Əlyazmaların kataloqlaşdırılması, tədqiqi və nəşri şöbəsi

Tel. (+994 36) 5446991 
Faks  
Elektron poçtu

s.ibrahimov@yahoo.com 

Struktur bölmənin rəhbəri

İbrahimov Səbuhi Məmmədəli oğlu

Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Naxçıvan əlyazmalarının toplanılması, sis­tem­ləş­dirilməsi və kataloqlaşdırılması 
Əsas elmi nəticələri

Naxçıvanın tarix və mədəniyyətinə aid yeni məlumatların əldə olunması və təbliği istiqamətində: Suli Fəqihin “Yusif və Züleyxa” əsərinin tərcümə və tekstaloji tədqiqi, Məhəmməd Naxçıvaninin “Səhab əd-Dumu” əsərinin mətn xüsusiyyətlərinin təhlili, Əliqulu Mirzayi Naxçıvaninin Əqaide-fəlsəfə əsərinin ilk tədqiqi.

1 Suli Fəqih. Yusif və Züleyxa (ərəb əlifbası ilə yazılmış əlyazmadan transliterasiya, ön söz, lüğət və tərtibat). Bakı: MBM, 2008, 400 s.

2 Hacı Molla Məhəmməd Naxçıvaninin “Səhabəd-Dümu” əsərində fəlsəfi düşüncələr. Bakı: AZ.TU Nəşriyatı, 2009, 146 s.

3 Naxçıvanın milli mənəvi sərvəti olan əlyazma mətnlərinin araşdırılması. Bakı: AZ.TU Nəşriyyatı, 2011, 201 s.,

4 Hacı Molla Məhəmməd Naxçıvaninin “Səhabəd-Dümu” əsərində fəlsəfi düşüncələr. I-II cild (metodik vəsait). Naxçıvan: İdeya, 2011, 320 s.,

5 Направления исследований Нахчыванских рукописей (сворник статей). LAPLANBERT Academie Publishing. Германия, 2014, 56 с.

6.S.İbrahimov. Nemətullah Naxçıvani: XV əsrin görkəmli təsəvvüf və təfsir alimi. Naxçıvan: Əcəmi, 2018, 104 s.