Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  MÜXBİR ÜZVLƏR

Calalov Qərib İsaq oğlu
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Şəki rayonu, Baş-Göynük kəndi   
Təvəllüdü 28.11.1937 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı
 

01.02.05

Mayenin, qazın və plazmanın mexanikası

Quyuların debitləri müxtəlifliliyinin və layın qeyri-bircinsliliyinin sulaşma prosesinə təsiri məsələləri
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu: 

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı2525.01

Neft və qaz yataqlarının işlənilməsi və istismarı

Deformasiyaya uğrayan kollektorlarda neft və qaz yataqlarının işlənilməsinin hidroqazdinamikası 
Müxbir üzv seçilməsi

-   tarix

-  ixtisasın adı

30.06.2001

Neft və qaz yataqlarının işlənilməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
250

 

42

 

20

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:

    - fəlsəfə doktorlarının sayı

    - elmlər doktorlarının sayı

 

12

1
Əsas elmi nailiyyətləri Keçiriciliyə nəzərən qeyri-bircins layların modelləşdirilməsinin yeni üsulu təklif edilmiş  və süzülmənin qazhidrodinamik məsələlərinin dəqiq və təqribi analitik həlləri alınmışdır. Maye və qazın qərarlaşmamış süzülməsi şəraitində deformasiya olunan layların süzülmə-tutum parametrlərinin identifikasiyası üsulu yaradılmışdır. Deformasiya olunan məsaməli mühitdə qazlı mayenin axının xarakterizə edən məsələlərin həllinə baxılmışdır. Lay kollektorlarının qeyri-elastiki deformasiyasının mütləq keçiriciliyə və məsaməliyə təsirini nəzərə almaqla, mühitin istənilən nöqtəsində zamandan asılı olaraq təzyiqin, neftlə doymanın və quyunun debitini dəyişmə xarakterini təyin etməyə imkan verən ədədi həll alqoritmi, kompüter proqramı hazırlanmış və çox variantlı hesabatlar aparılaraq, praktiki nəticələr əldə edilmişdir.
Elmi əsərlərinin adları 1. Моделирование процесса обработки призабойной зоны газоконденсатных скважин газами различного состава Изв. НАН Азерб. Сер. «Науки о Земле», 2012 г., №2 .М.Т.Абаов, З.Я.Аббасов, Х.А.Фейзуллаев (соавторы)

2. Deformasiya olunan kollektorlu məsaməli mühitdə qazlı mayenin süzülməsi zamanı nisbi faza keçiriciliklərinin identifikasiyası. Изв. НАН Азерб. Сер. «Науки о Земле», 2012 г., №2. A.Ə. Əliyev (соавтор)

3. Некоторые особенности метода эволюционного моделирования применительно к технологическим процессам нефтегазодобычи. Azərbaycan neft təsərrüfatı, №4, 2012 Р.М.Саттаров, А.Г.Гусманова (соавторы)

4. Моделирование процессов фильтрации флюидов в напряженно-деформационных пористых средах. ÇAŞIOĞLU, 2012, 207 с. М.А.Дунямалыев, М.Г.Ханбабаева (соавтор)

5. Birfazalı mayenin layda qərarlaşmış süzülməsi zamanı temperatur sahəsinin təyini. “Neftqazçıxarmada yeni texnologiyalar” Məruzələrin tezisləri. Bakı, 06-07 seтtyabr 2012 M.S.Aslanov (соавтор)

6. Идентификации параметров неоднородного пласта при фильтрации газоконденсатной смеси. Научные труды НИПИ «Нефтегаз», 2012, №3, стр.38-41. Х.А.Фейзуллаев (соавтор)

7. Об оценке изменения проницаемости на дебит скважины. Материалы Международной практической конференции, посвященной «Актуальные проблемы нефтегазовой отрасли», г.Актау, декабрь 2012, стр.415. Е.В.Горшкова (соавтор)

8. Вариационный метод идентификации параметров залежей со сложной структурой. Материалы Международной практической конференции, посвященной «Актуальные проблемы нефтегазовой отрасли», г.Актау, декабрь 2012, стр.74-79 Т.М.Ибрагимов А.М.Мамедов В.С.Мамиев, Х.Ф.Фейзуллаев, А.А.Алиев (соавторы)

9. Гидрогазодинамика глубокозалегающих деформируемых коллекторов месторождений нефти и газа. BAKI – Nafta-Press-2012, 530 c. М.Т.Абасов, Т.М.Ибрагимов, А.М.Мамедов, В.С.Мамиев (соавторы)

10. Численный алгоритм решения процесса воздействия на газоконденсатную залежь комбинированной закачкой газа и воды. Изв. НАН Азерб. Сер. «Науки о Земле», 2013 , №1, с.56-66 З.И. Аббасов, Х.Ф.Фейзуллаев, Ф.Ф.Дамиров (соавторы)

11. Параметрическая идентификация гидродинамической модели пласта по данным разработки месторождений. Материалы Международной научно-практической конференции «ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА КАЗАХСТАНА», г.Актау 25-26 апреля 2013, C.84-90. А.А. Алиев, Е.В.Горшклва (соавторы)

12. Моделирование процесса неизотермической многокомпонентной фильтрации флюидов в пористой среде. Материалы Международной научно-практической конференции «ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА КАЗАХСТАНА», г.Актау 25-26 апреля 2013, М.Т.Абасов, З.Я Аббасов, Х.А.Фейзуллаев (соавторы)

13. Эволюционное моделирование технологических процессов нефтегазодобычи Материалы Международной научно-практической конференции «ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА КАЗАХСТАНА», г.Актау 25-26 апреля 2013, Р.М.Саттаров, Ф.Г.Гусманова (соавторы)

14. Исследование изменения фильтрационно-емкостных свойств терригенных пород-коллекторов в процессе разработки месторождений углеводородов. Материалы Международной научно-практической конференции «ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА КАЗАХСТАНА», г.Актау 25-26 апреля 2013, А.А.Иманов. В.Горшкова (соавторы)

15. Гидродинамическое моделирование пластов - мощный инструмент для управления разработкой залежей со сложной структурой. Материалы Международной научно-практической конференции «ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА КАЗАХСТАНА», г.Актау 25-26 апреля 2013, Т.М.Ибрагимов, А.М.Мамедов, В.С.Мамиев, Х.А.Фейзуллаев (соавторы)

16. Об оценке изменения относительных фазовых проницаемостей на поздних стадиях разработки. Материалы Международной научно-практической конференции «ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА КАЗАХСТАНА», г.Актау 25-26 апреля 2013, М.Т.Абасов, Р.ЮАлияро, Р.А.Рамазанов (соавторы)

17. О нестационарной фильтрации газированной жидкости к системе скважин в деформируемом коллекторе пористой среды. Геолоия, геофизика и разработка нефтяных и газовым месторождений. –М.; ВНИИОЭНГ, №5, 2013. А.А.Алиев (соавтор)

18. Влияние неизотермичности процесса филтрации жидкости в пласте с деформируемым коллектором на продуктивность скважины Azərbaycan neft təsərrüfatı, №9, с.27-31. Е.В.Горшкова (соавтор)

19. Эволюционное моделирование показателей разработки нефтяных месторождений. Международная Научная Конференция «Ньютоновские системы в нефтегазовой отрасли», посвященная 85-летию А.Х.Мирзаджанзаде, Баку, 21-22 ноября 2013 г. Сатаров Р.М., Гусманова А.Г. (соавторы)

20. Адаптация гидродинамичекой модели нефтяной залежи с деформируемыми коллекторами. Международная Научная Конференция «Ньютоновские системы в нефтегазовой отрасли», посвященная 85-летию А.Х.Мирзаджанзаде, Баку, 21-22 ноября 2013 г. С.226-227. Кулиева З.Б.,Горшкова Е.В., Гусманова А.Г. (соавторы)

21. Совершенствование методов моделиро-вания разработки месторождений нефти и газа в деформируемых коллекторах. Международная Научная Конференция «Ньютоновские системы в нефтегазовой отрасли», посвященная 85-летию А.Х.Мирзаджанзаде, Баку, 21-22 ноября 2013 г. Ибрагимов Т.М., Мамедов А.Н., Мамиев В.С. (соавторы)

22. Влияние неизотермичности процесса фильтрации жидкости в пласте с деформируемым коллектором на продуктивность скважины. Азербайджанское нефтяное хозяйство, №9, 2013, с.27-31. Е.В.Горшкова (соавтор)

23. О математическом моделировании процесса фильтрции флюидов в залежахс деформируемыми коллекторами. Азербайджанское нефтяное хозяйство, №12, 2013, с.20-24. З.Б.Кулиева, А.Е.Гусманова (соавторы)

24. О притоке жидкости к несовершенной по характеру вскрытия скважине в многопластовой залежи с деформируемыми коллекторами. Азербайджанское нефтяное хозяйство, №10, 2014, с.21-25. Е.В.Горшкова Ф.М.Мамедова (соавторы)

25. Mayenin maili quyuya axını şəraitində layın temperatursahəsinin təyini. Азербайджанское нефтяное хозяйство, №1, 2015, с.20-23. B.X.Feyzullaev.

26. Температурное поле в неоднородном пласте при нестационарной фильтрации газированной жидкости. Азербайджанское нефтяное хозяйство, №4, 2015, с.21-25. Б.Х.Фейзуллаев (соавтор)

27. Моделирование поля температуры в в деформируемом пласте при нелинейно-упругом режиме фильтрации нефти. Изв. НАН Азерб. Сер. «Науки о Земле», №1-2, 2015, с.53-58. Е.В.Горшкова, З.Б.Кулиева, М.Г.Ханбабаева (соавторы).

28. Определение температурного поля при разработке месторождений с пластовым давлением ниже давления насыщения газом. Изв. НАН Азерб. Сер. «Науки о Земле», №1-2, 2015, с.48-52. Б.Х.Фейзуллаев (соавтор).

29. Моделирование процессов тепло- и массопереноса при фильтрации газоконденсатной смеси в неоднородном пласте. Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности. М.; «ВНИИОНГ», №2, 2016, с.5-39. Б.Х.Фейзуллаев (соавтор).

30. Гидрогазодинамика процессов фильтрации флюидов в напряженно деформированных пластах. Palmirium Аcademic Рublishinq. 2016, Саарбрюккен, Германия, 326стр. М.Г.Ханбабаева, М.А.Дунямалыев. (соавторы).

31. Вопросы подземной гидрогазодинамики. Материалы научной сессии, посвященной 90-летию акад. М.Т.Абасова. Баку, 2016г, с.19.

32. О влиянии изменения давления в продуктивном пласте на его гидродинамические показатели. АНХ, 2016. Азербайджанское нефтяное хозяйство, №, 2016, с. Е.В. Горшкова (соавтор).

33. Qazkondensat qarışığının laydasüzülməsi zamanı yaranan termodinamik effektin temperatur sahəsinə təsiri haqqında. Изветия «Науки о Земле» №1-2, 2016. B.X.Feyzullaev (соавтор).

34. Neftçixarmada su-neft sistemləri əsasındareotexnoloji üsulların yaradılması və tətbiqinin perspektivliliyi. Вестник Азербайджанской Инженерной Академии. Том 8, №1, 2016. Q.Q.İsmayılov, N.M.Səfərov (соавторы).

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü Qazaxıstan Respublikasının Atrau “Neft və qaz institutunun“ fəxri professoru 
Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti – professor-müəllim 
Digər fəaliyyəti  
Təltif və mükafatları 1. Akad.Qubkin adına mükafat

2. Əmək veteranı medalı

3. "Şöhrət" ordeni
İş yeri və ünvanı AMEA Neft və Qaz İnstitutu, AZ1000 Bakı şəh., F.Əmirov küç., 9
Vəzifəsi Quyu-lay sistemlərinin hidrodinamikasının nəzəri problemləri şöbəsinin rəhbəri
Xidməti tel.

(+994 12) 5393989 

Mobil tel . (+994 50) 5180340 
Ev tel. (+994 12) 4400167 
Faks (+994 12) 5372285 
Elektron poçtu g_calal@lan.ab.az