Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Həqiqi üzvlər

Məmmədov Qərib Şamil oğlu
Anadan olduğu yer Ermənistan SSR, Amasiya rayonu, Yeni Yol kəndi 
  
Təvəllüdü 06.01.1947 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi V.İ.Lenin adına Azərbaycan Pedaqoji İ­sti­tutu, Coğrafiya-biologiya fa­kül­tə­­si
Elmi dərəcəsi Biologiya elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı
 

03.00.27  (2511.01)

Torpaqşünaslıq

Mil düzünün qərb hissəsinin otlaq tor­­paq­larının aqroekoloji xarakteris­ti­ka­­sı və bonitirovkası
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı


03.00.16 (2426.01)

Ekologiya

Azər­baycanın kənd təsərrüfatı və me­şə torpaqlarının ekoloji qiy­mət­lən­di­rilməsi
Müxbir üzv seçilməsi:

- tarix

- ixtisasın adı

2001

Torpaqşünaslıq (ekologiya)
Həqiqi üzv seçilməsi:

- tarix

- ixtisasın adı

2007

Torpaqşünaslıq (ekologiya)
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
665

 

90

 

35
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 30
Kadr hazırlığı:     

-  fəlsəfə doktorlarının sayı

-  elmlər doktorlarının sayı
 

52

11
Əsas elmi nailiyyətləri

1.Relyef plastikası əsasında Azərbaycan Respublikasının torpaq örtüyü öyrənilmiş və xəritələşdirilmişdir.

2. Azərbaycan torpaq təsnifatının WRB sistemi ilə korelyasiyası.

3.Azərbaycan torpaqlarının ekoloji münbitlik modelləri qurulmuşdur.

4. Torpaqların qiymətləndirilməsində bioiqlim potensialından (BİP) meyar kimi istifadə olunmuşdur.

5. Azərbaycan Respublikası üzrə torpaq örtüyü strukturası (TÖS) tədqiq edilmişdir.

6.Azərbaycan torpaq kadastr rayonlarının ekoloji qiymətləndirilməsi aparılmışdır.

7. Azərbaycan Respublikası üzrə torpaqların keyfiyyətcə qiymətləndirilməsi (bonitirovka) aparılmışdır.

8.Azərbaycan Respublikası torpaqlarının ekoloji qiymətləndirilməsi, ekoloji qiymət xəritəsi və atlası hazırlanmışdır.

9. Torpaqların ekoloji konsepsiyaları və onların sistem şəklində öyrənilməsi, problemlər və həlli yollarını vermişdir.

10. Torpaqların ekoetik problemləri və onların həlli yolları verilmişdir.

11. Azərbaycan torpaqlarının ekoloji monitorinqi aparılmışdır.

12. Məkan məlumatlarının idarəolunması və torpaq inzibatçılığı.

13. Məsul katib kimi  "Azərbaycan Respublikasının Milli Atlası"nı hazırlamış və nəşr etdirmişdir.

14."Azərbaycan Respublikasının Ekoloji Atlası"nı hazırlamış və nəşr etdirmişdir.

15. "Azərbaycan Respublikasının Torpaq Atlası"nı hazırlamış və nəşr etdirmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

1. Azərbaycanda Heydər Əliyevin Aqrar Siyasəti. Аграрная политика Гейдара Алиева в Азербайджане. Agrarian policy of Heydar Aliyev in Azerbaijan (üç dildə). – Bakı: Elm, 2013. – 344 s.

2. Azərbaycan – ekoturizm potensialı, I hissə. – Bakı: Şərq-Qərb, 2012. – 359 s. (M.Xəlilov, E.Yusifov, V.Kərimov).

3. Azərbaycan – ekoturizm potensialı, II hissə. – Bakı: Şərq-Qərb, 2012. – 419 s. (M.Xəlilov, E.Yusifov, V.Kərimov).

4. Радиоэкологические аспекты биогеоценозов. Баку: “Элм”, 2016. – 252 с. (Джалал Алиев, Махмуд Абдуллаев)

5. İnsan ekologiyası. Bakı: “Okaofset”, 2015, 736 s. (S.Məmmədova, E.Hüseynov, A.Həşimov). 

6. Sosial ekologiya. Bakı: “Radius”, 2015, 672 s. (S.Məmmədova, E.Hüseynov, A.Həşimov).

7.Azərbaycanın torpaq ehtiyatlarından səmərəli istifadənin sosial-iqtisadi və ekoloji əsasları. – Bakı: “Elm”, 2007. – 854 s.

8.Aqroekologiya (I hissə). – Bakı: “Elm”, 2010. – 551 s. – M.Xəlilov, S.Məmmədova ilə birgə.

9. Aqroekologiya (II hissə). – Bakı: “Elm”, 2011. – 447 s.

10. Azərbaycanın ekoetik problemləri: elmi, hüquqi, mənəviaspektlər. – Bakı: “Elm”, 2004. – 380 s.

11. Azərbaycan Respublikasının Dövlət torpaq kadastrı: hüquqi, elmi və praktiki məsələləri. – Bakı: “Elm”, 2003. – 447 s.

12. Torpağın eroziyası və mühafizəsi.–Bakı: “Elm”, 2009. – 343 s. – S.Z.Məmmədova, C.Ə.Şabanovla birgə.

13. Torpaqşünaslıq və torpaq coğrafiyasının əsasları. – Bakı, 2007. – 664 s. [3]

14.Heydər Əliyev torpaq islahatları regionların sosial-iqtisadi inkişafının əsasıdır. – Bakı, 2008. – 232 s.

15. Yer quruluşu və torpaqdan istifadənin əsasları.–Bakı: “Elm”, 2012. – 300 s. (T.Nizamzadə, A.Cəfərov).

16.Torpaqların bonitirovkası. – Bakı: “Elm”, 1997, – 174 s

17. Azərbaycanda torpaq islahatı: hüquqi və elmi-ekoloji məsələlər. –Bakı, Elm, 2002. -412 s.

18. Г.Ш.Мамедов, Л.Р.Керимова. Экологическая оченка почв речных басейнов Азербайджана.- Lambert Academic Publishing, 2016. -182

19. Агроэкологические особенности и бонитировка почв Азербайджана. – Баку: “Элм”, 1990. – 172 с20. Şorlaşmış və şorakətləşmiş torpaqların ekomeliorativ qiymətləndirilməsi. – Bakı: “MBM mətbəəsi”, 2005. – 180 s. – A.C.Həşimov, X.F.Cəfərovla birgə.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 1. 1998-ci ildə Fransada keçirilən 1. 1. 1. 1.Ümumdünya Torpaq­şünaslıq Cəmiyyətinin XVI konqresində həmin Cəmiy­yətin ömürlük üzvü seçilmişdir.

2. 2011-ci ildə Avroasiya Torpaqşünaslar Cəmiyyət­lərinin Federasiyasının həmsədri təyin edilmişdir.

3. 2012-ci ildə Moldova Torpaqşünaslar Cəmiyyətinin fəxri üzvü seçilmişdir.

4. 2012-ci ildə Asiya və Sakit Okean üçün Geoməkan İnformasiyasının İdarəolun­ması üzrə BMT-nin Regional Komitəsinin İcraçı Şurasının 11 üzvündən biri seçilmişdir.       

Pedaqoji fəaliyyəti 2005-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin Biologiya fakültəsinin (2010-cu ildən Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsinin) Torpaqşünaslıq kafedrasının müdiri.
Digər fəaliyyəti

1. 1996-cı ildə I çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı seçilmişdir.

2. 1997-ci ilin iyul ayının 25-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ümummilli lider Heydər Əliyevin Sərəncamı (№627) ilə Dövlət Torpaq Komitəsinin sədri təyin olunub.

3.  2001-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ümummilli lider H.Əliyevin Fərmanı (№461) ilə Azərbaycan Respublikası Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin sədri təyin olub.

4. 2004-cü ildən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən Milli Ensiklopediya Şurasının üzvü təyin edilmişdir.

5. 2010-cu ildən Respublika Elmi Tədqiqatların Təşkili və Əlaqələndirilməsi Şurasının (RETTƏŞ) üzvü və RETTƏŞ-in Ekologiya elmləri üzrə Problem Şurasının sədri təyin olunmuşdur.

6. 2011-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamı ilə «Azərbaycanın milli atlası»nın hazırlanması üzrə Dövlət Komissiyasının məsul katibi təyin edilmişdir.
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., M.Rahim küç. 5
Vəzifəsi direktor
Xidməti tel. (+994 12) 4976941
Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks (+994 12) 4976941
Elektron poçtu garibmammadov1@gmail.com