İşlər İdarəsinin elmlər doktorları

Məmmədov Elton Arzuman oğlu