Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Həqiqi üzvlər

Əliyev Ağadadaş Mahmud oğlu
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
Təvəllüdü 16.10.1940
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Neft və Kimya İnstitutu, kimya istehsalının maşın və aparatları
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı02.00.15 (2316.01)

Kimyəvi kinetika və kataliz

Toluolun benzola əlaqəli hidrogenolizi reaksiya­sının tədqiqi 

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-        mövzunun adı05.17.08 
(3303.01)

Kimya texnologiyasının proses və aparatları

Qeyri-stasionar katalitik proseslərin modelləşdiril­məsi

Müxbir üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

1989

kimya texnologiyasının proses və aparatları

Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

2001

kimya texnologiyasının proses və aparatları

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 685
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 160
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı 75
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 73
Kadr hazırlığı:

-   fəlsəfə doktorlarının sayı

-   elmlər doktorlarının sayı


46

6
Əsas elmi nailiyyətləri Qeyri–stasionar aktivliyə malik katalizatorların iştirakı ilə gedən proseslərin modelləşdirilməsi, intensivləşdirilməsi və optimal layihələndirilməsinin nəzəri əsasları yaradılmışdır.

Alifatik spirtlərin, kiçik molekula çəkili olefin və parafin karbohidrogenlərin məqsədyönlü selektiv oksidləşməsi reaksiyaları üçün metalseolit katalizatorlarının seçilməsinin elmi əsasları işlənib hazırlanmışdır.

Elmi əsərlərinin adları 1. A.M.Aliyev, Z.A.Shabanova, U.M.Najaf-Guliyev. Selection of active modified zeolite catalyst and kinetics of the reaction of selective oxidative dehydrogenation of cyclohexane to cyclohexadiene 1,3. Modern Researches in Catalysis, 2015. №4. P. 86-97.

2. A.M.Aliyev, Z.A.Shabanova, F.V.Aliyev. Oxidative dehydrogenation of hydrocarbons and the partial oxidation of aliphatic alcohols on modified zeolites // European Applied Sciences.№5 – 2015 P. 67-79

3. А.М.Алиев, Ф.А. Агаев, А.Р.Сафаров, М.Ф.Бахманов, Р.Ю.Агаевa. Кинетика селективного окислительного дегидрирования бутанола-2 в метилэтилкетон на модифицированном цеолитном катализаторе CuZnPdCaA // Нефтепереработка и нефтехимия.2015.№10. С.54

4. А.М. Алиев, З.А. Шабанова, М.К. Алиева, А.А.Сарыджанов, Г.А.Ализаде. Окислительное дегидрирование циклогексанола на модифицированных цеолитах. / 7ая Всероссийская цеолитная конференция "Цеолиты и мезопористые материалы: Достижения и перспективы", Тезисы докладов Звенигород, 2015.с.193

5. A.M. Aliyev, M.G. Aliyeva, Z.A. Shabanova, G.A. Alizade. Oxidative dehydrogenation of cyclohexanol to cyclohexanone over modified zeolite.//1st International Turkic World Conferenece on Chemical Sciences and Technologies, 28 october-1 november, Sarayevo, 2015. Р.319

6. А.М.Алиев, А.Р.Сафаров, Ф.В.Алиев, А.М.Гусейнова. Моделирование кинетики каталитического окислительного превращения метана в этилен и ацетилен в двухступенчатом реакторе. // Хим. пром. сегодня, Москва, 2016, №2, c.12-19.

7. А.М.Алиев, А.Р.Сафаров, А.М.Гусейнова. Расчет предварительного материального баланса химико-технологического комплекса по переработке газов крекинга и пиролиза. // Хим. пром. сегодня. Москва, 2016. №3, c.16-28.

8. А.М.Алиев, З.А.Шабанова, У.М.Наджаф-Кулиев, С.М.Меджидова. Окислительное дегидрирование циклогексана на модифицированных цеолитах. // Нефтехимия, 2016, №4, c. 407-414.

9. А.М.Алиев, А.Р.Сафаров, А.М. Гусейнова. Расчет этиленового региона химико-технологического комплекса по переработке газов крекинга и пиролиза. // Теоретические основы химической технологии. Москва, 2017, №4, с. 397-410.

10. А.М.Алиев, А.Р.Сафаров, А.М. Гусейнова. Расчет химико-технологического комплекса по переработке газов крекинга и пиролиза на основе кинетических моделей процессов. Теоретические основы химической технологии. Москва, 2017, №5. с. 569-581

11. А.М.Алиев, З.А.Шабанова, А.И.Керимов. Синтез и исследование цеолитов, модифицированных катионами металлов, в качестве катализаторов в реакции окислительного дегидрирования нафтеновых углеводородов. Журнал прикладной химии. 2017. Т. 90. Вып. 5.стр.591-597

12. Алиев А.М., Бахманов М.Ф., Агаев Ф.А., Агаев В.Ш., Шабанова З.А., Сафаров А.Р. Кинетика и механизм реакции окислительного превращения н-амилового спирта в валериановую кислоту на модифицированном цеолитномкатализаторе. //Журнал физической химии, 2018, Том: 92 , , с.362-366

13. Алиев А.М., Керимов А.И.,Шабанова З.А.Окислительное превращение спиртов на модифицированных цеолитах. / Нефтепереработка и нефтехимия, 2018,№2. с.40-45

14. А.М.Алиев,А.Р.Сафаров, И.И.Османова, А.М.Гусейнова, Э.М.Мамедов. Оптималь­ное проектирование химико-технологического комплекса по совместной перера­ботке газов крекинга и пиролиза.//Теоретические основы химической технологии. Москва, 2018, т. 52, №6, c.628-635.

15. А.М.Алиев., И.И.Османова., Э.М.Мамедов., А.Р.Сафаров.,  А.М.Гусейнова. Разра­бот­ка кинетических моделей нестационарных каталитических процессов с учетом характерных особенностей изменения активности катализаторов. // Химическая промышленность. Санкт-Петербург, 2018, т.95, №2, c.64-75.

16. Mammadov Z.A., Aliev A.M., Hajiyeva S.R., Huseynova A.M., Valiyeva Z.T. Limitations on recycling flows of chemical processes. Journal Вестник , 2018,№3, pp. 

17. А.М.Алиев, А.Р.Сафаров, Z.A.Shabanova. Oxidative conversion of isopropyl alcohol to acetone over modified zeolite catalysts. Revue Roumaine de Chimie, 2019, 64(4), 291-297.

18.А.М.Алиев, У.М.Наджаф-Кулиев, Т.И.Гусей-нова, А.А.Сарыджанов, М.Ф. Бахманов, А.Р.Сафаров, Р.Ю.Агаева, В.М.Ярыев. Подбор активного модифицированного цеолитного катализатора и изучение кинетики и механизма реакции окислительного превращения пропилена в акролеин. Нефтепереработка и нефтехимия. Научно-технические достижения и передовой опыт. Москва, №5, 2019.

19. А.М.Алиев, А.Р.Сафаров, И.И.Османова, А.М.Гусейнова, И.В.Балаев. Обеспечение стабильности работы этиленового региона химико-технологического комплекса по переработке газов крекинга и пиролиза за счет учета динамики протекания входящих в него процессов. Теоретические основы химической технологии. Москва, 2020, Том 54, № 5, стр. 531-543.

20. А.М.Алиев, А.Р.Сафаров, Э.Ф.Алиев. Математическое описание окислительного дегидрирования изопропанола в ацетон.  Азербайджанский Химический Журнал. 2021, №1, с. 6-10.

21. A.M.Aliyev, G.A.Ali-zade, M.Q.Aliyeva, A.R.Safarov, V.M.Yariyev, R.A.Ahmedov. Research into reaction ability of cyclohexanol and methylcyclohexanols in the oxidative dehydration reaction over modified zeolite catalysts. Chemical Problems. Baku, 2021, №2, p.101-106

22. A.M.Aliyev, M.Y.Abbasov, M.G.Aliyeva, G.A.Alizade, R.Yu.Agayeva. The kinetics and mechanism of the selective oxidative dehydrogenation reaction of methylcyclopentane. Азербайджанский Химический Журнал. 2021, №3, с. 12-20.

23. A.M.Aliyev, A.R.Safarov, G.A.Ali-zadeh, F.V.Aliyev. Study of the kinetics and mechanism of the oxidative conversion of ethyl alcohol to acetic acid over the modified natural zeolite catalyst clinoptilolite. Bulgarian Chemical Communications. 2022, vol. 54, Issue 2, pp.164-171.

24.A.M.Aliev, A.R.Safarov, F.V.Aliev, G.A.Ali-zade, M.G.Alieva. Kinetic analysis of the oxidative conversion of methane to 1,4-Butanediol on a modified zeolite catalyst. ISSN 0036-0244, Russian Journal of Physical Chemistry A. 2022, vol. 96, No.11, pp. 2335–2343.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  
Pedaqoji fəaliyyəti 1. Azərbaycan Neft Akademiyası (1972-1973-cü illər)

2. Sumqayıt Texniki Universiteti (1995-2001-ci illər)
Digər fəaliyyəti  
Təltif və mükafatları 1. Azərbaycan Ali Sovetinin Fəxri fərmanı –1996
2. 60 illik yubileyi münasibəti ilə AMEA-nın Fəxri fərmanı
İş yeri və ünvanı AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnsitutu, Bakı ş., Az1143, H.Cavid pr.,113
Vəzifəsi Şöbə müdiri, laboratoriya müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 5399195
Mobil tel. (+994 55) 7608885 
Ev tel. (+994 12) 4410375 
Faks  
Elektron poçtu itpcht@itpcht.ab.az