Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İşlər İdarəsinin elmlər doktorları

Məmmədov Elton Arzuman oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Ucar rayonu Qazıqumlaq kəndi  
Təvəllüdü 18.12.1954  
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Tomsk İnşaat Mühəndisləri Unstitutu,  Mexanika fakültəsi  
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri doktoru  
Elmi rütbəsi Professor  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı 

05.14.05

İstilik texnikasının nəzəri əsasları

Maye yanacaqların istilik-fiziki xassələri

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı 

3347.01

Nanatexnologiya və nanomateriallar

Neft sənayesinin ekoloji və texniki problemlərinin nanonexnoloji aspektləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

64


 


 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


 

Elmi əsərlərinin adları

1. Mayenin kompleks istilik-fiziki kəmiyyətlərinin təyin edilməsinin bir üsulu haqqında. AzTU, Bakı 2003, Cild II (7), № 3

2. Эксперементальное исследо-вание теплопродности дибутил и диизобутилсебационатов при высоких температурах и давлениях. Национальная Академия Наук Беларуси. Институт тепло и масообмен, им. А.В.Лыкова. ИФЖ,., Минск-2003, T 76, № 6.

3. Плотность дизельного топлива при температурах 304–498 К AzTU, Bakı 2004, Cild III (11), № 3.

4. Вязкость товарных сортов бензина А-93 и А-95. Pedaqoji Universitetin xəbərləri, АДРU, Bakı-2004, № 3. 5

5. Плотность и вязкость жидких топлив. AzTU, Bakı 2004, Cild III (10), № 2.

6. Теплофизические свойства метилкапроата. Elmi əsərlər, Fundamental elmlər, AzTU, Bakı 2008, Cild 7(25) № 1.

7. Lay suyunun sıxlığının və dinamik özlülük əmsalının təcrübi tədqiqi. AzTU, Bakı 2009, Cild VIII (30) № 2.

8. İzoamilpropionatın özlü axınının aktivləşmə parametrləri və termik xassələri. Elmi əsərlər, Fundamental elmlər, AzTU, Bakı 2009. Cild VIII (32) № 4.

9. Maye yanacaqlarının istilik-fiziki xassələri. Çap Monoqrafiya "Tərəqqi" MMC-nin mətbəəsi, Bakı 2004. 124

10. Плотность смеси амилпропионат-гексилпропионат в широком интервале параметров состояния. Elmi əsərlər, Fundamental elmlər,. AzTU, Bakı 2009, Cild VIII (29) № 1.

11. İntroskopiyanın istilik üsul və vasitələri. AzTu-nun mətbəəsi. Bakı-2010

12. Аbşeron yarımadasında neftlə çirklənmiş torpaqlarin təmizlən-məsində fazaların ayrılma prosesinin intensivləşdirilməsi üçün müxtəlif reagentlərin tədqiqi. Elmi əsərlər, Fundamental elmlər, AzTU, Bakı 2010, Cild IX (36) № 4.

13. Экспериментальное исследование плотности и теплопроводности смеси амил-пропионат-изоамилпропионат. Elmi əsərlər, Fundamental elmlər, AzTU, Bakı 2011, Cild, X (37) № 1

14. Lay sularının təmizlənməsində nanokompozitlərin işlənməsi və tədqiqi "Nonotexnologiyalar və onların texnikada tətbiqi" mövzu-sunda keçirilmiş. I beynəlxalq konfransın materialları. Bakı 2011

15. Lay sularının reoloji xassələrinə nanotəsirin tədqiqi. "Nonotexnologiyalar və onların texnikada tətbiqi" mövzusunda keçirilmiş I beynəlxalq konfransın materialları. Bakı 2011

16. Lay sularının təmizlənməsinə metal nanohissəciklərin təsirinin tədqiqi. "Tərəqqi" MMC-nin mətbəəsi, Bakı 2011, 98

17. Samux rayonundan götürülmüş neft nümunəsinin reoloji və termik xassələri. AMEA-nın xəbərləri, Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası, fizika və astronomiya. Bakı 2011, Cild XVII № 2.

18. Amilpropionat-izoamilpropionat sisteminin dinamik özlülük əmsalı və özlü axinin aktivləşmə parametrləri. Elmi əsərlər, Fundamental elmlər, AzTU, Bakı 2011, Cild, X (38) № 2.

19. "Prafinli neftlərin emalı üsulu" Çap Patent. Ilkin ekspertizanın müsbət nəticəsi haqqında bildiriş. Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi. № a2011 0119, 27.07 2011.

20. Ftalat turşusunun mürəkkəb efirlərinin sıxlığının yüksək hal parametrlərində təcrübi tədqiqi. Elmi əsərlər, Fundamental elmlər, AzTU, Bakı 2012, Cild, X (42) № 2.

21. Neftmədən tullantı sularının fiziki-kimyəvi göstəricilərinin və reoloji parametrlərinin temperatur asılılığının təcrübi tədqiqi. BDU Fizika problemləri İnstitutu, Fizikanın Müasir Problemləri. VI Respublika konfransının materialları. Bakı 2012

22. Parafinli neftlərin fiziki-kimyəvi göstəricilərinə və reoloji parametrlərinə metal nanohissəciklərin təsirinin təcrübi tədqiqi. Elmi əsərlər, Fundamental elmlər, AzTU, Bakı 2012, Cild, XI (44) № 4.

23. Neft sənayesinin ekoloji və texniki poblemlərinin həll edilməsində metal nanohissəciklərin tətbiqi yolları. Elmi əsərlər, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev 90 illik yubileyinə həsr olunmuş "Metallurgiya və materialşünaslığın problemləri" I beynəlxalq elmi konfransının materialları. AzTU, Bakı 29–30 aprel 2013.

24. Parafinli neftlərin və neft məhsullarının fiziki-kimyəvi xassələrinə nanohissəciklərin təsirinin təcrübi tətqiqi "Tərəqqi" MMC-nin mətbəəsi, Bakı 2013. 133

25. Neft məhsullari ilə çirklənmiş torpaqlarin təmizlənməsində reagentlərin rolunun təsirinin abşeron yarımadasının timsalında araşdirilması. Elmi əsərlər, Fundamental elmlər, AzTU, Bakı 2013, Cild, II № 2.

26. Экспериментальное исследова-ние поверхностного натяжения парафиновой нанонефти, перспективной для применения в нефтяной промышленностиzМеждународный науч-ный журнал "Альтер-нативная энергетика и экология" Научно-технический центр "Тата" № 4/5 (123) 2013.

27. Изучение влияния наночастиц на поверхностное натяжение растворов ПАВ. Международный научный журнал "Альтернативная энер-гетика и экология" Научно-технический центр "Тата" № 4/2 (123) 2013.

28. Экспериментальное исследова-ние влияния металлических на-ночастиц различных содержа-ней и диаметров на физико-химические показатели и реологические параметры парафиновой нефти. Международный науч-ный журнал "Альтерна-тивная энергетика и экология" Научно-технический центр "Тата" № 4/3 (123) 2013.

29. Исследование эффективности применения местных реагентов для очистки и повторного использования нефтепромыс-ловых сточных вод. Международный научный журнал "Альтернативная энергетика и экология" Научно-технический центр "Тата" № 4/4 (123) 2013.

30. Применение минеральных и органических реагентов в процессе очистки нефтезагряз-ненных земель. Международный науч-ный журнал "Альтерна-тивная энергетика и экология" Научно-технический центр "Тата" № 4/1 (123) 2013.

31. Parafinli neft nümunəsinin nanotəsirdən əvvəl və sonra reoloji xassələrinin təcrübi tədqiqi. Bakı DövlətUniversitetinin Xəbərləri Вестник Baku 2013 № 4.

32. Lay sularının nanotəsirdən əvvəl və sonra sıxlığının temperatur asılılığının təcrübi tədqiqi. Elmi-texniki və istehsalat jurnalı № 1. 2014 s. 8

33. SAM ilə kompozisiyada Al-nano-hissəciklərin bitumun xassələrinə təsirinin tədqiqi. Elmi-texniki və istehsalat jurnalı. № 5 Baku 2014.

34. Al-naftenat və yağ turşuları qatqı-larının bitumun keyfiyyət göstə-ricilərinə təsirinin araşdırılması. Bakı Universitetinin Xəbərləri Вестник № 4, Baku 2014 3

35. Dispers nanosistemlərinin hazırlanması və onların reologiyasının tədqiqi. Çap Bakı Universitetinin Xəbərləri Вестник № 4,Baku 2014 7

36. Çirklənmiş torpaqlarda olan çirkləndiricilərin fiziki-kimyəvi göstəricilərinin və karbohidrogen-lərin miqdarının tədqiqi. Elmi-texniki və istehsalat jurnalı . № 2, Baku 2015. 3

37. Research of Affection of Iron Nanoparticles on Chemical Indicators and Rheological Parametr of Waxy Crude Oil. American Chemical Science Jurnal 9(3) 1–6. 2015/ Article no/ACSJ

38. Deemulqatorların və digər kimyəvi reagentlərin kerasin-su sərhəddində səthi gərilmə əmsalının tədqiqi. Elmi-texniki və istehsalat jurnalı. № 1, Baku 2016

39. Neftin deemulsasiya olunmasında istifadə olunan reagentlərin aktivliyinin və fiziki-kimyəvi xassələrinin tədqiqi. Bakı Universitetinin Xəbərləri Вестник Baku 2016.№ 2

40. Адгезийные особенности амииловых соединений органических кислот. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. № 12 Moskva 2016.

41. Özülü neft yol bitumlarının səthi-aktiv maddələrlə modifikasiyası. Bakı Universitetinin Xəbərləri Вестник Baku 1/2016.

42. Влияние полимеров и поверхностно активных веществ на свойства вязких дорожных битумов, Çap Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. № 09 Moskva 2017.

43. Səthi-aktiv maddələrin və onlarin qarişiğinin səthi aktivliyinin tədqiqi. Çap Ekologiya və su təsərrüfatı. Elmi-texniki və istehsalat jurnalı. № 4, Baku 2017

44. Влияние наночастиц железа на реологические параметры парафиновой нефти Çap Azərbaycan neft təsərrüfatı. № 10 10.2017

45. Buzovna sahəsi neftinin deemulsasiyası prosesində deemulqatların tədqiqi. Elmi əsərlər fundamental elmlər AzTU, Bakı 2017., № 4.

46. Neftin deemulsasiyası zamanı deemulqatorların duz çökməsinə və korroziya prosesinə təsiri. Bakı Universitetinin Xəbərləri Вестник Baku 2017. № 4

47. Выбор и исследование химических реагентов для получения дэмульгаторов, Çap Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. № 01 (108) Moskva 2018.

48. Nəqliyyatda kommersiya işi "MM-S" müəssisəsi Bakı-2018

49. Emulsiyali neftlərin özlüyünə kimyəvi reagentlərin təsirinin tədqiqi. Çap Elmi əsərlər fundamental elmlər AzTU, Bakı 2018. № 1.

50. Neftin nəqlini asanlaşdıran reagentlərin deemulsasiya prosesinə təsirinin tədqiqi. Çap Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev 90 illik yubileyinə həsr olunmuş "Metallurgiya və materialşünaslığın problemləri" I beynəlxalq elmi konfransının materialları. AzTU, Bakı 3–5 may 2018

51. Исследование влияния химических реагентов на вязкость эмульсионных нефтей Çap Вестник ТГАСУ 2018 № 5

52. Özülü yol bitumları üçün adgeziya qatqılarının tədqiqi. Çap Azərbaycan Neft təsərrüfatı 2018 № 12

53. "Зеленое" строительство и экологическая безопасность зданий и сооружений Çap ИНВЕСТИЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВО, НЕДВИЖИМОСТЬ КАК ДРАЙВЕРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ М А Т Е Р И А Л Ы IX Международной научно-практической конференции 12–15 марта 2019 г. Томск Часть 1 Издательство ТГАСУ 2019 4

54. Yüksək özlülüklü neftlərin mədəndaxili nəqlini asanlaşdırmaq üçün reagentin tədqiqi və mədən sınaqlarının aparılması Çap Elmi əsərlər fundamental elmlər AzTU, Bakı 2019., № 1.

55. Anion səthi-akтiv maddələrin su-neft emulsiyalarının dayanıqlığına təsirinin tədqiqi. AzTU, Bakı 2019., № 1.

56. Интеллектуальные транспортные системы в технической эксплуатации автомобилей Çap Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет Украинский государственный университет железнодорожного транспорта, Азербайджанский Технический Университет Баку-"Апостроф-А"-2019

57. Şəhər sərnişin nəqliyyatı xidmətlərində servis səviyyəsinin yüksəldilməsi yolları Çap AR Təhsil Nazirliyi AzTU Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidməti "Azərbaycanın nəqliyyatı:nailiyyətlər, problemlər və perspektivlər" mövzusunda Respublika Elmi konfransının materiallarə Bakı 2019.

58. Anion səthi-aktiv maddələrin alınması üsulu Çap Patent a2018 0079 Bülleten № 2 28.02.2020

59. Şişmiş gillərin bərpası və keçiriciliyinə həll edici tərkiblərin təsirinin tədqiqi. Çap "Milli Aerokosmik agentliyin xəbərləri" 2020

60. Layın quyudibi zonasının işlənməsi üçün istifadə olunan katyon səthi-aktiv maddənin səthi-aktiv xassələrinin tədqiqi. Çap Azərbaycan Mühəndislər Akademiyasının xəbərləri, № 1, 2020

61. Neftlərin mədəndaxili nəqlininekoloji aspektləri. Çap Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət universiteti Kimyanın müasir problemləri Respublika Elmi konfransının materiallarə Bakı 2021

62. Пакетный редуктор на базе двух не вращающихся осей. Материалы "Международная научная конференция МЕХТРИБОТРАНС 2021" 9 – 10 НОЯБРЯ 2021 Г. РОСТОВ-на-ДОНУ

63. Mathematical Modeling of the Antenna. Devices of the Microwave Range. Mathematical Modeling of the Antenna Devices of the Microwave Range. EMITTER International Journal of Engineering Technology. ISSN: 2443–1168, Vol. XX, No. X, 2022, pp. XXX–XXX. DOI: 10.24003/emitter.vXix.xxx.

64. Mathematical Modeling of an Antenna Device Based on a T-shaped Waveguide of the Microwave Range. Mathematical Modeling of an Antenna Device Based on a T-shaped Waveguide of the Microwave Range. The International Symposium for Production Research 2022 (ISPR2022), 2022, pp. XXX–XXX.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

23 iyun 2020-ci ildə Türk Dünyası Araştırmaları Uluslararası İlimler Akademisinin akademiki, həqiqi üzvü seçilib.

Həmin ildə Almaniyanın Hannover şəhərində fəaliyyət göstərən Avropa Akademiyasının akademiki, həqiqi üzvü seçilib

Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Texniki Universitetinin, professoru 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

- 2004-cü ildə "Tomsk şəhərinin fəxri sakini" adına layiq görülüb, 2006-cı ildə isə Tomsk Dövlət İnşaat Arxitektorları Universitetinin fəxri professoru seçilib və 04 iyul 2019-cu ildə Fəxri məzun adına laiq görülüb.

- MDB Parlamentlərarası Assambleyasının Aqrar siyasət, təbii ehtiyatlar və ekologiya məsələləri daimi komissiyasının sədr müavini kimi səmərəli fəaliyyətinə görə "Содружество" (Əməkdaşlıq) ordeni, GUAM Parlament Assambleyası və Baltik Assambleyası arasında əməkdaşlığın inkişafında xidmətlərinə görə Baltik Assambleyasının medalı, Tomsk Dövlət İnşaat Arxitektorları Universitetinin medalı (universitetdəki fəaliyyətinə görə), Tomsk vilayət həmkarlar komitəsinin fəal üzvü medalı, Çelyabinsk Traktor zavodunun "Əməkdə fərqlənməyə görə" qızıl döş nişanı ilə təltif olunub.

- 18 dekabr 2014-cü ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə "Şöhrət" ordeni ilə təltif olunub.

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Rəyasət Heyəti aparatı, AZ1001, Bakı ş., İstiqlaliyyət küç., 30
Vəzifəsi Təsərrüfat işlərinin təşkili şöbəsinin müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 4926526
Mobil tel. (+994 50) 2114446 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu