Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  MÜXBİR ÜZVLƏR

Əfəndiyev Qalib Məmməd oğlu
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı ş.   

 

Təvəllüdü 09.05.1946
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu (indiki Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti), Mexanika fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

-   ixtisas şifri

-   ixtisasın adı

-   mövzunun adı

 

05.15.10

Quyuların qazılması

Kəsici baltaların süxurların xassələrini nəzərə almaqla rasional seçilməsi yolu ilə işləmə effektivliyinin qaldırılması
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-   ixtisas şifri

-   ixtisasın adı

-   mövzunun adı


05.15.10

Quyuların qazılması

Quyuların qazıma effektivliyinin qaldırılması və süxurların xassələrinin öyrənilməsi üçün geoloji-texnoloji informasiyanın kompleksli şəkildə istifadə olunmasının elmi əsasları
Müxbir üzv seçilməsi

-   tarix

-  ixtisasın adı

26.04.2007

Neft və qaz yataqlarının işlənməsi 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-  xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
198

 

102

 

14
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:

     -  fəlsəfə doktorlarının sayı

     -  elmlər doktorlarının sayı18
Əsas elmi nailiyyətləri Geoloji-texnoloji və geofiziki tədqiqatlar kompleksinə əsasən qazma prosesində geoloji kəsilişlərin öyrənilməsi üzrə tədqiqatlar aparılmış; qeyri-müəyyənlik nəzərə alınmaqla quyuların qazılması zamanı optimal qərarların qəbul edilməsi üçün hesablama sxemi işlənmişdir; məqsəd və məhdudiyyətin qeyri-səlisliyi nəzərə alınmaqla qazıma məhlulunun zəruri sıxlığının qiymətləndirilməsi metodikası təklif olunmuşdur; süxurların mexaniki xassələrinin qiymətləndirilməsi, qazıma göstəriciləri, mümkün qəza və mürəkkəbləşmələrin qeyri-müəyyənlik şəraitində proqnozlaşdırılması üçün metodik yanaşmalar işlənmişdir. Bilavasitə iştirakı ilə quyuların qazılması zamanı süxurların keçiriciliyinin, eləcə də kəsici-sürtücü baltaların işləmə müddətinin qiymətləndirilməsi üsulları üzrə Rusiya Federasiyasının patentləri alınmışdır. Qəza hallarının ağırlıq dərəcəsi, onların baş vermə ehtimalları və risklərin, ehtimal-qeyri-səlis yanaşma əsasında təsnifatını nəzərə alan riskin qiymətləndirilməsi və analizi metodologiyası təklif edilmişdir.
Elmi əsərlərinin adları 1. Г.М.Эфендиев, А.С. Стреков, Ф.М. Агамалиева. Экспериментальная оценка реологических свойств полимер-ацеталевых составов. Журнал “Управление качеством в нефтегазовом комплексе”, Москва, 2012, №1, с. 58-60.

2.G.M.Efendiyev, A.M. Akhverdiev, H.H. Guliev, P.Z. Mamedov, J.S. Javier Soto Gomez. Probability methodology of AVO Anomalies Classification. 5th Saint Petersburg International Conference & Exhibition –Geosciences: Making the most of the Earth’s resources Saint Petersburg, Russia, 2-5 April 2012

3. G.M.Efendiyev, H.H. Guliyev, P.Z. Mammadov, O.G. Kirisenko, K.T. Bisembayeva, M.D. Sarbopeyeva, V. Kizilgulov, H.M. Novruzov. Decision-making during the drilling of wells, taking into account the uncertainty of conditions. ICAFS–2012, Tenth International conference on Application of Fuzzy Systems and Soft Computing, Lisbon, Portugal, August 29-30, 2012, pp. 193-198.

4. Г.М.Эфендиев, М.Д. Сарбопеева, В.К. Кызылгулов. Выбор оптимальных параметров бурения. Нефть и газ, №3 (69), 2012, с. 41-47.

5. Г.М.Эфендиев, И.И. Джанзаков, С.К. Буктыбаева, А.Аббасов, Э.М. Нагиев. Анализ закономерностей изменения показателей физико-механических свойств горных пород по технологическим данным, поступающим в процессе бурения скважин. В сб. “Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент – техника и технология его изготовления и применения”. Выпуск 15, Киев 2012, с. 130-137.

6. А Г.М.Эфендиев, .С. Стреков, М.К. Каражанова. Оценка эффективности работы добывающих скважин и принятие решений в условиях неопрделенности. Известия НАН Азербайджана, Науки о земле, №4, 2012,с. 59-63.

7. Г.М.Эфендиев, М.К.Каражанова. Прогнозирование наработки на основе статистического анализа данных об отказах УЭЦН. Журнал “Управление качеством в нефтегазовом комплексе”, Москва, №1,2013.

8. Г.М.Эфендиев, А.С. Стреков, К.Н. Назиров. Экспериментальное изучение возможности изоляции водопритоков супрамолекулярной каталитической системой на основе металлических и органических кластеров. Известия НАН Азербайджана, Науки о земле, №1, 2013,с. 67-69.

9. Г.М.Эфендиев, А.С. Стреков, Г.Р. Манафов, М.К.Каражанова. Оценка влияния условий эксплуатации на параметры надежности работы скважин. Нефтепромысловое дело, №5, 2013 г., с. 29-33.

10. G.M.Efendiyev, S.A. Rza-Zadeh, A.K. Kadimov, I.R. Kouliyev. Forecast of drilling mud loss by statistical technique and on the basis of a fuzzy cluster analysis. ICSCCW–2013, Seventh International Conference on Soft Computing, Computing with Words and Perceptions in System Analysis, Decision and Control, Izmir, Turkey, September 2-3, 2013, pp. 319-322.

11. Г.М.Эфендиев, С.А. Рза-Заде, А.К. Кадымов, И.Р. Кулиев. Прогнозирование поглощающих интервалов при бурении скважин по петрофизическим характеристикам горных пород. Нефтепромысловое дело, №12, 2013 г.,с. 34-36.

12. К.К.Агаева, Т.А.Махмудов, И.И.Джанзаков. Прогнозная оценка плотности бурового раствора по данным бурения скважин на месторождениях с аномально высокими пластовыми давлениями. Журнал “Управление качеством в нефтегазовом комплексе”, Москва, №4,2014, с. 37-39

13. М.К.Каражанова. Влияние геолого-технологических факторов на показатели работы глубинных насосов в осложнённых условиях. "Нефть и газ", Алматы, 2014,№6(84),с. 51-60

14. О.А. Дышин, И.А. Габибов, С.А. Агаммедова. Вероятностная оценка техногенного риска при бурении скважин. Журнал “Управление качеством в нефтегазовом комплексе”, Москва, №2, 2015, с. 39-44

15. V.N.Mammadov, P.Z. Mammadov, O.G. Kirisenko. Statistical analysis and decision making with regard to selection of well drilling site in the areas of mud volcanoes' activity. ICSCCW–2015, Eighth International Conference on Soft Computing, Computing with Words and Perceptions in System Analysis, Decision and Control, Antalya, Turkey September 3-4, 2015, pp. 285-290

16. Yusif Israfilov, Rauf Israfilov,Hatam Guliyev. Methodology of risk assessment of loss of water resources due to climate changes. EGU General Assembly 2016, Geophysical Research Abstracts,Vol. 18, EGU2016-3776, 2016

17. P.Z. Mammadov, I.A. Piriverdiyev, V.N. Mammadov. Clustering of geological objects using FCM-algorithm and evaluation of the rate of lost circulation. 12th International Conference on Application of Fuzzy Systems and Soft Computing, ICAFS 2016, 29-30 August 2016, Vienna, Austria

18. С.А.Алиев, М.Д.Сарбопеева, К.К. Агаева, О.Г. Кирисенко. Принятие решений при выборе долот и режимных параметров бурения в зависимости от характера исходной информации. Журнал Geoinformatika(Геоiнформатика), Киев, №3(59). 2016. стр.30-39

19. И.И. Джанзаков, О.Г. Кирисенко, И.А. Пиривердиев, М.Д. Сарбопеева, С.К. Буктыбаева. Исследование влияния различных факторов на результаты взаимодействия породоразрушающего инструмента с породой и принятие решений. XIX Международная конференция «Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент – техника, технология его изготовления и применения», Трускавец, Украина. 18-23 сентября 2016г. стр. 124-132.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü Azərbaycan qazmaçılar assosiasiyası

“L. Zadə irsi və süni intellekt”

Təbiət və cəmiyyət elmləri üzrə Beynəlxalq Akademiya

Pedaqoji fəaliyyəti ADNSU-nın Neft və qaz quyularının qazılması kafedrasının professoru
Digər fəaliyyəti - Atırau Neft və Qaz İnstitutunun (Qazaxıstan) fəxri professoru

- Azərbaycan Dövlət Neft və Sənayye Universiteti nəzdindəki Dissertasiya Şurasının üzvü;

-  Rusiya, Qazaxıstan və Azərbaycan jurnallarının redaksiya heyətinin üzvü: Neft qaz kompleksi keyfiyyətinin idarə edilməsi (Moskva); Atırau neft və qaz institutunun Xəbərləri (Atırau, Qazaxıstan); Təbiətdən istifadə və antroposfera problemləri (Taraz, Qazaxıstan); Azərbaycan Neft Təsərrüfatı, AMEA Xəbərləri, Yer elmləri (Bakı, Azərbaycan).

Təltif və mükafatları AMEA-nın Rəyasət heyətinin Fəxri fərmanı;

Qazaxıstan Respublikasının Energetika və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Fəxri fərmanı;

Qazaxıstan Respublikasının, Elm və Təhsil Nazirliyinin medalı 

İş yeri və ünvanı AMEA Neft və Qaz İnstitutu, AZ1000 Bakı şəh., F.Əmirov küç., 9
Vəzifəsi Müasir qazmanın nəzəri və tətbiqi problemləri şöbəsinin rəhbəri
Xidməti tel.

(+994 12) 5393471 

Mobil tel . (+994 50) 7415154 
Ev tel. (+994 12) 4977285 
Faks (+994 12) 5372285  
Elektron poçtu galib_2000@yahoo.com