Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  MÜXBİR ÜZVLƏR

Qurbanov Elşad Məcnun oğlu
Anadan olduğu yer Ermənistan SSR (Sisian rayonu) Qərbi Azərbaycan Qarakilsə rayonunun Urud kəndi   
Təvəllüdü 02.01.1951
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Biologiya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


 

03.00.05

Botanika

«Naxçıvançay hövzəsinin florası, bitkiliyi və onun fitomeliorativ əhəmiyyəti»

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


 

03.00.05

Botanika

"Atropatan əyalətinin florası və bitkiliyi (Azərbaycan Respublikası ərazisində)" 

Müxbir üzv seçilməsi

-         tarix

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı


30.06.2014

03.00.05

Botanika 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 446  (18 kitab, 438 məqalə)
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 169
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı 65
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 15
Kadr hazırlığı:

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı16

Əsas elmi nailiyyətləri Prof.E.M.Qurbanov ilk dəfə Azərbaycan Respublikası üçün morfoloji, ekoloji əlamətlərinə,  dominant və subdominant növlərinə görə  digər bitkilik tiplərindən fərqlənən  “səhra” bitkilik  tipinin Azərbaycan Respublikası ərazisində, “psevdomakki” bitkilik tipinin Talışda, Böyük və Kiçik Qafqaz dağlarında yayıldığını sübut etmiş, elmə yenilik kimi gətirmiş və bitkilik xəritəsinə əlavə etmişdir. O, Azərbaycan florası üçün 10-larla növün yeni yayılma areallarını müəyyənləşdirmişdir. E.M.Qurbanov Azərbaycanın  “Qırmızı Kitabı”nın  (II cildlik) 2-ci nəşrinin (2013) və  3-cü nəşrinin (2023) redaksiya heyətinin üzvü olmuşdur.
Elmi əsərlərinin adları

KİTABLAR:

1.Растительный Мир бассейна р. Нахичеванчая. БГУ им. М.А.Расулзаде, Баку,1996, 248 с.

2.Флоры и растительность Атропатанской провинции (в преде¬лах Азербайджанской Республики). Баку «Элм» 2007, 234 с.

3.İİR-nin Ərdəbil bölgəsində kartof sort nümunələrinin aqrobioloji xüsusiyyətləri və on¬la¬rın seleksiyada əhəmiyyəti. İran –Təbriz, 2012. 307s.

4. Bitki ekologiyası (Geobotanika əsasları ilə). «Bakı universiteti»   nəşriyyatı, Bakı,1998, 197 s.

5.Ali bitkilərin sistematikası. «Bakı universiteti» nəşriyyatı, Bakı 2009, 420 s.

6.Dərman bitkiləri. «Bakı universiteti»    nəşriyyatı, Bakı 2009, 356s.

7. Ali bitkilərin sistematikasından laboratoriya məşğələləri. «Bakı universiteti»    nəşriyyatı. Bakı, 2010, 259 s.

8. Biblioqrafiya. Azərbaycanın elm və mədəniyyət xadimləri: E.M.Qurbanov. Bakı, 2012. 254s.

9. Azərbaycanın “Qırmızı Kitab”ı. Nadir və nəsli kəsilməkdə olan bitki və göbələk növləri. II nəşr, Bakı, Şərq-Qərb nəşriyyatı, 2013, 676 s.

10. Azərbaycanın “Qırmızı Kitab”ı. Nadir və nəsli kəsilməkdə olan fauna növləri. II nəşr, Bakı, Şərq-Qərb nəşriyyatı, 2013, 518 s.

11.Geobotanika. «Bakı Dövlət Universiteti» nəşriyyatı, Bakı, 2017. 320 s.

12.Bitki morfologiyası. «Bakı  Universiteti» nəşriyyatı. Bakı, 2018. 226 s.

13. Azərbaycan Respublikasının “Qırmızı Kitab”ı I.  Üçüncü   nəşr, Imak mətbəəsi. Bakı, 2023, 503 s.

14. Azərbaycan Respublikasının “Qırmızı Kitab”ı I.  Üçüncü   nəşr, Imak mətbəəsi. Bakı, 2023, 275 s.

MÜƏLLİFLİK ŞƏHADƏTNAMƏSİ

1.Abşeron yarımadası bitkiliyinin ekoloji-geobotaniki xəritəsi (miqyas 1:100 000). Azərbaycan Respublikası müəllif hüquqları agentliyi (Əsərin qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə, № 7392). Bakı, 2012.

2.Azərbaycanın təbii bitkiliyində paxlakimilərin əmələ gətirdiyi bəzi fitosenozların ekoloji-geobotaniki xəritəsi. Azərbaycan Respublikası müəllif hüquqları agentliyi (Əsərin qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə, №7462). Bakı, 2013.

3.Samur-Şabran ovalığının ekoloji-geobotaniki xəritəsi. Azərbaycan Respublikası müəllif hüquqları agentliyi (Əsərin qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə, № 7468). Bakı, 2013.

4.Lənkəran dağlıq hissəsinin ekoloji geobotaniki xəritəsi. Azərbaycan Respublikası müəllif hüquqları agentliyi (Əsərin qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə, № 9296). Bakı, 2017.

5.Sumqayıtçay hövzəsinin ekoloji geobotaniki xəritəsi. Azərbaycan Respublikası müəllif hüquqları agentliyi (Əsərin qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə, №9298). Bakı, 2017.

6. Xəzər sahili botaniki-coğrafi rayonları ərazisisində bitki növlərinin yeni yayılma arealına dair xəritəsi. Azərbaycan Respublikası əqli mülkiyyət agentliyi (Əsərin qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə, №11145). Bakı, 2019.

7. Xəzər sahilinin orta hissəsinin ekoloji- geobotaniki  xəritəsi. Azərbaycan Respublikası əqli mülkiyyət agentliyi (Əsərin qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə, №11146). Bakı, 2019.

8. Azərbaycan Respublikası ərazisində Xəzər sahilinin botaniki-coğrafi rayonlaş¬dırılmasının xəritəsi. Azərbaycan Respublikası əqli mülkiyyət agentliyi (Əsərin qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə, №11147). Bakı, 2019.

9. Xəzər sahilinin şimal hissəsinin ekoloji- geobotaniki  xəritəsi. Azərbaycan Respublikası əqli mülkiyyət agentliyi (Əsərin qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə, №11148). Bakı, 2019.

10.Azərbaycan Respublikası Mil düzünün təbii bitki örtüyünün ekoloji-geobotaniki xəritəsi. Azərbaycan Respublikası əqli mülkiyyət agentliyi (Əsərin qeydiyyatı haqqında şəha¬dətnamə, № 14/С-11056-20). Bakı, 2020.

11. Azərbaycan Respublikası Siyəzən rayonu ərazisində “Siyəzənneft” neft və qazçıxarma idarəsinin ərazisində olan çirklənmiş torpaqların ekoloji-geobotaniki xəritəsi. Azərbaycan Respublikası əqli mülkiyyət agentliyi (Əsərin qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə, № 14/С-11057-20). Bakı, 2020.

12. Xəzər sahilinin cənub hissəsinin ekoloji-geobotaniki xəritəsi. Azərbaycan Respublikası əqli mülkiyyət agentliyi (Əsərin qeydiyyatı haqqında şəha-dətnamə, № 14/С-11058-20). Bakı, 2020.

13. Samur-Şabran ovalığının bitkiliyinin ilkin bitki örtüyü xəritəsi. Azərbaycan Respublikası əqli mülkiyyət agentliyi (Əsərin qeydiyyatı haqqında şəha-dətnamə, № 14/С-11059-20). Bakı, 2020.

14. Azərbaycanın botaniki-coğrafi rayonları. Azərbaycan Respublikası əqli mülkiyyət agentliyi (Əsərin qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə, №13554). Bakı, 2023.

15. Azərbaycanın bitki örtüyü xəritəsi. Azərbaycan Respublikası əqli mülkiyyət agentliyi (Əsərin qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə, №13555). Bakı, 2023.

SEÇİLMİŞ ELMİ ƏSƏRLƏR:

11. The Pytosociological Characteristics of Ecosystems of Mountain of Talysh Region of Azerbaijan. Asian Journal of Plant Sciences 5(5), 2006, p. 899-904.

12.Степная растительность Атропатанской провинции (в пределах Азербайджанской Республики). AMEA-nın xəbərləri, Biologiya elmləri. № 1-2, Bakı, «Elm», 2006, s.152-158.

13.Водно-болотная растительность Азербайджанской Республики. Материалы международной научно-практической конференции «Сохранение биоразнообразия водно-болотных угодий и устойчивое использование биологических ресурсов в степной зоне». Ростов-на Дону. 2007,  с. 49-55.

14. Supply of preanthesis assimilates for developing of wheat grains in two environmental conditions of well-watered and terminal season drought. Proceedings of the International Symposium Antalya, Turkey, April 28-May 1, 2008, p. 303-309.

15. Determination of Yield Stability in Advanced Potato Cultivars as Affected by Water Deficit and Potassium Humate in Ardabil Region, Iran. Pakistan Journal of Biological Sciences 11 (10), 2008, p. 1354-1359.

16.Новейшие таксоны растительности Азербайджана. Bakı Universitetinin xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası. №3.»Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2009.s107-116.

17. Effekt of potassium humate on gluten quantity of wheat (Tritucum aesttivum L.) genotypes under drought stress. Mikrobiology and Biotexnology. Tbilisi, 2010.P.62-66.

18. Samur-Şabran ovalığında  bəzi növlərin yeni yayılma arealları. AMEA Botanika institutunun elmi əsərləri XXXI cild Bakı, 2011.s.125-128.

19. Abşeron yarımadası florasının analizi. AMEA Botanika institutunun elmi əsərləri XXXI cild Bakı, 2011. s.76-82.

20. Морфогенез почек возобновления видов луковичных из рода штернбергии (Sternbergia Waldst. Et KİT.), интродуцированных на Апшеронском полуострове из флоры восточной части Большого Кавказа. Вестник МГОУ, серия «Естественные науки», №1. Москва, 2011.с.13-16.

21. Lənkəranın dağlıq  hissəsinin  (Lerik rayonu ərazisində)  bitkiliyinin fitosenoloji  xüsusiyyətləri  və  əhəmiyyəti. Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası. № 4. Bakı, 2011.s.47-54.

22. Biomonitoring of trace metals and air quality in Baku city, Azerbaijan, using Ligustrum japonicum L. (Oleaceae), AMEA Botanika institutunun elmi əsərləri XXXII cild Bakı, 2012. s.313-316.

23. Lead accumulation and response of antioxsidant enzymes of Ligustrum japonicum in urban atmosphere of Baku city, Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası. № 3. Bakı, 2012. с.44-50.

24. Change of the morpho-anotomical structure of laves of Ligustrum japonicum and Olea eropea caused by heavy metal pollution, Caspian Journal of Applied Sciences Research. 2 (2) 2013 .pp. 29-35.

25. Antioxidant enzymes, fluctuating asymmetry and Morphological Changes of Urban Trees as Ecological Indicators of Heavy Metal Stress, International  Journal of Pharmaceutical Science and Health Care. Issue 3, February. 2013. p.1-18.

26. Brioindication of trace metal pollution in the atmosphere of Baku city using Ligustrum japonicum, Olea europea, and Pyracantha coccinea Leaves, Journal of environmental engineering and landscape management. Volume, 00(00). 2013. p.1-7.

27. Abşeron yarımadasının bitki örtüyü. Azərbaycan Respublikasının Milli Atlası. Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsi. Bakı, 2014.s.232.

28. Legumes of the xerophytic forest vegetation in Azerbaijan. Journal of ecology of Health and Environment. An International Journal. Vol.3, No. 3, Natural Sciences Publishing USA, New York, 2015. P.77-79.

29.Phytocenoses formed by legumes in Mountain–xerophytic (Frigana) vegetation type. Sylwan journal (ISSN: 0039-7660) Vol. 159, Issue. 12.   Warszawa, Poland. Dec. 2015. P.24-34.

30. (Lamiaceae) Губинского района. Bitkilərin introduksiyası və iqlimləş¬diril¬məsi (AMEA Dendrologiya institutunun el¬mi əsərlər toplusu). Elmi əsərlər toplusu AMEA-nın 70 illik yubileyinə həsr olunur.   Bakı, 2015. s.252-253.

31.Legumes with new areas of distribution determined in the flora of Azerbaijan. Jokull journal (ISSN: 0449-0576). Volume. 66, Issue. 1. Iceland, Jan.2016. P.16-23.

32. Subalpine meadow vegetation of Lankaran highlands of Azerbaijan. Wufenia journal Klagenfurt, Austria. ISSN:1561-882 X. Vol 23, No. 1; Jan 2016.p.23-32.

33. New areas of distribution of some plant species in the basin of sumgayitchay river of Azerbaijan. encia e Tecnica Vitivinicola Journal (ISSN: 0254-0223). Portuqaliya, Vol. 31 (no 2 ), 2016. p.180-187.

34.Bioecologicalfeatures of the wetland vegetation of  Kura-Araks loveland of Azebaijan. Symposium on Euroasian Biodiversity (SEAB-2016). 23-27 may Antalya,Turkiye 2016. p.25. 3

5. Legumes dominated steppe vegetation type in the flora of Azerbaijan. Journal of ecology of Health and Environment. An International Journal. Vol. 4, No. 2, Natural Sciences Publishing USA, New York, (May) 2016. PP.91-94.

36. Возобновление букняков Большого Кавказа в зависимоти от типа леса. Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası. № 1. Bakı.2016. s.94-101

37. Бобовые фитоценозы, распростра¬ненные в кустарниковой раститель¬ности нагорно-ксерофит¬ного и горно-степного пояса. Вестник МГОУ, серия «Естественные науки», №2. Москва, 2016. с.24-33.

38. Leguminous phytocenosis distributed in hole-meadow vegetation of Azerbaijan and their agricultural importance. European Academic Rescarch, Vol.V. İssue 1/April 2017, Impact Factor 3,4546:p.580-594

39. Arid-rare forests of Atropatan. The 3rd International Symposium on Euroasian biodiversity. SEAB-2017. Belarusian State University. Minsk, Belarus, p.249.

40.Juniperus polycarpos K.Koch.(Turkestan Juniper) species  in Turianchai preserve (Azerbaijan Republic). Journal of Food Science and Engineering. David publishings, USA, 7 (2017) 458-460.

41. Biomorphological analysis and identification ofsubspecies of Juniperus communis in Azerbaijan. Asian journal of Plant Science and Research. № 7 (3). Pelagia Research Library. ISSN:2249-7412.Coden (USA):AJPSKY  2017.p.14-16

42.Древесно кустарниковая растительность кубинского горного массива. AMEA Mərkəzi Nəbatat bağının əsərləri. XV cild. Bakı, 2017. s.126-131

43. Bitki morfologiyası. “Bakı Universiteti” nəşriyyatı. Dərslik. Bakı, 2018. 226 s.

44.Trifolium caucasicum Tausch növünün senopopulyasiyalarının həyatiliyinin qiymətlən¬dirilməsi. AMEA Botanika İnstitutu və Azərbaycan Botaniklər cəmiyyətinin akademik Vahid Cəlal oğlu Hacıyevin 90 illiyinə həsr edilmiş konfrans materialları. 20-21 iyun Bakı, 2018. s.267-269

45. Talış florasının üçyarpaq yonca (Trifolium L. S.L.) növlərinin  taksonomik icmalı. AMEA-nın Xəbərləri. Biologiya və Tibb elmləri. Cild.73 №.1. Bakı, 2018.s.16-27.

46. Studying of germinative energy in species of Vicia L. genus  analysed  on senopopulation level. AMEA Botanika İnstitutu və Azərbaycan Botaniklər cəmiyyəti. Akademik V.İ.Ulyanişevin 120 illiyinə həsr edilmiş simpozium. Bakı, 2018. s.57

47. Kür-Araz ovalığının Mil düzünün cənub hissəsinin səhra və çala-çəmən bitkiliyinin fitosenoloji quruluşu və məhsuldarlığı. AMEA-nın Xəbərləri. Biologiya və Tibb elmləri. Cild 73 № 3.  Bakı, 2018. s.87-91.

48. Xəzər sahili florasının (Azərbaycanın ərazisində) endem və subendem bitkiləri. Naxçıvan Dövlət  Universiteti. Təbiət və Tibb elmləri seriyası,   № 7(96), Nаxçıvan, NDU”Qeyrət” 2018. s.50-57

49. Chorological analysis of Mil steppe flora- of Azerbaijan. Journal of ecology of Health and Environment. An International Journal. Vol 7, № 1, Natural Sciences Publishing USA, New York, 2019. p.21-30

50. Phytocenosis created by leguminous plants at Mil steppe of Azerbaijan and their agricultural importance. Pelagia Research Library Asian Journal of Plant Science and Research, ISSN : 2249-7412 CODEN (USA): AJPSKY 2019, 9(2):1-5

51. Protection of endangered plants species of Talish flora (Azerbaijan Republic). Proceedings of International Biological, Agricultural and life science congress. 7-8 November. Lviv, Ukraine. 2019. p.163

52.A Taxonomic Revision and Distribution of the Genus Juniperus (Cupressaceae) in Azerbaijan. Journal of Food Science and Engineering 9. David Publishing, 2019, P. 139-141

53. Observations for the determination of germination rate of juniperus excelsa subsp. polycarpos (Turkestan Juniper) seeds. Proceedings of International Biological, Agricultural and life science congress. 7-8 November. Lviv, Ukraine. 2019. p.135-136

54. Azərbaycanın Xəzər sahili bitkiliyində rast gəlinən paxlalı bitkilər və onların təsərrüfat əhəmiyyəti. Həyat elmləri və biotibb jurnalı. Cild 1 (74) №.2. İSSN 2078-3388. AMEA tərəfindən nəşr olunur. Bakı, 2019.s.33-41

55. Physiological Responses of eight maize varieties to salinity under the field and greenhouse conditions. Bangladesh journal of Botany. Vol 48, №3, Impact Factor: 0,2. SEP 2019. p.489-495.

56. Samur-Şabran qışotlaqlarında yayılmış bəzi formasiyaların yem əhəmiyyəti  və ekosisteminin qorunması. Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Elmi Əsərləri Məcmuəsi. Cild 2 (31), №1. Bakı: “Müəllim” nəşriyyatı, 2020. İSSN:2664-4037. Bakı, 2020. s.48-54.

57. Methods for Determining Soil Contamination by Oil and Petroleum Products and Indicator Plants in the North of Caspian Sea. International Journal of Agriculture and Biological Sciences- ISSN (2522-6584) July & Aug 2020. p.84-89

58. Taxonomic synopsis of Salsola genus (Mil plain, Azerbaijan). Bulletin of Science and Practice, 6(11), 78-84. 2020. https://doi.org/10.33619/2414- 948/60/08

59.  The regeneration of Oriental beech (Fagus orientalis Lipsky) share in the secondary hornbeam stands using. Journal of Forest science. 67 (2021):12-20.

60. Qaraquş dağı ərazisində Orabanchaceae Vent. fəsiləsinin nadir növləri. AMEA Naxçıvan bölməsinin Elmi əsərlər jurnalı,Təbiət və texniki elmlər seriyası. İSSN 2218-4783. №2. Naxçıvan: Tusi, 2021.s.62-66.

61.Classification and productivity of winter pastures in Lankaran-Mugan botanical-geographical region. Journal of life sciences and biomedicine. 2021. Volume 3 (76) №1. p.84-90

62.Geobotanical features of alpine and subalpine vegetation of summer pastures in the East Zangazur economic region and its significance. Journal of life sciences and biomedicine. 2021. Volume 3 (76) №2.p24-32

63.New spreading areas of some species in the Botanical-geographical regions of the middle part of the Caspian coast. Acta Botanica Caucasica. Published by Baku State University, Department of Botany and Plant Physiology. Baku, 2022.Volum 1, № 1.p.4-8.

64.Фитоэкологические исследования для биологической рекультивации почв, загрязненных нефтью и нефтепродуктами на Апшеронском полуострове (Азербайджан). Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice. 2022.T.8 №12, с.126-132

65.Фитоэкологическая характеристика пустынного типа растительности на нефтезагрязненных почвах Сиязанского района (Азербайджан). Проблемы современной науки инновации. Прикладные исследования и научные разработки и области биологии и медицины. Научно-практический журнал. Издательство ООО «Манускрипт», Республика Ингушетия, Сунженский р-он, ст-ца Троицкая, № 1. 2023.с.89-93.

66.Субальпийская луговая растительность Ярдымлинского и Астаринского районов (Азербайджан). Бюллетень науки и практики. Т. 9. №7.  

67.Phytocenoses found in grassy mountain-meadow soils in the subalpine zone of Talish. All Sciences Proceedings. Proceeding Book of 2nd International Conference on Contemporary Academic Research ICCAR. Volume 1, №2  November 4-5, 2023, Konya, Turkey. p.81-84

68.The Alhagieto-Salsoletum-Artemisiosum fosmation group at the SiyazanNeft NQCI mine. 4th Эnternational Conference on Engineering and Applied Natural Sciences ICEANS 2023, November 20-21, 2023, Konya, Turkey. p.4

69.Типы чально-луговой и водно-болотной растительности нефтезагрязненных почв сиазаньского района. (Азербайджан). Бюллетень науки и практики. 2023. т. 9. №3.   с.74-79

70.Phytoecological research on oil-contaminated soils of “Shirvanneft” oil and gas development area and its recultivation (Azerbaijan). Труды Мордовского государственного природного заповедника имени П.Г. Смидовича Proceedings of the Mordovia State Nature Reserve. Вып. 33. Vol. 33, 2023. c.172-183.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

1. Rusiya Federasiyasının Botanika Cəmiyyəti, üzv;

2. Azərbaycan Respublikası - Botanika Cəmiyyəti, üzv;

3. AMEA-da Botanika elmi üzrə Koordinasiya Şurasının üzvü;

4. BDU-da  Elmi Şuranın üzvü;

5. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Biologiya və Tibb Elmləri bölməsinin büro üzvü;

6. Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması və Xüsusi Mühafizə Olunan Təbiət Ərazilərinin İnkişafı Departamentinin Elmi Şurasının üzvü;

7. Vikipediyada SSRİ Botaniklər kateqoriyasına 4 nəfər    Azərbaycanlı botanikdən biri  kimi  daxil edilmiş;

8. Vikipediyada XXI əsr  Botaniklər kateqoriyasına yeganə Azərbaycanlı botanik     kimi     daxil edilmiş;

9. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında AAK-ın Biologiya və Aqrar elmlər üzrə Ekspert Şurasının sədri.

Pedaqoji fəaliyyəti

Bakı Dövlət Universiteti, Botanika və bitki fiziologiyası kafedrasında 1982-ci ildən baş müəllim və dosent

1992-ci ildən bu günə qədər Botanika və bitki fiziologiyası kafedrasının müdiri, professor

Digər fəaliyyəti

Azərbaycanın Milli Atlasında 2 və Coğrafiya Atlasında 1 ekoloji- geobotaniki xəritəsi dərc olunmuşdur. O cümlədən Azərbaycanın bəzı botaniki-coğrafi rayonlarının ekoloji- geobotaniki (12 xəritə) xəritəsini və “Azərbaycan Respublikasının bitki örtüyü” xəritəsini tərtib tərtib etmişdir.

1.Abşeron yarımadası bitkiliyinin ekoloji-geobotaniki xəritəsi (miqyas 1:100 000). Azərbaycan Respublikası müəllif hüquqları agentliyi (Əsərin qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə, № 7392). Bakı, 2012.

2.Azərbaycanın təbii bitkiliyində paxlakimilərin əmələ gətirdiyi bəzi fitosenozların ekoloji-geobotaniki xəritəsi. Azərbaycan Respublikası müəllif hüquqları agentliyi (Əsərin qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə, №7462). Bakı, 2013.

3.Samur-Şabran ovalığının ekoloji-geobotaniki xəritəsi. Azərbaycan Respublikası müəllif hüquqları agentliyi (Əsərin qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə, № 7468). Bakı, 2013.

4.Lənkəran dağlıq hissəsinin ekoloji geobotaniki xəritəsi. Azərbaycan Respublikası müəllif hüquqları agentliyi (Əsərin qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə, № 9296). Bakı, 2017.

5.Sumqayıtçay hövzəsinin ekoloji geobotaniki xəritəsi. Azərbaycan Respublikası müəllif hüquqları agentliyi (Əsərin qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə, №9298). Bakı, 2017.

6. Xəzər sahili botaniki-coğrafi rayonları ərazisisində bitki növlərinin yeni yayılma arealına dair xəritəsi. Azərbaycan Respublikası əqli mülkiyyət agentliyi (Əsərin qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə, №11145). Bakı, 2019.

7. Xəzər sahilinin orta hissəsinin ekoloji- geobotaniki  xəritəsi. Azərbaycan Respublikası əqli mülkiyyət agentliyi (Əsərin qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə, №11146). Bakı, 2019.

8. Azərbaycan Respublikası ərazisində Xəzər sahilinin botaniki-coğrafi rayonlaş¬dırılmasının xəritəsi. Azərbaycan Respublikası əqli mülkiyyət agentliyi (Əsərin qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə, №11147). Bakı, 2019.

9. Xəzər sahilinin şimal hissəsinin ekoloji- geobotaniki  xəritəsi. Azərbaycan Respublikası əqli mülkiyyət agentliyi (Əsərin qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə, №11148). Bakı, 2019.

10.Azərbaycan Respublikası Mil düzünün təbii bitki örtüyünün ekoloji-geobotaniki xəritəsi. Azərbaycan Respublikası əqli mülkiyyət agentliyi (Əsərin qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə, № 14/С-11056-20). Bakı, 2020.

11. Azərbaycan Respublikası Siyəzən rayonu ərazisində “Siyəzənneft” neft və qazçıxarma idarəsinin ərazisində olan çirklənmiş torpaqların ekoloji-geobotaniki xəritəsi. Azərbaycan Respublikası əqli mülkiyyət agentliyi (Əsərin qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə, № 14/С-11057-20). Bakı, 2020.

12. Xəzər sahilinin cənub hissəsinin ekoloji-geobotaniki xəritəsi. Azərbaycan Respublikası əqli mülkiyyət agentliyi (Əsərin qeydiyyatı haqqında şəha¬dətnamə, № 14/С-11058-20). Bakı, 2020.

13. Samur-Şabran ovalığının bitkiliyinin ilkin bitki örtüyü xəritəsi. Azərbaycan Respublikası əqli mülkiyyət agentliyi (Əsərin qeydiyyatı haqqında şəha¬dətnamə, № 14/С-11059-20). Bakı, 2020.

14. Azərbaycanın botaniki-coğrafi rayonları. Azərbaycan Respublikası əqli mülkiyyət agentliyi (Əsərin qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə, №13554). Bakı, 2023. 15. Azərbaycanın bitki örtüyü xəritəsi. Azərbaycan Respublikası əqli mülkiyyət agentliyi (Əsərin qeydiyyatı haqqında şəha¬dətnamə, №13555). Bakı, 2023.

Təltif və mükafatları

1.“Tərəqqi” medalı (2009)

2. “İlin alimi” (2009, 2012)

3. “İlin müəllimi” (2010)

4. Təhsil Nazirliyinin “Fəxri Fərman”ları (2010, 2011)

5. “Avropa Nəşr Mətbuat Evi” tərəfindən “Ən yaxşı vətənpərvər tədqiqatçı alim” qızıl medalı və fəxri diplomu (2015)

6. BDU-nin   “Fəxri Fərman” ı (2016)

7. «İlin kafedra müdiri» fəxri adı (2016)

8. Türkiyyənin “Türk Dünyası Araşdırmaları Beynəlxalq Elmlər Akademiyası” tərəfindən həmin Akademiyanın həqiqi üzvü (akademik) seçilmiş və Beynəlxalq Qızıl Ulduz Medalı (2019).

9. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanına əsasən “Əməkdar Elm Xadimi” (2019).

10. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən Elm və təhsilin inkişafı sahəsində yüksək nailiyyətlər əldə etməsinə, bu sahələrin inkişafına xüsusi töhfə verdiyinə, Universitetin sosial-mədəni inkişafında fəal iştirak etməsinə görə “Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyi (1919-2019) Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı” (2019).

11. Qotfrid Vilhelm Leybnits adına Avropa Təbiət Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü (akademik) seçilmişdr (2021).

12. “Heydər Əliyev İli” ilə əlaqədar və partiyada fəaliyyətinə görə Yeni Azərbaycan Partiyası Yasamal Rayon Təşkilatı tərəfindən “Fəxri Fərman” (2023).

13. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Rəyasət Heyətinin 26 may 2023-cü il tarixli qərarı ilə Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Azərbaycan Respublikasının “Qırmızı Kitab”ının III nəşrinin elmi mətninin hazırlanmasında mühüm xidmətinə görə «Fəxri Fərman» ı (2023).

İş yeri və ünvanı Bakı Dövlət Universiteti, Z.Xəlilov 23 
Vəzifəsi Bakı Dövlət Universiteti, Botanika və bitki fiziologiyası kafedrasının müdiri, professor, AMEA-nın müxbir üzvü
Xidməti tel. (+994 12) 539 04 41 
Mobil tel . (+994 50) 328 18 05 
Ev tel. (+994 12) 533 87 16 
Faks  
Elektron poçtu elshad_g@rambler.ru