Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  MÜXBİR ÜZVLƏR

Kəlbəliyev Qüdrət İsfəndiyar oğlu
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan ş.     
Təvəllüdü 13.11.1946 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu, mühəndis-texnik 
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


05.17.08

Kimya texnologiyasının proses və aparatları

Qeyri-bircinslilik şəraitində işləyən bir sinif neftkimya və neftayırma proseslərin identifikasiyası və optimallaşdırılması 

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı
 

05.17.08

Kimya texnologiyasının proses və aparatları 

İstilik və kütlə mübadiləsi səthlərində çoxfazalı axımlardan bərk fazanin çökməyi ilə gedən qeyri-stasionar proseslərin modelləşdirilməsi və intensivləşdirilməsi

Müxbir üzv seçilməsi

-         tarix

-      ixtisasın adı

30 iyun 2001-ci il

Kimya texnologiyasının proses və aparatları

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-    beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

256 (1 monoqrafiya)

 

210


80

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

7 patent

4

Kadr hazırlığı:

-   fəlsəfə doktorlarının sayı

-   elmlər doktorlarının sayı

4

1

Əsas elmi nailiyyətləri Dispers sistemlərdə  hidrodinamika, kütlə və istilik mübadiləsi,  kimya proseslərin modelləşdirilməsi, intensivləşdirilməsi və yeni texnologiyaların, aparat tərtibatının işlənib hazırlanması. Suspenziyalarda və emulsiyalarda fiziki–kimya və kütlə mübadiləsi proseslərinin (koaquliyasiya, birləşmə, ayrılma və parçalanma) modelləşdirilməsi və texnologi proseslərdə tətbiqi.
Elmi əsərlərinin adları 1. Келбалиев Г.И., Расулов С.Р., Гидродинамика и массоперенос в дисперсных средах. Санкт–Петербург: ХимИздат, 2014. c.567

2. Г.И.Келбалиев, С.Р.Расулов, А.Г.Рзаев. “Нефтяная гидродинамика”. Москва. 2015. 360 с.

3. G.I.Kelbaliyev, G.Z.Suleymanov, A.G.Rzayev, S.R.Rasulov. Processes of the aggregation and coagulation of asphaltene particles in petroleum and oil emulsion. Theoretical foundations of chemical engineering, 2015, vol. 49, p. 225-232.

4. Келбалиев Г.И., Самедли В.М., Самедов М.М.Кинетические закономерности процесса гранулирования порошкообразных материалов в барабанных грануляторах. Журнал Прикладной Химии, 2015, т.88, №5, с. 812–820

5. Kelbaliev G. I., Rzaev Ab. G., Rasulov S. R., Guseinova L. V. Simulation of Ano-malous Oil Filtration in a Porous Bed.// Journal of Engineering and Thermophysics, 2015, v.88, N2, p.299–307, Springer New York, LCC

6. Келбалиев Г.И., Самедли В.М., Самедов М.М. Кинетические закономерности процесса гранулирования порошкообразных материалов в барабанных грануляторах. // Журнал прикладной химии, 2015, т.88, №5, с. 812–820.

7. Г.И. Келбалиев, С.Р. Расулов, Тагиев Д.Б., Мустафаева Г.Р. Механика и реология нефтяных суспензий и эмульсий, 2016, Москва: Издательство Маска, 350с.

8. Келбалиев Г.И., Расулов С.Р., Рзаев А.Г., Сулейманов Г.З., Мустафаева Г.Р. Моделирование фильтрации нефтей в пористой среде и технология жидкофазной экстракции асфальтенов. // Теор. Осн. Хим. Техн., 2016, т.50, №6, с. 1–11.

9. Келбалиев Г.И., Г.З. Сулейманов, С.Р. Расулов, А.Г. Рзаев Разработка технологии очистки нефтяных вод методом жидкофазной экстракции. // Химическая промышленность, 2015, №6, с.304–309.

10. Gudret I. Kelbaliyev, Asif N. Mamedov, Qasim M. Samedzade, Afarida ,M. Gasimova, Dilgam B. Tagiyev and Manaf R. Manafov/ Modelling of granule formation process of titan- Magnetite powdered materials by the method of rolling/Elixir Materials Science 96 (2016) 41434-41442.

11. Г.И. Келбалиев, С.Р. Расулов, Д.Б. Тагиев, Г.Р. Мустафаева «Механика и реология нефтяных дисперсных систем». Москва «Маска», 2017, 462 с.

12. Келбалиев Г.И., Тагиев Д.Б., Расулов С.Р., Мустафаева Г.Р., Керимли В.И.. Реология структурированных нефтяных дисперсных систем. Теоретические основы химической технологии. 2017, т.51, №5, с. 582-588.

13. Тагиев Д. Б., Келбалиев Г. И., Сулейманов Г. З., Расулов С. Р., Шекилиев Ф. И., Керимли В. И., Мустафаева Г. Р. Кинетика растворения асфальтосмолистых веществ в ароматических растворителях. Химия и технология топлив и масел, 2017, №3, С. 33.

14. Келбалиев Г. И., Расулов С. Р., Рзаев А. Г., Мустафаева Г. Р. Реология структурированных нефтей. // Инженерно-физический журнал, 2017, т.90, №4, с. 1044–1052.

15. Гасымова А.М., Самедзаде К.М., Келбалиев Г.И., Мамедов А.Н., Шадлинская Г.В. Восстановление титаномагнетитовых концентратов метаном для получения железного порошка и анатаза // Фундаментальные Исследования. Москва, 2017, № 9(1). С.36-41

16. Asadov S.М., Mustafaeva S.N. Kelbaliev K.I. Electronic Transport Processes In Two-Dimensional Solid Solutions. // Journal of Multidisciplinary Engineering Science Studies (JMESS). Volume. 3, Issue. 8, 2017. Р. 1-6.

17. Келбалиев Г.И., Расулов С.Р., Мустафаева Г.Р. Моделирование явлений коалесценции капель в процессах разделения нефтяных эмульсий. // Химия и техноло¬гия топлив и масел, 2018, №2, с.12–16.

18. Келбалиев Г.И., Расулов С.Р., Мустафаева Г.Р. Вязкость структурированных дисперсных систем. // Теор. Осн. Хим. Техн., 2018, т.52, №3, с.352–360.

19. Рзаев А.Г., Келбалиев Г.И., Мустафаева Г.Р., Расулов С.Р. Моделирование процессов образования и разрушения эмульсии при термохимической подготовке нефти. // Химия и технология топлив и масел, 2018, №3, с.11–18.

20. Келбалиев Г.И., Расулов С.Р., Ильюшин П.Ю., Мустафаева Г.Р. Кристаллизация парафина из нефти и осаждение асфальто- парафинистых веществ на поверхности труб. // Инж.-Физ. журнал, 2018, т.91, №5. с. 1–6.

21. Kelbaliyev G.I. , Mammadova G.M. , Samadli V.M. Talibov N.H. , Samedov M.M. and Ahmadov V.N. Theoretical and Experimental Investigation on Granulation Processes of Powdered Materials in Cylindrical Granulator. // Journal of Chemistry and Applied Chemical Engineering, 2018, v.2, pp.3–7

22. Asadov S.M., Mustafaeva S.N., Guseinov D.T., Kelbaliev K.I. Dependence of the X-Ray Dosimetric Parameters of AgGaS2xSe2–2x Single Crystals on Their Composition.// Technical Physics. 2018. V. 63. № 4. pp. 546-550. 

23. Kelbaliyev G.I., Tagiyev D.B., Rasulov S.R. Transport Phenomena in Dispersed Media. CRC Press, (USA), 2019, 472p,

24.Келбалиев Г.И., Расулов С.Р., Керимли В.И., Мустафаева Г.Р.Моделирование процессов разделения фаз при течении нефтяных дисперсных систем. // Оборудование и технология для нефтегазового ком¬плекса, 2019, №1 (109). С. 68–71.

25.Келбалиев Г.И., Расулов С.Р. Диссипация энергии и реология структурированных дисперсных систем.// Журнал: Химическая техно-логия, 2019, т.20, № 6, с.265–275.

26.Келбалиев Г.И., Расулов С.Р., Тагиев Д.Б Кристаллизация парафина из нефти и осаждение асфальто- парафинистых веществ на поверхности труб.// Журнал: Химическая технология, 2019, т.20, № 10.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  
Pedaqoji fəaliyyəti Türkiyə cumhuriyyəti, Malatya şəhəri, İnönü Universiteti, Kimya mühəndisliyi fakültəsi,  1999–2006 illər
Digər fəaliyyəti  
Təltif və mükafatları Şöhrət ordeni (2015)
İş yeri və ünvanı AMEA akademik M.Nağıyev adına  Kataliz və Qeyri-üzvi kimya  İnstitutu,  AZ1143, Bakı ş., H.Cavid, pr. 113
Vəzifəsi Şöbə  müdıri, laboratoriya müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 5399363 
Mobil tel . (+994 50) 3204028 
Ev tel. (+994 12) 4409227 
Faks  
Elektron poçtu kudret.kelbaliev@mail.ru