Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Nəcəfov Şamil Nadir oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Neftçala rayonu, Dördlər kəndi
Təvəllüdü 19.04.1977
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakultəsi 

Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

5505.02

Arxeologiya

Zəyəmçay hövzəsinin son tunc-ilk dəmir dövrü qəbir abidələri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

102 elmi məqalə və Türkiyədə 1 tərcümə kitabı nəşr olunmuşdur

10


3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Gəncə-Qazax bölgəsinin tunc-ilk dəmir dövrünə aid abidələrində arxeoloji qazıntılar aparır. Əldə edilmiş material bazası və elmi məlumat qeyd edilən dövrdə bölgədə əhali məskunlaşması, miqrasiya problemlərinin öyrənilməsində və erkən dövlətçilik rüşeymləri prosesinin öyrənilməsində, eləcə də ilkin şəhər mədəniyyətinin tədqiqində mühüm nailiyyətdir. Bölgədə aparılan arxeoloji tədqiqatlar Xocalı-Gədəbəy mədəniyyətinin yayılma arealının müəyyənləşməsində bir çox qaranlıq məqamlara aydınlıq gətirmişdir. Bu kompleks qazıntılarla yanaşı bölgədə abidələrin qeydiyyatı da aparılmış, 250-dən çox arxeoloji, tarixi və memarlıq abidəsi qeydə alınmış, JPS koordinatları götürülmüş və elektron xəritəsi tərtib olunmuşdur. 

Elmi əsərlərinin adları

 1. Zəyəmçay hövzəsinin son tunc-ilk dəmir dövrü dəfn abidələrinin öyrənilməsi tarixindən //“Elmi araşdırmalar” (elmi-nəzəri məqalələr toplusu), AMEA Z.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu, VI buraxılış, № 1-2. Bakı, 2004, “Nurlan”, s.156-158
 2. Zəyəmçay nekropolundakı qəbir abidələri və onların bəzi müqaisəli təhlili //“Elmi araşdırmalar” (elmi-nəzəri məqalələr toplusu), AMEA Z.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu, VII buraxılış. Bakı, 2004, “Günəş”, s.292-296
 3. Zəyəmçay nekropolunun məişət keramikası haqqında //“Azərbaycan arxeologiyası” (“Azərbaycan araşdırmaları” jurnalına əlavə) № 1-4, 2005, Vol.7, İSSN 1027-3875. Bakı, 2005, “Xəzər Universiteti”, s.18-28
 4. İmportance of arcaheological research of necropolis Zeyemchay in studinc economic and social structure of latest bronze and early iron age in Azerbaijan //“Archaeology, ethnology, folklore of the Caucasus” (international siens. conference)- ANAS, Institute of Archaeology and Ethnography and BTC company. Baku, 2005, “Nurlar” p.140 (Z.C.Hacılı ilə birlikdə)
 5. О грунтовых погребениях Нариманкендского некрополя //“Мир культуры” -выпуск  XI –Государственный Университет Культуры и Искусства. Баку, 2006, “Нурлан”, с.417-420 (А.М.Аğalarzadə, V.А.Əsədovla birlikdə)
 6. Bakü-Ceyhan Petrol boru hattı üzerinde arkeoloji araştırmaları –Zeyemçay Mezarlığı //“Türk Dünyası Tarih Kültür dergisi” (Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı), mayıs-233, ISSN: 1305-9769, MODEM: 112483. İstanbul, 2006, TDTK Vakfı yayınları, s.29-31
 7. Zəyəmçay hövzəsinin son tunc-ilk dəmir dövr sakinlərinin bəzi dəfn adətləri haqqında //“Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası” № 1, 2006. Bakı, 2006, “Nafta-Press”, s.82-92
 8. Daşbulaq orta əsr yaşayış yerindən aşkar edilmiş təsərrüfat quyuları və təndirlər haqqında //“Xəbərlər” –ADPU (humanitar elmlər seriyası), dekabr, №4, 2006. Bakı, 2006, “ADPU”, s.368-373 (M.M.Hüseynovla birlikdə)
 9. Духовная культура древних жителей Заямчайского бассейна (на основе археологических материалов Заямчайского некрополя) //“Археология, этнология, фолклористика Кавказа.” Международная научная конференция, Батуми, 7-8 сентября 2006 года (сборник крат. содерж. докладов). Тбилиси, 2007, «Универ-сал», с.162-163 (V.A.Əsədovla birlikdə)
 10. Zəyəmçay nekropolunun torpaq qəbirləri haqqında //AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu -2006-2007-ci illərdə Azərbaycanda aparılmış arxeoloji və etnoqrafik tədqiqatların yekunları (A.A. Abbasovun 70 illiyinə həsr olunmuş elmi sessiyanın materialları). Bakı, 2007, “Nafta-Press”, s.60-61
 11. Zəyəmçay hövzəsinin son tunc-ilk dəmir dövrünə aid qəbir abidələrindən tapılan bəzi silah nümunələri //“Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası”, №1, 2007. Bakı, 2008, “Nafta-Press”, s.77-86
 12. Zəyəmçay nekropolunun daş örtüklü qəbirləri haqqında //“Şəmkir: arxeoloji irsi, tarixi və memarlığı” Birinci respublika elmi-praktiki konfransının materialları. 28-29 noyabr 2007 il, Şəmkir. Bakı, 2008, “Çaşıoğlu”, s.155-167
 13. Zəyəmçay hövzəsinin son tunc-ilk dəmir dövrünə aid qəbir abidələrindən aşkar edilən bəzək nümunələri //“Xəbərlər” -AMEA (tarix, fəlsəfə, hüquq seriyası), № 9, 2008. Bakı, 2008, “Elm”, s.60-71
 14. Zəyəmçay nekropolu qəbirlərinin xronologiyası //“Azərbaycan arxeologiyası” (“Azərbaycan araşdırmaları” jurnalına əlavə), İSSN 1027-3875,  cild 11, №1-2, 2008. Bakı, 2008, “Xəzər Universiteti”, s.55-64
 15. Курганы Зеямчайского бассейна периода поздней бронзы-раннего железа //“Кавказ: Археология и этнология” Международная научная конференция, 11-12 сентября. Материалы, Азербайджан, Шамкир-2008 (НАНА и ООРР). Баку, 2009, “Чашыоглы”, с.160-166
 16. Qarabağın son tunc-ilk dəmir dövrü keramikasının tipik xüsusiyyətləri və naxışlanması //“Qarabağın tarixi, arxeologiyası, etnoqrafiyası və Bərdə şəhərinin 3000 illiyi” Elmi-praktiki konfransın materialları, 29-30 mart 2009-cu il, Bərdə. Bakı, 2009, “AFPoliqrAF”, s.53-55
 17. Sarvantəpə (Rustəpə) yaşayış yerində arxeoloji qazıntılar (Qazax rayonu) //Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar-2009. Bakı, 2010, “Xəzər Universiteti”, s.143-149
 18. Azərbaycanın qədim sakinlərinin dini dünyagörüşündə astral inamlarla bağlı dəfn adətləri //“Dövlət və Din” –ictimai fikir toplusu (Az. Res. Dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsi), mart-aprel 2010 il, №2 (16). Bakı, 2010
 19. Археологические исследования в Газгулинском некрополе //“Археология, этнология, фолклористика Кавказа” –международная научная конференция. Сборник кратких содержаний докладов, 25-27 июня 2009 года. Тбилиси, 2010, Меридиани, с.217-220 (V.А.Əsədovla birlikdə)
 20. Early bronze age Shamkircay kurqan  //“Археология, этнология, фолклористика Кавказа” –международная научная конференция. Сборник кратких содержаний докладов, 25-27 июня 2009 года. Тбилиси, 2010, Меридиани, с.212-214 (N.Ə.Müseyibli və Z.C.Hacılı ilə birlikdə)
 21. Qazqulu nekropolundan aşkar edilən skif tipli ox ucluqları // “Xəbərlər”  AMEA (tarix, fəlsəfə, hüquq seriyası), №1-2, 2010. Bakı, 2010, “Elm”, s.193-200
 22. Tovuzçay su anbarının tikintisi ilə bağlı 2008-2009-cu illərdə aparılan arxeoloji-epiqrafik tədqiqatlar //“Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası”, №2, 2009. Bakı, 2010, “Nafta-Press”, s.245-252
 23. The new archeological investigations in the territory of Gazakh region //“Azerbaijan & azerbaijanis” (The Presidium of Azerbaijan National Academy of Sciences)-ISSN 1997-9304, Bakı, №3-4 Vol. 107-108, 2010. Baku, 2010, “Nurlan”, p.72-79
 24. Arxeoloq ömrünün gündəliyi (professor Qüdrət İsmayılzadənin “Çöl gündəlikləri”  haqqında düşüncələr) //“Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası”, №1, 2010. Bakı, 2010, “Nafta-Press”, s.295-297 (N.Ə.Müseyibli ilə birlikdə)
 25. Qazqulu nekropolunun qəbir abidələri və dəfn adətləri //“Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası”, №1, 2010. Bakı, 2010, “Nafta-Press”, s.80-88 (V.A.Əsədovla birlikdə)
 26. II Qıraq Kəsəmən antik dövr nekropolunda dəfn adəti //“Dövlət və Din” –ictimai fikir toplusu (Az. Res. Dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsi), yanvar-fevral 2011 il, №1 (21). Bakı, 2011, s.206-214
 27. Azərbaycanda arxeoturizm perspektivləri //“Elm” qəzeti (AMEA Rəyasət Heyəti və AAK-ın birgə orqanı), 31 mart 2011 il, (№7-10 (985-988). Bakı, 2011, “Elm və Təhsil” poliqrafiya MMC, s.18 (N.Ə.Müseyibli ilə birlikdə)
 28. Sarvantəpə yaşayış yerində 2010-cu ildə aparılmış arxeoloji tədqiqatların yekunlarına dair (Qazax rayonu) //Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar -2010. Bakı, 2011, “Xəzər Universiteti”, s.143-151
 29. Yastıtəpə yaşayış yerində arxeoloji qazıntılar (Ağstafa rayonu) //Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar -2010. Bakı, 2011, “Xəzər Universiteti”, s.159-167
 30. Qazax rayonunda yeni arxeoloji tapıntılar //Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar -2010. Bakı, 2011, “Xəzər Universiteti”, s.304-312 (M.M.Mənsurovla birlikdə)
 31. Археологические раскопки на поселении Сарван-тепе (Рус-тепе) в 2009-2010 гг. //“Tarix və onun problemləri” (nəzəri, elmi, metodik jurnal), №2, 2011 (1997-056). Bakı, 2011,“Adiloğlu”, s.291-300
 32. Excavations of Poylu I settlement //“Azerbaijan & azerbaijanis” (The Presidium of Azerbaijan National Academy of Sciences). Bakı, №1-2 Vol. 109-110, 2011, “Elm və təhsil”, s.89-101
 33. Археологические раскопки на поселении Сарван-тепе (Рус-тепе) в 2009-2010 гг. //“Gənc alimlərin I Elm festivalı” çərçivəsində keçirilmiş elmi konfransların materialları (AMEA Rəyasət Heyəti, AMEA gənclərinin intellektual inkişaf mərkəzi, Azərbaycan gənc alim, aspirant və magistrlər cəmiyyəti) –Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin 20-ci ildönümünə həsr olunur. 2011-ci il, 13-15 iyul.Bakı, 2011, s.273-279
 34. Azərbaycanın tunc dövrü əkinçi-maldar tayfalarının dəfn adətlərinin formalaşması //“Gənc alimlərin I Elm festivalı” çərçivəsində keçirilmiş elmi konfransların materialları (AMEA Rəyasət Heyəti, AMEA gənclərinin intellektual inkişaf mərkəzi, Azərbaycan gənc alim, aspirant və magistrlər cəmiyyəti) –Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin 20-ci ildönümünə həsr olunur. 2011-ci il, 13-15 iyul. Bakı, 2011, s.228-233 (A.M.Ağalarzadə ilə birlikdə)
 35. Aşağı Ləki ilk orta əsr yaşayış yerində arxeoloji qazıntılar //“Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası”, №2, 2010. Bakı, 2011, “Nafta-Press”, s.64-69
 36. I Poylu yaşayış yeri //“Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası”, №1, 2011. Bakı, 2011, “Nafta-Press”, s.44-58
 37. II Qıraq Kəsəmən antik dövr yaşayış məskənində arxeoloji qazıntılar //“Antik və orta əsr Azərbaycan  şəhərləri: arxeoloji irsi, tarixi və memarlığı”. Beynəlxalq elmi konfransın materialları. 27-28 oktyabr 2010 il. Azərbaycan: Şəmkir-Gədəbəy. Az. Res. Məd və Turizm Nazirliyi, AMEA AEİ, AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, Az.MİU, Şəmkir r/n İH, Gədəbəy r/n İH. Bakı 2012, “Çaşıoğlu”, s.182-196 (N.Ə.Müseyibli və G.Axundova ilə birlikdə)
 38. Археологические раскопки на раннесредневеко-вом поселении Ашагы Леки //“Qarapapaqlar” (aylıq elmi kütləvi dərgi) №1(53) yanvar 2012-ci il, Marnueli ş. Çolokaşvili-3. ISSN 1987-6769. Tbilisi, 2012, Tbilisi çap evi, s. 38-42 (A.M.Ağalarzadə ilə birlikdə)
 39. İbtidai totemizm və heyvanlarla birlikdə dəfn adəti (Azərbaycanın qədim sakinlərinin e.ə.IV-I minilliklərə aid dəfn adətləri haqqında) //“Dövlət və Din” –ictimai fikir toplusu (Az. Res. Dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsi), mart-aprel 2012-ci il, №2 (28). Bakı, 2012, Az.Res. DQİDK-nin mətbəəsi, s.90-102
 40. Daş qutu qəbirlər (Gəncə-Qazax bölgəsinin arxeoloji materialları əsasında) //“Dövlət və Din” –ictimai fikir toplusu (Az. Res. Dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsi), may-iyun 2012-ci il, №3 (29). Bakı, 2012, Az.Res. DQİDK-nin mətbəəsi, s.106-116
 41. Ağstafa rayonu ərazisində Yastıtəpə qədim yaşayış yerində 2011-ci ildə aparılmış arxeoloji qazıntılar //“Gənc alimlərin II innovativ ideya yarmarkası” çərçivəsində “Yeni çağırışlar: müasir şəraitdə elmi innovativ tədqiqat işlərinin təcrübi və tətbiqi əsasları”. Gənc alimlərin elmi konfransının materialları. Bakı, 25-27 iyul 2012-ci il (Konfrans Azərb.Res.Prez.yanında Elmin İnkişafı Fondunun qrant layihəsi çərçivəsində Qrant: EİF/GAM-1-2011-2(4)-26/23/5) və Azərb.Res. Gənclər və İdman Nazirliyinin maliyyə-təşkilatı dəstəyi ilə keçirilmişdir. Bakı, 2012“Poligraphic Production”, s.310-319 (G.R.Əhmədova ilə birlikdə)
 42. Bəndovanda arxeoloji tədqiqatlar //“Salyanın tarixi, arxeologiyası, etnoqrafiyası və memarlığı”-elmi praktiki konfransın (konfrans Salyanın 2800 illiyinə həsr olunur) materialları (AMEA AEİ və Salyan RİH). Salyan, 28-29 dekabr 2011-ci il. Bakı, 2012, “Təknur”, s.46-53
 43. Kür çayının aşağı axarı hövzəsində -tarixi Salyan ərazisində aşkar edilmiş antik və orta əsr arxeoloji abidələri //“Salyanın tarixi, arxeologiyası, etnoqrafiyası və memarlığı”-elmi praktiki konfransın (konfrans Salyanın 2800 illiyinə həsr olunur) materialları (AMEA AEİ və Salyan RİH). Salyan, 28-29 dekabr 2011-ci il. Bakı, 2012, “Təknur”, s.69-81 (A.M.Ağalarzadə və S.Əsədova ilə birlikdə)
 44.  Late bronze and early iron age monuments in the BTC and SCP pipeline route: Zayamchay and Tovuzchay necropolis //“Azerbaijan & azerbaijanis” (The Presidium of Azerbaijan National Academy of Sciences). Bakı, №1-2 Vol. 111-112, 2012, “Elm və təhsil”, s.66-75
 45. Arxeoloji qazıntıların turizm əhəmiyyəti (Azərbaycanda arxeoturizmin inkişaf istiqamətləri) //“Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları” (elmi jurnal), Az.Res.Məd. və Turizm Nazirliyi və Azərbaycan Turizm İnstitutu, №1(1), 2012. Bakı, 2012, Az.Tİ nəş-tı, s.75-83 (A.M.Ağalarzadə ilə birgə)
 46. Qazax və Ağstafa rayonları ərazisində qədim mədəniyyət izləri (2009-2011-ci illərdə Qazax və Ağstafa rayonları ərazisindəki tunc dövrü yaşayış yerlərində aparılmış arxeoloji qazıntıların nəticələri əsasında) //“Geostrategiya” (aylıq ictimai-siyasi, elmi-populyar jurnal), №02 (08) mart-aprel 2012-ci il. Bakı, 2012,“Azərbaycan”, s.70-74
 47. Yakındoğu-Anadolu-Kafkasya üçgeninde kavimler göçü ve kültürel etikleşimler –Eski Doğu kültür merkezlerinin ekonomik-ticari ilişkileri üzerine arkeolojik araştırmalar (m.ö.V-I binyıllarda) //Atatürk University ve Esruc concortium. Uluslararası Doğu Anadolu-Güney Kafkasya kültürleri Sempozyumu, 10-13 ekim, Erzurum (Türkiye Atatürk Universiteti Kültür ve Gösteri Merkezi) 2012, (Bildiri özütleri). Erzurum, 2012, Zafer Ofset Ltd, s.106 (A.M.Ağalarzadə ilə birgə)
 48. The new archaeological investigations about the Khojaly-Gadabay culture (Hocalı-Gedebey kültürü hakkında yeni arkeolojik araştırmalar) //Atatürk University ve Esruc concortium. Uluslararası Doğu Anadolu-Güney Kafkasya kültürleri Sempozyumu, 10-13 ekim, Erzurum (Türkiye Atatürk Universiteti Kültür ve Gösteri Merkezi) 2012, (Bildiri özütleri). Erzurum, 2012, Zafer Ofset Ltd, s.143
 49. Краткие сведения об археологических раскопках в древнем поселении Ястытепе (Азербайджан, 2010-2011 гг.) //«Этносоциум и межнациональная культура» (научный и общественно-политический журнал), сентябрь 2012, №7(49)1, ISSN 2072-3095. Moskva, 2012, Меж. издательский  центр «Этносоциум», s.84-94
 50. Некоторые проблемы и результаты исследований поселений эпохи бронзы Северной Евразии //Культуры степной Евразии и их взаимодействие с древними цивилизациями. Книга 2., Материалы межд.науч.конф., посвященной 110-летию со дня рождения выдающегося российского археолога Михаила Петровича Грязнова (РАН ИИМК),  СПБ, ИИМК РАН. СПБ,2012, «Периферия», s.236-237
 51. Краткие сведения об археологических раскопках в древнем поселении Ястытепе (2010-2012 гг.) //«Азербайджан и азербайджанцы» (Президиум Национальной Академии Наук Азербайджана), №3-4, Vol.113-114, Baku, 2012, “Elm və təhsil” nəşriyyatı, s.57-64
 52. Qazax arxeoloji ekspedisiyasının Sarvantəpə yaşayış yerində apardığı arxeoloji tədqiqatlar (Qazax rayonu) //Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar -2011. Bakı, 2012, “Xəzər Universiteti” nəşriyyatı, s.180-189
 53. Yastıtəpə son tunc-ilk dəmir dövrü yaşayış yerində aparılmış arxeoloji qazıntıların yekunları (Ağstafa rayonu) //Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar -2011. Bakı, 2012, “Xəzər Universiteti” nəşriyyatı, s.196-206 (Z.C.Hacılı ilə birlikdə)
 54. Şahdəniz –II infrastruktur layihəsi ilə bağlı Səngəçal terminalının genişləndiriləcəyi ərazidə aparılmış arxeoloji kəşfiyyat işlərinin yekunları (Qaradağ rayonu) //Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar -2011. Bakı, 2012, “Xəzər Universiteti” nəşriyyatı, s.319-331 (Q.O.Qoşqarlı, V.A.Əsədov, A.M.Ağalarzadə, Ə.İ.Əbdürəhmanov, T.D.Babayev ilə birlikdə)
 55. Qazqulu nekropolunun qəbir abidələri və arxeoloji materialları //“Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası”, № 1, 2012. Bakı, 2012, “Nafta-Press”, s.45-72
 56. Результаты археологических раскопок на поселении Сарвантепе в 2010-2012 годах //«Новые материалы и методы археологического исследования» (материалы II международный конференции млолдых ученых). Москва, 19-21 марта 2013 г. ИА РАН (Институт Археологии Росс.Академия Наук). Мос-ква, 2013, Изд-во ИА РАН, s.85-87
 57. Некоторые результаты исследований памятников эпохи бронзы на территории Гянджа-Казахского региона //«Актуальная археология: археологические открытия и современные методы исследования» (Тезисы научной конференции молодых ученых Санкт-Петербурга), РАН ИИМК, Санкт-Петербург 22-23 апреля 2013 г. СПБ, 2013, Изд-во РАН, s.88-89
 58. Tunc dövrünün mədəni-tarixi inkişafının təbii coğrafi şərait amili (Gəncə-Qazax bölgəsi üzrə etnoarxeoloji tədqiqat) //“Gənc almilərin II Elm Festivalı çərçivəsində “Müasir şəraitdə Azərbaycan tarixi, dili, ədəbiyyatı və fəlsəfəsi qarşısında duran yeni vəzifələr” adlı gənc almilərin respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 05-07 mart 2013-cü il. Bakı, 2013, Az.TU-nun mətbəəsi, s.170-173
 59. Gəncə-Qazax bölgəsinin Xocalı-Gədəbəy mədəniyyəti abidələrində son tədqiqatlar //“Azərbaycan arxeologiya və etnoqrafiya elmləri müstəqillik illərində” beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 10-14 noyabr 2013-cü il. Bakı, 2013, “AFPoliqrAF”, s.135-137
 60. Qazax arxeoloji ekspedisiyasının Sarvantəpə yaşayış yerində apardığı qazıntılar (Qazax rayonu) //Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar -2012. Bakı, 2013, “Xəzər Universiteti”, s.169-175
 61. Yastıtəpə yaşayış yerində arxeoloji qazıntılar (Ağstafa rayonu) //Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar -2012. Bakı, 2013, “Xəzər Universiteti”, s.186-193
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları 2011-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun “Gənc alimlərin qrant müsabiqəsi”nin qalibi olmuş və sertifikat almışdır. 
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr. 115 
Vəzifəsi Böyük elmi işçi
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 51) 8421185 
Ev tel. (+994 12) 5503867 
Faks  
Elektron poçtu shamil_necefov@mail.ru