mədətli - “Heydər Əliyev – İlham Əliyev: Azərbaycançılığın Zəfər Yolu”. Bakı, “Turxan” NPB, 2021, 272 səh.

22. f.e.d., prof. İ.R.Məmmədzadə, s.e.ü.f.d. S.S.Həsənov - “Heydər Əliyev və İlham Əliyev: Sabitlik, qüdrətli dövlət və qələbənin fəlsəfəsi”. Bakı, “Bilgi” nəşriyyatı, 2021, 227 səh.

23.Müstəqil Ağayev: “Azərbaycanın Müasir fəlsəfə tədqiqatçıları”. Bakı:“Elm və təhsil”, 2021,- 416 səh.

24.“Müasir fəlsəfə, süni intellekt və qeyri-səlis məntiq” (həmmüəlliflər Əbülhəsən Abbasov, Əli Abasov, Füzuli Qurbanov və Arif Bünyatov) // “Elm və təhsil” nəşriyyatı, Bakı,  2022, 364 səh.

25.f.ü.f.d., dos. Məmmədova Aytək - “Zakir Məmmədov. Bəhmənyar məktəbinin fəlsəfəsi” //(ön söz), Bakı, Ecoprint, 2022, 150 səh.

26. Faiq Ələkbərli: “ Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin sosial-fəlsəfi görüşləri: milli həmrəylik və Azərbaycançılıq”. Bakı: “Elm və təhsil”, 2022. 414. səh.

27. t.e.d., dos. E.Y.Mədətli - “Tarix və tarixşünaslıq məsələləri”. Bakı, “Turxan” nəşriyyatı, 2022, 466 səh.

28. t.e.d., dos. E.Y.Mədətli - “Pakistan: qısa tarixi-siyasi oçerklər”. Bakı, “Turxan” nəşriyyatı, 2022, - 358 səh.

29. f.ü.f.d., dos. Ə.N.Paşayeva - İngiliscə-Azərbaycanca hüquq lüğəti. Bakı, “Elm” nəşriyyatı, 2022, 220 səh.

30.Toplu - “Şuşa Bəyannaməsi və Cənubi Qafqazda Yeni Geosiyasi Reallıqlar”,  “Elm və Təhsil”, Bakı, 2023 , 247 səh.

31.Ələkbərli Faiq. Azərbaycan Türk fəlsəfi və ictimai fikir tarixi (XIX-XX əsrlər). 3 cilddə, I cild. Bakı, Elm və təhsil, 784 səhifə.

32.Ələkbərli Faiq, Paşayeva Qənirə. “Bağımsızlığa Adanmış Ömür Yusuf Vezir Çemenzeminli”. İstanbul, Türk Edebiyatı Vakfi yayınları, 2023, 68 s. (həmmüəllif)

İşçilərinin ümumi sayı 220
Struktur bölmələri İdrak nəzəriyyəsi və məntiq şöbəsi
Azərbaycan fəlsəfə tarixi şöbəsi
Sosial fəlsəfə və ekoloji problemlər şöbəsi
Müasir fəlsəfə problemləri şöbəsi
Estetika şöbəsi
Sosiologiya şöbəsi
İnformasiya cəmiyyətinin fəlsəfi və sosioloji problemləri
Etika şöbəsi
Heydər Əliyevin siyasi irsi və Azərbaycançılıq fəlsəfəsi
İslam fəlsəfəsi şöbəsi
İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi
Multikulturalizm və tolerantlıq fəlsəfəsi şöbəsi
Sosial psixologiya şöbəsi
Davamlı inkişafın fəlsəfəsi və sosiologiyası
Siyasətin fəlsəfəsi və sosiologiyası şöbəsi

Elmi şura

-       sədr

-       katib

-       üzvləri

 

Məmmədzadə İlham Ramiz oğlu – f.e.d.

Həsənova Sevinc Arif qızı – f.ü.f.d.

Mədətli Eynulla Yadulla oğlu – t.e.d.

Əliyev Bəxtiyar Həmzə oğlu – psix.ü.e.d., prof., müxbir üzv

Nəsirli Elman Xudam oğlu – siyasi.e.ü.e.d., prof.

Əzimova Rəfiqə Cəlal qızı – f.ü.e.d.

Abasov Əli Seyidabbas oğlu – f.ü.e.d., prof.

Hüseynov Sakit Yəhya oğlu – f.ü.e.d., prof.

Mustafayev Azər Xoşbəxt oğlu – f.ü.e.d., prof.

Əsədov Adil İsgəndər oğlu – f.ü.e.d., dos.

Qurbanov Füzuli Məhəmməd oğlu - f.ü.e.d.

Hacıyeva Arzu Əşrəf qızı – f.ü.e.d.

Mirzəzadə Rəna Rza qızı – f.ü.e.d., prof.

Müslümzadə Dilarə Mirsəməd qızı – f.ü.e.d.

Tağıyev Əlikram Mirhəsən oğlu – f.ü.e.d., prof.

Bünyadzadə Könül Yusif qızı – AMEA-nın müxbir üzvü, f.ü.e.d.

Quliyeva Xatirə Nəcəfqulu qızı – f.ü.e.d.,dos.

Mirabdullayev Adil Mirabdulla oğlu – siy.e.d., prof.

Hüseynov Həbib Məzahir oğlu – f.ü.f.d., dos.

Məlikli Günel Qurbanəli qızı -siy.e.ü.f.d, dosent

Büniyatov Arif Rüstəm oğlu- f.e.d., professor

Gənc alimlər və mütəxəssislər şurası

-       sədr

-       sədr müavini

-       üzvləri

Ceyran Hüseynli

Humay İsayeva

Türkan Ədalət qızı Məmmədova

Hafizə Əfqan qızı İmanova

Leyla Yadulla qızı Zeynalova

Ülviyyə Sahib qızı Quliyeva

Səkinə Həsənalı qızı Əliyeva

Tərgül Əliyəddin qızı Cəfərova

Könül Xanoğlan qızı Şəkiyeva

Nigar Yaşar qızı İsmayılova

Fəridə Telman qızı Şükürlü

Gözəl Sabit qızı Quliyeva

Ülkər Eldar qızı Zalova Nuriyeva

Dissertasiya şurası

-       sədr

-       sədr müavini

-       elmi katib

-       üzvləri

Məmmədzadə İlham Ramiz oğlu

 

Həmkarlar təşkilatı

-         sədr

-         sədr müavini

-         büro üzvləri


Əhmədova Asya Humayaq qızı

Şabanov Zeynəddin Müsənnif oğlu

İbrahimov Hüseyn Qasım oğlu

Həşimov Davud Soltan oğlu

Məmmədzadə Fəxriyyə Əzulla qızı

Hüseynov Həbib Məzahir oğlu

İsmayılova Xanımağa Nəbi qızı

Elmlər doktorları
Fəlsəfə doktorları