Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  MÜXBİR ÜZVLƏR

Əliyev Tofiq Abbasəli oğlu

 

Anadan olduğu yer Naxçıvan MR, Naxçıvan şəhəri, Əliabad qəsəbəsi 
Təvəllüdü 25.03.1951
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı02.00.04

Fiziki kimya

İki fazalı karbohidrogen-elektrolit sistemində poladın bəzi fenol törəmələri ilə korroziyadan inhibitorlaşması prosesinin fiziki-kimyəvi öyrənilməsi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı02.00.04

Fiziki kimya

Fenollar, merkaptosirkə və ksantogenat turşularının bəzi funksional törəmələrinin inhibitor təsirinin fiziki-kimyəvi əsasları

Müxbir üzv seçilməsi

-        tarix

-        ixtisasın adı


02.05.2017

Kimya

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

118

30


8

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 3
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı10

Əsas elmi nailiyyətləri Aparılmış çoxsaylı tədqiqatlar sayəsində bəzi çoxfunksiyalı üzvi birləşmələrdə “birləşmənin quruluşu-korroziya inhibitoru kimi mühafizə effekti” arasında bir sıra qanunauyğunluqlar aşkar edilməklə bu sahədə olan ziddiyyətli məqamlara aydınlıq gətirilmişdir. Əlverişli xammallar əsasında nisbətən sadə üsulla alınmış və bir neçə aqressiv sistem və polad nümunələri üçün yararlı olan yüksək effektli korroziya inhibitorları təklif edilmişdir. Həmin birləşmələrin mühim üstünlüyü həm də ondan ibarətdir ki, onlar korroziya prosesinə qarşı yüksək effektli inhibitor təsirinə malik olmaqla yanaşı bir sıra əlavə faydalı xassələrə də, məsələn, SRB-in həyat fəaliyyətini məhv etməklə bakterisid təsirinə, metalların abraziv dağılmasının qarşısını almaqla antiabrativ aşqar təsirinə və s. malik olurlar. Təklif edilən maddələr korroziya inhibitoru,bakterisid və antiabrasiv aşqar təsiri baxımından HKCГ-1, ЛНKOH, АЗФ, “Don-2”, “Dodiqon-1807 və s.bu kimi məlum inhibitorlara və bakterisidlərə nisbətən daha yüksək effektivliyə malikdirlər və ya “Neftexim-3” adlı xarici anoloqla eyni səviyyədə dururlar.
Elmi əsərlərinin adları 1. Elektrokimyəvi korroziya (dərs vəsaiti) – Bakı.: Nurlan nəşriyyatı-2001.63.s

2. Elektrokimyəvi analiz üsulları (dərs vəsaiti) – Bakı: Nurlan nəşriyyatı-2001.55.s.

3. Metalların kimyası (dərs vəsaiti). Bakı: BDU nəşriyyatı.2005,-240s.

4. Metalların korroziyası və korroziyaya meyillik kriteriyaları (dərs vəsaiti). Bakı: Elm və Təhsil. 2016.112.s.

5. Metalların korroziyası və korroziyadan mühafizəsi. Bakı: Elm və Təhsil,2017,288.s.

6. Исследование солей алкилфенолсульфокислоты в качестве ингибиторов комплексного. Ж.Процессы нефтехимии и нефтепереработки. НАНА, ИНХП им. Ю.Г.Мамедалиева 2005. №4, с. 64-66

7. İnhibiting effects of some synthesized organic compound on the corrosion of St-3 in 0.1 N H2SO4 solution

8. Влияния некоторых солей алкилфенолсульфокислоты на коррозию стали Ст-10 в системe 3%-ный водный раствор НаЖл- углеводород. Москва. Ж. Практика противокоррозионной защиты. . №2 (48), 2008с. 42-47

9. Влияние солей алкилфенолсулфокислоты (АФСК) на коррозию стали Ст-3 в системе НСl-керосин.Львов.Ж.Физико-химическая механика материалов.том 44,№5,2008 c.69-74

10. Влияниe некоторых солей алкилфенолсульфокислоты на электрохимическoe и коррозoиннoe пoвeдeниe Ст-3 в системax 0,1 N-ныйводный раствор HCL. – Москва. Ж. Практика противокоррозионной защиты.№ 2 (52), 2009) с. 50-55

11. Ингибиторы коррозии стали с бактерицидными и антиабразивными действиами. -Москва. Ж. Практика противокоррозионной защиты. 2010, №1 (55). С-67-70

12. Влияние некоторых азотсодержащих производных алкилфенола на коррозионное и электрохимическое поведения СТ-3 в системе 0,1 N водний раствор HCl. Москва Ж. Практика противокоррозионной защиты , 2010, №2(56) .c. 60-64

13. Влияние некоторых производных ксантогеновой кислоты (ПКК) на коррозионные и электрохимические параметры СТ-3 в системе 0,1 N водный раствор HCl. Москва.Ж.Практика противокоррозионной защиты. №4(62), 2011,.с.55-62.

14. Влияние некоторых производных ксанто-геновой кислоты на коррозионные и элктрохимические параметры Ст-20. Процессы нефтехимии и нефте-переработки ИНХП им.Ю.Г. Мамедалиева, 2014, том 15,№3(59)с.221-231.

15. Изучения влияния некоторых амино-карбоновых кислот на коррозию стали Ст-3 в различных системах углеводород-электролит. Материалы международной конференции «Ингибиторы коррозии и накипеобразования Мемориал И.Л. Розен-фельда». Институт физической химии и электрохимии им А.Н. Фрумкина Российской Академии Наук ,Российский Государственный Университет Нефти и газа им И.М.Губкина –Москва 14-17 октября 2014 г.с-80-81.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 1974-cü ildən Naxçıvan Dövlət Üniversitetində pedeqoji fəaliyyətdədir.
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları 2017-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilib.
Əsas iş yeri və ünvanı Naxçıvan Dövlət Universiteti, Naxçıvan şəhəri, Universitet şəhərciyi
Vəzifəsi Kimya kafedrasının müdiri 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 51) 3534710,

(+994 70) 3534710    

Ev tel. (+994 36) 5542544        
Faks  
Elektron poçtu tofig_aliyev@yahoo.com