Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu

Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu

 

Veb-sayt www.philosophy.edu.az
Ünvan AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115 
Tel.

(+994 12) 5371139

(+994 12) 5371140 

Faks (+994 12) 5371139 
Elektron poçtu phillaw@phill.ab.az  
Baş direktor İlham Ramiz oğlu Məmmədzadə

Fəlsəfə üzrə elmlər doktoru, professor

Xidməti tel.: (+994 12) 5371139

Mobil tel.: (+994 50) 2109969

Faks: (+994 12) 5371139

E-poçt: ilham_mamedzade@mail.ru
Direktor müavinləri

Elmi işlər üzrə

Eynulla Yadulla oğlu Mədətli

Fəlsəfə elmləri doktoru

Ümumi işlər üzrə

Qabil Xurşud oğlu Camalov

Xidməti tel.: (+994 12) 5101511

Mobil tel.: (+994 50) 4439000
Elmi katib Sevinc Arif qızı Həsənova

Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru

Xidməti tel.: (+994 12) 5101512

Yaranma tarixi  AMEA-nın müstəqil struktur vahidi kimi "Fəlsəfə İnstitutu" 1945-1950-ci illərdə "Fəlsəfə İnstitutu", 1950-56-ci illərdə "Tarix və Fəlsəfə İnstitutu", 1956-67-ci illərdə Azərbaycan EA-nın "Fəlsəfə sektoru", 1967-ci ildən 2002-ci ilin iyun ayınadək Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının "Bəhmənyar adına Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu", 2002-ci ilin iyul ayından  2009-cu ilədək "Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu", 2009-cu ilin yanvar ayından Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu, 2013-cü ildən 2016-cı ilədək "Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu", 2016-cı ilin oktyabr ayından "Fəlsəfə İnstitutu" adı altında fəaliyyət göstərir.
Əsas fəaliyyət istiqamətləri Azərbaycan fəlsəfə tarixi, sosial-mənəvi inkişafın, idrakın, təbiətşünaslığın, siyasətin və ekologiyanın fəlsəfi məsələləri; keçid dövrünün sosioloji və sosial-psixoloji problemləri. Azərbaycanda gender münasibətlərinin inkişafının fəlsəfi təhlili
Əsas elmi nəticələr 1. F.ü.e.d. İ.R.Məmmədzadə - «Bir daha Fəlsəfə haqqında: yeni baxışlar, təmayüllər və perspektivlər». «Təknur» nəşriyyatı, Bakı-2013, (3,5 ç.v.)   

2.İlham Məmmədzadə, Zemfira Göyüşova – «Модерн, просветительские идеи Гасанбека Зардабии философия просвещение». «Təknur»  Bakı - 2014, (8 ç.v.)   

3.Kollektiv – «Диалог культур: социальные, политические и ценностные аспекты», «Kanon+» М., 2014, (38 ç.v

4. Kollektiv – «Культура диалога культур (Постановка и грани проблемы)», «Kanon+»  М., 2016, (28 ç.v.)

5. F.ü.e.d. S.Y.Hüseynov, i.ü.e.d. İ.Alıyev və i.ü.f.d. A.Əsədov - “Milli iqtisadiyyat: modernləşmə və davamlı inkişaf». “Avropa” nəşriyyatı, Bakı-2013, (29,68 ç.v.).  

6. F.ü.e.d. R.S.Mirzəzadə«Multikulturalizm siyasəti din və gender dialoqunda». «Təknur» nəşriyyatı, Bakı-2013, (10,0 ç.v.)

7. F.ü.e.d. Ə.M.Tağıyev    - «Millikimlikfəlsəfəsi». Zərdabi. LTD MMC nəşriyyatı, Bakı-2013, (4,0 ç.v.)

8. F.ü.e.d. A.Əsədov - «Siyasətin fəlsəfəsi». Təknur” nəşriyyatı, Bakı-2013. (22,0 ç.v)

9. F.ü.e.d. A.A.Əlizadə - «Божественная и земная власть в Исламе». «Нур» няшриййаты,  Mосква-2013, (13,9 ч.в.)

10. Ped.ü.f.d. H.A.Həmidov   - «Heydər Əliyev və Azərbaycanın xarici siyasəti». («Heydar Aliyev and the foreign policy of Azerbaijan: İn the context of silk way and energy security). «Təknur» nəşriyyatı, Bakı-2013, (6,0 ç.v.)(İngilis dilində)

11. Ped.ü.f.d. H.A.Həmidov - «Ermənistanın azərbaycanlılara qar­şı genosid siyasəti». («Armenian Genocide against the Azerbaijani people»). «Təknur» nəşriyyatı, Bakı-2013, (2,0. ç.v.) (İngilis dilində)

12. F.ü.f.d. M.A.Şükürov - «İlham Əliyev fenomeni».“Təhsil” nəşriyyatı, Bakı-2013, (19,1 ç.v.)

13. F.ü.f.d. N.Ə.Salmanova   - «Azərbaycanda ailə-nikah münasi­bət­lər­inin inkişafı». «Avropa» nəşriyyatı,  Bakı-2013, (11,9 ç.v.).

14. F.ü.f.d. Z.M.Şabanov və f.ü.f.d. H.Abdallı - «Qadın: ailədə, siyasətdə, təhsildə, dində, ədəbiyyatda». «Avropa» nəşriyyatı, Bakı-2013, (20,75 ç.v.)   

15. F.ü.f.d. Ş.M.Musayeva - «Dəyərlər və vətəndaş cəmiyyəti: bəzi etik aspektlərin təhlili». «Elm və təhsil», Bakı-2013,  (10,0 ç.v.).      

16. F.ü.f.d. A.Ş.Həsənov - «Milli ideologiya və  milli mənəvi dəyərlər». «Təknur» nəşriyyatı, Bakı-2013, (11,0 ç.v.).

17. H.ü.f.d. A.İ.Quliyev - «VIII-XII əsrlərdə Azərbaycanda siyasi hüquqi fikir». “AFPoliqrAF” nəşriyyatı, Bakı-2013. (28 ç.v.)

18.M.X.Kərimov - «Azərbaycanın Avropaya inteq­ra­si­yası: problemlər və perspektivlər». «QHT» nəşriyyatı, Bakı-2013, (8,75 ç.v.)        

19. F.ü.f.d. M.Y.Şükürov - «Şərq fəlsəfi incilərindən. Budda. Dhammapada». «Başla Kitab» nəşriyyatı, Bakı-2013, (6,5 ç.v.).

20. F.ü.e.d. Z.Ə.Quluzadə «XX əsrin sonu XXI əsrin əvvəli: mənəvi mədəniyyət tarixi kontekstində fəlsəfə və fəlsəfə tarixinin tədqiqinin aktual və mübahisəli problemləri». FSHİ.«İnfor­masiya və nəşriyyat şöbəsi», Bakı-2013, (1,7 ç.v.).

21. Məcmuə   - İ.R.Məmmədzadə və A.N.Çumakovun (Rusiya Fəlsəfə cəmiyyətinin prezidenti) redaktəsi ilə Ulu öndər H.Əliyevin 90 illiyinə həsr olunmuş «İnformasiya Kommu­nikasiya Texnologiyaları (İKT) və qloballaşma» mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları. M., 2013. (30,0 ç.v.)

22.  Kollektiv  - «Siyasi elm və dəyərlər: bəzi aktual problemlərin təhlili» elmi məqalələr-məcmuəsi (II hissə). Bakı- 2013, «Tək­nur»­ nəşriyyatı, ( 14, 03 ç.v.)

23. Kollektiv   - «Azərbaycan fəlsəfə tarixi» (I cild) Bakı- 2013, «Elm»­ nəşriyyatı, ( 16,0 ç.v.)

24. Kollektiv   - «Nizami irsinin tədqiqi və tətbiqi məsələləri». Bakı-2013, «Təknur»­ nəşriyyatı, (10,0  ç.v.)

25. Kollektiv - «Müasir dövrdə politologiya və siyasi sosiolo­gi­ya­nın aktual problemləri». Bakı-2013, «Təknur»­ nəşriyyatı, (25,0 ç.v.)

26. Kollektiv   - «Dinşünaslıq və mədəniyyətin aktual prob­lem­ləri» (II buraxılış). «Təknur»­ nəşriyyatı, (20,0 ç.v.)

27. Kollektiv   - «Müasir elmi idrakın epistemoloji və metodoloji problemləri». «Təknur»­ nəşriyyatı, (22,0 ç.v.)

28.Kollektiv - «Həyat sosiologiyası». «Təknur»­ nəşriyyatı, (7,0 ç.v.)

29. Toplu - «Etikanın aktual problemləri». Bakı-2013, «Təknur»­ nəşriyyatı, (8,7 ç.v.)

30. Toplu - «Müasir idrak nəzəriyyəsinin aktual problemləri». Bakı-2013, «Təknur»­ nəşriyyatı, (12,9 ç.v.)

31. Toplu - «M.F.Axundzadə və müasirlik». Bakı-2013, «Təknur»­ nəşriyyatı, (6,0 ç.v.)

32. Toplu - «Cəmiyyət və din: tarix və müasirlik». Bakı-2013, «Təknur»­ nəşriyyatı, (23,37 ç.v.)

33. Toplu - «Cəmiyyət, din, dövlət». Bakı-2013, «Təknur»­ nəşriyyatı, (44,75 ç.v.)

34. Toplu - «Müasir fəlsəfənin aktual problemləri».  Bakı-2013, «Təknur»­ nəşriyyatı, (17,81 ç.v.)

35. Məcmuə - «Azərbaycanda gender problemləri: mövcud vəziy­yət və əsas istiqamətlərdə inkişaf» mövzusunda II Respublika konfransının materialları. Bakı-2013, «Avropa»­ nəşriyyatı, (15,0 ç.v.)

36.  Məcmuə - Azərbaycan Respublikası Konstitusiya məhkəməsi ilə birgə «Hüquq elminin müasir problemləri: AR-da insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin yeni tendensiyaları» mövzusunda III Respublika elmi-nəzəri konfransın materialları. (14-15 mart) Bakı-2013, «Təknur» nəşriyyatı, (37,0 ç.v.).

37. Məcmuə - «Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxış konsepsiyası kon­tekstində insan haqlarının səmərəli müdafiəsi» mövzusunda I Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı-2013, «Təknur» nəşriyyatı, (15,0 ç.v.)

38. Məcmuə  - «Müstəqil Azərbaycan – 20 il: dövlət ailə, qadın və uşaq siyasəti». Bakı-2012, «Nurlar» nəşriyyatı, (32,0 ç.v.). 
İşçilərinin ümumi sayı 220
Struktur bölmələri İdrak nəzəriyyəsi şöbəsi
Azərbaycan fəlsəfə tarixi şöbəsi
Sosial fəlsəfə və ekoloji problemlər şöbəsi
Müasir fəlsəfə problemləri şöbəsi
Estetika şöbəsi
Sosiologiya şöbəsi
İnformasiya cəmiyyətinin fəlsəfi problemləri şöbəsi
Etika şöbəsi
Heydər Əliyev məktəbi
İslam fəlsəfəsi şöbəsi
İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi

Elmi şura

-       sədr

-       katib

-       üzvləri

 

Məmmədzadə İlham Ramiz oğlu – f.ü.e.d.

Mədətli Eynulla Yadulla oğlu – f.ü.f.d.

Həsənova Sevinc Arif qızı – f.ü.f.d.

Əliyev Bəxtiyar Həmzə oğlu – psix.ü.e.d., prof., müxbir üzv

Nəsirli Elman Xudam oğlu – siyasi.e.ü.e.d., prof.

Əzimova Rəfiqə Cəlal qızı – f.ü.e.d.

Abasov Əli Seyidabbas oğlu – f.ü.e.d., prof.

Hüseynov Sakit Yəhya oğlu – f.ü.e.d., prof.

Mustafayev Azər Xoşbəxt oğlu – f.ü.e.d., prof.

Əsədov Adil İsgəndər oğlu – f.ü.e.d., dos.

Qurbanov Füzuli Məhəmməd oğlu - f.ü.e.d.

Hacıyeva Arzu Əşrəf qızı – f.ü.e.d.

Mirzəzadə Rəna Rza qızı – f.ü.e.d., prof.

Müslümzadə Dilarə Mirsəməd qızı – f.ü.e.d.

Tağıyev Əlikram Mirhəsən oğlu – f.ü.e.d., prof.

Bünyadzadə Könül Yusif qızı – AMEA-nın müxbir üzvü, f.ü.e.d.

Quliyeva Xatirə Nəcəfqulu qızı – f.ü.e.d.,dos.

Mirabdullayev Adil Mirabdulla oğlu – siy.e.d., prof.

Hüseynov Həbib Məzahir oğlu – f.ü.f.d., dos.

Gənc alimlər və mütəxəssislər şurası

-       sədr

-       katib

-       üzvləri

 

Tünzalə Musayeva

Humay İsayeva

Xəlilova Xalidə 

Nigar İsmayılova 

Sevil Əliyeva 

Yasmina Məlikova 

Zaur Rəşidov

Gülnaz Mədədli

Natavan Muradova 

Aysel Sultan 

Ülvi Məmmədov 

Könül Şəkiyeva 

Nataliya Əliyeva 

Türkan Məmmədova 

Hafizə İmanova 

Vüsalə Gülmaliyeva 

Dissertasiya şurası

-       sədr

-       sədr müavini

-       elmi katib

-       üzvləri

Məmmədzadə İlham Ramiz oğlu

Hacıyev Zeynəddin Camal oğlu

Həsənova Sevinc Arif qızı

Məmmədəliyeva Sevda Yusif qızı

Əzimova Rəfiqə Cəmil qızı

Əsədova Afaq İsa qızı

Əhmədov Əlisa İsa oğlu

Müslümzadə Dilarə Mirsəməd qızı

Aslanova Rəbiyyət Nurullah qızı

Əhmədli Rafail Ayvaz oğlu

Hacıyeva Arzu Əşrəf qızı

Mövsumova Lalə  Cəfər qızı

Məmmədova Afaq Sultan qızı

Əsədov Adil İsgəndər oğlu

Mustafayev Azər Xoşbəxt oğlu

Tağıyev Əlikram Mirhəsən oğlu

Todorova Boqdana Yordanova

Həmkarlar təşkilatı

-         sədr

-         sədr müavini

-         katib

-         büro üzvləri

 

Əhmədova Asya Humayaq qızı

 


Şabanov Zeynəddin Müsənnif oğlu

İbrahimov Hüseyn Qasım oğlu

Həşimov Davud Soltan oğlu

Məmmədzadə Fəxriyyə Əzulla qızı

Hüseynov Həbib Məzahir oğlu

İsmayılova Xanımağa Nəbi qızı

Elmlər doktorları
Fəlsəfə doktorları