Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  MÜXBİR ÜZVLƏR

Cəfərov Valeh Cabbar oğlu

 

Veb-sayt  
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Gədəbəy rayonu, Arıqıran kəndi 
Təvəllüdü 02.11.1943
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.Əzizbəyov adına Qırmızı Əmək Bayrağı ordenli Neft və Kimya İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

02.00.06

YMB kimyası

Malein anhidridinin homo və sopolimerlərinin qalay və xlorüzvi törəmələrinin sintezi və xassələri

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

02.00.06

YMB kimyası

Yüksək təzyiq polietileni, malein anhidridinin sopolimerləri və mineral doldurucular əsasında yüksək möhkəmlik və termiki davamlı polimer materiallarının yaradılması

Müxbir üzv seçilməsi

-         tarix

-        ixtisasın adı


2014 

Makromolekullar kimyası

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

197

 

64

 

 

9

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 10 müəlliflik şəhadətnaməsi, 2 patent   
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 

2

Əsas elmi nailiyyətləri Kimya və neft kimya istehsalatlarında əmələ gələn yan məhsul və tullantıların təkrar emal yolu ilə istifadəsi üsullarının işlənilməsi; poliolefinlər, onların atqıları və təbii süxurlar əsasında yüksək istismar xassələrinə malik polimer kompozisiya materiallarının yeni nəslinin yaradılması; ətraf mühitin mühafizəsi və ekoloji tarazlığın saxlanılması; C5-C10 α-olefinlərlə malein anhidridinin və digər vinil monomerlərinin birgəpolimerləşməsi reaksiyası əsasında  appretlərin sintezi və onların istifadəsi ilə yaradılan kompozisiyaların tətbiq imkanlarının müəyyənləşdirilməsi,  polimer təbiətli modifikator və appretlərlə fiziki-kimyəvi, fiziki-mexaniki modifikasiyası zamanı polimerlərin quruluş və xassələrində dəyişikliyin qanunauyğunluqlarının tədqiqi.
Elmi əsərlərinin adları

1.Композиционные материалы технического назначения на основе полимерных отходов Пластмассы"2011, №5 с.46-49

2.Research of reaction oligomerization of epichlorhydrin at presence acrylic acids with infrared spectroscopy method Problems of chemistry and chemical technology. Journal Ukraine, Dnepropetrovsk, 2011, №6, с.60-68

3.PE tullantılarının ekoloji  tarazlığa təsiri və onların aradan qaldırılması yolları Azərbaycan. Mühəndislik Akademiyası Xəbərləri. 2012, №4 s.118-124

4.Создание высоконаполненных композиций на основе ПЭНП, каолина и полимерного аппрета. Вестник Азерб. Инженерной Академии, Международной НТ журнал, 2013 с.83-87

5.Окружающая среда: Вторичное использование полимерных отходов. Книга учебных пособий, 2014, с. 240

6.New Polymer Compositions on the Basis of Appreted Polyethylene and Silicagel Journal of Science. Türkiyə Sarayeva 2015, s. 345-347

7. Influence of low-molekular termary copolymers of α-olifines on regularity of formation of structure of polymer componites on the basis of polyethylem of high pressure polyethylene and mineral fillers. American Scientifice journal, №2 (2)/2016 s.48-54

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

Respublika Ekologiya Komissiyasının üzvü  

Respublika Milli Atlası Komissiyasının üzvü      

Ekologiya üzrə koordinasiya şurasının üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti SDU-nin Ekologiya və təbiətdən istifadə kafedrasının professoru
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları Gürcüstan kimya cəmiyyətinin diplomları ilə təltif olunub, 2006-2010
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Polimer Materialları İnstitutuSumqayıt S.Vurğun küç.124
Vəzifəsi 11 saylı Polimer materiallarının təkrar emalı və ekologiyası laboratoriyasının müdiri
Xidməti tel. (+994 18) 6422373 
Mobil tel. (+994 50) 3214821
Ev tel. (+994 18) 6422414
Faks (+994 18) 6420400
Elektron poçtu

valeh_ani@mail.ru