Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  MÜXBİR ÜZVLƏR

Qurbanov Elşad Məcnun oğlu
Anadan olduğu yer Ermənistan SSR, Sisian rayonu, Urud kəndi   
Təvəllüdü 02.01.1951
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Biologiya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


03.00.05

Botanika

"Naxçıvançay hövzəsinin florası, bitkiliyi və onun fitomeliorativ əhəmiyyəti" 
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


03.00.05

Botanika

"Atropatan əyalətinin florası və bitkiliyi (Azərbaycan Respublikası ərazisində)" 

Müxbir üzv seçilməsi

-         tarix

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı


30.06.2014

03.00.05

Botanika 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 397 (16 kitab, 381 məqalə)
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 128
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı 56
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 13
Kadr hazırlığı:

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı15

Əsas elmi nailiyyətləri Prof. E.M.Qurbanov ilk dəfə Azərbaycan Respublikası üçün morfoloji, ekoloji əlamət­lərinə,  dominant və subdominant növlərinə görə  digər bitkilik tiplərindən fərqlənən  “səh­ra” bitkilik  tipinin Azərbaycan Respublikası ərazisində, “psevdomakki” bitkilik tipi-nin Talışda, Böyük və Kiçik Qafqaz dağlarında yayıldığını sübut etmiş, elmə yenilik kimi gə­tirmiş və bitkilik xəritəsinə əlavə etmişdir. O, Azərbaycan florası üçün 10-larla növün yeni yayılma areallarını müəyyənləşdirmişdir. E.M.Qurbanov Azərbay­canın  Qırmızı Kitabı”nın  (II cildlik) 2-ci nəşrinin  redaksiya heyətinin üzvü olmuşdur.
Elmi əsərlərinin adları KİTABLAR:

1.Растительный Мир бассейна р. Нахичеванчая. БГУ им. М.А.Расулзаде, Баку,1996, 248 с.

2.Флоры и растительность Атропатанской провинции (в пределах Азербайджанской Республики). Баку «Элм» 2007, 234 с.

3.İİR-nin Ərdəbil bölgəsində kartof sort nümunələrinin aqrobioloji xüsusiyyətləri və onların seleksiyada əhəmiyyəti. İran –Təbriz, 2012. 307s.

4. Bitki ekologiyası (Geobotanika əsasları ilə). «Bakı universiteti» nəşriyyatı, Bakı,1998, 197 s. 5. Ali bitkilərin sistematikası. «Bakı universiteti» nəşriyyatı, Bakı 2009, 420 s.

6.Dərman bitkiləri. «Bakı universiteti» nəşriyyatı, Bakı 2009, 356s.

7. Ali bitkilərin sistematikasından laboratoriya məşğələləri. «Bakı universiteti» nəşriyyatı. Bakı, 2010, 259 s.

8.Geobotanika.«Bakı Dövlət Universiteti» nəşriyyatı, Bakı,2017, 320 s.

9.Bitki morfologiyası. «Bakı Universiteti» nəşriyyatı. Bakı, 2018,226 s.

10.Biblioqrafiya. Azərbaycanın elm və mədəniyyət xadimləri: E.M.Qurbanov. Bakı, 2012. 254s.

SEÇİLMİŞ ELMİ ƏSƏRLƏR:

11. The Pytosociological Characteristics of Ecosystems of Mountain of Talysh Region of Azerbaijan. Asian Journal of Plant Sciences 5(5), 2006, p. 899-904.

12.Степная растительность Атропатанской провинции (в пределах Азербайджанской Республики). AMEA-nın xəbərləri, Biologiya elmləri. № 1-2, Bakı, «Elm», 2006, s.152-158.

13.Водно-болотная растительность Азербайджанской Республики. Материалы международной научно-практической конференции «Сохранение биоразнообразия водно-болотных угодий и устойчивое использование биологических ресурсов в степной зоне». Ростов-на Дону. 2007, с. 49-55.

14. Supply of preanthesis assimilates for developing of wheat grains in two environmental conditions of well-watered and terminal season drought. Proceedings of the International Symposium Antalya, Turkey, April 28-May 1, 2008, p. 303-309.

15. Determination of Yield Stability in Advanced Potato Cultivars as Affected by Water Deficit and Potassium Humate in Ardabil Region, Iran. Pakistan Journal of Biological Sciences 11 (10), 2008, p. 1354-1359.

16.Новейшие таксоны растительности Азербайджана. Bakı Universitetinin xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası. №3." Bakı Universiteti" nəşriyyatı, 2009.s107-116.

17. Effekt of potassium humate on gluten quantity of wheat (Tritucum aesttivum L.) genotypes under drought stress. Mikrobiology and Biotexnology. Tbilisi, 2010.P.62-66.

18. Samur-Şabran ovalığında bəzi növlərin yeni yayılma arealları. AMEA Botanika institutunun elmi əsərləri XXXI cild Bakı, 2011.s.125-128.

19. Abşeron yarımadası florasının analizi. AMEA Botanika institutunun elmi əsərləri XXXI cild Bakı, 2011. s.76-82.

20. Морфогенез почек возобновления видов луковичных из рода штернбергии (Sternbergia Waldst. Et KİT.), интродуцированных на Апшеронском полуострове из флоры восточной части Большого Кавказа. Вестник МГОУ, серия «Естественные науки», №1. Москва, 2011.с.13-16.

21. Lənkəranın dağlıq hissəsinin (Lerik rayonu ərazisində) bitkiliyinin fitosenoloji xüsusiyyətləri və əhəmiyyəti. Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası. № 4. Bakı, 2011.s.47-54.

22. Biomonitoring of trace metals and air quality in Baku city, Azerbaijan, using Ligustrum japonicum L. (Oleaceae), AMEA Botanika institutunun elmi əsərləri XXXII cild Bakı, 2012. s.313-316.

23. Lead accumulation and response of antioxsidant enzymes of Ligustrum japonicum in urban atmosphere of Baku city, Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası. № 3. Bakı, 2012. с.44-50.

24. Change of the morpho-anotomical structure of laves of Ligustrum japonicum and Olea eropea caused by heavy metal pollution, Caspian Journal of Applied Sciences Research. 2 (2) 2013 .pp. 29-35.

25. Antioxidant enzymes, fluctuating asymmetry and Morphological Changes of Urban Trees as Ecological Indicators of Heavy Metal Stress, International Journal of Pharmaceutical Science and Health Care. Issue 3, February. 2013. p.1-18.

26. Brioindication of trace metal pollution in the atmosphere of Baku city using Ligustrum japonicum, Olea europea, and Pyracantha coccinea Leaves, Journal of environmental engineering and landscape management. Volume, 00(00). 2013. p.1-7.

27. Abşeron yarımadasının bitki örtüyü. Azərbaycan Respublikasının Milli Atlası. Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsi. Bakı, 2014.s.232.

28. Legumes of the xerophytic forest vegetation in Azerbaijan. Journal of ecology of Health and Environment. An International Journal. Vol.3, No. 3, Natural Sciences Publishing USA, New York, 2015. P.77-79.

29.Phytocenoses formed by legumes in Mountain–xerophytic (Frigana) vegetation type. Sylwan journal (ISSN: 0039-7660) Vol. 159, Issue. 12. Warszawa, Poland. Dec. 2015. P.24-34.

30. (Lamiaceae) Губинского района. Bitkilərin introduksiyası və iqlimləşdirilməsi (AMEA Dendrologiya institutunun elmi əsərlər toplusu). Elmi əsərlər toplusu AMEA-nın 70 illik yubileyinə həsr olunur. Bakı, 2015. s.252-253.

31.Legumes with new areas of distribution determined in the flora of Azerbaijan. Jokull journal (ISSN: 0449-0576). Volume. 66, Issue. 1. Iceland, Jan.2016. P.16-23.

32. Subalpine meadow vegetation of Lankaran highlands of Azerbaijan. Wufenia journal Klagenfurt, Austria. ISSN:1561-882 X. Vol 23, No. 1; Jan 2016.p.23-32.

33. New areas of distribution of some plant species in the basin of sumgayitchay river of Azerbaijan. encia e Tecnica Vitivinicola Journal (ISSN: 0254-0223). Portuqaliya, Vol. 31 (no 2 ), 2016. p.180-187.

34.Bioecologicalfeatures of the wetland vegetation of Kura-Araks loveland of Azebaijan. Symposium on Euroasian Biodiversity (SEAB-2016). 23-27 may Antalya,Turkiye 2016. p.25.

35. Legumes dominated steppe vegetation type in the flora of Azerbaijan. Journal of ecology of Health and Environment. An International Journal. Vol. 4, No. 2, Natural Sciences Publishing USA, New York, (May) 2016. PP.91-94.

36. Возобновление букняков Большого Кавказа в зависимоти от типа леса. Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası. № 1. Bakı.2016., s..94-101

37. Бобовые фитоценозы, распространенные в кустарниковой растительности нагорно-ксерофитного и горно-степного пояса. Вестник МГОУ, серия «Естественные науки», №2. Москва, 2016. с.24-33.

38. Leguminous phytocenosis distributed in hole-meadow vegetation of Azerbaijan and their agricultural importance. European Academic Rescarch, Vol.V. İssue 1/April 2017, Impact Factor 3,4546:p.580-594

39. Arid-rare forests of Atropatan. The 3rd International Symposium on Euroasian biodiversity. SEAB-2017. Belarusian State University. Minsk, Belarus, p.249.

40.Juniperus polycarpos K.Koch. (Turkestan Juniper) species in Turianchai preserve (Azerbaijan Republic). Journal of Food Science and Engineering. David publishings, USA, 7 (2017) 458-460.

41. Biomorphological analysis and identification ofsubspecies of Juniperus communis in Azerbaijan. Asian journal of Plant Science and Research. № 7 (3). Pelagia Research Library. ISSN:2249-7412.Coden (USA):AJPSKY 2017.p.14-16

42.Древесно кустарниковая растительность кубинского горного массива. AMEA Mərkəzi Nəbatat bağının əsərləri. XV cild. Bakı, 2017. s.126-131

43. Bitki morfologiyası. “Bakı Universiteti” nəşriyyatı. Dərslik. Bakı, 2018. 226 s.

44.Trifolium caucasicum Tausch növünün senopopulyasiyalarının həyatiliyinin qiymətləndirilməsi. AMEA Botanika İnstitutu və Azərbaycan Botaniklər cəmiyyətinin akademik Vahid Cəlal oğlu Hacıyevin 90 illiyinə həsr edilmiş konfrans materialları. 20-21 iyun Bakı, 2018. s.267-269

45. Talış florasının üçyarpaq yonca (Trifolium L. S.L.) növlərinin taksonomik icmalı. AMEA-nın Xəbərləri. Biologiya və Tibb elmləri. Cild.73 №.1. Bakı, 2018.s.16-27.

46. Studying of germinative energy in species of Vicia L. genus analysed on senopopulation level. AMEA Botanika İnstitutu və Azərbaycan Botaniklər cəmiyyəti. Akademik V.İ.Ulyanişevin 120 illiyinə həsr edilmiş simpozium. Bakı, 2018. s.57

47. Kür-Araz ovalığının Mil düzünün cənub hissəsinin səhra və çala-çəmən bitkiliyinin fitosenoloji quruluşu və məhsuldarlığı. AMEA-nın Xəbərləri. Biologiya və Tibb elmləri. Cild 73 № 3. Bakı, 2018. s.87-91.

48. Xəzər sahili florasının (Azərbaycanın ərazisində) endem və subendem bitkiləri. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Təbiət və Tibb elmləri seriyası, № 7(96), Nаxçıvan, NDU”Qeyrət” 2018. s.50-57

49. Chorological analysis of Mil steppe flora- of Azerbaijan. Journal of ecology of Health and Environment. An International Journal. Vol 7, № 1, Natural Sciences Publishing USA, New York, 2019. p.21-30

50. Phytocenosis created by leguminous plants at Mil steppe of Azerbaijan and their agricultural importance. Pelagia Research Library Asian Journal of Plant Science and Research, ISSN : 2249-7412 CODEN (USA): AJPSKY 2019, 9(2):1-5

51. Protection of endangered plants species of Talish flora (Azerbaijan Republic). Proceedings of International Biological, Agricultural and life science congress. 7-8 November. Lviv, Ukraine. 2019. p.163

52.A Taxonomic Revision and Distribution of the Genus Juniperus (Cupressaceae) in Azerbaijan. Journal of Food Science and Engineering 9. David Publishing, 2019, P. 139-141

53. Observations for the determination of germination rate of juniperus excelsa subsp. polycarpos (Turkestan Juniper) seeds. Proceedings of International Biological, Agricultural and life science congress. 7-8 November. Lviv, Ukraine. 2019. p.135-136

54. Azərbaycanın Xəzər sahili bitkiliyində rast gəlinən paxlalı bitkilər və onların təsərrüfat əhəmiyyəti. Həyat elmləri və biotibb jurnalı. Cild 1 (74) №.2. İSSN 2078-3388. AMEA tərəfindən nəşr olunur. Bakı, 2019.s.33-41

55. Physiological Responses of eight maize varieties to salinity under the field and greenhouse conditions. Bangladesh journal of Botany. Vol 48, №3, Impact Factor: 0,2. SEP 2019. p.489-495.

56. Samur-Şabran qışotlaqlarında yayılmış bəzi formasiyaların yem əhəmiyyəti  və ekosisteminin qorunması. Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Elmi Əsərləri Məcmuəsi. Cild 2 (31), №1. Bakı: “Müəllim” nəşriyyatı, 2020. İSSN:2664-4037. Bakı, 2020. s.48-54.

57. Methods for Determining Soil Contamination by Oil and Petroleum Products and Indicator Plants in the North of Caspian Sea. International Journal of Agriculture and Biological Sciences- ISSN (2522-6584) July & Aug 2020. P.84-89

58. Taxonomic synopsis of Salsola genus (Mil plain, Azerbaijan). Bulletin of Science and Practice, 6(11), 78-84. 2020. https://doi.org/10.33619/2414- 948/60/08

59.  The regeneration of Oriental beech (Fagus orientalis Lipsky) share in the secondary hornbeam stands using. Journal of Forest science. 67 (2021):12-20.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 1. Rusiya Federasiyasının Botanika Cəmiyyəti, üzv

2. Azərbaycan Respublikası - Botanika Cəmiyyəti, üzv

3. AMEA-da Botanika elmi üzrə Koordinasiya Şurasının sədr müavini

4. BDU-da  Elmi Şuranın üzvü

5. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Biologiya və Tibb Elmləri bölməsinin büro üzvü

6. Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması və Xüsusi Mühafizə Olunan Təbiət Ərazilərinin İnkişafı Departamentinin Elmi Şurasının üzvü.

7. Vikipediyada SSRİ Botaniklər kateqoriyasına 4 nəfər Azərbaycanlı botanikdən biri  kimi  daxil edilmişdir.

8. VikipediyadaXXI əsr  Botaniklər kateqoriyasına yeganə Azərbaycanlı botanik     kimi     daxil edilmişdir.

Pedaqoji fəaliyyəti

Bakı Dövlət Universiteti, Botanika və bitki fiziologiyası kafedrasında 1982-ci ildən baş müəllim və dosent

1992-ci ildən bu günə qədər Botanika və bitki fiziologiyası kafedrasının müdiri, professor

Digər fəaliyyəti Azərbaycanın Milli Atlasında 2 və Coğrafiya Atlasında 1 ekoloji- geobotaniki xəritəsi dərc olunmuşdur. O cümlədən Azərbaycanın bəzı botaniki-coğrafi rayonlarının ekoloji- geobotaniki (12 xəritə) xəritəsini tərtib etmişdir.
Təltif və mükafatları

1. “Tərəqqi” medalı (2009)

2. İlin alimi (2009, 2012)

3. İlin müəllimi (2010)

4. Təhsil Nazirliyinin fəxri fərmanları (2010, 2011)

5. “Avropa Nəşr Mətbuat Evi” tərəfindən “Ən yaxşı vətənpərvər tədqiqatçı alim” qızıl medalı və fəxri diplomu (2015)

6. BDU-nin   "Fəxri fərman"ı (2016)

7. "İlin kafedra müdiri" fəxri adı (2016)

8. Türkiyyənin Ankara şəhərində fəaliyyət göstərən Türk Dünyası Araşdırmaları Beynəlxalq Elmlər Akademiyası tərəfindən həmin Akademiyanın həqiqi üzvü (akademik) seçilmiş və Beynəlxalq Qızıl Ulduz Medalı (2019).

9. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanına əsasən “Əməkdar Elm Xadimi” (2019).

10. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən Elm və təhsilin inkişafı sahəsində yüksək nailiyyətlər əldə etməsinə, bu sahələrin inkişafına xüsusi töhfə verdiyinə, Universitetin sosial-mədəni inkişafında fəal iştirak etməsinə görə “Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyi (1919-2019) Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı” (2019).

11. Qotfrid Vilhelm Leybnits adına Avropa Təbiət Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü (akademik) seçilmişdir (2021).

İş yeri və ünvanı Bakı Dövlət Universiteti, Z.Xəlilov 23 
Vəzifəsi Bakı Dövlət Universiteti, Botanika və bitki fiziologiyası kafedrasının müdiri, professor, AMEA-nın müxbir üzvü
Xidməti tel. (+994 12) 539 04 41 
Mobil tel . (+994 50) 328 18 05 
Ev tel. (+994 12) 533 87 16 
Faks  
Elektron poçtu elshad_g@rambler.ru