Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Həqiqi üzvlər

Əmiraslanov Əhliman Tapdıq oğlu
Anadan olduğu yer Qərbi Azərbaycan (indiki Ermənistan), Göyçə Mahalı, Basarkeçər rayonu, Zod kəndi    
Təvəllüdü 17.11.1947 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu, Müalicə işi fakültəsi
Elmi dərəcəsi Tibb elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


3224.01

cərrah-onkoloq

Bədxassəli şişlərlə əlaqədar aşağı ətrafların amputasiyasından sonar xəstələrin reabilitasiyası

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


3224.01

cərrah-onkoloq

Osteogen sarkomalı xəstələrin kompleks müalicə üsulları

Müxbir üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı
 
Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı


2001 
tibb
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 500
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 210
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı 125
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 5 müəlliflik şəhadətnaməsi və patentlər

18 səmərələşdirici təklif

Kadr hazırlığı:

-   fəlsəfə doktorlarının sayı

-   elmlər doktorlarının sayı


38

10

Əsas elmi nailiyyətləri Elmi nailiyyətlərinin əsasını sümük, yumşaq toxuma, süd vəzisi və bir sıra orqanların şişlərinin öyrənilməsi, eləcə də onların effektiv diaqnostika və müalicə metodlarının işlənib hazırlanması, kliniki praktikaya tətbiq edilməsi təşkil edir. Əsas elmi nailiyyətləri aşağıdakı mövzular üzrədir:

- Dayaq-hərəkət aparatının bədxassəli şişlərinə ğörə cərrahi əməliyyat aparılmış xəstələrin bərpa müalicəsi (reabilitasiyası);

- Sümük sarkomalarının yeni müalicə üsullarının işlənib hazırlanması və kliniki praktikaya tətbiqi;

- Bədxassəli sümük şişlərinin proqnozu;

- Sümüklərin və qadın cinsiyyət orqanlarının bədxassəli şişləri zamanı hormonal-metabolik pozğunluqlar;

- Yumşaq toxuma sarkomalarının erkən diaqnostikası və müasir kombinəolunmuş və kompleks müalicə metodlarının işlənib hazırlanması;

- Azərbaycanda müxtəlif lokalizasiyalı bədxassəli şişlərin epidemiologiyası;

- Bədxassəli şişlərin erkən diaqnostikasında və proqnozunda parakrin və immunohumoral faktorların kliniki əhəmiyyəti. 
Elmi əsərlərinin adları 1. А.Т.Амирасланов, В.Н.Герасименко. О реабилитации больных после ампутации нижних конечностей по поводу злокачественных опухолей- Журн.«Опухоли опорно-двигательного аппарата», Москва, 1975 г., вып.5, 4с.

2. А.Т.Амирасланов, А.А.Петренко, В.Н.Герасименко и др. Методы измерения параметров макрогемоциркуляции и проницаемости тканевых барьеров с помощью бета-гамма радиоактивных препаратов – In: Second national conference on biomedical physics and ingineering with international participation. Sofia., 1 c.1976г..

3. А.Т.Амирасланов. Реабилитация больных после ампутации нижних конечностей по поводу злокачественных опухолей – Автореф.дисс… канд.мед.наук. Москва, 1977г., 20 с.

4. А.Т.Амирасланов. Восстановительное лечение больных после экзартикуляции бедра по поводу злокачественных опухолей. – Журн. «Опухоли опорно-двигательного аппарата», Москва, 1979г., вып. 7, 5 с.

5. А.Т.Амирасланов. Некоторые вопросы реабилитации больных перенесших операции по поводу злокачественных опухолей опорно-двигательного аппарата- «Вопросы онкологии», Москва, 1980г., № 12, 7 с.

6. А.Т.Амирасланов, Б.Я.Наркевич, В.Н.Герасименко и др. Устройство для радиоизотопного исследования микрогемоциркуляции в коже- авторское свидетельство № 788468, Москва, 1980г.

7. А.Т.Амирасланов, Н.Н.Трапезников, Л.А.Ереминой и др. Опыт применения и перспективы комбинированных методов лечения остеогенной саркомы- Журн. «Вестник АМН СССР», Москва 1981г., №7,5 с.

8. А.Т.Амирасланов, Н.Н.Трапезников, В.Н.Герасименко и др. Психические нарушения и пути их коррекции у больных перенесших ампутацию нижних конечностей по поводу злокачественных опухолей- Методические рекомендации. Москва, 1982г., 18 с.

9. А.Т.Амирасланов, Н.Н.Трапезников, Ю.Н.Соловьев и др. Саркомы костей.- Ташкент, 1983г., «Медицина», 302 с.

10. А.Т.Амирасланов, Н.Н.Трапезников, Л.А.Ереминой. Комплексный метод лечения больных остеогенной саркомы.- Методические рекомендации. Москва, 1983г.

11. A.T.Amiraslanov, N.N.Trapeznikov, L.A.Ereminoy. Complex treatment of osteosarcoma patients- In: 2nd International Workshop on the design and application of tumor prosthesis for bone and joint reconstruction. Vienna, 1983.

12. А.Т.Амирасланов. Комплексные методы лечения больных остеогенной саркомой.- Автореф. дисс… д-ра мед. наук. Москва, 1984г., 25 с.

13. А.Т.Амирасланов, Н.Н.Трапезников, Л.А.Ереминой и др. Опухоли костей.- Москва, 1986г., Медицина, 283 с.

14. A.T.Amiraslanov, N.N.Trapeznikov, L.A.Ereminoy и др. Management of ostoegenic sarcoma patients/- "Seminar in Surgical Oncology", v.2, 1986, № 1, 17 p.

15. А.Т.Амирасланов. Остеогенная саркома (лечение).- Монография.- Баку, 1987, «Элм», 172 с.

16. A.T.Amiraslanov, N.N.Trapeznikov, L.A.Ereminoy и др. Limb saving surgery combined with chemotherapy and radiotherapy in the treatment of osteogenic sarcoma.- In: "Limb salvage in smusculoskeletal oncology" , New York, 1987, 5 p.

17. A.T.Amiraslanov. The experience of the salvage operations in patients with tumors of the shoulder girdle.- In: "Proceedings of th International Symposium of Leimb salvage", Saint-Malo, France, 1987.

18. A.T.Amiraslanov. Results of Combination Treatment of Osteogenic Sarcoma patients.- In: New Developments for limb salvage in musculoskeletal tumors. Ed.By T.Yamamuro, Springer-Verlag, Tokyo, 1989., 8 p.

19. А.Т.Амирасланов, Н.Е.Кушлински, Л.В.Бассалык и др. Гиперандрогения и возможные пути ее коррекции у больных с первичной остеогенной саркомой кости.- Мат. Всесоюзной конференции «Метаболические нарушения и их коррекция в онкологии». Москва, 1991г., 3 с.

20. А.Т.Амирасланов, Н.Е.Кушлински, Л.В.Бассалык и др. Половые стероидные гормоны и остеогенная саркома.- Сообщение 1. Гиперандрогения в патогенезе остеогенной саркомы- Журн. «Вестник ВОНЦ АМН СССР», Москва, 1991г., № 2, 6 с.

21. А.Т.Амирасланов, В.А.Соколов, С.Д.Щербаков. Ротационная пластика –как один из хирургических методов лечения остеогенной саркомы дистального отдела бедренной кости.- Там же, 5 с., 1991г.

22. A.T.Amiraslanov. Complications after knee joint endoprothetics and the ways of their prevention and treatment.- "6th International Symposium on lymb salvage", September 8-11, 2p. Montreal-Quebec, Canada, 1991.

23. A.T.Amiraslanov. II B Osteosarcoma Clinical Orthopedics and Related Research USA, Philadelphia, PA 19105, 1991, 2 p.

24. A.T.Amiraslanov.Bone Tumor Management.- London; Butterworths 1187.

25. А.Т.Амирасланов, Н. Н.Трапезников, М.Д.Алиев. Эндопротез коленного сустава- Положительное решение на поданную заявку на изобретение № 500843 27/07/92, 1991.

26. А.Т.Амирасланов, Н. Н.Трапезников, М.Д.Алиев. Эндопротез коленного сустава- Положительное решение на поданную заявку на изобретение № 500844 27/07/92, 1992.

27. А.Т.Амирасланов, В.А.Соколов, С.В.Стефанков, М.Д.Алиев. Ротационная пластика как один из видов реконструктивных операций при остеогенной саркоме дистального отдела бедренной костию- Журн. «Проблемы онкологии и мед. радиологии», Баку, 1992.

28. А.Т.Амирасланов, Н. Н.Трапезников. Паростальная саркома.- Азернешр, Баку, 1993г., 104 с.

29. А.Т.Амирасланов, Н. Е.Кушлински, А.Ю.Казиев. Рецепторы половых стероидных гормонов в опухолях костей.- Баку, 1995, Эргюн, 96 с.

30. Ə.T.Əmiraslanov. Bədxassəli sümük şişlərinin proqnozu- Monoqrafiya.- Ankara, 1995, 153 c.

31. Ə.T.Əmiraslanov, Ə.M.Məmmədov, N.V.Qasımov, M.C.Yusifov, Y.A.Nuriyev, A.Y.Qazıyev, N.Ə.Şıxəmmədov, N.M.Əmirəliyev, C.B.Camalov. Onkologiya.- Dərslik.- Bakı, 1995, “Təbib”, 460 c.

32. Ə.T.Əmiraslanov, A.Y.Qazıyev. Osteogen sarkomada müalicə metodlarının proqnostik əhəmiyyəti.- “Azərbaycan onkologiya və həmmərz elmlər jurnalı”. – Bakı, 1995, N 1-1, s. 26-28.

33. A.T.Amiraslanov, M.D.Aliyev, S.D.Sherbakov, E.E.İbragimov. Perspective of rotation plastic operation in treatment of osteogen sarcoma in children.- 8 th Interational Symposium on limb salvage, Florence, may 10 th-12 th, 1 p., 1996.

34. А.Т.Амирасланов, А.Ю.Казиев, Н. Е.Кушлински. Сравнительное исследование рецепторов половых стероидных гормонов в хондро- и остеогенной саркомах костей.- «Азмеджурнал»- Баку, 1996, № 2, с.12-16.

35. А.Т.Амирасланов, Н. В.Касумов, Д.Б.Джамалов, Ш.Д.Ганифаев. Неоадьювантная химиотерапия при раке молочной железы.- Материалы I съезда онкологов стран СНГ, Москва. Часть II, 1996, 1 с.

36. Ə.T.Əmiraslanov, A.Y.Qazıyev. Sümük şişləri .- Bakı, “Təbib”, “Azərbaycan Ensiklopediyası”, Nəşriyyat- Poliqrafiya Birliyi, 1997, 480 s.

37. Т.Амирасланов, Н.Н.Трапезников, М.Д.Алиев, А.В.Черных. Эндопротез коленного сустава и устройство для фиксации в большеберцовой и бедренной костях.- Патент № 2080840 на изобретение от 10 июня 1997.

38. Ə.T.Əmiraslanov. Dayaq-hərəkət aparatının bədxassəli şışlərinin müasir müalicə üsullarının işlənib hazırlanması və təcrübəyə tətbiqi- Akt nitqi.- Bakı, 1997, “Təbib”.

39. А.Т.Амирасланов, Н.Ф.Мистакопоуло, Г.Г.Кныров, Ф.Н.Мистакопоуло. Кахекция у больных раком пищевода и желудка.- Баку, «Табиб», 291 с.

40. Я.Т.Ямирасланов, А.Й.Газыйев. Сцмцк шишляри- Анкара, «Демирщан», 1999, 480 с.

41.T.Amiraslanov, N.F.Mistakopoulo, G.G.Knirov, F.N.Mistakopoulo. Cachexia in Patients with Esophagus and Stomach cancer (diaqnosis? Clinical picture and treatment), - Ankara, 1999, 297 p.

42. А.Т.Амирасланов, А.Ю.Казиев, Н. В.Касумов, Э.Э.Ибрагимов. Новые подходы к лечению саркомы костей.- «Аз.мед.журнал», Баку, 2000, № 2, стр.3-7.

43. Ə.T.Əmiraslanov. Osteojenik sarkomlu hastaların müasir tedavi yöntemleri. – Ulusal Kanser Kongresi, - İstanbul, 30 Nisan-04 Mayıs “Bildiri özetleri”, 2001, sah.47.

44. Ə.T.Əmiraslanov, A.Y.Qaziyev, F.F.Sevdimalıyev. Azərbaycanda prostat vəzi xərçənginin epidemioloji xüsusiyyətləri.- Bakı, “Azərb.Tibb Jurnalı”, 2001, №2, s.22-24.

45. Ə.T.Əmiraslanov, N.V.Qasımov. Qığırdaq şişləri.- Bakı, 2001, 198 s.

46. Ə.T.Əmiraslanov, A.Y.Qazıyev. Uşaq onkologiyası. Dərslik- Bakı, 2002, 648s.

47. А.Т.Амирасланов,Н.В.Касумов, Э.Э.Ибрагимов. Роль неоадьювантной химиотерапии в комплексном лечении сарком мягких тканей.- «International journal on Immunorehabilitation» Т.4. № 1. 21-24 апреля 2002, г.Канны, Франция, 2002.

48. Ə.T.Əmiraslanov, A.Y.Qazıyev. Uşaq onkologiyası. Ali məktəb tələbələri üçün dərslik. Bakı, 2003, 648 s.

49. Я.Т.Ямирасланов, Р.Б.Байрамов. Абдоминал онколоэийа. Бакы, «Тящсил» няшриййаты, 2004, 320 сящ.

50. А.Т.Амирасланов, Э.Э.Ибрагимов, Н.В.Касумов. Органосохраненные операции при костных саркома. III съезд онкологов и радиологов СНГ. Материалы съезда 25-28 мая 2004г. Минск, стр.97-98.

51. Ə.T.Əmiraslanov, N.V.Qasımov, A.Ə.Əmiraslanov, E.E.İbrahimov, Ş.D.Tağıyev. Sümük şişlərinin və şişəbənzər törəmələrinin postrezeksion defektlərin bərpasında ortopedik sementin rolu. «Sağlamlıq» curnalı, 2005, 8, s.40-45.

52. A.T.Amiraslanov, A.A.Amiraslanov, E.E.Ibragimov, N.V.Kasumov. Optimization of treatment of patients with osteogenous sarcomas. 18th Annual Meeting and 6th Simposium of EMSOS Nurse Group, May 25-27, 2005, Stazione Hocrittima, Trieste, Italy,p.122.

53. Ə.T.Əmiraslanov, E.E.İbrahimov, N.V.Qasımov, Ş.D,Tağıyev. Çiyin qurşağı sümüklərinin şişlərinə görə aparılan Tixov-Lemberq əməliyyatı. Prlf. Tamerlan Əliyevin anadan olmasının 85 illiyinə həsr edilmiş elmi konfransın materialları, Bakı, 2006, s.64.

54. А.Т.Амирасланов, И.У.Джафарова, А.Ю. Казиев, А.А.Амирасланов. Клинико-диагностические особенности злокачественных фиброзной гистиоцитомы мягких тканей. Саьламлыг, 2007, № 5, с.45-55.

55. Я.Т.Ямирасланов, Е.Е.Ибращимов, Ш.Д,Таьыйев. Birincili sümük şişlərin zamanı orqansaxlayıcı əməliyyatlar. Azərbaycan Onkologiya və Hematologiya jurnalı, 2009, №2, s.80-82.

56. А.Т.Амирасланов, Мурадов Х.К. А.Г.Велиева. Влияние эндокринно-клеточного компонента на течение и прогноз гормонопродуцирующего рака молочной железы. «Российский Биотерапевтический Журнал», Москва, 2010, том 9, № 4, стр. 51-54.

57. Ə.T.Əmiraslanov, Məmmədov A.M.,Qazıyev A.Y. İtirilmiş funksiyaların bərpası və sinir mərkəzlərinin plastikliyində funksional sistemin akseptor aparatının idarəedici rolu. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının məruzələri, 2010, cild LX VI, №6, səh 89-96.

58. А.Т.Амирасланов, Тагиев Ш.Д., Ибрагимов Э.Э. Органосберегательное лечение первичных злокачественных опухолей костей. VI съезд онкологов и радиологов стран СНГ. Душанбе, Таджикистан, 1-4 октября, 2010, с.213.

59. Я.Т.Ямирасланов, A.Y. Qazыyev Onkologiya – Tibb Universiteti tələbləri üçün dərslik. Təhsil nəşriyyatı, Bakı, 2010, 912 səh.

60. Amiraslanov A.T., Amiraslanov A.A., Ibragimov E.E., Tagiyev Sh.D. Orqan-preserving treatment and outcome of primary bone tumors. The 23th Annual Meeting of the EMSOS, May 18-20, 2011, Ghent, Belgium

61. А.Т.Амирасланов, Алиева К.А. Злокачественная фиброзная гистиоцитома мягких тканей: частота метастазирования и рецидивирования. Научно-практический журнал «Практическая медицина». 2011, т.XVII, №2, с.84-89.

62. А.Т.Амирасланов, Ахмедова Г.А. Значение VEGF и BDNF в диагностике и диффференциальной диагностике злокачественных. Фармация Казахстана, 2011, июнь, с.35-37, т.121 № 6.

63. Амирасланов А.Т., Мурадов Г.К., Мехтиева Г.К., Алиева К.А. Функциональная морфология при доброкачественной фиброзной гистиоцитоме мягких тканей. Azərbaycan Tibb Jurnalı. Bakı, 2012, №1, s.102-105.

64. Ə.T.Əmiraslanov, B.Ə. Baxşıyev, Ə.Əsaədov. Qaraciyər şişlərinin şüa diaqnostikası. Azərbaycan Tibb Jurnalı. 2013, Bakı, №3, с.25-28

65. А.Т.Амирасланов, С.Р.Наджафов – Значение компьютерной томографии в диагностике доброкачественных опухолей и опухоле подобных образований «Хирургия» Журнал им.Н.И.Пирогова, 2012 г.Москва №5, стр.60-62

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

1.Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü

2.Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun Himayədarları Şurasının üzvü

3.AMEA-nın Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsinin akademik-katibi

4.Azərbaycan Respublikası Dövlət Mükafatlarının verilməsi üzrə Komissiyanın üzvü

5.”Azərbaycan Respublikası Milli Atlası”nın tərtibi üzrə redaksiya heyətinin üzvi

6.“AMEA-nın Xəbərləri (Biologiya və Tibb Elmləri)” jurnalının baş redaktoru

7. Rusiya Tibb Elmləri Akademiyasının həqiqi üzvü

8.Polşa Tibb Elmləri Akademiyasının həqiqi üzvü

9.Ümumdünya Tibb Akademiyasının həqiqi üzvü

10.Ümumdünya Onkoloqlar və Ortoped-Travmatoloqlar Assosiasiyasının üzvü

11.Macarıstan, Yunanıstan, Çexiya Onkoloji Elmi Cəmiyyətlərinin üzvü

12.UNESKO-nun “Bioetika, elmi biliklərin və texnologiyaların etikası” üzrə Azərbaycan Milli Komitəsinin sədri, UNESKO-nun eksperti

13.Avropa Bərpa Cərrahlığı Assosiasiyasının üzvü

14.Avropa Tibbi Onkologiya Cəmiyyətinin həqiqi üzvü

15.Amerika Kliniki Onkologiya Cəmiyyətinin üzvü

16.Türkiyə Cumhuriyyətinin Qazi Universitetinin fəxri doktoru
Pedaqoji fəaliyyəti 1977-ci ildən 1992-ci ilə qədər SSRİ Tibb Elmləri Akademiyasının Ümumittifaq Onkoloji Elmi mərkəzində aspirant və kursantlarla pedaqoji işlər aparib; 1992-ci ildən Azərbaycan Tibb Universitetinin onkologiya kafedrasında mühazirə və praktik məşğələlər aparır, 50-dən çox dərslik, dərs vəsaiti və tədris-metodik tövsiyələrin müəllifidir.
Digər fəaliyyəti

1977-1992-ci illərdə SSRİ TEA-nın Onkoloji Elmi Mərkəzinin ümumi onkologiya şöbəsinin müdiri;

1990-1995-ci illərdə 12-ci çağırış Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputatı və MDB-nin iştirakçı dövlətlərinin Parlamentlərarası Assambleya Şurasının üzvü kimi fəaliyyət göstərib.

2010-cu ildən Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı, Səhiyyə Komitəsinin sədridir. Dünya Azərbaycanlılarının Əlaqələndirmə şurasının üzvü, Türkdilli ölkələrin Parlament Assambleyasının (Türk PA-nın) Parlamentlərarası Komissiyasının sədridir. 
Təltif və mükafatları

1. Azərbaycan Respublikasının “Şöhrət” ordeni təltifçisi;

2.Akademik Y.Məmmədəliyev adına mükafat laureatı;

3.”Akademik M.A.Topçubaşov mühazirələri” mükafatı laureatı;

4.SSRİ Dövlət mükafatı laureatı;

5.SSRİ Tibb Elmləri Akademiyasının akademik N.N.Petrov adına mükafatı və diplomunun laureatı;

6.Amerika Bioqrafiya İnstitutunun “Qızıl Statuya” mükafatı laureatı;

7.Polşa Tibb Elmləri Akademiyasının Albert Şvaytzer adına mükafatı və Böyük qızıl medalının təltifçisi;

8.SSRİ Xalq Təsərrüfatı Nailiyyətləri Sərgisinin qızıl medalının təltifçisi

9.Akademik N.N.Bloxin adına qızıl medalın təltifçisi;

10.Rusiyanın “XXI yüzilliyin liderləri” Proqramı çərçivəsində “Millətin intellekti” adlı beynəlxalq təltifin laureatı.
İş yeri və ünvanı

Azərbaycan Tibb Universiteti, AZ1022, Bakı şəhəri, Bakıxanov küçəsi 23;

ATU-nun onkologiya kafedrası - Səməd Vurğun küçəsi 208, Onkoloji Klinika

Vəzifəsi

Azərbaycan Tibb Universitetində kafedra müdiri;

Onkoloji Klinikanın direktoru
Xidməti tel. (+994 12) 4923227;

(+994 12) 4922835;
Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks (+994 12) 4923227
Elektron poçtu ahliman.amiraslanov@science.az