Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Həqiqi üzvlər

Tağıyev Dilqəm Bəbir oğlu
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Kəlbəcər rayonu 
Təvəllüdü 06.01.1950 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti (indiki Bakı Dövlət Universiteti ), kimyaçı
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Akademik
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı
 

 

02.00.03 (2306.01)

Üzvi kimya

Olefinlərin seolit katalizatorları üzərində çevrilmələrinin tədqiqi
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


02.00.15 (2316.01) 

Kimyəvi kinetika və kataliz

Karbohidrogenlərin oksidləşdirici dehidrogenləşmə və piroliz reaksiyaları üçün seolit və silikagel əsaslı katalitik sistemlər
Müxbir üzv seçilməsi

-         tarix

-         ixtisasın adı

2007

neft kimyası

Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

2014

kimyəvi kinetika və kataliz

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-   beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

880 (32 monoqrafiya, kitab,  dərslik, 16 tədris-metodik vəsait)

565

 

310  məqalə Scopus və Web of Science bazasına daxil olan jurnallarda dərc olunub 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 70
Kadr hazırlığı:

-   fəlsəfə doktorlarının sayı

-   elmlər doktorlarının sayı


15

Əsas elmi nailiyyətləri

Dilqəm Tağıyevin elmi fəaliyyəti əsasən müxtəlif sinif karbohidrogenlərin və onların törəmələrinin hidrogenləşmə, oksidləşmə, izomerləşmə, alkilləşmə, oksidehidrogenləşmə, oliqomerləşmə və digər reaksiyaları üçün heterogen və homogen katalizatorların işlənib hazırlanmasına və təsir mexanizminin öyrənilməsinə, bioloji fəal metal-komplekslərin sintezinə və tədqiqinə, bəzi fiziki-kimyəvi proseslərin öyrənilməsinə və modelləşdirilməsinə həsr olunmuşdur.

İlk dəfə olaraq tərkibində keçid elementləri olmayan seolitlərin – oksidləşmə-reduksiya tipli reaksiyalar üçün qeyri-ənənəvi olan katalizatorların, olefinlərin hidrogenləşmə, hidroizomerləşmə və müxtəlif karbohidrogenlərin oksidehidrogenləşmə reaksiyalarında yüksək aktivliyini müəyyən etmiş; alkil naften karbohidrogenlərinin əvvəllər məlum olmayan çevrilmələrının seolit katalizatorları üzərində mümkünlüyünü aşkara çıxararaq onlara oksidehidrodisproporsionallaşma və oksidehidroizomerləşmə reaksiyaları adı vermişdir. Müxtəlif reaksiyaların mikroməsaməli katalizatorlarda kinetikasının öyrənilmə prosesində mühüm amil olan diffuziya əmsalının termodesorbsiya ölcmələri əsasında hesablanması üçün yeni ekspres-metod təklif etmişdir.

Seolitə bənzər kristallik quruluşa malik olan dəmir, qallium və zink fosfatların hidrotermal sintezini həyata keçirmiş, onların quruluş xüsusiyyətlərini və metanolun konversiyasında yüksək katalitik aktivliyini müəyyən etmişdir. İlk dəfə olaraq suyun fotoeletrokimyəvi parçalanmasında seolitlərdən elektrod materialının effektliliyini kəskin yüksəldən əlavə kimi istifadənin mümkünlüyünü göstərmişdir. Yüksək oktan ədəli benzin komponentləri almaq üçün birbaşa qovulmuş benzinlərin aşağı temperaturlu izomerləşmə-disproporsionallaşma reaksiyaları və normal parafinlərin metanol ilə birgə konversiyası üçün tərkibində qiymətli metallar saxlamayan sirkonium-seolit tipli yeni katalitik sistemlər yaratmış və onların təsir mexanizmini öyrənmişdir. Metanın benzola oksidləşdirici dehidrotsikləşməsi və aşağı molekullu digər parafinlərdən aromatik karbohidrogenləri almaq üçün yeni katalizatorlar işləyib hazırlamış və aktiv mərkəzlərin təbiətitini müxtəlif üsullarla tədqiq etmişdir.

C2–C8 olefinlərin yumşaq şəraitdə dimerləşmə və oliqomerləşmə reaksiyaları üçün yeni metal kompleks və heteropoliturşu katalizatorları sintez etmiş, nikel komplekslərinin bərk daşıyıcı üzərində immobilizasiyası üçün yeni üsul işləyib hazırlamışdır. Nikel tiopirazolaldiminat komplekslərinin katalitik aktivliyi ilə stereokimyəvi sərtliyi arasında əlaqənin mövcudluğunu ilk dəfə aşkar etmişdir. Müxtəlif dərman maddələrinin (doksorubisin, tripsin, doksisklin, tiroksin və s.) təsir müddətini artırmaq və toksiki təsirini azaltmaq məqsədilə onların immobilizasiyası üçün tərkibinə nanoölçülü gümüş hissəcikləri daxil edilən müxtəlif nanogellər sintez etmiş və onların əsasında dərman maddələrinin ünvana çatdırılması və nəzarətli ayrılması üçün polimer daşıyıcılar işləyib hasırlamışdır.

Bir çox xarici dillərdə çap olunan və əsasən əcnəbi oxucular üçün nəzərdə tutulan ”Наука в СССР” jurnalında (1985, №5) Dilqəm Tağıyevin elmi axtarışlarına ayrıca məqalə həsr olunmuşdur. SSRİ EA Rəyasət Heyətinin Yubiley iclasında (oktyabr, 1987) kataliz sahəsində mühüm nailiyyətlərdən biri kimi seolitlər üzərində oksidehidrogenləşmə reaksiyalarının tədqiqi sahəsində alınan nəticələr də qeyd olunmuşdur (Вестник АН СССР, 1987, №12). Bolqarıstanda keçirilən gənc ixtiraçıların dünya sərgisində D.Tağıyevin təqdim etdiyi katalizator diplomla təltif edilmişdir (1985).

Dilqəm Tağıyev 2007-ci ildə AMEA-nın müxbir üzvü, 2010-cu ildə Respublika Elmi Tədqiqatlarının Təşkili və Əlaqələndirmə Şurasının “Kataliz“ elmi istiqaməti üzrə Problem Şurasının sədri, 2013-cü ilin aprel ayında AMEA-nın Ümumi yığıncağının qərarına əsasən Kimya Elmləri Bölməsinin akademik-katibi və AMEA Rəyasət Heyətinin üzvü seçilmişdir. 2014-cü ildə Kimya Elmləri Bölməsinin ümumi iclasında AMEA-nın həqiqi üzvü və Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun direktoru, Respublika Elmi Tədqiqatlarının Əlaqələndirmə Şurasının üzvü seçilmişdir. 2017-ci ilin may ayında isə AMEA-nın Ümumi yığıncağında AMEA-nın vitse-prezidenti seçilmişdir.

Dilqəm Tağıyev 880-dan çox elmi əsərin (onlardan 565-i xarici ölkələrdə – ABŞ, Kanada, Meksika, İspaniya, Fransa, Belçika, Hollandiya, İngiltərə, Şotlandiya, İsveç, Finlyandiya, Almaniya, Avstriya, İtaliya, Çin, Çexiya, Macarıstan, Polşa, Boiqarıstan, Yaponiya, Cənubi Koreya, və s. çap edilmişdir),  o cümlədən, 70 ixtiranın  (patent və müəlliflik şəhadətnaməsinin), 32 monoqrafiya, kitab və dərsliyin, 16 tədris-metodik vəsaitin müəllifi, 2 kitabın baş elmi redaktoru, 6 kitab və toplunun redaktorudur. Onun 310-dən çox elmi məqaləsi  Scopus və Web of Science bazalarında olan elmi jurnallarda və toplularda çap olunmuşdur.

Dilqəm Tağiyev bir çox xarici ölkələrdə keçirilən nüfuzlu elmi yığıncaqlarda Azərbaycan elminin təmsilçisi olmuşdur. Rusiyada (1974–2018), Bolqarıstanda (1979, 1983, 1991), Çexiyada (1982, 2005), Almaniyada (1980, 1990, 2018), Fransada (2001, 2004, 2017), İsveçdə (2002), Şotlandiyada (2003), Avstriyada (2003), İsveçrədə (2004), İspaniyada (2002, 2006, 2015, 2016), İtaliyada (2016, 2017, 2018), Sloveniyada (2019) və Türkiyədə (2019) keçirilən Beynəlxalq konqres, simpozium və konfranslarda məruzə etmişdir. 2017-ci ildə UNESCO-nun Parisdə keçirilən 39-cu Baş Konfransında Azərbaycanın dəqiq, ictimai və humanitar elmlər üzrə komissiyasının nümayəndəsi kimi Azərbaycan ərazisində geoparkların təşkili məsələlərinin müzakirəsində iştirak etmişdir.

2019-cu ildə Budapeştdə keçirilən Dünya Elm Formunda Azərbaycan Respublikasını təmsil etmişdir.

Fransanın Lion  Kataliz və Ekoloji Tədqiqatlar İnstitutunun və Norveçin SİNTEF Fondunun təklifi və dəvəti ilə Dilqəm Tağıyev Beynəlxalq qrupun tərkibində 2020–2023-cü illər üçün Avropa Birliyinin Horizon 2020 Beynəlxalq Qrant müsabiqəsinin qalibi olmüşdur.

Elmi əsərlərinin adları

1.Д.Б.Тагиев. «Кристаллические алюмосили-каты в катализе». Баку. Элм. 1989. 222 с.

2.D.B.Tağıyev “Heterogen kataliz neft kimyasında”. Bakı. Elm. 1992. 243 s.

3.Д.Б.Тагиев, А.Н. Мамедов. «Перспективные направления современной химии». Баку «Элм». 2014. 328 с.

4.D.B.Tağıyev, H.M.Əlimərdanov, S.İ.Abasov “Kinetika və kataliz”. Bakı. Elm. 2014. 616 s.

5.Dilqəm Tagıyev, Asif Məmmədov. ”Tək atomlardan supramolekulyar kimyaya”. Bakı. Elm. 2015. 315 s.

6.Г.И. Келбалиев, Ф.М. Садыхов, Г.М. Самедзаде, А.Н. Мамедов, Д.Б. Тагиев. "Теория и практика гранулирования порошкообразных материалов". Баку: ЭЛМ. 2016. 330 с.

7.Г.И. Келбалиев, С.Р. Расулов, Д.Б. Тагиев, Г.Р. Мустафаева «Механика и реология нефтяных дисперсных систем». Москва «Маска», 2017.  462 с.

8.Dilqəm Tağıyev, Manaf Manafov, Asif Məmmədov. Kimyada informasiya texnologiyalarının tətbiqi. Elm” nəşriyyatı, Bakı , 2018., 360 s.

9.G.I.Kelbaliev, D.B.Tagiyev, M.R.Manafov. Crude Oil - Emerging Downstream Processing Technologies, Rheology of heavy oils, IntechOpen publisher, 2022, 288 p.

10.Г.И. Келбалиев, Д.Б. Тагиев, С.Р. Расулов. Реология НеНьютоновских нефтей. Москва, 2022, 600 с.

11. G.I. Kelbaliyev, S.R. Rasulov, D.B. Tagiyev. Applied problems of Rheology of struc¬tured non-Newtonian oil. In Book: Advanced Rheology and Its Applications. London, IntechOpen publisher, 2022.

12. E.B.Zeynalov, D.B.Tağıyev, S.B.Zeynalov, Ya.M.Nağıyev, E.R.Hüseynov, F.B.Nəzərov, A.B.Hüseynov, M.Ya.Məhərrəmova, N.A.Mustafayeva, N.M.Şahnəzərova, A.F.Nəbizadə. “Dizel yanacağının komponent tərkibi”. Bakı. “Füyüzat”. 2022. s.90

13. Zeynalov E.B., Tağıyev D.B, Nağıyev Ya.M., Hüseynov E.R., Nəzərov F.B., Hüseynov A.B. “Dizel yanacağının və onun aromatiksizləşdirilmiş və parafinsizləşdirilmiş fraksiyalarının maddə tərkibi”. Bakı: "Füyuzat" Nəşriyyatı. 2022. 208p.

14. B.A.İsmayılova, A.C.Əfəndi, D.B.Tağıyev. "Alifatik dikarbon turşuları və mürəkkəb efirləri. "Elm nəşriyyatı”. 2022. 189 s.

15. Ə.Ə.Məcidov, D.B.Tağıyev. “Kimyada fiziki metodların tədqiqi”. Bakı. Elm. 2022. s.189.

16. Dilqəm Tağıyev, Asif Məmmədov. Duyğu-larımız və Kimya. Bakı, Elm, 2022, 190 s.

17.Dunya M.Babanly, Imameddin R., Amiraslanov, Anderi V, Shevelkov, Dilqam B. Tagiyev. Phase equilibria in the T/T/I-Se system and thermodynamic properties of the ternary phases. Journal of Alloys and Compounds, 2015, V.644, pp.106-112

18.S.N.Mustafayeva, D.M.Babanly, M.M.Asadov, D.B.Tagiyev. Freguency dispersion of the dielectric coefficients and conductivity of Tl6SI4 crystals. Physics of the Solid State, 2015, vol. 57, No. 10, pp.1913-1915.

19.M.M.Asadov, S.N.Mustafayeva, A.N.Mamedov, D.B.Tagiyev. Effect of composition on the properties of(TlInSe2)1-x (TlGaTe2)x solid solutions. Russian Journal of Inorganic Materials, 2015, vol. 51, No. 12, pp.1327-1332

20.G. A. Bagirzade, D. B. Tagiyev, M. R. Manafov. Kinetics Of Vapor Phase Ammoxidation Of O-Xylene On V-Sb-Bi-Cr/G-Al2o3 Oxide Catalyst I. About The Competing Ways Of Formation Of The Main Products. International Journal of Current Research, 2015, №4, pp.59-67

21.Aliyev Akif Shikhan, Cafarova Samira Fikret, Mahmoud Elrouby, Dilgam Tagiyev «Studying the electrochemical deposition process of molubdenum from aqueous solution of molybdate ions». // J. Electro-chem. Sci. Eng 5(4), 2015, pp. 231-235.

22.Dunya M.Babanly, Ziya S. Aliev, Samira Z.Imamaliyeva, Fco.Javier Zuniga, Gotzon Madariaga, Dilqam B. Tagiyev. An investiqation of the Tl-Te-I system and crystal structure of the Tl5Te2I. Journal of Alloys and Compounds. 688. (2016). pp.997-1005

23.S.F.Humbatova, N.A.Zeynalov, D.B.Taghiyev, Sh.Z.Tapdigov, S.M.Mammedova. Chitosan polymer composite material containing of silver nanoparticle. // Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, 2016, Vol.11, No.1, p.39-44.

24. Sh.Z.Tapdiqov, S.M.Mammedova, D.B. Taghi yev, N.A.Zeynalov. Investigation of Chemical Interaction type of Polyacrylic acid based Hydrogel with Doxorubicin Hydrochloride // American Chemical Science Journal, 2016, v.12, iss.2, p.1-9.

25. Aliyev A.Sh., Tahirli H.M., Mahmoud Elrouby, Soltanova N.Sh., Tagiev D.B. «Electrochemical Fabrication And Characterization Of Corrosion-Resistant, Ternary, Lead-Based Alloys As A New Material For Steel Surface Protection». // Metallurgical and Materials Transactions B, 2016, v.47, Issue 3, pp. 2072-2078.

26.Eminov Sh.O.,Tagiyev D.B., AliyevA.Sh., Soltanova N.Sh., Guliyev J.A., Jalilova Kh.D., Ismayilov N.J., Hasanov I.S., Rajabli A.A., Mamedova G.Kh., Gurbanov I.I., Mahmood Elrouby .«Photo and electrical peculiarities of the nanostructured glass/ITO/AAO and glass /ITO/CdS systems». // J.of Materials Science: Materials in Electronics, 2016, vol. 27, number 9, p. 9853-9860.

27. E.A.Salakhova, D.B.Tagiyev, P.E.Kalanta-rova, N.N.Khankishiyeva. İnvestigation of voltampere characteristics of diodic structure on base of thin films of rhenium chalcoge-nides. İnternational Journal of Engineering Sciences Research Tecnology. March, 2016. P.795-802. 5(3)

28. E.A.Salakhova, D.B.Tagiyev, P.E.Kalanta-rova, K.F.Ibrahimova. The Electrochemical Method For Obtaining thin Coverings Of Rhenium Chalcogenides. İnternational Journal of Engineering Sciences Research Tecnology. 5(10); October, 2016. P.390-399

29.Дильгам Тагиев, Эльза Салахова «Physico-chemical properties of thin rhenium chalcogenides coatings». LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017, 49 s.

30. Д.Б.Тагиев, Г.И.Келбалиев, Г.З.Сулей-манов, С.Р.Расулов, Ф.И.Шекилиев, В.И. Керимли. Кинетика растворения асфальтосмо-листых веществ в ароматических раство-рителях. Журнал «Химия и технология топлив и масел». 2017. №3. c.33-37

31. D.B.Tagiyev, A.N.Azizova, Kh.I.Hasanov, M.R.Manafov. “Dimer Complexes of Mixed Ligands of Platinum”, Research Journal of Pharmaceutical Biological and Chemical Sciences, 2017, v. 8 ,№ 4, p. 931-936

32. Baş redaktor akademik Dilqəm Tağıyev. “Корифеи химической науки Азербайджана”. “Təbib” nəşriyyatı, Bakı- 2017, 311 s.

33.Leyla F. Mashadieva, Jem O. Kevser, Imir I. Aliev, Yusif A. Yusibov, Dilgam B. Tagiyev, Ziya S. Aliev, Mahammad B. Babanly. The Ag2Te-SnTe-Bi2Te3 system and thermodyna¬mic properties of the (2SnTe)1-x(AgBiTe2)x solid solutions series. Journal of Alloys and Compounds 724 (2017) p.641-648.

34.Vusala A. Majidzade, Parvin H. Guliyev, Akif Sh. Aliyev,Mahmoud Elrouby, Dilgam B Tagiyev. Electro-chemical Characterization and Electrode kinetics for Antimony Electrode position from its Oxychloride Solution in the Presence of Tartaric Acid. Journal of Molecular Structure, 1136, 2017, p. 7-13.

35.D.M. Babanly, Q.M.Huseynov, Z.S. Aliev, D.B.Tagiyev, M.B. Babanly. «Thermodynamic Study of Tl6SBr4 Compound and Some Regularities in Thermodynamic Properties of Thallium Chalcohalides». Advances in Materials Science and Engineering, Volume 2017, Article ID 5370289,

36.Leyla Farhad Mashadieva, Jem Osman Kevser, Imir Iyas Aliev, Yusif Amirali Yusibov, Dilgam Babir Tagiyev, Ziya Saxavaddin Aliev, Muhammad Baba Babanly. Phase Equilibria in the Ag2Te-SnTe-Sb2Te3 System and Thermodynamic Properties of the (2SnTe)1-x(AgSbTe2)x Solid Solution. Journal of Phase Equilibria and Diffusion. 2017, Volume 38, Issue 5, pp 603–614.

37.V.Akhmedov, A.Aliyev, M.Bahmanov, V.Ahmadov, D.Tagiyev. ″Kinetics of phenylacetylene selective hydrogenation to styrene over metal-free polymeric carbon nitrides″. Applied Catalysis A,General Vol. 565, pp. 13-19,(2018),

38. V.A.Majidzade, S.F.Cafarova, A.Sh.ALiyev, N.B.Farhatova, D.B.Tagiyev. Electrochemical deposition of thin semiconductive Mo-S films. Azerbaijan  Chemical Journal, 2018,  №3, pp. 6-10

39.Babanly N.B., Imamaliyeva S.Z., Yusibov Y.A., Taghiyev D.B., Babanly M.B. Thermodynamic study of the Ag-Tl-Se system using the EMF method with Ag4RbI5 as a solid electrolyte // Journal of Solid State Electrochemistry, 2018, v.22, p.1143-1148.

40.Rayyat Huseyn Ismayilov, Fuad Famil Valiyev, Dilgam Babir Tagiyev, You Song, Nizami Vali Israfilov, Wen-Zhen Wang, Gene-Hsiang Lee, Shie-Ming Peng, Baghir A.Suleimanov. Linear pentanuclear nickel(II) and tetranuclear copper(II) complexes with pyrazine-modulated tripyridy ldiamine ligand: Synthesis, structure and properties. Inorganica Chimica Acta, Vol. 483, 2018, Pages 386-391.

41.D.M. Babanly, Z.S. Aliyev, V.A. Majidzade, D.B. Tagiyev, M.B. Babanly. Experimental study of phase equilibria and thermodynamic properties of the Tl-Se-I system. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2018, p.1-9.

42.Алвердиев И. Дж., Аббасова В. А., Юсибов Ю. А., Тагиев Д. Б., Бабанлы М. Б. Термоди-намическое исследование соединения Cu2GeS3 и твердых растворов Cu2-xAgxGeS3 методом электродвижущих сил с твердым электролитом Cu4RbCl3I2 // Электрохимия, 2018, том 54, № 2, с. 224–230.

43.Yu.A. Yusibov, I.Dzh. Alverdiev, L. F. Mashadiyeva, A.N. Mamedov, D.B. Tagiev, M.B. Babanly. Study and 3D Modeling of the Phase Diagram of the Ag–Sn–Se System. Russian Journal of Inorganic Chemistry, 2018, Vol. 63, No. 12, pp. 1622-1635.

44.Imamaliyeva S. Z., D. M. Babanly, D. B. Tagiev, M. B. Babanly. Physicochemical Aspects of Development of Multicomponent Chalcogenide Phases Having the Tl5Te3 Structure: A Review. // Russian Journal of Inorganic Chemistry, 2018, №13, p.1703-1027.

45.Азизова А.Н., Тагиев Д.Б., Касумов Ш.Г., Гасанов Х.И. Полиядерный комплекс палладия (II) с β-меркаптоэтанолом. // Журнал общей химии. 2018, т.88, вып. 5, с. 870-873. CA-0.658

46.Азизова А.Н., Тагиев Д.Б., Касумов Ш.Г., Гасанов Х.И. Шестиядерные комплексы платины (II) и палладия (II) с β-меркаптоэтанолом. // Журнал общей химии. 2018, т.88, вып. 3, с. 478-481.

47.Imamalieva S.Z., Babanly D. M., T. M. Gasanly, D. B. Tagiev, and M. B. Babanly. Thermodynamic Properties of Tl9GdTe6 and TlGdTe2// Russian Journal of Physical Chemistry A, 2018, Vol. 92, No. 11, pp. 2111–2117.

48.Zeynalov E.B., Friedrich J.F., Tagiyev D.B., Huseynov A.B., Magerramova M.Ya., Abdurehmanova N.A. Nanostructures from catalytic pyrolysis of gas and liquid carbon sources (a review) Materials Testing (Materials Synthesis) 60(7-8), 783-793(2018).

49.А.Н.Азизова, Д.Б.Тагиев, С.Н.Османова, Ш.Г.Касумов, Х.И.Гасанов. Кристаллическая и молекулярная структура комплекса платины (II) с β- меркаптоэтиламин гидрохлоридом// Журнал Структурной Химии, 2018, Т.59. № 1.С.191-195.

50.S. I. Abasov, S. B. Agayeva, M. T. Mamedova, E. S. Isayeva, A. A. Imanova, A. A. Iskenderova, A. E. Aliyeva, R. R. Zarbaliyev, D. B. Tagiyev. Conversion of n-Heptane, n-Butane, and Their Mixtures on Catalytic Systems Al2O3/WO 4 2– ∙ZrO2 and HMOR/WO 4 2– ∙ZrO2. Russian Journal of Applied Chemistry. 2018, Volume 91, Issue 6, pp 964–971.

51.K. G. Guliyev, A. I. Sadygova,G. Z. Ponoma-reva, A. M. Aliyeva, Ts. D. Gulverdashvili,D. B. Tagiyev. Synthesis of 2-Chloromethyl-1-(p-vinylphenyl) cyclopropane and Its Copoly-merization with Styrene. Russian Journal of Applied Chemistry. 2018, Volume 91, Issue 2, pp 304–309. CA-0,494

52.Safa I. Abasov, Suraya B. Aghayeva, Hafiz M. Alimardanov, Dilgam B. Taghiyev, Firuza M.Veliyeva, Malahat T. Mammadova, Aytan A. Iskenderova, Arzu A. Imanova, Yegana S. Isayeva. Kinetic features of low-temperature catalytic conversion of straight-run gasoline on Co-HZSM-SO42- 2- /ZrO2. Processes of petrochemistry and oil refining. PPOR, Vol. 19, No. 2, 2018, pp. 191-197.

53.Vusala A. Majidzade., Parvin H. Guliyev., Yasin N. Babayev., Mahmoud Elrouby., Akif Sh. Aliyev., Dilgam B.Tagiyev. «Electrochemical behavior of selenite ions in tartaric electrolytes», Journal of Electrochemical Science and Engineering, 8(3) (2018) 197-204.

54. Kelbaliyev G.I., Tagiyev D.B., Rasulov S.R. Transport Phenomena in Dispersed Media. Francis and Teylor Group (London), 2019, 434 pages

55.Samira Zakir Imamaliyeva, Sabina Sahib Musayeva, Dunya Mahammad Babanly, Yasin Isa Jafarov, Dilgam Babir Taghiyev, Mahammad Baba Babanly. Determination of the thermodynamic functions of bismuth chalcoiodides by EMF method with morpholinium formate as electrolyte. Thermochimica Acta, 2019, 679, 178319,7.

56.V.A. Majidzade, A.Sh. Aliyev, D.M. Babanly, M. Elrouby, D.B. Tagiyev. Investigation of the electrochemical reduction process of the molybdate ions in the tartaric electrolytes. Acta Chimica Sloveniya, 2019, 66, p. 155-162.

57.Алвердиев И.Дж., Имамалиева С.З., Бабанлы Д.М., Юсибов Ю.А., Д.Б.Тагиев, М.Б. Бабанлы. Термодинамическое исследование селенидов серебраолова методом эдс с твердым электролитом Ag4RbI5.// Электро-химия, 2019, том 55, № 5, с. 629–636.

58.V.A. Majidzade, A.Sh. Aliyeva, I. Qasimogli, P.H. Quliyev, D.B. Tagiyev. Electrical Properties of Electrochemically Grown Thin Sb2Se3 Semiconductor Films. Inorganic Materials, 2019, Vol. 55, No. 10, pp. 979–983.

59.Алвердиев И.Дж.,  Имамалиева С.З., Бабанлы Д.М., Юсибов Ю.А., Д.Б.Тагиев,  М.Б. Бабанлы. Термодинамическое исследование селенидов серебра-олова  методом эдс с твердым электролитом Ag4RbI5.// Электро-химия, 2019, том 55, №12, с.563–573.

60.V.A. Majidzade, A.Sh. Aliyeva, I. Qasimogli, P.H. Quliyev, D.B. Tagiyev. Electrical Properties of Electrochemically Grown Thin Sb2Se3 Semiconductor Films. Inorganic Materials, 2019, Vol. 55, No. 10, pp. 979–983.

61.N.Z.Ibrahimova, G.М.Jafarov, D.B. Tagiyev, I.U.Lyatifov. Research into kinetics of electron exchange reactions in the system sym. octamethylferrocene/sym. octamethylferricinium hexafluorophosphate // Chemical Problems 2019, №2 (17), P. 310-315.

62.Келбалиев Г.И., Расулов С.Р., Тагиев Д.Б Кристаллизация парафина из нефти и осаждение асфальто- парафинистых веществ на поверхности труб.// Журнал: Химическая технология, 2019, т.20, № 10.

63.E.A.Salakhova, D.B.Tagiyev, A.F.Heybatova, A.J.Maharramova, N.N.Khankishiyeva. Electro-chemical Obtaining of New Nano Coverings Re-S. International Journal of Trend in Research and Development, vol6 (2), ISSN: 2394-9333, 2019, p. 352-354

64.A.Алиев, Д.Тагиев, Р.Гусейнова, В.Мед-жидзаде.  Синтез, свойства иприменение тон-ких полупроводниковых пленок халькогенидов кадмия. Баку,“Элм”, 2020, 272 с.

65. G.I. Kelbaliev. D.B. Tagiev, M.R. Manafov.  Rheology of structured oil emulsion. İn book: Nano-and Micro-Encapsulation-Nechniques and aplications. London: İntechOpen, 2020. pp.1-38

66. Д.Тагиев, А.Ягубов, С.Мамедова. Сорбционные методы очистки природных и сточных вод. Баку, “Элм”, 2020, 246.c.

67. Zhen Ma, Vusala A.Aliyeva, Dilgam B.Tagiev, Fedor I.Zubkov, Firudin I.Guseinov, Kamran T. Mahmudov, Armando J.L.Pombeiro. Multinuclear Zn(II)-arylhydrazone complexes as catalysts for cyanosilylation of aldehydes. Journal of Organometallic Chemistry., 2020, 121171.

68. Mashadiyeva L.F.,  Mansimova S.H., Babanly D.M., Yusibov Y.A., Tagiyev D.B., Babanly M.B. Phaseequilibria in the Ag2Te-PbTe-Sb2Te3system and thermodynamic properties of the (2PbTe)1-x(AgSbTe2)x solid solutions. //Acta Chimical Sloveniya. 2020, v.67,p.799–811,

69. Н.З.Ибрагимова, Г.М.Джафаров, Д.Б.Тагиев, И.У.Лятифов. Кристаллическая структура 1,2,4,1',2',4'-гексаметилферрцена. // Журнал Координационная химия, 2020, №1, том 46, стр. 56-61.

70. Imamaliyeva S.Z., I.F. Mehdiyeva, D.B. Taghiyev, M.B. Babanly. Thermodynamic investigations of the erbium tellurides by EMF method. // Physics Chem. Solid State, 2020, V.21, №2, pp. 312-318,

71. Имамалиева С.З., Мехдиева И.Ф., Бабанлы Д.М., Зломанов В.П., Тагиев Д.Б., Бабанлы М.Б. Твердофазные равновесия в системе Tl2Te–Tl2Te3–TlErTe2 и термодинамические свойства соединений Tl9ErTe6 и TlErTe2. /Журнал Неорганческой химии, 2020, том 65, № 11, с.1550–1557.

72.Mamedov F.M., Babanly D.M., Amiraslanov I.R., Tagiev D.B., Babanly M.B. Physicochmical analysis of the FeSe–Ga2Se3–In2Se3system. // Russian Journal of Inorganic Chemistry, 2020, № 11, pp.1747–1755.

73. M.M.Asadov, S.N.Mustafaeva, D.B.Tagiyev, V.F.Lukichev. Thermodynamic and Dielec¬tric Properties of As2S3–As2Se3 .Russian Journal of Inorganic Chemistry.. 2020. Vol. 65. No.5. pp. 733-742.

74.M.M. Asadov, N.A. Akhmedova, S.R. Mamedova, D.B. Tagiev. Phase Equilibria Thermo¬dynamic Analysis, and Electrical Properties of Samples in the System Li2O–B2O3– Yb2O3. Russian Journal of Inorganic Chemistry. 2020. Vol.65. No.7. pp.1061-1068.

75. D. Tagiev, U. Mammadova*, A. Isazade, N. Zeynalov, O. Badalova, N. Shixverdieva, C. Seidova, H. Aslanova. Immobilization of a quarterized polymer with immobilized transition metal ions. // Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, 2020. Vol.15. No.1 .pp.275-280.

76. Г.И.Келбалиев, Д.Б.Тагиев, О.М.Гюлалов, Ф.И.Шекилиев, В.И.Керимли, Н.А.Магер-рамова. Теоретические и экспериментальные исследования процессов очистки   сточных водсинергетической смесью. // Химия и технология воды, 2020, т.42, № 2, с.178–185.

77. 2.Mammadov A.N., AlverdievI.D., AlievZ.S., Tagiev D.B., Babanly M.B.  Thermodynamic Modeling of the Phase Diagram for Cu2SnS3-Cu2SnSe3 System. In: R. A. Aliev et al. (Eds.):ICSCCW 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, 2020, 1095, pp.1–8.

78. E.A.Salakhova, D.B.Tagiyev, K.F. Ibragimova, P.E. Kalantarova. Morphology of rhenium-selenium-copper nano-films. London Journals Press. vol. 19, Issue 8, 2020, pp. 45-49,

79. Д.Тагиев, Qüdrət Kəlbəliyev, Manaf Manafov “Nano- və mikrokapsulasiya. Metodlar və tətbiqlər”. “Intech Open”, 2021. Pp.278

80.S.P. Javadova, V.A. Majidzade, A.Sh. Aliyev, D.B. Tagiyev. Effect of major factors on the composition of thin Bi2Se3 films. Russian journal of applied chemistry, 2021, V. 94, Issue 1, pp. 38-42.

81.V.A. Majidzade, A.Sh. Aliyev, M. Elrouby, D.M. Babanly, D.B. Tagiyev. Electrodeposition and Growth of Iron from an Ethylene Glycol Solution. Acta Chimica Slovenica, 2021, V. 68, № 1,pp. 185-192,

82.S.F. Jafarova, V.A. Majidzade, I. Kasimogli, Sh.O. Eminov, A.Sh. Aliyev, A.N. Azizova, D.B. Tagiyev. İnorganic Materials, V. 57(4), 2021, pp. 331-336.

83.U.M. Gurbanova, D.M. Babanly, R.G. Huseynova, D.B. Tagiyev. Study of electro-chemical deposition of Ni-Mo thin films from alkaline electrolytes. Journal Electrochemical Science and Engineering, 2021, 11(1). pp. 39-49.

84. V.M.Akhmedov, N. E. Melnikova, A.Z.Babaye-va, G.G.Nurullayev, Vs. M. Akhmedov, D. B. Tagiyev. Platinum nanocomposites with mesoporous carbon nitride: synthesis and evaluation of the hydrogenation activity. Russian Chemical Bulletin. 2021, 70, No.4, pp. 677-684.

85.Э.А.Салахова, Д.Б.Тагиев, M.A.Рамазанов, З.A.Агамалиев, K.Ф.Ибрагимова. Электрохимическое получение нанопокрытий в системе Re-Сu-Se и их морфология.  Журнал Химия и химическая технология. Т.64, №2, 2021, с.34-40.

86.E.A.Salakhova, D.B.Tagiyev, P.E.Kalantarova, R.E.Huseynova, İ İ.Cabbarova. Effects of different factors on electrochemical obtaining of Re-Te-Сu alloys. Journal Electrochemical Science and Engineering. 11(2), 2021, pp.107-114.

87.Nigar Z. Ibrahimova, Gazanfar M. Jafarov, Dilgam B. Tagiyev, Iltifat U. Lyatifov. Electrochemical reversibility of Me6Fc/Me6Fc+PF6– and Me8Fc/Me8Fc+PF6– redox systems in acetonitrile. Journal of Electrochemical Science and Engineering. İSSN-1847-9286, 2021, 2021, v.11, (4), pp.221-225,

88. Asadov M.M., Mustafaeva S.N., Guseinova S.S., Lukichev V.F., Tagiev D.B. Ab initio modeli-ng of the location and properties of ordered vacancies on the magnetic state of a graphene monolayer. Рhysics of the Solid State. 2021. V. 63. № 5. pp. 680–689.

89. Tagiev D.B., Mammadova U.A., Asadov M.M., Isazade A.F., Zeynalov N.A.,  Badalova O.T., Bagirov S.T. Catalytic oxidation of n-hexane on immobilized manganes. Journal of Chemical Technology and Metallurgy. 2021. Vol. 56. No 5. pp. 979-987.

90. Dilgam B. Tagiev, Ulviya A. Mammadova, Mirsalim M. Asadov, Aygun F. Isazade, Nizami A.Zeynalov, Ofeliya T. Badalova, Shahin T. Bagirov. Catalytic oxidation of n-hexane on immobilized manganese-containing polymer catalyst. Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 2021, Vol.56, pp.979-987.

91. S. Z. Imamaliyeva, G. I. Alekberzade, A. N. Mamedov, D. B. Tagiev, M. B. Babanly. Modeling the Phase Diagram of the Tl9SmTe6-Tl4PbTe3-Tl9BiTe6 System. 14th International Conference on Theory and Application of Fuzzy Systems and Soft Computing – ICAFS-2020. In: Intelligent Systems and Computing / R. A. Aliev et al. (Eds.):, Jan 5, 2021. vol 1306. pp.480-489

92. G.I. Kelbaliyev, D.B. Tagiyev,  M.R.Manafov. Rheology of Structured Oil Emulsion. Nano- and Micro-Encapsulation - Techniques and Applications. Capter 7. 2021. рр.201-236

93. Ахмедов Э.Дж., Бабанлы Д.М., Имамалиева С.З.,Тагиев Д.Б., Бабанлы М.Б. Тер-модинамические свойства халькогенидных фаз в системе Bi–Te–S. Неорганические материалы, V. 57, № 3.

94.Машадиева Л.Ф.,Бабанлы Д. М., Юсибов Ю.А.,Тагиев Д. Б.,Бабанлы М.Б. Tермодина-мическое исследование системы Ag-Sb-Se методом ЭДС с твердым электролитом Ag4RbI5 Электрохимия, V. 57, № 3.

95.Imamaliyeva S.Z., Mehdiyeva I.F.,  Qasymov V.A., Babanly D.M. ,Taghiyev D.B., Babanly M.B. Solid-Phase Equilibria and Thermodynamic Properties of Phases in the Tm–Te System. Russian Journal of Physical Chemistry A, V. 95, № 4.

96.Hasanova  G.S., Aghazade A.I., Babanly D.M.,  Tagiev D.B.,Yusibov Yu.A., Babanly M.B. Thermodynamic Properties of Bismuth Selenides. Russ. J. Phys. Chem, V.95.

97. Sevda Fatullayeva, Dilgam Tagiyev, Nizami Zeynalov. A review on enterosorbents and  their application in clinical practice: Removal of toxic metals. Colloid and Interface Science Communications. 2021.100545, 2021, V. 45, Article 100545, pp.1-11.

98. S.P. Javadova, V.A. Majidzade, A.Sh. Aliyev, A.N. Azizova, D.B. Tagiyev. Electrodeposition of Bi-Se thin films involving ethylene glycol based electrolytes. Journal Electrochemical Science and Engineering, 2021, 11(1). pp. 51-58.

99.D. B. Tagiev, O. Yu. Golubeva, S. A. Mamedova, U. A. Mamedova, N. A. Zeynalov, Yu. A. Aliki-na & E. Yu. Brazovskaya. Comparative Study of the Physical and Chemical Properties of Natural Bentonite Clay of the Dash-Salakhli Deposit and Synthetic Montmorillonite. Glass Physics and Chemistry. 2022,  V. 48, pp.140–150

100. S.Fatullayeva, D.Tagiyev, N.Zeynalov, S.Mammadova, E.Aliyeva. Recent advances of chitosan-based polymers in biomedical applications and environmental protection. Journal of Polymer Research. 2022, vol. 29, issue 7,  pp.1-19.

101.Majidzade V.A., Javadova S.P.,  Aliyev G.S.,  Aliyev A.Sh.,  Tagiyev D.B. Electrodeposition of Sb–Se Thin Films from Organic Electrolyte. Chemistry Africa. 2022, 

102.Eminov Sh.O.,  Tagiyev D.B.,  Aliyev A.Sh., Jalilova  Kh.D., Guliyev  J.A., Rajabli A.A., Mamedova  G.H., Majidzade V.A. Integration of supercapa citor with solar cell based on NiO2 and CdS nanopillars embedded in porous anodic alumina templates. International Journal of Energy Research, 2022, Spesial issue, 8 p. 

103.Sh.Tapdiqov, D.Tagiyev, N.Zeynalov, S.Safaraliyeva, S.Fatullayeva, M.Raucci, A.Hummetov, M.Mustafayev, R.Jafarova, Kh.Shirinova. Cumulative release kinetics of levothyroxine-Na pentahydrate from chitosan/arabinogalactane based pH sensitive hydrogel and it's toxicology. Reactive and Functional Polymers, 2022, vol. 178, pp.1-11.

104.S.N.Osmanova, G.R. Azimova, S.M. Zulfugarova, E.H. Ismailov, D.B.Taghiyev and J.W.Thybaut Surface structure and phase composition MnOx-Na2WO4/SiO2 catalyst  for  oxidative conversion of methane. Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis.2022.

105.V. M. Akhmedov, N. E. Melnikova, Vs. Ahma-dov, D. Tagıyev, Tuning selectivity in the gas  phase hydrogenation of phenylacetylene over the platinum—mesoporous carbon nitride compo-sites.  Russian Chemical  Bulletin. (Int. Ed.). 2022. vol. 71, No. 2, pp. 276-282

106.Ismailov E.H., Taghiyev, D.B., Zulfugarova, S.M.  Osmanova S.N. Azimova G.R., J.W. hybaut. Phase Composition and Catalytic Properties of MnNaW/SiO2 Oxide System in Oxidative Conversion of Methane. Theoretical  and Experimental Chemistry. 2022, vol. 58, No. 1, pp. 61-69. 

107.Asadov M.M., Mustafaeva S.N., Guseinova S.S., Lukichev V.F., Tagiev D.B. Modeling structural and energy characteristics of atoms in a GaS2D-crystal with point defects. Physics of the Solid State. 2022. vol. 64. No1. pp. 44-57. 

108. Shahab Nasseri, Jalal Jahangiri & Dilgam Tagiyev. Physico-Chemical Study of Synthesized Nanocomposites Based on Organobentonite. Theoretical  Foundations of   Chemical Engineering. 2022, v.56, pp.1147–1152

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü Nyu York Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü (1994),
Beynəlxalq Seolit Assosiasiyasının üzvü (2001),
Amerika Kimya Cəmiyyətinin üzvü (2003),
Rusiya Təbiətşünaslıq Akademiyasının üzvü (2013). 
Qabaqcıl  Materiallar üzrə Beynəlxalq Assosiasiyanın üzvü (2018).
Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Tibb Universitetinin professoru 
Digər fəaliyyəti

Dilqəm Tağıyev  SSRİ EA Kataliz üzrə Şurasının üzvü (1989), Nyu-York Elmlər Akademiyasının (1994), Beynəlxalq Seolit Assosiasiyasının (2001), Amerika Kimya Cəmiyyətinin (2003), Rusiya Təbiətşünaslıq Akademiyasının (2013) və Beynəlxalq Perspektiv Materiallar Assosiasiyasının üzvü (2018) seçilmişdir.

Hal-hazırda Dilqəm Tağıyev Azərbaycan MEA-nın vitse-prezidenti, Kimya Elmləi Bölməsinin sədri,  akademik M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvu Kimya İnstitutunun baş direktoru, Azərbaycan Kimya jurnalının baş redaktoru, “Azərbaycan MEA-nın Məruzələri”, ”Azərbaycan MEA-nın Xəbərləri” jurnallarının, “ELM” qazetinin redaksiya şurasının üzvü, Respublika Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirmə Şurasının sədr müavini, AMEA Rəyasət Heyətinin nəzdində yaradılmış "Yalançı elmə qarşı mübarizə Komissiyası"nın sədridir.

Təltif və mükafatları

1.Kimya və  kimya  texnologiyası  sahəsində  SSRİ  Lenin Komsomolu  mükafatı  laureatı-1983,

2."Əməkdə  fərqləndiyinə  görə"  medalı-1986,

3.“Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi”-2000;

4.Azərbaycan Tibb Universitetinin Fəxri fər¬manları-2000, 2010

5 AMEA Rəyasət Heyətinin Fəxri fərmanları-2010, 2019, 2023

6. “Tərəqqi” medalı-2010;

7.Müxtəlif təşkilatların diplomları, fəxri fərmanları və təşəkkürləri.

8. Beynəlxalq Sokrat Komitəsinin  “The Name in Science” mükafatına və  fəxri tituluna (2012),

9.Avropa elm-sənaye konsorsiumunun (protokol № 29/04.06.2013) “Əmək və  biliklə” ordeninə  layiq bilinmişdir.

10. “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi (1918-2018)” yubiley medalı – (2019),

11.Azərbaycanda elmin inkişafında xidmətlərinə görə  “Şöhrət” ordeni. (2019)

İş yeri və ünvanı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyəti, AZ1001, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., İstiqlaliyyət küçəsi, 30,

AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Bakı ş., Az1143, H.Cavid pr.113

Vəzifəsi

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti,

Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun baş direktoru

Xidməti tel.

(+994 12) 492 15 56;

(+994 12) 492 57 10;

(+994 12) 539 93 82;

Mobil tel . (+994 50) 534 91 11
Ev tel. (+994 12) 568 35 12
Faks (+994 12) 510 85 93,

(+994 12) 492 15 56

Elektron poçtu dtagiyev@rambler.ru