Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Arxeologiya, Etnoqrafiya və Antropologiya İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Əliyev Taleh Vasif oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Mingəçevir şəhəri 

Təvəllüdü 17.11.1986 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti (bakalavr)

Bakı Dövlət Universiteti (magistr)  
Elmi dərəcəsi tarix üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı 

5505.02 28.11.2014

Arxeologiya

Əlican və Türyançay hövzəsinin tarixi-arxeoloji tədqiqi (IV-XIII əsrlər) 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

100


6

 

2

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 2

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Qafqaz Albaniyasının antik və ilk orta əsrlər dövrü arxeologiyasında bir sıra yeniliklər – ilk orta əsr yaşayış yeri, qala və məbədlərin ilk dəfə qeydə alınaraq elmi tədqiqata cəlb olunması, son tədqiqatlar zamanı aşkar olunmuş küp qəbirlərin xüsusiyyətləri, ilk orta əsr Tərkəş arxeoloji kompleksinin öyrənilməsi və stratiqrafiyasının müəyyənləşdirilməsi, Zərnə qala-məbədinin arxeoloji tədqiqi, Qıpçaqtəpə yaşayış yeri və nekropolunun tədqiqi, Oğuz və Qax rayonları ərazisində alban məbədlərinin tədqiqi, ilk orta əsr istehkam tipli abidələrin tədqiqi, Şimal-qərbi Azərbaycanın alban dövrü abidələrinin tədqiqi

Elmi əsərlərinin adları

1. Дцнйа тиъарятиндя Бярдя шящяринин ролу // Азярбайъан Археолоэийасы вя Етнографийасы, №2, Бакы, 2005, с. 47-52 (müştərək: A.M.Məmmədov )

2. Минэячевир археоложи комплекси // Минэячевир археоложи експедисийасы – 60, Елми – практик конфрансын материаллары, Минэячевир, 2006, с. 119-121 (müştərək: A.M.Məmmədov)

3. Бир даща Гарабаьын орта яср абидяляри щаггында // Азярбайъанын антик вя орта яср археолоэийасы проблемляри (Ю.Ш.Исмизадянин анадан олмасынын 100 иллийиня щяср олунур), Бакы, 2006, с. 100-102 (müştərək: A.M.Məmmədov)

4. Эянъя археоложи експедисийасынын газынтылары // Азярбайъанда археоложи тядгигатлар – 2008, Бакы, 2008, с. 112-113 (müştərək: A.M.Məmmədov)

5. Бярдянин орта яср мемарлыг абидяляри // Гарабаьын тарихи, археолоэийасы, етнографийасы вя Бярдя шящяринин 3000 иллийи, Елми – практик конфрансын материаллары, Бярдя, 2009, с. 61-66 (müştərək: L.Ə.Allahverdiyeva)

6. Эоранбойун шящяр типли йашайыш йерляри // Бакы Дювлят Университетинин 90 иллик йубилейи мцнасибятиля маэистрантларын вя эянъ тядгигатчыларын елми-практик конфрансынын материаллары, Бакы, 2009, с. 105-108

7. Эянъя археоложи експедисийасынын 2009-ъу илдяки археоложи газынты вя чюл-тядгигат ишляри // Азярбайъанда археоложи тядгигатлар, Бакы, 2009, с. 257-260 (müştərək: A.M.Məmmədov)

8. Эоранбойун орта яср мцдафия истещкамлары // Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин анадан олмасынын 87-ъи илдюнцмц мцнасибятиля Тарих факцлтяси профессор-мцяллим щейятинин вя маэистрантларынын елми-практик конфрансынын материаллары, Бакы, 2010, с. 114-117

9. Горугбаьы (Зярдаб району) ящалисинин етник мяншяйи щаггында (Археоложи, етнографик вя антроположи материаллар ясасында) // Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин анадан олмасынын 87-ъи илдюнцмц мцнасибятиля Тарих факцлтяси профессор-мцяллим щейятинин вя маэистрантларынын елми-практик конфрансынын материаллары, Бакы, 2010, с. 117-120

10. Азярбайъанын Антик вя Илк орта ясрляр археолоэийасынын юйрянилмяси (1940-60-ъы илляр) // Тарих вя онун проблемляри, № 1, Бакы, 2010, с. 233-237

11. Эянъя шящяри монгол щцъумлары дюврцндя // Эянъя тарихинин актуал проблемляри, ЫЫ елми-практик конфрансынын материаллары, Эянъя, 2010, с. 63-65

12. Эянъядя археоложи тядгигатлар (Эянъя шящяри, Эоранбой району) // Азярбайъанда археоложи тядгигатлар – 2011, Бакы, 2012, с. 266-270 (müştərək: A.M.Məmmədov)

13. Гырхчыраг йашайыш йериндя апарылмыш археоложи тядгигатлар щаггында // Салйанын тарихи, археолоэийасы, етнографийасы вя мемарлыьы – Елми-практик конфрансын материаллары, Салйан, 2012, с. 82-87

14. Хязяр хаганлыьынын тарихинин юйрянилмясиндя археоложи тядгигатларын ролу // Тарих вя онун проблемляри, № 2, Бакы, 2012, с. 359-363

15. Яряш шящяри орта яср мянбяляриндя // Эюркямли Азярбайъан тарихчиси вя шягшцнас алим академик Зийа Бцнйадовун анадан олмасынын 90 иллийи мцнасибятиля маэистрантларын вя эянъ тядгигатчыларын елми-практик конфрансынын материаллары, Бакы, 2012, с. 63-66

16. Ялиъанчай щювзясиндя Немятабад (Аьдаш району) гябир абидяляри // Азярбайъан археолоэийасы вя етнографийасы, № 1, Бакы, 2011, с. 83-86

17. Гызылщаъылы тайфасы щаггында // Азярбайъан археолоэийасы вя етнографийасы, № 2, Бакы, 2011, с. 36-38

18. Азярбайъанда Тунъ вя Илк Дямир дюврцнцн тядгиги (1940-60-ъы илляр) // Тарих вя онун проблемляри, № 3, Бакы, 2012, s. 311-315

19. Ялиъанчай щювзясинин албан дюврц гябир абидяляри // Тарих вя онун проблемляри, № 4, Бакы, 2012, с. 256-260

20. Ялиъан вя Тцрйанчай щювзяси вя хязярляр (тарихи-археоложи материаллар вя топонимляр ясасында) // Тарих вя онун проблемляри, № 1, Бакы, 2013, с. 219-228

21. Горугбаьы ящалисинин етноэенези щаггында (тарихи вя етно-антроположи материаллар ясасында) // Тарих вя онун проблемляри – Цмуммилли Лидер Щейдяр Ялийевин 90 иллик йубилейиня щяср олунмуш хцсуси бурахылыш, № 2, Бакы, 2013, с. 357-361

22. Ялиъан вя Тцрйанчай щювзясинин тунъ дюврц гябир абидяляри щаггында // Цмуммилли Лидер Щейдяр Ялийевин анадан олмасынын 90-ъы илдюнцмц мцнасибятиля маэистрантларын вя эянъ тядгигатчыларын Республика Елми-Практик конфрансынын материаллары, Бакы, 2013, с. 55-59

23. Bərdədə arxeoloji qazıntılar (Bərdə rayonu) // Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar – 2012, Toplu Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri, Ulu öndər Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunur, Bakı, 2013, s. 208-211 (müştərək: A.M.Məmmədov)

24. Азярбайъанын Орта ясрlяр дюврцнцн археоложи тядгиги (1940-60-ъы илляр) // Азярбайъан археолоэийасы вя етнографийасы, № 1, Бакы, 2012, с. 91-94

25. Ялиъан вя Тцрйанчай щювзясинин мемориал абидяляри // Азярбайъан археолоэийасы вя етнографийасы, № 1, Бакы, 2013, с. 65-71

26. Античные и средневековые могильные памятники Евлах-Мингечевирского региона // «Гилея: научный вестник», выпуск 71, № 4, Киев, 2013, с. 378-381

27. Изучение археологии Азербайджана каменного и энеолитического периода (1940-60-х годов) // «Гилея: научный вестник», выпуск 76, № 9, Киев, 2013, с. 95-97

28. The medieval city on the basin of Alijanchay // Thesis International Scientific Conference “Archaeology and Ethnography of Azerbaijan in the independent period” dedicated to the 20th anniversary of the establishment of the Institute, Baku, November 10-14, 2013, pp. 183-184

29. Ялиъан вя Тцрйанчай щювзясинин кцп гябирляри // Тарих вя онун проблемляри, № 4, Бакы, 2013, с. 320-325

30. Ялиъан вя Тцрйанчай щювзясинин даьлыг вя даьятяйи яразиляринин ЫВ – ХЫЫЫ яср археоложи абидяляри щаггында // Азярбайъан Археолоэийасы вя Етнографийасы, № 2, Бакы, 2013, s. 52-62

31. Зярдаб районунун тарихи – археоложи абидяляри щаггында (ЫВ – ХЫЫЫ ясрляр) // Азярбайъан Археолоэийасы вя Етнографийасы, № 1, Бакы, 2014, s. 129-145

32. Зярдабын тарихи – сийаси ъоьрафийасы // Тарих вя онун проблемляри, № 1, Бакы, 2014, s. 307-314

33. Əlican və Türyançay hövzəsinin tarixi-arxeoloji tədqiqi (IV-XIII əsrlər) // Tarix üzrı fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2014, 22 s.

34. Alban dövrü xristian məbədləri (Şəki, Oğuz, Ağdaş, Mingəçevir) // Azərbaycan Arxeologiyası və Etnoqrafiyası, № 1, Bakı, 2015, s. 93-107

35. Üçtəpə yaşayış yeri // Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş Gənc tədqiqatçıların III Beynəlxalq Elmi konfransının materialları, Bakı, 17-18 aprel 2015, Bakı, 2015, s. 1476-1477

36. Orta əsr Bərdic şəhəri və Bərdə-Dərbənd ticarət yolu // Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş Azərbaycanşümaslığın aktual problemləri VI Beynəlxalq Elmi konfransının materialları (I hissə), Bakı Slavyan Universiteti, Bakı, 5-7 may 2015, Bakı, 2015, s. 362-365

37. Salyanda arxeoloji tədqiqatların nəticələri // Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar – 2013-2014, Bakı, 2015, s. 222-227 (müştərək: A.M.Məmmədov, R.İ.Rəcəbov, H.A.Məmmədzadə)

38. Bərdə arxeoloji ekspedisiyasının 2013-2014-cü il tədqiqatları // Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar – 2013-2014, Bakı, 2015, s. 235-239 (müştərək: A.M.Məmmədov, R.İ.Rəcəbov)

39. Orta əsr müdafiə istehkamları haqqında (Şəki, Oğuz, Qəbələ abidələri əsasında) // Azərbaycan Arxeologiyası və Etnoqrafiyası, N 1, Bakı, 2016, s. 136-152

40. Qafqaz Albaniyasının Qəbələ və Əcəri vilayətlərinin tarixi-siyasi coğrafiyası haqqında // Tarix və onun problemləri, N 1, Bakı, 2016, s. 292-297

41. Ərəş şəhərinin tarixinə baxış // Gənc tədqiqatçıların IV Beynəlxalq Elmi Konfransının materialları, 29-30 aprel 2016, Bakı, 2016, s. 1639-1640

42. Tərkəş arxeoloji kompleksi haqqında // “Ulu Öndər Heydər Əliyev irsində multikultural və tolerant dəyərlər” Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları, 3-5 may 2016, Bakı, 2016, s. 248-250

43. Ağdaş-Mingəçevir ərazisində alban dövrü xristian məbədləri // Tarix və onun problemləri, N 3, Bakı, 2016, s. 350-356

44. Calut məbəd kompleksi haqqında // “Azərbaycan multikulturalizmi: dil və din siyasətinin inkişaf perspektivləri” Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları, 8-9 sentyabr 2016, Bakı, 2016, s. 207-210

45. Orta əsr Bərdic şəhəri haqqında // Gənc alimlərin I Beynəlxalq Elmi Konfransının materialları, 17-18 oktyabr 2016, Gəncə, 2016, s. 57-59

46. Yəhudi türklər: Xəzərlərin dili // “Müasir dilçiliyin aktual problemləri” Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları, 24-25 noyabr 2016, Sumqayıt, 2016, s. 148-149

47. Shortepe archaeological site and Barda in Antique – Early Medieval period // “Qarabağın arxeoloji irsi” Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları, 28-30 noyabr 2016, Bakı, 2016, s. 64-67 (müştərək: A.M.Məmmədov)

48. Şortəpədə aparılmış arxeoloji tədqiqatlar // “Qarabağın arxeoloji irsi” Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları, 28-30 noyabr 2016, Bakı, 2016, s. 68-69 (müştərək: A.M.Məmmədov)

49. Qafqaz Albaniyasının Şəki vilayətinin tarixi-siyasi coğrafiyasına baxış // Azərbaycan Arxeologiyası və Etnoqrafiyası, N 2, Bakı, 2015, s. 139-147

50. Qafqaz Albaniyasının küp qəbirləri haqqında // Gənc Tədqiqatçı, II Cild, N 2, Bakı, 2016, s. 185-193

51. Qafqaz Albaniyasının Əcəri vilayətinin kəndtipli yaşayış yerləri haqqında // Tarix və onun problemləri, N 4, Bakı, 2016, s. 292-297

52. Masqutlar – müskürlülər və Məsqət yaşayış yeri haqqında tarixi məlumatlar // Tarix İnstitutunun Elmi əsərləri, 61-ci Cild, Bakı, 2016, s. 3-29

53. Tikanlı qoruq yaşayış yeri haqqında // Azərbaycan Arxeologiyası və Etnoqrafiyası, N 2, Bakı, 2016, s. 52-61 (müştərək: H.A.Məmmədzadə)

54. Oğuz-Qəbələ bölgəsinin erkən orta əsr torpaq qəbirləri haqqında // Gənc Türkoloqların I Türkoloji Qurultayın 90 illiyinə həsr olunmuş “Müasir türkoloji tədqiqatlar: problem və perspektivlər”, Bakı, 21-22 noyabr 2016, s. 80-81

55. Kərimli və Padar abidələri haqqında (Oğuz rayonu) // Tarix İnstitutunun Elmi əsərləri, 63-cü Cild, Bakı, 2017, s. 61-74 (müştərək: L.N.Həsənova)

56. Tərtərçay-Qarqarçay hövzəsinin alban dövrü xristian məbədləri // Tarix və onun problemləri, N 1, Bakı, 2017, s. 235-244

57. Azərbaycanın Erkən İslam dövrü Cümə məscidləri // Tarix və onun problemləri, N 2, Bakı, 2017, s. 308-314

58. Qafqaz Albaniyasının Kambisena əyalətinin tarixi coğrafiyası // Gənc Tədqiqatçı, III Cild, N 1, Bakı, 2017, s. 236-240

59. Oğuz rayonu ərazisində 2015-2016-cı illərdə arxeoloji tədqiqat işlərinin nəticələri // Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar (2015-2016), Bakı, 2017, s. 379-391 (müştərək: H.A.Məmmədzadə, N.Mustafayeva, A.X.Həsənova)

60. Bərdədə 2015-2016-cı illərdə aparılmış arxeoloji qazıntı və çöl-tədqiqat işlərinin nəticələri // Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar (2015-2016), Bakı, 2017, s. 234-245 (müştərək: A.M.Məmmədov, Ə.H.Babayev, M.İ.Rəcəbov, S.A.Quliyeva, H.A.Məmmədzadə)

61. Oğuz və ətraf ərazilər orta əsrlərdə (tarixi-arxeoloji tədqiqat), Bakı, “Elm və təhsil”, 2017, 350 s.

(MONOQRAFİYA)

1. Tarixi Qəbələnin Tərkəş yaşayış yerində alban dövrü arxeoloji abidəsi // Qəbələ arxeologiyası Beynəlxalq Elmi Seminar, Qəbələ, 21.10.2017, s. 200-203

2. Göyçə-Zəngəzur bölgəsində alban dövrü xristian məbədləri // Tarix və onun problemləri, N 3, Bakı, 2017, s. 260-264

3. Səfəvilər dövrü Ərəş şəhəri // Şah İsmayıl Səfəvinin anadan olmasının 530 illiyinə həsr olunmuş “Xətainin qılınc və qələmi” mövzusunda respublika elmi konfransının materialları, Bakı, 23 Noyabr 2017, s. 151-153

4. Tərtər arxeoloji ekspedisiyasının 2017-ci ildə apardığı arxeoloji tədqiqat işləri // Arif Akim oğlu Abbasovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş “2017-ci ildə Azərbaycanda aparılmış arxeoloji və etnoqrafik tədqiqatların yekunları” mövzusunda Elmi Sessiyanın materialları, Bakı, 27 dekabr 2017-ci il, s. 29-30 (müştərək: A.Q.Seyidov, D.S.Yusifova)

5. Oğuzun ilk orta əsr yaşayış yerləri və qalaları // Arif Akim oğlu Abbasovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş “2017-ci ildə Azərbaycanda aparılmış arxeoloji və etnoqrafik tədqiqatların yekunları” mövzusunda Elmi Sessiyanın materialları, Bakı, 27 dekabr 2017-ci il, s. 62-63 (müştərək: H.A.Məmmədzadə)

6. Qafqaz Albaniyasının Kambisena əyalətinin ilk orta əsr qəbir tipləri haqqında // AMEA-nın həqiqi üzvü Teymur Əmiraslan oğlu Bünyadovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycanda arxeoloji və etnoqrafik araşdırmalar” mövzusunda Elmi Sessiyanın materialları, Bakı, 07 fevral 2018-ci il, s. 43-45

7. Kambisenanın ilk orta əsr təsərrüfat həyatı // Azərbaycan Arxeologiyası və Etnoqrafiyası, Bakı, 2017, N 1, s. 32-40

8. Azərbaycan Albaniyasının Sakasena vilayətinin tarixi-coğrafiyası və arxeoloji abidələri // Tarix İnstitutunun Elmi əsərləri, 69-cu cild, Bakı, 2018, s. 127-150 (müştərək: L.N.Həsənova, A.E.Həsənova)

9. Historical monuments and archaeological map of Western Shirvan // “Journey from modern Azerbaijan to the historical state of Shirvanshahs” materials of the international scientific conference, Bakı, 23-24 oktyabr 2018-ci il, s. 222-230

10. Zərdab orta əsrlərdə, Bakı, “Elm və təhsil”, 2018, 144 s.

(MONOQRAFİYA)

1. Kambisena əyalətində ilk orta əsr metalişləmə sənəti // Azərbaycan Arxeologiyası və Etnoqrafiyası, Bakı, 2018, N 1, s. 75-81

2. Zərnə ilk orta əsr istehkamı // Gənc alim və tədqiqatçıların IV Respublika konfransı, Gəncə, 25-26 oktyabr, 2019, Gəncə, 2019, 41-45

3. Qafqaz Albaniyasının Kambisena əyalətində şüşə istehsalı və məmulatı // Azərbaycan Arxeologiyası və Etnoqrafiyası, Bakı, 2019, N 1, s. 94-103

4. Şimal-qərbi Azərbaycanın erkən orta əsr alban dövrü qalaları // Qafqaz Albaniyasının etno-mədəni irsi, Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi, Bakı, “Şərq-Qərb”, 2019, s. 28-33

5. Башни раннесредневекового албанского периода на северо-западе Азербайджана // Этнокультурное наследие Кавказской Албании, Бакинский Международный Центр Мультикультурализма, Bakı, “Şərq-Qərb”, 2019, s. 26-32

6. Towers of the early middle alban period in the north-west of Azerbaijan // Ethnocultural heritage of Caucasian Albania, Baku International Multiculturalism Centre, Bakı, “Şərq-Qərb”, 2019, s. 24-30

7. İlk orta əsrlərdə Kambisenanın etno-mədəni durumu // GDU Elmi Xəbərlər, Fundamental, Humanitar və Təbiət Elmləri Seriyası, Gəncə, 2019, N 3, s. 95-109

8. Bərdə-Tərtər bölgəsinin bəzi tarixi, arxeoloji və memarlıq haqqında // Tarix, İnsan və Cəmiyyət, 4 (27), Bakı, 2019, s. 1-20 (müştərək: A.Q.Seyidov)

9. Qax-Balakən arxeoloji ekspedisiyasının 2017-ci ildə apardığı tədqiqatların nəticələri // Azərbaycanda Arxeoloji Tədqiqatlar – 2017, Bakı, 2019 (müştərək: A.M.Məmmədov, S.A.Quliyeva, H.A.Məmmədzadə)

10. Tərtər rayonunun 2017-ci ildə arxeoloji cəhətdən öyrənilməsinin nəticələri // Azərbaycanda Arxeoloji Tədqiqatlar – 2017, Bakı, 2019 (müştərək: A.Q.Seyidov)

11. Oğuz-Qax arxeoloji ekspedisiyasının 2018-ci ildə Qax rayonunda apardığı arxeoloji tədqiqatlar // Azərbaycanda Arxeoloji Tədqiqatlar – 2018, Bakı, 2019 (müştərək: Ş.Ə.Əyyubova, A.X.Həsənova, T.G.Hacıyeva)

12. Qıpçaqtəpə yaşayış yerindən əldə olunmuş saxsı məmulatı haqqında // Azərbaycan Arxeologiyası və Etnoqrafiyası, Bakı, 2019, N 2, s. 76-81 (müştərək: E.İ.Abbasova)

13. Zərnə abidələri haqqında // Proceedings of IV International Scientific Conference of Young Researches, Dedicated to the 97th Anniversary of the National Leader of Azerbaijan, Heydar Aliyev, Baku Engineering University, 2020, Baku, 2020, s. 406-409

14. İlk orta əsr Zərnə qalası // Azərbaycan Arxeologiyası və Etnoqrafiyası, Bakı, 2020, N 1

15. Tarkash fortification // Proceedings of the Second International Scientific, Education and Science in a Changing World: Problems and Prospects for Development, Dnipro, Ukraine, March 27-28, 2020, Part II, Dnipro, 2020, p. 166-167

16. Medieval fortified settlement Torpaggala (Gakh-Azerbaijan) // Proceedings of the Third International Scientific, Education and Science in a Changing World: Problems and Prospects for Development, Dnipro, Ukraine, March 26-27, 2021, Dnipro, 2021, p. 160-161

17. Qafqaz Albaniyasının xristianlıq tarixində Qriqor Hammam // Gənc Tədqiqatçı, VI Cild, Bakı, 2020, N 2, s. 179-188

18. Qıpçaqtəpə arxeoloji abidəsi haqqında // AMEA İmadəddin Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu “Türk Dünyası” Jurnalı, Cild 1, Say 1, Bakı, 2020, s. 62-71

19. Lay-Shirin Christian temple // “Ortaçağ Azərbaycan tarixinin aktual problemləri” mövzusunda Respublika Elmi-praktik konfransının materialları, Qərbi Kaspi Universiteti, Bakı, 20 fevral 2021, Bakı, 2021, s. 217-224

20. Azərbaycan arxeologiyasında Qafar Cəbiyev məktəbi // “Azərbaycan arxeologiyasının inkişafında Qafar Cəbiyevin rolu” mövzusunda beynəlxalq konfrans, Ağsu, 25-26 avqust 2020, Bakı, 2021, s. 133-134

21. Qıpçaqtəpədə ilk arxeoloji tədqiqatlar // Elmi İş Beynəlxalq Elmi jurnal, Humanitar və İctimai Elmlər üzrə III Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları, Bakı, 06 aprel 2021, Bakı, 2021, s. 43-48

22. Kambisena: etimologiya, toponim, dil və yazı // AMEA İmadəddin Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu “Türk Dünyası” Jurnalı, Cild 1, Say 2, Bakı, 2021, 59-69

23. Calut alban monastırı // Baku Engineering University, Dedicated to the 98th Anniversary of the National Leader of Azerbaijan, Heydar Aliyev, V International Scientific Conference of Young Researchers, Baku, 29-30 April 2021, Bakı, 2021, s. 408-412

24. Beşikdağ alban məbədi // Qədim Diyar Beynəlxalq Elmi jurnal, I Beynəlxalq Humanitar və İctimai Elmlərin Əsasları Konfransının materialları, Bakı, 24 dekabr 2021, Bakı, 2021, s. 15-17

25. Hadrut alban məbədləri // “Davamlı inkişaf strategiyası: Qlobal trendlər, milli təcrübələr və yeni hədəflər” mövzusunda I Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları, Mingəçevir Dövlət Universiteti, Mingəçevir, 10-11 dekabr 2021-ci il (2 Cilddə), I Cild, Mingachevir, MİQ Poliqrafiya ofisi, 2021, s. 155-158

26. Tuğ kəndində alban irsi // “Şuşa ili - 270” Respublika Elmi-praktik konfransının materialları, Bakı, 22 fevral 2022, Bakı, 2022

27. Çiləbört alban irsi // İdeal Nərimanovun 95 illik Yubileyi ilə əlaqədar Respublika Elmi-praktik konfransının materialları, Bakı, 18 fevral 2022, Bakı, 2022

28. Tiqranakert, yoxsa Aquen? // İnşaat və Memarlıq Universiteti, Bakı, 2022 29. Kambisenanın ilk orta əsr xristian məbədləri // Gənc Tədqiqatçı, Bakı, 2022

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti 

2017-ci ildən etibarən “Erkən orta əsrlərdə Kambisenanın arxeoloji abidələri” adlı doktorluq dissertasiyası üzərində işləyir. Şimal-qərbi Azərbaycanın ilk orta əsr alban dövrü abidələrinin tədqiqatçısıdır.

2015-ci ildən etibarən Oğuz-Qax arxeoloji ekspedisiyasına rəhbərlik edir. Oğuz və Qax rayonları ərazisində ilk orta əsr alban dövrü abidələrinin tədqiqi ilə məşğul olur.

2021-ci ilin dekabr ayından etibarən AMEA Arxeologiya, Etnoqrafiya və Antropologiya İnstitutunun Albanşünaslıq Elmi Mərkəzinin “Qafqaz Albaniyasının maddi mədəni irsinin arxeoloji tədqiqi” sektorunun müdiri vəzifəsində çalışır.

Şimal-qərbi Azərbaycanın ilk orta əsr Qafqaz Albaniyasının inzibati ərazi vahidləri olan Kambisena və Şəki vilayətlərinin tarixi coğrafiyası, tarixi-arxeoloji abidələri və etno-mədəni durumu haqqında elmi tədqiqat işi aparır.

Təltif və mükafatları

AMEA Prezidenti tərəfindən “Elmi fəaliyyətdə fərqlənməyə görə” – 2014-cü il;

Azad Həmkarlar İttifaqının “İlin Peşəkar Gənci” fəxri adı və “Elmdə, təhsildə və ictimai işlərdə fərqlənməyə görə” fəxri diploma, fəxri döş nişanı və vəsiqəsi – 2019-cu il

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Arxeologiya, Etnoqrafiya və Antropologiya İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr. 115  
Vəzifəsi aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5108419 
Mobil tel. (+99450) 6001480
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu taleh.ali@mail.ru