Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  MÜXBİR ÜZVLƏR

Məhərrəmov Saleh Heydər oğlu
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan Muxtar Respublikası, Şərur rayonu, Alışar kəndi   
Təvəllüdü 25.09.1965 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutu
Elmi dərəcəsi Biologiya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-          ixtisas şifri

-          ixtisasın adı

-          mövzunun adı


03.00.20

Helmintologiya

Helmintosid otlaq bitkiləri və baldırğanın toksikoloji qiymətləndirilməsi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-          ixtisas şifri

-          ixtisasın adı

-          mövzunun adı


2429.01

Parazitologiya

Naxçıvan Muxtar Respublikasında qoyunların kompleks helmintofaunasının formalaşma xüsusiyyətləri, mədə-bağırsaq nematodlarına qarşı antihelmint bitkilərin tətbiqi və onların toksikoloji qiymətləndirilməsi

Müxbir üzv seçilməsi

-          tarix

-          ixtisasın adı

30.06.2014

Biologiya

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 132 
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 23
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı 5
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı


12

2

Əsas elmi nailiyyətləri

Antihelmint təsirə malik bitkilərin müəyyən edilməsi, onların asan tətbiq formalarının və toksiki xüsusiyyətlərinin araşdırılması. Naxçıvan Muxtar Respublikasında qoyunların kompleks helmintofaunasının formalaşma xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi;

Helmintlərin ekoloji amillərdən asılı olaraq yayılma və yoluxma dinamikasaının müəyyənləşdirilməsi
Elmi əsərlərinin adları

1. Магеррамов С.Г. Распространение гельминтов в зависимости от климатических условий. Ж. Аграрная наука. Москва, 2011, № 7, ст. 32-33, 2 стр.

2. Магеррамов С.Г. Зависимость распространения гельминтов от экологических факторов. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013, 73 стр.

3. Магеррамов С.Г. Антигельминтные действия растений и их смеси с химическим препаратом. Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Естественные науки Пензенский государственный университет. 2013, № 2, с. 65-69, 5 стр.

4. Məhərrəmov.S.H., Əsədov E., Hüseynov H., Tahirov Ə., Rüstəmli Y. Bal arısının xəstəlikləri və zərərvericiləri. Naxçıvan “Əcəmi”, 2014, 240 cəh.

5. Study of Treatment Advantage of Medicinal Herbs with Antihelmintic Effect against Neoascariasis. International Journal of Research Studies in Biosciences (IJRSB) http://www.arcjournals. org/ijrsb/2015_ijrsb_v3-i1.php, p. 78-81;

6.Management of Gastroente-rostomy Illness with Herbs in Veterinary Practice in Nakhchivan Autonomous Republic (Azerbaijan). International Journal of Veterinary Science Copyright © 2015 - All Rights Reserved -ijvets.com. Inter J Vet Sci, 2015, 4(4): 224-226.//(http:// www.ijvets.com/in-press) ⇓ Abstract Full text pdf.

7. Use of Essential Oil Derived From Artemisia absinthium L. in Veterinary. Seab,2015// symposium on euroasian biodiversity, abstract book, p. 99;

8.Зависимость распространения гельминтозов от экологических факторов в условиях Нахичеванской Автономной Республики. Ж. Аграрная наука. Москва, 2015, № 2, ст. 25-27;

9.Параметры острой токсичности антгельминтных растений. Ж. Аграрная наука. Москва, 2016, № 7, ст. 10-12;

10.Naxçıvan dövlət universiteti: dünəni və bu günü. Uluslararası veteriner cerrahi kongresi/ bildiri özetleri. Atatürk Üuniversitesi 2016, s. 13-18;

11.Naxçıvan Özerk Cumhuriyyeti gida ve tarım sektörünün turizmdə rolü. 1.Tarım və qida etiği kongresi (Uluslararası katılımlı). Ankara, 2017, s.69-72;

12.The antihelmintic effecency of N. meyer Benth. and N. cataria L. species that spread in the Nakhchivan autonomous republic flora. International journal of Veterinary Sciences and Animal Husbandry. Vet.manuscript@gmail.com. 2017, V.2. issue 1, page number 40-43;

13.Фауна иксодовых клещей и ее роль в передаче кровепаразитарных болезней крупного рогатого скота. Ж. Аграрная наука. Москва, 2017, № 2, ст. 26-28;

14.Bazi Keklik Türlərinin Thimus kotschyanus və Thimus collinus qastrointestinal parazitlere karşı antehelmentik etkisinin araştırılması. Kafkas Üniversitesi veteriner fakültesi dergisi. Türkiye, Kars, 2017, c. 23, № 6, s. 961-965;

15.Biocoğrafiya. Dərslik. Naxçıvan, “Əcəmi”, 2017, 406 s.;

16.Arı xəstəlikləri və parazitləri, onlarla mübarizə formaları. III Naxçıvan beynəlxalq arıçılıq konfransı. konfransı Naxçıvan 2017, 26 may. s. 3-4;

17.Normal fiziologiya fənni üzrə tədris proqramı (Müalicə işi, Tibbi profilaktika, Stomatologiya və Əczaçılıq ixtisası tələbələri üçün). Naxçıvan, “Əcəmi”, 2017, 55 s.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü Volqaətrafı regionların ali  təhsil müəssisələrinin biologiya  elmlər seriyası jurnallarının redaksiya kollegiyasının üzvü (2013)
Pedaqoji fəaliyyəti 26 il Naxçıvan Dövlət Universiteti
Digər fəaliyyəti  
Təltif və mükafatları 1. Azərbaycan Respublikasının “Qabaqcıl təhsil işçisi” döş nişanı (2007)

2. “Əməkdar elm xadimi” (2014) 

İş yeri və ünvanı  
Vəzifəsi  
Xidməti tel. (+994 36) 5452366 
Mobil tel . (+994 50) 2278080 
Ev tel. (+994 36) 5457049 
Faks (+994 36) 5457288 
Elektron poçtu salehmaharramov@mail.ru