Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  MÜXBİR ÜZVLƏR

Litvişkov Yuriy Nikolayeviç
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri   
Təvəllüdü 27.03.1946 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu, əsas üzvi neftkimyəvi sintezinin texnologiyası 
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

02.00.15

Kimyəvi kinetika və kataliz

P-üçlü butiltoluolun və p-üçlübutilbenzonitrilin oksidlərici ammonolizin kinetikasının və mexanizmin öyrənilməsi
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

02.00.15

Kimyəvi kinetika və kataliz

Azot tərkibli sənaye biosidlərinin katalitik sintezinin və texnologiyasının elmi əsasları
Müxbir üzv seçilməsi

-         tarix

-         ixtisasın adı

2001

Fiziki kimya, kimyəvi kinetika və kataliz
Çapdan çıxmış elmi

əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi

əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda

referatlaşdırılan və

indeksləşdirilən

jurnallarda çap olunan

məqalələrin sayı

245

 

76

 

38
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 44
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 

10

Əsas elmi nailiyyətləri Aromatik və heterotsiklik nitrillərin alınması üçün yüksək selektivliyə malik yeni katalitik sistemlər təklif olunmuşdur. Oksigen tərkibli birləşmələrin N-asiləvəzli aromatik amidlərə, di- və polietil aminlərə, naften aminlərə, C4-C20 -yağlı naften aminlərə çevrilməsində istifadə olunan reduksiyaedici aminləşmə prosesləri üçün turş xassəli daşıyıcılar üzərində dəyişən valentli metallar sinfinə aid yüksək aktivliyə malik bifunksional katalizatorlar işlənib hazırlanmışdır. Üzərində dəyişkən valentli metalların kompozisiyaları olan spiral şəkilli qofre formalı alüminiumun konstruksiyalı yeni heterogen alümokarkas katalitik sistemlər sintez olunmuşdur. Bu katalitik sistemlər maye fazalı aromatik karbohidrogenlərin oksidləşmə, karbohidrogenlərin və karbonmonooksidin birgə dərin oksidləşmə və alkil aromatik karbohidrogenlərin su buxarı ilə dealkilləşmə proseslərində məlum olan sənaye katalizatorlarından daha aktivdirlər. Bu reaksiyalar üçün  ilk dəfə olaraq ifrat yüksək tezlikli (İYT) diapazonda elektromaqnit şüalanmanı udan və onu istiliyə çevirən alüminium ilə armaturlaşdırılan alümooksid daşıyıcısının və onun əsasında katalizatorların alınma metodu işlənib hazırlanmışdır.
Elmi əsərlərinin adları 1. Yu. N. Litvishkov, V. F. Tret’yakov, R. M. Talyshinskii, N. V. Shakunova, S. M. Zulfugarova. On the Possible Causes of Enhancement of the Heteroge-neous Catalytic Liquid_Phase Oxidation Reaction of m_Xylene by Microwave Radiation. ISSN 0965_5441, Petroleum Chemistry, 2013, Vol. 53, No. 2, pp. 117–120. © Pleiades Publishing, Ltd., 2013.

2.Ю.Н.Литвишков, В.Ф.Третьяков, Р.М.Талы-шинский, М.Р.Эфендиев, Э.М.Гусейнова, Н.В. Шакунова, П.А. Мурадова. Синтез пористого А1/А12О3–носителя для катализаторов реакций, стимулируемых электромагитным излучением СВЧ –диапазна. Журнал. Катализ в промышленности. Москва №1, 2012, с 69-74.

3.Литвишков Ю.Н., Третьяков В.Ф., Талышинский Р.М., Эфендиев М.Р., Гусейнова Э.М., Шакунова Н.В., Мурадова П.А. Микроволновое стимулирование реакции деалкилирования толуола с водяным паром в присутствии Ni-Co-Cr/Al2O3/ Al-катализатора. Журнал. Нефтехимия. №3, т.52, 2012, 211-214.

4.Литвишков Ю.Н., Третьяков В.Ф., Талышинский Р.М., Эфендиев М.Р., Шакунова Н.В. Аскерова А.И. Кулиева Л.А. Микроволновая интенсификация реакции деалкилирования толуола с водяным паром в присутствии катализаторов с наноструктурированным активным компонентом. Журнал. Нанотехнологии. Наука и производство, №2. 2012, с.63-68. Из-во «Образование», Москва.

5. М. Гасанкулиева, Ю.Р. Нагдалиева, А.Б. Мамедов, Н.В. Шакунова, Ф.Г. Аскеров, Ю.Н. Литвишков. Влияние химического состава и условий синтеза металлсиликатной матрицы на активность цеолитсодержащих катализаторов в процессе пиролиза бензина. Нефтепереработка и нефтехимия №7, 2014, с.23-26.

6.А.М. Кашкай, Ю.Н. Литвишков. Ингибирующее действие серусодержащих полифенолов и аминофенолов в процессах окисления углеводородов.Science and World, In-ternational Scientific Journal ISSN 2308-4804, Volgograd 2014, s.3-16

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti Beynəlxalq elmi-texnika jurnalının «Автозаправ­оч­ный комплекс + альтернативное топливо» redaksiya-kollegiyasının üzvüdür, "Azərbaycan kimya jurnalının" baş redaktorun müavinidir və "Kimya problemləri" jurnalının redaksiya-kollegiyasının üzvüdür
Təltif və mükafatları  
İş yeri və ünvanı AMEA akademik M.Nağıyev adına  Kataliz və Qeyri-üzvi kimya  İnstitutu, AZ1143, Bakı ş., H.Cavid, pr. 113
Vəzifəsi Laboratoriya  müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 5390096 
Mobil tel . (+994 50) 3142060 
Ev tel. (+994 12) 4934677 
Faks  
Elektron poçtu yuriylit@rambler.ru