Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Arxeologiya, Etnoqrafiya və Antropologiya İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Kiriçenko Dmitriy Aleksandroviç

 

Veb-sayt http://www.arxeologiya.az/   
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
Təvəllüdü 19.08.1981
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti,tarix fakültəsi
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

 

 5505.02,       16.05.2011

Arxeologiya

Azərbaycan Avrasiyanın paleoantropologiyası sistemində (skif-sarmat dövrü)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

78

 

41

 

15

 

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-  fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Azərbaycanın qədim əhalisinin antropoloji tərkibinin öyrənilməsi;

Azərbaycan, Qafqaz, Yaxın Şərq arxeologiyası. Əsas istiqamətlər: Fiziki antropologiya, paleoantropologiya, kraniometriya, osteometriya, paleopatologiyallar, qəbir abidələri, qədim silahlar.

Elmi əsərlərinin adları

1.О праболгарском племени эсегель // Bakı Universitetinin xəbərləri. № 2, 2004. С. 270-273.

2.Антропологический состав древнего и средневекового населения Восточного Туркестана // Bakı Universitetinin xəbərləri. № 3. 2004. С. 288-293.

3.Антропологический состав населения андроновской культуры // Bakı Universitetinin xəbərləri. № 4. 2004. С. 255-256.

4.Протоаорсы по данным антропологии / Маэистрантларын вя эянъ тядгигатчыларын АХЪ 86-ъи илдюнцмцня щяср олунмуш III елми-практик конфрансынын материаллары. 2004. С. 194-198.

5.О местопребывании хазар на территории Азербайджана по данным антропологии / Археология, этнология, фольклористика Кавказа. Баку, 2005. С.113.

6.Антропологический очерк западной части исторического Азербайджана (энеолит - средние века) // Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası. № 1. 2006. С. 266-270.

7.Антропологический состав населения пазырыкской культуры / Маэистрантларын вя эянъ тядгигатчыларын АХЪ 88-ъи илдюнцмцня щяср олунмуш V елми-практик конфрансынын материаллары. 2006. С. 221-224.

8.Новые материалы к палеоантропологии Азербайджана скифского времени // Tarix və onun problemləri. №1. 2007. C. 258-260.

9.Тюрки юго-востока Украины по данным антропологии / Тарихин методоложи вя актуал проблемляри. Бяйнялхалг елми-нязяри конфранс. Bakı, 2007. C. 111-113.

10.Антропологический состав населения Хыныслы античного времени / Новейшие археологические исследования на Кавказе. Махачкала, 2007. С. 227-228.

11.Об антропологическом типе древнего населения Карабаха / Qarabağın tarixi, arxeologiyası, etnoqrafiyası və Bərdə şəhərinin 3000 illiyi, Bakı, 2009. С.122-126.

12.Антропологический состав федеральной земли Баден-Вюртемберг / Немцы в Азербайджане. Международная научно-практическая конференция, Баку, 2009. С. 24-26.

13.Сармато- аланы в Азербайджане (по данным антропологии) // Azərbaycan Arxeologiyası. №1. 2009. С. 101-106.

14.Антропологический состав населения Наргизава античного времени (предварительное сообщение) // Milli Azərbaycan Tarix Muzeyi. Bakı, 2009. С. 269-273.

15.Об одной случайной находке в Товузском районе Азербайджана / Человек: его биологическая и социальная история. Т.1. М., 2009. С. 144-145.

16.Искусственная деформация черепа на территории Южного Кавказе в первые века нашей эры / Археология, этнология, фольклористика Кавказа. Тб. 2010. С.  174-176.

17.Палеоантропология майкопской культуры / XXVI Крупновские чтения. Магас, 2010. С. 186-188.

18.Антропологический тип кувшинных погребений Азербайджана // Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası. № 1. 2011. С. 121-128.

19.Антропологический облик тюрок из оссуария близ Шымкента / Археология Казахстана в эпоху независимости: Итоги, перспективы. Посвященной 20-летию независимости Республики Казахстан и 20-летию Института Археологии им.А.Х. Маргулана. Т.2., Алма-Ата, 2011. С. 334-336.

20.Энеолитический череп из поселения Пойлу II по данным палеоантропологии / Раннеземледельческие культуры Кавказа. Баку, 2012. С. 201-202.

21.К палеоантропологии ямной культуры с территории Молдовы / Проблеми дослідження пам’яток археології Східної України. Луганськ, 2012. С. 132-144.

22.К антропологии некрополя Гиджаноба / Кадырбаевские чтения 2012. Актобе, 2012. С. 443-447.

23.Об антропологическом типе христиан из Кешикдага / Кадырбаевские чтения 2012. Актобе, 2012. С. 447-452.

24.Палеоантропология Азербайджана эпохи бронзы // Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası. № 2. 2012. С. 77-89.

25.Антропологический состав могильника Кирилены (Молдова) // Археология восточноевропейской лесостепи. № 3. Пенза, 2013. С. 161-166.

26.Трепанация черепа на территории Кавказа и Анатолии (энеолит-эпоха бронзы) / Новые материалы и методы археологического исследования: Материалы II Международной конференции молодых ученых. М, ИА РАН. 2013. С. 178-180.

27.Воины эпохи Золотой Орды в Азербайджане по данным палеоантропологии // Золотоордынская цивилизация. №6. 2013. С. 106-112.

28.Сарматы Венгрии по данным антропологии // Вестник археологии, этнографии и антропологии. № 3 (22). Тюмень, 2013. С. 103-112.

29.Paleoanthropology of Azerbaijan in Mesolithic-Neolithic time / Abstracts collection on new challenges in the European area: International Baku Forum of Young Scientists dedicated to the 90-th anniversary of National Leader Heydar Aliyev, Baku, 2013. P. 432-433.

30.О деформации черепа у остготов // Нижневолжский археологический вестник, № 13. Волгоград, 2013. С. 60-64.

31.СандыгтепеV по данным антропологии (предварительное сообщение) / Население юга России с древнейших времен до наших дней. (Донские антропологические чтения). Ростов на Дону, 2013. С. 68-69.

32.К палеоантропологии Сельбира (предварительное сообщение) / Актуальная археология-2. Археология в современном мире: в контакте и в конфликте. СПб.: ИИМК, 2014. С. 97-102.

33.Случаи трепанации с территории римского мавзолея III-IV вв. г. Виминаций / Актуальная археология-2. Археология в современном мире: в контакте и в конфликте. СПб.: ИИМК, 2014. С. 80-85. (в соавторстве с И.Ж. Микич).

34.К антропологии некрополя Палыдлы / Этногенез. История. Культура: Вторые Юсуповские чтения. Уфа, ИИЯЛ УНЦ РАН, 2014. С. 126-128.

35.Сарматы Воеводины по данным антропологии / Труды IV (XX) Всероссийского археологического съезда. Т.2. Казань, 204. С. 113-116.

36.Дайламан, Южный Кавказ, Азербайджан и сарматы в античное время по данным антропологии / Диалог культуры Евразии в археологии Казахстана. Сборникнаучных статей, посвященных 90-летию со дня рождения выдающегося археолога К.А. Акишева. Астана: Сарыарка, 2014. С. 349-357.

37.Сарматы Румынии по данным антропологии // Вестник археологии, этнографии и антропологии. № 1 (28). Тюмень, 2015. С. 89-97.

38.Военное дело Кавказской Албании / Военная история России: Проблемы, поиски, решения: материалы Международной научной конференции, посв. 70 –летию победы в Великой Отечественной войне. Ч.2. Волгоград: ВолГУ, 2015. С. 50-56.

39.Антропологические исследования в Азербайджане в XX веке / Новые материалы и методы археологического исследования. М.: ИА РАН, 2015. С. 177-179.

40.Палеоантропологические материалы эпохи средневековья из Агсу // Вопросы истории и археологии Западного Казахстана. Вып. II. 2015. С. 247-250. (в соавторстве с Г. Дж. Джабиев, Ф.С. Халили, Э.И. Аббасова).

41.Краниология скифов Азербайджана (сравнительный анализ) / Anthropology and Ethnology of Caucasus/ Proceeding of international conference dedicated to the 90th anniversary of academician Malkaz Abdushelishvili. Tbilisi, 2016. С. 194-198.

42.О случаях трепанации у сарматских племен Евразии // Вестник археологии, этнографии и антропологии. № 2 (33). Тюмень, 2016. С. 112-119.

43.Боевые травмы и скальпирование у племен Катакомбной культуры Азербайджана / Военная история России: Проблемы, поиски, решения. Материалы III международной научной конференции, посвященной 160-летию окончания Крымской войны 1853-1856 гг.  Ч.1. Волгоград: Изд.ВолгГУ, 2016. С. 16-21.

44.Палеоантропология Азербайджана (неолит-эпоха бронзы) / Проблемы археологии Кавказа и Передней Азии. Неолит - поздняя бронза. Баку, 2017. С. 140-157.

45.Курганы Узун Рама (археология и палеоантропология) // Вестник Музея Археологии и Этнографии Пермского Предуралья. №7. Пермь. 2017. С. 63-66. (в соавторстве с Б.М. Джалилов).

46.Погребальные памятники Шамкирского и Товузского районов Азербайджана (эпоха энеолита-поздняя бронза-ранний железный век) // Dövlət və din. №3 (50). 2017.С. 106-114.

47.Поселение Пойлу II и Пойлу III / Arif Akim oğlu Abbasovun anadan olmasının 80 illiyinə həsr olunmuş “2017-ci ildə Azərbaycanda aparılmış arxeoloji və etnoqrafik tədqiqatların yekunları”. Bakı, 2017. С. 21-22. (в соавторстве с С.Ф. Фарманлы).

48.Курганы эпохи средней бронзы вдоль трубопровода SCPX / Arif Akim oğlu Abbasovun anadan olmasının 80 illiyinə həsr olunmuş “2017-ci ildə Azərbaycanda aparılmış arxeoloji və etnoqrafik tədqiqatların yekunları”. Bakı, 2017. С. 25-27. (в соавторстве с С.Ф. Фарманлы).

49.II Tovuzçay nekropolunda arxeoloji qazıntılar / Arif Akim oğlu Abbasovun anadan olmasının 80 illiyinə həsr olunmuş “2017-ci ildə Azərbaycanda aparılmış arxeoloji və etnoqrafik tədqiqatların yekunları”. Bakı, 2017. S. 35-37. (N.Ə. Müseyibli və S.F. Fərmanlı ilə birlikdə).

50.2015-2016-cı illərdə Yeni tikinti sahələrində aparılmış arxeoloji tədqiqatlar / Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar 2015-2016. Bakı, 2017. S. 318-331. (Q.O.Qoşqarlı, Ş.N.Nəcəfov, V.A.Əsədov, A.M.Ağalarzadə, C.İ.Əliyev, F.S.Fərmanov, Ə.İ.Əbdürəhmanov ilə birlikdə).

51.О черепах из разрушенных погребений античного времени некрополя Алар / Актуальная археология-4. Комплексные исследования в археологии.Материалы международной научной конференции молодых ученых. СПб.: ИИМК РАН, 2018. С. 212-215.

52.Курганы Команы // Вестник Музея Археологии и Этнографии Пермского Предуралья. №8. Пермь. 2018. С. 16-20. (в соавторстве с А.М. Агаларзаде).

53.Погребения Кура-Аракской культуры вдоль трубопровода SCPX / AMEA-nın həqiqi üzvü T.Ə.Bunyadov-90. Azərbaycanda arxeoloji və etnoqrafik araşdırmalar. Elmi sessiyanın materiallar. Bakı, 2018. С. 19-20. (в соавторстве с С.Ф. Фарманлы).

54.Терракотовая антропоморфная статуэтка из Самедабада / Новые материалы и методы археологического исследования. От критики источника к обобщению и интерпретации данных. М.: ИА РАН, 2019. С. 102-104. (в соавторстве с А.М. Агаларзаде).

55.Tovuz rayonu ərazisindən təsadüfü aşkar edilmiş insan kəllə sümüyünün tədqiqinə dair:orbital sellulit // Tarix, insan və cəmiyyət. № 1. 2019. S. 27-33. (V.P. Həsənov ilə birlikdə).

56.Археология и палеоантропология срубных погребений Азербайджана / Azərbaycan arxeologiyasına dair tədqiqatlar. Qoşqar Qoşqarlının 70-illik yubileyinə həsr olunmuş məqalələr toplusu. Bakı: Elm və təhsil, 2019. С. 171-179.

57.Искусственно деформированный череп эпохи позднего неолита с территории Азербайджана / Древности Восточной Европы, Центральной Азии и Южной Сибири в контексте связей и взаимодействий в евразийском культурном пространстве (новые данные и концепции). Т.1. СПб.: ИИМК РАН, 2019. С. 119-120. (в соавторстве с В.П. Гасанов).

58.Из истории антропологического изучения современного населения Азербайджана / Həydər Əliyevin hakimiyyətə gelməsinin 50 illiyinə həsr olunmuş “2018-ci ildə Azərbaycanda aparılmış arxeoloji və etnoqrafik tədqiqatların yekunları” mövzusunda Elmi sessiyanın materialları. Bakı, 2019. С.111-113.

59.Кешикчидаг: археологические, антропологические и исторические исследования / Этнокультурное наследие Кавказской Албании (сборник статей). Баку: Şərq-Qərb, 2019. С. 60-68. (в соавторстве с Н.А. Мусеибли, А.М. Агаларзаде, У.Ш. Гаджиева).

60.Keşıkçidağ: arxeoloji, antropoloji və tarixitədqiqatlar / Qafqaz Albaniyasının etno-mədəni irsi. Bakı: Şərq-Qərb, 2019. S. 60-69. (N.Ə.Müseyibli, A.M.Ağalarzadə, U.Ş. Haciyeva ilə birlikdə).

61.Keshikchidagh: the archaeological, anthropological and historical investigations / Ethnocultural yeritage of Caucasian Albania (collection of articles). Baku: Şərq-Qərb, 2019. P. 57-65. (Co-authored with N.A. Museibli, A.M. Aghalazadeh, U.Sh.Hajiyeva).

62.Некрополь Демирчи по данным антропологии // Вестник Музея Археологии и Этнографии Пермского Предуралья. №9. Пермь. 2019. С. 16-20. (в соавторстве с В.П. Гасанов).

63.2018-ci ildə yeni tikinti sahələrində aparılan arxeoloji tədqiqatlar / Həydər Əliyevin hakimiyyətə gelməsinin 50 illiyinə həsr olunmuş “2018-ci ildə Azərbaycanda aparılmış arxeoloji və etnoqrafik tədqiqatların yekunları” mövzusunda Elmi sessiyanın materialları. Bakı, 2019. S. (Q.Qoşqarlı, Ş.Nəcəfov, V.Əsədov ilə birlikdə).

64.О черепе эпохи средневековья из Ходжахана / Актуальная археология 5. Материалы Международной научной конференции молодых ученых. ИИМК. РАН. СПб: Невская Типография, 2020. C.34-39.

65.Əziztəpənin torpaq qəbirləri (Qazax rayonunun Qazaxbəyli kəndində 2019-cu ildə aparılmış arxeoloji xilasetmə işləri) // Dövlət və din. № 2 (65). 2020. S. 103-115. (Ş.N. Nəcəfov ilə birlikdə).

66.Палеоантропология Азербайджана (VII в. до н.э. –V в. н.э.» (Azərbaycanın paleoantropologiyası (e.ə.VII-b.ə. V əsrlər), Bakı, 2020. 208 с. (monoqrafiya).

67.Клеймение и декапитация у древних племен юга Азербайджана // Вестник Музея Археологии и Этнографии Пермского Предуралья. №10. 2020. С. 40-47.

68.Меч-рапира эпохи средней бронзы из Заямчая (Азербайджан) // Parabellum novum. №13 (46). 2020. С. 5-13.

69.The rapier-sword of The Middle Bronze Age from Zayamchay (Azerbaijan) // Revista de Arheologie, Antropologie şi Studii Interdisciplinare (RAASI). №2. 2020.  P.81-92.

70.Новые находки каменных наверший булав Ходжалы-Кедабекской культуры из Азербайджана // Parabellum novum. №15 (48). 2021. С. 5-23. (Ş.N. Nəcəfov ilə birlikdə).

71.Обычай искусственной деформации головы (черепа) на территории Азербайджана, Кавказа и Ближнего Востока (неолит-халколит) // Revista de Arheologie, Antropologie şi Studii Interdisciplinare (RAASI). №3. 2021. С. 37-59.

72.A new burial of the Late Phase of Kura-Araxes cultural tradition/early kurgan tradition from Azerbaijan // Revista de Arheologie, Antropologie şi Studii Interdisciplinare (RAASI). №3. 2021. Р. 105-117.

73.Краниология населения Геойтепе (эпоха средней бронзы) / Україна-Азербайджан. Матеріали міжнародної наукової конференції «Україна-Азербайджан: діалог культур та цивілізацій» з нагоди століття встановлення дипломатичних відносин між Україною та Азербайджаном. Київ: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2021. С. 62-66.

74.О черепе из срубно-катакомбного погребения Мингечаура // Этнокультурное наследие Кавказской Албании (сборник статей). № 2. 2021. С.107-110.

75.Mingəçevir taxta qutu-katakomba tipli qəbirdən olan kəllə haqqında // Qafqaz Albaniyasının etno-mədəni irsi (məqalələr toplusu). № 2. 2021. S.91-94.

76.About the skull from the timber grave-catacomb of Mingachevir // Ethnocultural heritage of Caucasian Albania (collection of articles). No. 2. 2021. P.103-106.

77.Цилиндрические печати-бусины из некрополя Товузчай II (Азербайджан) // Вестник Музея Археологии и Этнографии Пермского Предуралья. XI. 2021. С. 56-61.

78.Бронзовые навершия булав с территории Азербайджана (эпоха поздней бронзы – раннего железа» // Parabellum novum. №16 (49). 2022. С. 5-16.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  2019-cu ildən “Revista de Arheologie, Antropologie şi Studii Interdisciplinare (RAASI)” jurnalın (Moldova/Rumuniya) redkolleqiyasının üzvü.
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  2011-ci il. Moldova Respublikasında “Gənc arxeologlar məktəbi” üzvü olmuşdu. 2013-cü il. Serbiya. “Viminasium-Roma şəhəri və leqioner fortu” lahiyəyə üzrə beynəlxalq arxeoloji ekspedisiyanın üzvü olmuşdu. 2013-2015-ci illərdə Moskvada keçirilən “Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB) ölkələri Gənc Arxeoloqlar Məktəbinin iştirak etmişdi.
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Arxeologiya, Etnoqrafiya və Antropologiya İnstitutu, AZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr. 115 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 282 72 77
Ev tel. (+994 12) 457 75 42
Faks  
Elektron poçtu dmakirichenko@mail.ru