Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Mustafayev Radif Heybət oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Lənkəran rayonu, Kənarmeşə kəndi
Təvəllüdü 23.04.1978
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad090003 (7210.01)

Fəlsəfə tarixi

Orta əsrlər müsəlman Şərqində insanın sosial və hüquqi bərabərliyi problemi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

50-dən artıq 1 monoqrafiya

 

4

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

-Orta əsrlər müsəlman Şərqində insanın sosial və hüquqi bərabərliyi probleminin kompleks tədqiqi

- Sekulyarlıq probleminin tədqiqində Qərb və Şərq reallıqlarının müqayisəli təhlili
Elmi əsərlərinin adları

1.Orta əsrlər müsəlman sivilizasiyasında bərabərlik problem. Bakı, Təknur, 2010, 160 s.

2.Dini, fəlsəfi və elmi dünyagörüşlərin qarşılıqlı münasibəti haqqında. Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi. “Dövlət və din”, yanvar-fevral. Bakı, 2010, 1(15), s.80-88

3.Müasir Azərbaycanda ideologiyanın sekulyarlığı və ya azərbaycançılıq ideologiyasının sekulyar əsaslarına baxış. Milli strategiyalar, ideologiyalar və beynəlxalq münasibətlər: tarix, nəzəriyyə və müasir praktikalar. Bakı, Elm və təhsil, 2012, s.427-43

4. Qərbdə sekulyarizmin meydana gəlməsi və inkişaf mərhələləri. Müasir dövrdə dinşünaslığın və mədəniyyətin aktual problemləri, (III buraxılış), Bakı, Təknur,2014, s. 203-222

5. “Kosmik gələcək” və ya növbəti utopik erməni xülyası. Geostrategiya, aylıq ictimai-siyasi, elmi-populyar jurnalı №04(22) iyul-avqust, 2014, s.68-71

6. Dövlət-din münasibətlərinin hüquqi nizamlanma təcrübəsi. Geostrategiya, aylıq ictimai-siyasi, elmi-populyar jurnalı №01(25) yanvar-fevral, 2015, s.40-44

7. İdeologiya və din. Dövlət və din, ictimai fikir toplusu №2(31), fevral, 2015, s.70-75

8. Dövlət-din münasibətlərinin tənzimlənməsinin neosekulyar əsasları. İslam maarifçiliyi və müasir dövr. Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı, 16-17 aprel, 2015, s.425-427

9. XIX-XX əsrlərdə müsəlman Şərqində sekulyarlaşma prosesinin təşəkkülü və inkişafı. Dövlət və din, ictimai fikir toplusu №3(44), may-iyun, 2016, s.85-96

10. XX əsr müsəlman Şərqində sekulyarlaşma prosesinin tənəzzül dinamikası və sekulyarizmə münasibət. Bakı Dövlət Universitetinin Universitetinin İlahiyyat Fakültəsinin elmi məcmuəsi №25, iyun, Bakı, 2016, s.107-120

11. Религия в современном Азербайджанском Республике. Религии и обшество (Religione e società) № 84, январь-апрель, Флоренсия, Италя, 2016, p.41-46

12. Müsəlman cəmiyyətlərində sekulyarlıq probleminə münasibət. AMEA həqiqi üzvü, Sovet İttifaqı qəhrəmanı Ziya Musa oğlu Bünyadovun xatirəsinə həsr olunmuş “Müasir şərqşünaslığın aktual problemləri” (“Ziya Bünyadov qiraətləri”) mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans (16-17 oktyabr 2017-ci il), Bakı, 2017, s.116

13. “İnsan inkişafının əsasları” fənnindən proqram (bakalavr səviyyəsi üçün). Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında İdarəçilik Akademiyası Fəlsəfə və Sosial psixologiya kafedrası, Bakı, 2017, 19 s.

14. Dini radikallığın aradan qaldırılmasında ənənəvi dindarlığın rolu və ənənəvi dindarlığın qanunvericilikdə ifadə edilməsi məsələsi. Müasir dövrdə Azərbaycanda radikal dini cərəyanlar və onlara qarşı mübarizənin aktual problemləri, Bakı, 2017, s.57-68

15. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin millətçilik fəlsəfəsi. Tarixin fəlsəfəsi: retrospektiv və perspektiv. Bakı, Azərbaycan nəşriyyatı, 2018, s.372-380

16. M.Ə.Rəsulzadə və milli birlik ideyası. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti - tariximizin şanlı səhifəsi" mövzusunda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika konfransının materialları. Bakı, "Müəllim" nəşriyyatı, 2018, s.83-92

17. Ömər Xəyyam Nişapurinin azərbaycanlı tələbəsi Eynəlqüzat Miyanəcinin dünyagörüşünə yeni baxış. “Xalqları qovuşduran Xəyyam sözü” Beynəlxalq konfransın materiallarında Bakı, "Elm və təhsil" nəşriyyatı, 2018, s.201-203

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Turizm İnstitutunda 3 il, Bakı Dövlət Universitetində 5 il, Azərbaycan Prezidenti yanında İdarəçilik Akademiyasında 2012-ci ildən, Dövlət Gömrük Akademiyasında 2014-cü ildən.
Digər fəaliyyəti 

- Qeyri-hökümət təşkilatı olan Sosial və Psixoloji Tədqiqatlar Mərkəzinin həyata keçirdiyi layihələrdə koordinator

- Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin fəaliyyətində yaxından iştirak etmək
Təltif və mükafatları

1.BMT-nin Gənc könüllülər proqramında iştiraka görə sertifikat

2. Gənc filosof məktbində iştiraka görə Rusiya Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə İnstitutunun sertifikatı

3. Ukrayna və Azərbaycan münasibətlərinin inkişafının elm və təhsil sahəsində məhsuldar əməkdaşlığa görə Qramota

4.Sabah Qrupları müəllimləri üçün ADA-da təşkil olunmuş “Müasir müəllimin fərdi işçi planının (Syllabus) tərtibi” təlimində iştiraka görə sertifikat

5. “Multikulturalizmə giriş” və “Azərbaycan multikulturalizmi” proqramları əsasında təlimi müvəffəqiyyətlə başa vurduğuna görə Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi tərəfindən sertifikat

6. 23-24 may 2018-ci il tarixlərində Bakıda keçirilən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş “Qafqazda dövlətlərarası münasibətlər: 100 il əvvəl və müasir dövr” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransda iştiraka görə AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu tərəfindən sertifikat

7. 14-15 noyabr 2018-ci il tarixlərində “Xalqları qovuşduran Xəyyam sözü” Beynəlxalq konfransda iştiraka görə AMEA Nizami adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi tərəfindən sertifikat

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fəlsəfə İnstitutuAZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115 
Vəzifəsi Böyük elmi işçi
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 5313861
Ev tel. (+994 12) 4561121
Faks  
Elektron poçtu hradif@mail.ru