Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  MÜXBİR ÜZVLƏR

Sadıqov Əminağa Bəhmən oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Lerik rayonu    
Təvəllüdü 18.12.1962
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Dnepropetrosk Dövlət Universiteti (indiki Dnepr Milli Universiteti), Tətbiqi-riyaziyyat fakültəsi
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı 

01.02.04

Bərk cisim mexanikası

Əks əyriliyi olan panelli mürəkkəb çoxtəbəqəli  silindrik örtüklərin dayanıqlılığı və rəqsləri

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı
1203.01

Kompüter elmləri

Fövqəladə hallarda idarəetmə məsələlərinin həlli üçün modellər və texnologiyalar 

Müxbir üzv seçilməsi

-         tarix

-        ixtisasın adı

 

2017

Kompüter elmləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

146

 

71


36

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 2 ixtiraya görə m. ş. və 2 patent  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


5

 

2

Əsas elmi nailiyyətləri

İlk dəfə olaraq fövqəladə halların səbəb-nəticə və məkan-zaman əlamətlərinə görə identifikasiyası və təsnifatı üçün riyazi metodologiya işlənmiş, təhlükəyə məruz qalmış regionun idarəetmə obyekti kimi riyzi təsviri verilmişdir;

Fövqəladə hallarda çevik idarəetmə məsələlərinin həlli üçün riyazi modellər, metodlar və yeni informasiya texnologiyaları işlənmişdir;

Potensial təhlükəli obyektlərin pasportlaşdırılması üçün verilənlər bazasının yaradılması texnologiyası işlənmişdir;

Qəzaya səbəb olan təsədüfi hallar arasında səbəb-nəticə əlaqələrini aşkar etmək, qəza risklərinin yaranmasını qiymətləndirmək və ani dəyişiklikləri olan prosesləri modelləşdirmək və beləliklə ekoloji təhlükəli odyektlərin təhlükəsizliyini maksimum təmin etmək üçün yeni metodologiya işlənmişdir;

Qəzaların monitorinqi üçü nproqnoz məsələlərinin həll alqoritmləri işlənmişdir;

Zaman sıralarının qabaqcadan klasterləşdirilməsi yolu ilə ən yaxın qonşu metodu ilə proqnozlaşdırmanın selektiv və hibrid növlərinin kombinə edilmiş modelləri işlənmişdir;

Hava və su mühitində çirkləndirici maddələrin yayılmasının riyazi modelləri işlənmişdir;

Fövqəladə halların inkişaf proseslərinin dağıdıcı təsirlərin təzahürünün və müdafiə tədbirlərinin yerinə yetirilməsinin alternativlərini əks etdirən yönəldilmiş multiqraf şəklində göstərilməsi;

Fövqəladə hallarda əsas idarəetmə məsələlərinin ifadə edilməsi və onların operativ idarəetmə konturlarının iyerarxik sistem şəklində dekompozisiyası;

Qeyri-müəyyənlik şəraitində su ehtiyatlarının idarə edilməsinin riyazi modeli;

Qazdan təhlükəli müəssisənin ekoloji modelinin yaradılmasının riyazi modeli;

Yanan hissəciklərin sürətinin və maksimal uçuş məsafəsinin hesablanmasının analitik düsturu verilmişdir;

Texnogen təsir risklərinin minimallaşdırılması məsələsinin həllinin robast metodu təklif olunmuşdur;

Yanğın zamanı metropolitenin yeraltı qurğularında hava axınlarının hərəkətinin modelləşdirilməsi üçün ədədi modelləşdirmə metodu işlənmişdir;

Hərbi fəaliyyət ərazilərində ekoloji proseslərin riyazi modeli işlənmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

1. Sadigov A.B, B.A.Guliyev, E.N.Sabziyev.The problem of optimal location of the military logistics center. Informatics and Control Problems, Volume 41, Issue 1(2021) p. 3-9.

2. Садыгов А.Б. Постановка задачи оперативно-организационного управления. Международная научная конференция «Наука, техника и развитие инновационных технологий», Министерство обрзования Туркменистана, Академия наук Туркменистана, г. Ашхабад, 12-13 июня 2021 года. Том II, стр. 11-13.

3. Sadıqov Ə.B. Fövqəladə hallarda regionun müdafiəsi üçün riyazi model. Fövqəladə halların idarə olunmasında statistic məlumatların uyğun metodlarla tədqiqi. “İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə fövqəladə hal riskləri” respublika elmi-texniki konfransı. 21-22 may 2021-ci il, Baki, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti.

4. Sadıqov Ə.B., Həsənov R.Ə. Ekoloji vəziyyətin regional miqyasda analizi üçün riyazi model. Fövqəladə halların idarə olunmasında statistic məlumatların uyğun metodlarla tədqiqi. “İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə fövqəladə hal riskləri” respublika elmi-texniki konfransı. 21-22 may 2021-ci il, Baki, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti.

5. Sadıqov Ə.B, M.Yunusov. Fövqəladə halların idarə olunmasında statistic məlumatların uyğun metodlarla tədqiqi. “İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə fövqəladə hal riskləri” respublika elmi-texniki konfransı. 21-22 may 2021-ci il, Baki, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti.

6. Sadıqov Ə.B, A.Bayramov. Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində ekoloji risk və təhlükələrin analizi. “İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə fövqəladə hal riskləri” respublika elmi-texniki konfransı. 21-22 may 2021-ci il, Baki, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti.

7. Садыгов А.Б., Зейналов Р.М. Робастные решения для минимизации рисков. The Reports of National Academy of Sciences of Azerbaijan. 2020, Valume LXXVI, № 3-4, p. 16-21.

8. Sadigov A.B, Zeynalov R.M.  Mathematical modeling of environmental processes at military facilities. Informatics and Control Problems, Vol. 40, Issue 2 (2020), p. 31-37

9. Садыгов А.Б. Комбинированные модели прогнозирования с предварительной кластеризацией временных рядов. Компьютерная математика, Киев, 2020, № 3, с. 37-43

10. Sadigov A.B. Modeling of Appearance of Instability of Complex Systems. International Conference on Complex Systems in Computer Science. June 17-18, 2020 in Montreal, Canada.

11. Sadigov A.B., Zeynalov R.M.  Optimal control in the problems of calculating the benefit/cost ratio in emergency response. Informatics and Control Problems, Volume 40, Issue 1(2020) p. 47-56

12. Sadigov A.B. Deep learning applications and challenges in big data analytics. International Conference on Computer Science, Machine Learning and Big Data (ICCSMLBD) November 5-6, 2020, Ankara, Turkey

13. Садыгов А.Б. Математические модели автоматизированного управления системами противокоррозионной защиты трубопроводов. Мат. II межд. научно-практ. конф. “Современное прогаммирование”, Нижневартовск, 14-16 ноября 2019 г.стр. 68-75

14. Садыгов А.Б. Нелинейная динамика и парадигмы вычислений при анализе экстремальных ситуаций. Управляющие системы и машины, Киев, 2019, №1, с.110-115.

15. Садыгов А.Б. Построение экспертно-аналитической модели аварийных ситуаций. Сб. научных трудов Компьютерные методы в задачах прикладной математики и механики. г. Киев, 2019, с. 58-65

16. Садыгов А.Б. Интегрированная система прогнозирования аварийных ситуаций на потенциально опасных промышленных объектах. Проблемы управления и информатики. 2018, № 4, с. 97-101.

17. Sadıqov Ə.B., Həsənov R.Ə. Модель распространения загрязнений в водных бассейнах на основании закона сохранения массы вещества. Известия НАН Азербайджана, 2018, т. XXXVIII, № 6, с. 28−32.

18. Sadigov A.B. Methods of risks assessment of life activity in environment, 1st International Turkish World Engineering and Science Congress in Antalya, December 7-10, 2017, s.28-38

19. Садыгов А.Б. Модели и технологии решения задач управления в чрезвычайных ситуациях. Баку, «Элм», 2017, 372 с.

20. Bandaliyev R.A, Guliyev V.S, Mamedov I.G, Sadigov A.B. The optimal control problem in the processes described by the Goursat problem for a hyperbolic equation in variable exponent Sobolev spaces with dominating mixed derivatives. Journal of Compu¬tational and Applied Mathematics.  305(2016), 11-17.

21. Садыгов А.Б. Исследование устойчивости нефтена¬лив¬ных баков под действием ветровой нагрузки. Сб. научных трудов Компьютерные методы в задачах прикладной математики и механики.   г. Киев, 2015, с. 28-35.

22. Садыгов А.Б., Голодникова Н.А. Оптимизация структу¬ры сельскохозяйствен-ного производства для обеспечения продовольственной безопасности.  Компью¬терная математика, 2015, №1, Киев, с. 46-55.

23. Садыгов А.Б. Теоретические исследования динамики расхода жидкости в системе охлаждения ног пожарного. «Научный вестник» Украинского НИИ пожарной безопасности, 2014, Киев, № 2, с. 217-222.

24. Садыгов А.Б. Математическая модель тушения пожа¬ра в отсеках кораблей при тонком, объемном распылении воды «Научный вестник» Украинского НИИ пожарной безопасности, 2014, Киев, 2014, №3, с. 49-53.

25. Садыгов А.Б., Тищенко М.А. Эффективная аффинная аппроксимация в метрике L1. Управляющие системы и машины, Киев, 2014, №4, с. 25-30.

26. Садыгов А.Б. Модели и технологии для решения задач управления в чрезвычайных ситуациях. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора наук по технике. 2013, 43 стр.

27. Садыгов А.Б. Модели и технологии для решения задач управления в чрезвычайных ситуациях. Диссертация на соискание ученой  степени доктора наук по технике. 2013, 261 с.

28. Садыгов А.Б., Садыгзаде В.А. Оптимизация кредитного риска коммерческого банка // Доклады НАН Азербайджана, 2012, Том LXVIII, № 2, с. 15-22.

29. Sadigov A.B. Modeling of Appearance of Instability of Complex Systems. Reports of IV International conference «Problems of Cybernetics and Informatics». September 12-14, 2012, Baku, Azerbaijan, p. 70-73.

30. Садыгов А.Б. Метод оценки риска возникновения аварий на предприятиях// Mехатроника, автоматизация, управление.  2012, № 10(139), с. 47-53.

31. Aliev T.A., Guluyev G.A., Pashayev F.H., Sadigov A.B. Noise monitoring technology for objects in transition to the emergency state. Mechanical Systems and Signal Processing, 2012, v. 27, p. 755-762.

32. Садыгов А.Б. Моделирование движения воздушных потоков в подземных сооружениях метрополитена при пожаре // Электронная обработка материалов, Молдова: 2012, 48(2), с. 118–125.

33. Sadigov A.B. Methodological restrictions of the theory of safety of ecologically dangerous objects. International Journal of Research and Reviews in Applied Sciences ISSN:  2012, Volume 13, Issue 1. p. 175-179.

34. Sadigov A.B. Way to Simulate the Airflows’ Motion in Subway Constructions during Fires. Surface Engineering and Applied Electrochemistry. 2012, v. 48, №3, p. 187-191.

35. Садыгов А.Б. О контроле и анализе ситуаций на потенциально опасных объектах. Математические машины и системы, 2012, №1, с. 98-117.

36. Атоев К.Л., Пепеляев В.А., Садыгов А.Б. Математическая модель управления водными ресурсами в условиях  неопределенности. Компьютерная математика. Киев: 2012, № 1, с. 23-30.

37. Садыгов А.Б. Создание и применение автоматизированных систем управления защитой населения и объектов в чрезвычайных ситуациях/ Сборник докладов Международной конференции "Двадцать пять лет Чернобыльской катастрофы. Безопасность будущего". Киев: 2011, 20-22 апреля, с. 150-154.

38. Садыгов А.Б. Об аварийной ситуации в линейных дифференциальных играх преследования. Сб. научных трудов Теория и приложения методов оптимизации, Киев, 2011, с. 28-35.

39. Садыгов А.Б. Создание математических моделей и методов решения задач оперативного управления в чрезвычайных ситуациях // Компьютерная математика, Киев: 2011, № 1, с. 37-45.

40. Садыгов А.Б., Садыгзаде В.А. Некоторые робастные решения в условиях риска и неопределенности // Известия НАН Азербайджана, 2011, т. XXXI, № 3, с. 111−117.

41. Садыгов А.Б. Робастные методы эллипсоидального оценивания состояния динамических систем при ограничениях на помехи измерения выхода и скорость их изменения // Доклады НАН Азербайджана, 2011, т. LXVII, № 1, с. 53-62.

42. Aliev T.A., Guluyev G.A., Pashayev F.H., Sadigov A.B. Algorithms for determining the coefficient of correlation and cross-correlation function between a useful signal and noise of noisy technological parameters. Cybernetics and Systems Analysis, 2011, v. 47, Number 3.

43. Алиев Т.А., Гулуев Г.А., Пашаев Ф.Г., Садыгов А.Б. Помехоиндикация изменения динамического состояния производственных объектов // Доклады НАН Азербайджана, 2010, т. LXVI, № 3, с. 20-28.

44. Садыгов А.Б. Оптимальное управление в задачах расчета соотношения выгоды-затраты при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций // Известия НАН Азербайджана, 2010, т. XXX, № 6, с. 40-49.

45. Садыгов А.Б. Математическая модель дождевой эро¬зии почвы на водосборе сложной формы // Доклады НАН Азербайджана, 2010, т. LXVI, № 1, с. 34-42.

46. Алиев Т.А., Гулуев Г.А., Пашаев Ф.Г., Садыгов А.Б. Технология мониторинга скрытого периода появления корреляции между полезным сигналом и помехой технологических параметров // Доклады НАН Азербайджана, 2010, т. LXVI, № 2, с. 28-35.

47. Садыгов А.Б. Синтез интеллектуальных систем управления на основе метода краевых условий Ляпунова. Теория оптимальных решений, Киев, 2010, № 2, с. 121-127.

48. Алиев Т.А., Гулуев Г.А., Пашаев Ф.Г., Садыгов А.Б. Принципы построения и функционирования интеллектуальных глубинных сейсмоакустических станций/Труды Девятого международного симпозиума. Москва: 28 июня-2 июля 2010 г., с. 49-53.

49. Садыгов А.Б. Подход к созданию базы знаний экспертной системы оценки, прогноза и анализа ситуаций на объектах повышенной опасности. Математические машины и системы, 2009, Киев, №3, с. 58-63.

50. Садыгов А.Б. Экологическая  модель газоопасного предприятия // Доклады НАН Азербайджана, 2009,  т. LXV, № 4, с. 48-53.

51. Садыгов А.Б. Меры риска и робастные решения. Теория оптимальных решений, 2008, Киев, с. 66-72.

52. Садыгов А.Б. Моделирование распространения загрязняющих веществ при залповом сбросе // Вестник Ленкоранского государственного университета, Cерия естественных наук, 2007, с. 73-79.

53. Садыгов А.Б. Природно-техногенные катастрофы: проблемы экономического анализа и управления. Известия Полоцкого государственного университета, Полоцк, 2007, № 4, с. 54-61.

54. Садыгов А.Б. Оценка риска возникновения аварий методами теории надежности. Сб. научных трудов Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры, Днепропетровск, 2007, вып. 22, с. 32-38.

55. Садыгов А.Б. Метод оценивания параметров автономной интеллектуальной системы. Вестник Днепропетровского государственного университета,  Днепропетровск, 2007,  с. 83-89.

56. Садыгов А.Б., Исмаилова А.М., Гасанов Р.Э. Методология создания системно-иерархического классификатора и решения организационно-технологиических задач в чрезвычайных ситуациях. Баку, “Элм”, 2006, 104 с.

57. Садыгов А.Б. Модели управления защитой объектов в чрезвычайных ситуациях Сб. научных трудов Ин-та кибернетики им. В.М.Глушкова НАН Украины “Методы и средства оптимизации ”. Киев, 2006, с. 65-71.

58. Садыгов А.Б., Гасанов Р.А., Исмаилова А.М. Методы прогноза загрязнения атмосферы на основе линейной регрессии // AMEA-nın xəbərləri, Bakı: 2005, c. XXV, № 3, s. 42-47.

59. Садыгов А.Б. Алгоритм адаптивного оценивания случайных процессов на основе динамической стохастической аппроксимации // Известия НАН Азербайджана, 2005, т. XXV, №3, с. 31-36.

60. Садыгов А.Б., Гасанов Р.Э. Математическая модель течения и распространения загрязняющих веществ в мелких водоемах // AMEA-nın xəbərləri, Bakı: 2004, с. XXIV,  № 3, с. 188-193.

61. Садыгов А.Б. Построение математических моделей и методов решения задач управления в чрезвычайных ситуациях // Известия НАН Азербайджана, Баку: 2004, т. XXIV, № 2, с. 159-165.

62. Садыгов А.Б. Математическое моделирование  течений и переноса загрязнений в проточных водоемах // AMEA-nın xəbərləri, Bakı: с. XXIV, № 3, 2004, s. 183-187.

63. Садыгов А.Б. Математические модели и методы решения задач управления по региональной защите в чрезвычайных ситуациях. Баку, «Элм», 2004, 188 с.

64. Садыгов А.Б. Моделирование развития чрезвычайных ситуаций для решения общей задачи управления региональной защитой // Известия НАН Азербайджана, 2004, т. XXIV, № 2, с. 113-117.

65. Садыгов А.Б., Гасанов Р.Э. Алгоритм расчета рассеивания загрязняющих веществ на промышленных площадках // Известия НАН Азербайджана, 2004, т. XXIV, № 2, с. 200-204.

66. Sadıqov Ə.B., Həsənov R.Ə. Hava mühitində çirkləndirici maddənin yayılmasının ikiölçülü tənliyinin ədədi inteqrallanması üçün dörd-addımlı dəyişən-üçbucaq fərq sxemi // Azərbaycan MEA-nın məruzələri,  2004, с. LX, №3-4, s. 36-43.

67. Садыгов А.Б. Описание региона как объекта управления в чрезвычайных ситуациях // Доклады НАН Азербайджана, 2003, т. LIX, № 1-2, с. 95-101.

68. Садыгов А.Б. Прямой синтез управления методом вариации фазовых ограничений. Труды VII Межд. симп., Москва, 2003, с. 383-390.

69. Садыгов А.Б. Методы оптимизации управления многообъектными многокритериальными системами на основе стабильно эффективных решений. Сб. научн. трудов «Сложные системы. Анализ, моделирование, управление», Саратов, 2003, с. 154-162.

70. Садыгов А.Б., Быченок Н.Н. Построение альтернативного графа событий для управления региональной безопасностью. Сб. трудов Ин-та кибернетики им. В.М.Глушкова НАН Украины “Прикладные проблемы моделирования эколого-экономических систем”, Киев, 2002, с. 21-28.

71. Садыгов А.Б. Анализ эффективности управления экологической безопасностью человеко-машинных систем. Кибернетика и вычислительная техника, 2002, № 6, с. 32-54.

72. Gasanov A.B., Sadigov A.B. On the method of calculation of sea and oil-gas field constructions by applying the theory of fuzzy sets. Proceedings of Institute of Mathematics and Mechanics of NAS of Azerbaijan. Baku: “Elm”, 2001, v. XIV(XXII), p. 157-160.

73. Садыгов А.Б. Моделирование экстренной помощи в чрезвычайных ситуациях. Сб. научных трудов «Сложные системы. Анализ, моделирование, управление», Саратов, 2001, с. 137-144

74. Gasanov A.B., Sadigov A.B., The calculation method of oil-production constructions in the sea shelf for the seismic actions. Transactions of Academy of sciences of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences, 2000, v. XX, № 1, p. 192-195.

75. Садыгов А.Б. О контроле и анализе ситуаций на потенциально опасных объектах. АСУ и приборы автоматики. Харьков, 1998, №101, с. 77-85.

76. Gasanov A.B., Sadigov A.B. The calculation method of oil-production constructions in the sea shelf for the seismic actions. Transactions of Academy of sciences of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences, vol. XX, № 1, 2000, p.192-195.

77. Гасанов А.Б., Садыгов А.Б., Ализаде А.Н., Садыхов М.Б. Математическое моделирование процесса разрушения металлополимерного стержня при растяжении с учетом геометрической нелинейности. Сб. трудов I респ. конф. по математике и механике, часть I, Механика, Баку, 1995, c. 43-47,

78. Садыгов А.Б. Применение метода теории возмущений для определения критических нагрузок неравномерно нагруженных цилиндрических оболочек переменной толщины. Компьютерные методы в задачах прикладной математики и механики. г. Киев, 1994, с. 73-78

79. Приварников А.К., Садыгов А.Б. Динамическое деформирование и разрушение комбинированной оболочки при импульсном нагружении. Сб. «Проблемы прочнос-ти», вып. 2,  Днепропетровск, 1992.

80. Садыгов А.Б. Устойчивость и колебания составных многослойных цилиндрических оболочек с панелью обратной кривизны. Автореферат канд. дисс. Днепропетровск,1991, 22 стр.

81. Садыгов А.Б. Определение собственных частот колебания ортотропных цилиндрических оболочек при совместном действии сил натяжений и внешнего давления. Деп. ВИНИТИ, Москва, 24.05.91, № 8714-В8, 12 стр.

82. Садыгов А.Б. Об одном методе оценки точности позицирования промышленного робота-манипулятора. Тезисы докладов Всес. научно-практ. конф. Москва, 1989, c.119-120.

83. Приварников А.К., Садыгов А.Б. Устойчивость упругих анизотропных цилиндрических оболочек в упруго-плаcтическом полупространстве при малых неоднородных начальных напряжениях. Мат. III Всес. конф. «Прочность, жесткость и технологичность изделий из композиционных материалов, Запорожье, 1989.

84. Садыгов А.Б. Об одной задаче устойчивости структурно-неоднородной цилиндрической оболочки. Мат. XI Всес. конф. по численным методам решения задач теории упругости, Волгоград, 1989.

85. Садыгов А.Б. Волновые процессы в многослойных оболочках усиленными панелями жесткости. Мат. III научно-технич. конф. молодых ученых, Днепропетровск, 1988

86. Бинкевич Е.В.,Садыгов А.Б. Экспериментальное исследование тонкостенной цилиндрической оболочки с панелью обратной кривизны. Деп. ВИНИТИ , Москва,16.09.86 N 628386, 18 стр.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

1. Əqli Mülkiyyət və İnnovasiya İctimai Birliyinin sədri.

2. Avropa Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü.

3. Beynəlxalq Elmlər Akademiyaları Assosiasiyasının İntellektual mülkiyyətin qorunması və texnologiyaların ötürülməsi üzrə məsləhət şurasının üzvü.

4. Beynəlxalq Elmlər Akademiyaları Assosiasiyasının Elmşünaslıq üzrə elmi şurasının üzvü.

5. Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsinin işçi qrupunun üzvü.

6. Amerika Mülki Araşdırmalar Fondunun eksperti.

7. Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının eksperti.

8. Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının elm və texnologiyalar üzrə işçi qrupunun üzvü.

9. 2017-ci ildə "Kompüter elmləri" ixtisası üzrə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü seçilib.

10. 2019-cu ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının akademik-katibi və AMEA Rəyasət Heyətinin üzvü seçilmişdir.

Pedaqoji fəaliyyəti

Bakı Dövlət Universiteti;

Azərbayacan Texniki Universiteti;

Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası;

Sumqayıt Dövlət Universiteti;

Lənkəran Dövlət Universiteti.

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində "İnformasiya texnologiyaları və sistemləri" kafedrasının müdiri

Digər fəaliyyəti 

1. AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutunda Fövqəladə hallarda idarəetmə laboratoriyasının müdiridir;

2. AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun nəzdindəki ED 1.20 Dissertasiya Şurasının üzvüdür.

3. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasın nəzdində fəaliyyət göstərən FD 2.30 Dissertasiya şurasının üzvüdür.

4. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən FD 2.30 Dissertasiya Şurasının nəzdində “Davamlı inkişafın idarə edilməsi” ixtisası üzrə daimi fəaliyyət göstərən elmi seminarın sədridir.

5. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında “Davamlı inkişafın idarə edilməsi” ixtisası üzrə Dövlət İmtahan Komissiyasının sədridir.

6. AMEA-nın Yüksək Texnologiyalar Parkının Müşahidə Şurasının üzvüdür.

Təltif və mükafatları

1. AMEA-nın Fəxri fərmanı ilə təltif olunub (3 dəfə);

2. 2005-ci ildə Azərbaycan Respublikasının "Tərəqqi” medalı ilə təltif olunub.

3. 2019-cu ildə "Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyi (1919-2019)" Azərbaycan Respublikasının medalı ilə təltif olunub.

4. Ukrayna Milli Elmlər Akademiyası prezidentinin təqdimatına əsasən “Zolotaya Fortuna” Beynəlxalq Reytinq Akademiyasının “Честь, Слава, Труд” medalı ilə təltif olunmuşdur.

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 68 

Vəzifəsi

İcraçı direktor

Fövqəladə hallarda idarəetmə laboratoriyasının müdiri

Xidməti tel. (+994 12) 5390151
Mobil tel. (+994 50) 6790418 
Ev tel.  
Faks (+994 12) 5392826
Elektron poçtu

aminaga.sadigov@gmail.com