Şərq ədəbiyyatı şöbəsi

Tel. (+994 12) 5103516  
Faks  
Elektron poçtu aidahuseynova@yandex.ru 
Struktur bölmənin rəhbəri Hüseynova Aida Rza qızı 
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  АМЕА  Еlmi-tədqiqat  müəssisələrində  aparılan tədqiqatların istiqamətlərinə  müvafiq  Şərq dillərində xaricdə və Azərbaycanda  çap və  elektron elmi nəşrlərlə və  azərbaycanşünaslığa  dair  ədəbiyyatla komplektləşdirilməsi, elmi kataloqlaşdırılması; informasiya-аxtarış aparatının  təşkili  və  aparılması:  ənənəvi  və elektron kataloqun formalaşdırılması; oxuculara kitabxana-informasiya  xidmətinin təşkili.Yaxın Şərq ölkələri ilə dövlətlərarası kitab mübadiləsinin təşkili və aparılması. 
Əsas elmi nəticələri

АМЕА Еlmi-tədqiqat müəssisələrində  aparılan araşdırmalara, alim və mütəxəssislərin informasiya tələbatlarına  uyğun Şərq dillərində tarixi,  elmi əhəmiyyətli, nadir və qiymətli nəşrlərlə fondun zənginləşdirilməsi.

Şərq dillərində ədəbiyyatın elektron kataloqun yaradılması.