İbrahimov Elçin Əli oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan MR, Babək ray., Nehrəm k-di 
Təvəllüdü 15.03.1985 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti  
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

5710.01

Türk dilləri

Türk xalqlarının ortaq əlifba, imla və ünsiyyət dili

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

104

 

22


2

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri 1. Türk Dünyasına xidmətlərinə görə, Türkiyənin Təhsil və Elm Təşkilatları Birliyi (TÜRK EĞİTİM-SEN) tərəfindən “Xoca Əhməd Yasəvi” medalı.

2. Səmərəli elmi fəaliyyətinə görə AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu tərəfindən 2016-cı ildə "İlin gənc alimi".

3. Türkologiya sahəsindəki fəaliyyətlərinə görə Kazan Federal Universitetinin "Lev Tolstoy" medalı

Elmi əsərlərinin adları Monoqrafiya

1. Türk xalqlarının ortaq əlifba, imla və ünsiyyət dili, monoqrafiya, Bakı, “Mütərcim”, 2017, s. 184

2. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti: Dil məsələləri, monoqrafiya, Bakı, XAN nəşriyyatı, 2018, s.208

Elmi məqalələr

1. Türk dünyasında ortaq ünsiyyət dilinin formalaşdırılması yolları, Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi Bülleten, № 4 (40), 2011, s. 43-54.

2. İsmayıl bəy Qaspıralının “Dildə, fikirdə, əməldə birlik” fikirləri barədə, Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi Bülleten, № 4 (48), 2013, s. 59-76.

3. Türk dünyasında ortaq ünsiyyət dilinin formalaşdırılması yolları, Bizim Yazı, Bakı, 05 Yanvar 2012, s. 1-5.

4. Türk Halkları Arasında Ortak İletişim Dilinin Oluşturulması Yolları, Məqalə, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of Academic Social Science Yıl: 1, Sayı: 1, Aralık 2013, s. 377-387.[1]

5. Türk Halkları Arasında Ortak İletişim Dilinin Oluşturulmasında Söz Varlığının Etkisi, VI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildirileri Uludağ Üniversitesi, Konfrans 4-7 Aralık 2013, I. Cilt, s.471-479.

6. İsmail bəy Qaspıralı “Dildə, Fikirdə, Əməldə Birlik” düşüncəsi, İsmail bəy Qaspıralının kimliyi, I yazı, Yeni Sözçü, №1 (01), 05 fevral 2014-cü il, s. 13.

7. İsmail bəy Qaspıralı “Dildə, Fikirdə, Əməldə Birlik” düşüncəsi, İsmail bəy Qaspıralı və “Tərcüman”, II yazı, Məqalə, Yeni Sözçü, №2 (02), 12 fevral 2014-cü il, s. 13.

8. İsmail bəy Qaspıralı “Dildə, Fikirdə, Əməldə Birlik” düşüncəsi, bir türk birliyi məfkurəsidi, III yazı, Məqalə, Yeni Sözçü, №3 (03), 19 fevral 2014-cü il, s. 13.

9. İsmail bəy Qaspıralı “Dildə, Fikirdə, Əməldə Birlik” düşüncəsi, Qaspıralı və türklərin ortaq ünsiyyət dili, IV yazı, Məqalə, Yeni Sözçü, №4 (04), 26 fevral 2014-cü il, s. 13.

10. İsmail bəy Qaspıralı “Dildə, Fikirdə, Əməldə Birlik” düşüncəsi, Ortaq ədəbi dil və millət olma fikri, V yazı, Məqalə, Yeni Sözçü, №5 (05), 05 mart 2014-cü il, s. 13.

11. İsmail bəy Qaspıralı “Dildə, Fikirdə, Əməldə Birlik” düşüncəsi, ötən əsrin əvvəllərində türkçülük və turançılıq dəyərləri, VI yazı, Məqalə, Yeni Sözçü, №6 (06), 12 mart 2014-cü il, s. 13.

12. İsmail bəy Qaspıralı “Dildə, Fikirdə, Əməldə Birlik” düşüncəsi, bolşevik inqilabı və türkçülük düşüncəsinə dözümsüzlük, VII yazı, Məqalə, Yeni Sözçü, №7 (07), 19 fevral 2014-cü il, s. 13.

13. İsmail bəy Qaspıralı “Dildə, Fikirdə, Əməldə Birlik” düşüncəsi, türk dili birliyi və yeni çağ, VIII yazı, Məqalə, Yeni Sözçü, №1 (01), 02 aprel 2014-cü il, s. 13.

14. “Turkey Turkish the common language problems and solutions”, Məqalə, Journal of Qafqaz University, Philology and Pedagogy, Number 1, Volume 2, 2014, p. 7-16.

15. Tariximiz və gəncliyimiz milli vəhdətimizə aparacaq böyük yolun Astanasında, Məqalə, Ayna, №13, 12 aprel 2014-cü il, s. 4

16. Milli Özünüdərk Tariximiz və Gəncliyimiz Milli Vəhdətimizə Aparacaq Böyük Yolun Astanasında, Konfrans, Gənc Tədqiqatçıların II Beynəlxalq Elmi Konfransı, Bakı-Qafqaz Universiteti 18-19 Aprel 2014, s. 32.

17. Türkdilli xalqlar üçün ümumi ünsiyyət dili, Məqalə, Türküstan, №15 (340), 4-10 may 2014-cü il, s. 5.

18. Türk xalqları arasında Ortaq dil və əlifbanın formalaşdırılması, Məqalə, Türküstan, №16 (341), 18-24 may 2014-cü il, s. 7.

19. Azərbaycanda milli özünüdərk prosesinin tarixi və türkçülük ideyalarının təsiri, Konfrans, 21-ci əsrin pəncərəsindən Mədəniyyət və Kimlik Beynəlxalq Simpoziumun materialları 26-28 may 2014 Xəzər Universiteti Nəşriyyatı Khazar University Press Bakı 2016, s. 32-42.

20. “Ortaq türkcənin təməli İsmayıl bəy Qaspıralının “Dildə, fikirdə, əməldə birlik” ideyaları”, Məqalə, AMEA-nın Xəbərlər, Humanitar Elmlər №2, Bakı, Elm, 2014, s. 179-186.

21. “Türkiyə türkcəsinin ortaq ünsiyyət dili statusuna yiyələnməsində mövcud problemlər və onların aradan qal¬dırıl¬ması yolları”, Məqalə, Dilçi¬lik İnstitutunun Əsərləri, №1, Bakı, Elm və təhsil 2014, s. 101-107.

22. “1926-cı ildə Bakıda keçirilən Türkoloji Qurultayda türkdilli xalqlar üçün ədəbi dil və ortaq türk dili məsələsi”, Məqalə, Tədqiqlər, №2, Bakı, Nurlan, 2014, s. 26-41.

23. “Türk Dilli Halklar Arasında Ortak, Konuşma Dili İçin Ortak Alfabe Oluşturma Üzerine Tespitler”, Konfrans, İstanbul Kültür Üniversitesi V. Uluslararası Türk Dili ve Ede¬bi¬yatı Öğrenci Kongresi (TUDOK 2014), 23-24 Haziran 2014, İstanbul, s. 99-109.

24. “Türk Dilli Halkların Latın Alfabesine Geçiş Mücadilesi ve Kazan Tatarlarının Latın Alfabesi Sorunu”, Konfrans, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 12. Uluslararası, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 30 Ağustos – 06 Eylül 2014/Kazan, II. Cilt, s. 1045-1052.

25. “Birinci Türkoloji Kurultayda Türkler İçin Edebi Dil ve Ortak Alfabe Meselesi”, Konfrans, 14. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu 15-17 Ekim 2014, İzmir-Türkiye.

26. Türkiye Türkçesinin Ortak Dil Olma Sorunları ve Çözüm Yolları, Konfrans, 7. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildirileri Fırat Üniversitesi/Elazığ 16-18 Ekim 2014 II. Cilt, s. 563-572.

27. “Turançılıq və ortaq türkcə dəyərlərinin Əli bəy Hüseynzadə mərtəbəsi”, Konfrans, “Sələflər və Xələflər” I beynəlxalq simpoziumunun materialları. 22-24 oktyabr 2014, Bakı, Elm və təhsil, 2014, s. 89-95.

28. “Türk Halkları Arasında Ortak Konuşma Dili İçin Ortak İmla ve Alfabe Sorunları”, Konfrans, 26-27 sentyabr 2014, Ankara, IX Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri, s. 107-121.

29. Türk Dünyasında Ortak Türkçe, Ortak Konuşma Dili, Konfrans, ІІ.Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu,Almatı-Kazakistan, 20-22 Mart 2015.

30. Current Status of Turkish Balkan Languages, Konfrans, III. UBTAS International Symposium on Balkan History Studies, Bucharest- Romania, April 22-26, 2015.

31. 1926-cı ildə Bakıda keçirilən Türkoloji Qurultayda Türkdilli xalqlar üçün ədəbi dil məsələsi, Konfrans, Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş “Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri” VI Beynəlxalq elmi konfrans, Bakı Slavyan Universiteti, 5-7 may 2015-ci il.

32. “Türkçenin Gücü Bilim Dili Olarak Türkçe”, Konfrans, 1. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 28-30 Mayıs 2015.

33. “Bilim Dili Olarak Türkçenin Gücü (Türkçenin Ortak konuşmak dili ve Dünya dili olma sorumlulukları)”, Konfrans, 15-17 oktyabr 2015, Türkiyə Cümhuryeti Çanakkale şəhəri, “8. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu”, Onsekiz Mart Üniversiteti, II. Cilt, s. 460-569.

34. “Türk Dünyasında Ortak Türkçe Oluşturulmasında Esas Sorunlar”, Konfrans, 13-cü Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi”, Bakı, 28-29 oktyabr 2015-ci il, s. 989-992.

35. “The formation of o common language of communication between the Turkic-speaking people problems and ways to overcome them, recommendations and approaches”, Konfrans, 02-04 noyabr 2015-ci il, Bakı, Akademik Elm Həftəliyi-2105 Beynəlxalq Multidissiplinar Forum, s. 217.

36. Türkiye Türkçesinin Türkdilli Halklar Arasında Ortak Dil Olma İmkanları, Konfrans, Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu, Aydın Üniversitesi, İstanbul, 12-13 Kasım 2015,

37. “Kitabi-Dədə Qorqud kitabının dili”, Konfrans, 19-20 noyabr 2015-ci il, Bakı, Kitabi-Dədə Qorqud”un alman dilində ilk tərcüməsi və nəşrinin 200 illik yubileyinə həsr olumuş “Türk epos düşüncəsi yazılı abidələrdə” mövzusunda Respublika elmi konfransı, Azərbaycan Respublikası, Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universiteti.

38. “Türk dünyasında ortaq ünsiyyət dilinin yaradılmasında əlifba, imla, yazı dili məsələsi”, Məqalə, Filologiya mə¬sələləri, №6, 2015, Bakı, Elm və təhsil, s. 51-57.

39. “Orta Asiyada əlifba mübarizəsinə bir baxış (Qazaxıstanda əlifba mücadiləsi)”, Məqalə, Gənc Alimlərin Əsərləri, UOT 80/81, №11, Bakı, Mütərcim, 2015, s. 254-259.

40. “Alphabet, Dictation, Writing Language Issue In Establishment of Common Communcation Language In The Turkish World”, Məqalə, The USA Journal of Applied Sciences, №6, 2015, NY, USA, p. 17-21.

41. “Усилия тюркоязычных народов по переходу на латинский алфавит и латинский алфавит у казанских татар”, Məqalə, Тошкент Давлат Педагогика Унивеситети, Илмий Ахборотлари. Илмий-назарий журнал №3, Тошкент, 2015, с. 41-47.

42. “Dədə Qorqud kitabı”nın dili, Konfrans, “Kitabi-Dədə Qorqud”un alman dilində ilk tərcüməsi və nəşrinin 200 illik yubileyinə həsr olunmuş “Türk epos düşüncəsi yazılı abidələrdə” mövzusunda Respublika elmi konfransı, Bakı-ADPU, 19-20 noyabr 2015-ci il, s. 78-82.

43. Bəxtiyar Vahabzadə Yaradıcılığında Ana Dili məsələsi və Türkçülük qayəsi, Konfrans, Bəxtiyar Vahabzadənin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “İnsan və Zaman” mövzusunda Respublika elmi konfransı, Bakı-ADPU 26-27 noyabr 2015-ci il, s. 164-168.

44. “Türklerin tarihen kullandıkları alfabelerin Ortak konuşma diline etkisi”, Konfrans, I. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Kongresi, 24-25 Mart 2016, Bişkek.

45. “Bir əsrdə üç əlifba”, Məqalə, “Ustad” jurnalı, №2, (2), mart 2016, s. 116-120.

46. “Heydər Əliyev və türk dünyası”, Konfrans, Gənc Tədqiqatçıların IV Beynəlxalq Elmi Konfransı, Bakı, 29-30 aprel 2016, s. 1357-1358.

47. “Birinci Türkoloji Qurultayda türkdilli xalqlar üçün ədəbi dil məsələsi, Türksoylu xalqların musiqi mədəniyyətinin tədqiqi problemləri”, Konfrans, XV beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları, 02 may 2016, s. 205-208.

48. “Azərbaycanda əlifba mücadiləsi”, Konfrans, Ulu Öndər Heydər Əliyev irsində multikultural və tolerant dəyərlər” Beynəlxalq elmi konfrans, 3-5 may 2016, Bakı, Mütərcim, s. 5-7.

49. Türkdilli xalqların əlifba mübarizəsi-Orta Asiyada əlifba islahatları, Konfrans, III beynəlxalq türk dünyası araşdırmaları simpoziumu, 25-27 may 2016, Bakı, s. 157-160.

50. “Sovetskaya Turkologiya” dergisinden “Türkologiya” dergisine, Konfrans, 59. PIAC-Uluslararası Sürekli Altay Araştırmaları Konferansı, Ardahan/Türkiye, 26 Haziran-01 Temmuz 2016.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1. Türk Dil Kurumu “Türk Dünyası” Dərgisinin Azərbaycan təmsilçisi

2. Səlcuq Universiteti Türkiyyat Araşdırmaları dərgisinin redaksiya heyətinin üzvü

3. International Journal of Volga - Ural and Turkestan Studies jurnalının elmi heyətinin üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Dillər Universiteti 
Digər fəaliyyəti  “Türkologiya” jurnalının məsul katibi  
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutuAZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid prospekti, 115
Vəzifəsi Şöbə müdiri  
Xidməti tel. (+994 12) 5389321 
Mobil tel. (+994 55) 2150385 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu elchinibrahimov85@mail.ru